EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0287

2008/287/EY: Komission päätös, tehty 3 päivänä huhtikuuta 2008 , elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinsuojelun alan koulutusvälineitä koskevan vuoden 2008 työohjelman rahoittamisesta

OJ L 93, 4.4.2008, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/287/oj

4.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/25


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 3 päivänä huhtikuuta 2008,

elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinsuojelun alan koulutusvälineitä koskevan vuoden 2008 työohjelman rahoittamisesta

(2008/287/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (1) ja erityisesti sen 75 artiklan,

ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä 23 päivänä joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 (2) ja erityisesti sen 90 artiklan,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (3) ja erityisesti sen 2 artiklan 1 kohdan i alakohdan,

ottaa huomioon rehu- ja elintarvikelainsäädännön sekä eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevien sääntöjen mukaisuuden varmistamiseksi suoritetusta virallisesta valvonnasta 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (4) ja erityisesti sen 51 artiklan sekä 66 artiklan 1 kohdan b ja c alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 75 artiklan ja asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 90 artiklan mukaisesti tehdään ennen menoihin sitoutumista rahoituspäätös, jossa määritetään talousarviosta rahoitettavia menoja aiheuttavan toiminnan keskeiset osat.

(2)

Monissa elintarviketurvallisuutta, eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä kasvinsuojelua käsittelevissä säädöksissä säädetään erilaisista koulutusvälineitä koskevista toimista. Kyseiset toimet on rahoitettava yhteisön talousarviosta. Kyseeseen tulevien toimien rahoituksesta olisi tehtävä yksi ainoa päätös,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

Hyväksytään liitteessä oleva työohjelma, joka koskee elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinsuojelun alan koulutusvälineisiin liittyvien toimien rahoitusta vuonna 2008.

Terveys- ja kuluttaja-asioiden pääosaston pääjohtaja vastaa työohjelman julkaisemisesta ja toteuttamisesta.

Tehty Brysselissä 3 päivänä huhtikuuta 2008.

Komission puolesta

Androulla VASSILIOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 13 päivänä joulukuuta 2006 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 1525/2007 (EUVL L 343, 27.12.2007, s. 9).

(2)  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna 23 päivänä huhtikuuta 2007 annetulla komission asetuksella (EY, Euratom) N:o 478/2007 (EUVL L 111, 28.4.2007, s. 13).

(3)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/41/EY (EUVL L 169, 29.6.2007, s. 51).

(4)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1. Oikaisu EUVL L 191, 28.5.2004, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 180/2008 (EUVL L 56, 29.2.2008, s. 4).


LIITE

Elintarviketurvallisuuden, eläinten terveyden ja hyvinvoinnin sekä kasvinsuojelun alan koulutusvälineitä koskeva vuoden 2008 työohjelma

KOULUTUS

1)   Budjettikohdat: 17 04 07 01 ja 17 04 04 01

Oikeusperusta:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, 51 artikla ja 66 artiklan 1 kohdan b alakohta;

neuvoston direktiivi 2000/29/EY, 2 artiklan 1 kohdan i alakohta.

Kyseisistä budjettikohdista rahoitettavan toiminnan tavoitteena on kehittää, järjestää ja toteuttaa kursseja, työpajoja tai seminaareja yhteisössä ja kolmansissa maissa sen varmistamiseksi, että virallista valvontaa suorittavalla henkilöstöllä on riittävä koulutus. Hallituksen virkamiehille, kansallisille viranomaisille ja laboratorioasiantuntijoille annetaan näiden kurssien ja seminaarien avulla tietoa ja koulutusta yhteisön rehu- ja elintarvikelainsäädännöstä sekä valvontavaatimuksista, jotka rehujen ja elintarvikkeiden on täytettävä päästäkseen yhteisön markkinoille.

Komissio osallistuu jäsenvaltioissa järjestettävään virkamiesten koulutukseen siten, että se täydentää kansallista koulutusta koulutustoimilla, joissa perehdytään yhteisön kannalta tärkeisiin näkökohtiin.

Vuoden 2008 koulutustoimissa käsitellään seuraavia aiheita:

HACCP-periaatteiden (Hazard Analysis Critical Control Point) mukaiset elintarvikkeiden ja rehujen valvontamenettelyt; HACCP-järjestelmien toteuttamista koskevissa tarkastuksissa sovellettavat tekniikat,

eläinlääkärintarkastukset ja elintarviketurvallisuuden valvontaan kuuluvat tarkastukset, jotka tehdään rajatarkastusasemilla (lentoasemilla, satamissa sekä maantie- ja rautatieliikenteessä),

elintarvikehygienia ja -valvonta: kala, liha ja maitotuotteet,

tarttuvien spongiformisten enkefalopatioiden ehkäisy, valvonta ja hävittäminen,

kasvinsuojeluvalvonta (perunaa koskeva EY:n kasvikaranteenijärjestelmä, EY:n sisäinen kasvikaranteenijärjestelmä, tuontia koskeva EY:n kasvikaranteenijärjestelmä),

kasvinsuojeluaineet (elintarvikkeita ja rehuja koskevat turvallisuusnäkökohdat): arviointi ja rekisteröinti,

eläintaudit ja elintarvikkeiden mikrobiologiset vaatimukset,

eläinten hyvinvointi: eläinten tainnuttaminen ja lopettaminen teurastamoissa ja taudinvalvontatilanteessa sekä eläinten hyvinvointi kuljetuksen aikana;

elintarvikelainsäädäntö, rehulainsäädäntö, eläinten terveyttä ja hyvinvointia koskevat säännöt sekä kasvinsuojelusäännöt. (8 800 000 euroa).

Rahoitus: julkisten hankintojen kautta.

Vuoden aikana tehtäviä hankintoja varten on varattu määrärahoja yhteensä 8 800 000 euroa.

Kutakin edellä mainittua teknistä aihepiiriä varten tehdään yksi tai useampi erillinen palveluhankintasopimus. Palveluhankintasopimuksia tehdään arvioiden mukaan noin neljätoista. Koulutuksen organisatorisista ja logistisista seikoista huolehtivat lähinnä ulkoiset sopimuspuolet.

Tavoitteena on käynnistää hankintamenettely mahdollisimman nopeasti (todennäköisesti maalis- ja toukokuun välisenä aikana), jotta sopimukset saadaan tehdyiksi vuonna 2008.

2)   Budjettikohta: 17 01 04 05

Oikeusperusta:

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 882/2004, 66 artiklan 1 kohdan c alakohta.

Kyseisestä budjettikohdasta rahoitettavan toiminnan tarkoituksena on hankkia palautetta koulutuksesta. Palaute on yksi tärkeimpiä näkökohtia, kun tavoitteena on koulutuksen parantaminen elintarvikkeiden turvallisuuden lisäämiseksi. Yhtenä osatekijänä on myös raportin laatiminen vuoden 2007 toimista.

Koulutuspalautetta kerätään myös jälkiarvioinnissa. Osallistujista poimitulle otokselle jaetaan koulutustilaisuuden jälkeen lomakkeita tai kyselyjä, joiden avulla mitataan, miten koulutus on vaikuttanut heidän työhönsä.

On myös rahoitettava tietoteknisiä laitteita ja välineitä sekä tiedotusmateriaalia ja informaatio- ja viestintätukea, jotta koulutusohjelmat voidaan järjestää paremmin. (308 000 euroa)

Rahoitus: nykyiset puitesopimukset

Palveluhankintasopimuksia tehdään arvioiden mukaan noin neljä.

Suuntaa-antava aikataulu sopimusten tekoa varten: maalis- ja heinäkuun välillä.

Tiivistelmä

Nro

Nimi

Budjettikohta

Oikeusperusta

Määrä euroina

1

Koulutus: koulutusohjelman toteuttamista koskevat sopimukset ulkopuolisten toimittajien kanssa

17 04 07 01

Asetus (EY) N:o 882/2004

8 350 000

17 04 04 01

Neuvoston direktiivi 2000/29/EY

450 000

2

Koulutus: vuotuinen raportti, jälkiarviointi, tietotekniset laitteet ja välineet, tiedotusmateriaali, informaatio- ja viestintätuki

17 01 04 05

Asetus (EY) N:o 882/2004

308 000

Yhteensä

9 108 000


Top