EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0313

Komission asetus (EY) N:o 313/2008, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2008 , asetuksesta (EY) N:o 1445/95 poikkeamisesta naudanlihan tuontia Brasiliasta koskevien vaatimusten osalta

OJ L 93, 4.4.2008, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 227 - 228

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/313/oj

4.4.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 93/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 313/2008,

annettu 3 päivänä huhtikuuta 2008,

asetuksesta (EY) N:o 1445/95 poikkeamisesta naudanlihan tuontia Brasiliasta koskevien vaatimusten osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä 26 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1445/95 (2) 3 artiklassa säädetään, että tuontitodistukset ovat voimassa 90 päivää niiden myöntämispäivästä.

(2)

Neuvoston päätöksen 79/542/ETY liitteen II muuttamisesta Brasiliasta tuotavan tuoreen naudanlihan osalta 17 päivänä tammikuuta 2008 tehdyllä komission päätöksellä 2008/61/EY (3) on muutettu naudanlihan tuontia Brasiliasta koskevia vaatimuksia. Päätöksessä säädetään, että tuontia on mahdollista jatkaa turvalliselta pohjalta ainoastaan siten, että vahvistetaan niiden tilojen valvontaa ja seurantaa, joilta on sallittua viedä eläimiä yhteisöön, ja että Brasilia laatii väliaikaisen luettelon tällaisista hyväksytyistä tiloista, joista on annettu tietyt takeet.

(3)

Brasilia on viime vuosina ollut yhteisön markkinoiden tärkein naudanlihan toimittaja, ja sen osuus yhteisön naudanliha-alan tuonnista on noin kaksi kolmasosaa. Päätöksen 2008/61/EY soveltamisen seurauksena niillä toimijoilla, jotka eivät ennen mainitun päätöksen voimaantuloa olleet saaneet tuontitodistuksia naudanlihan tuomiseksi tuontitariffikiintiöissä, joita tarkoitetaan korkealaatuista tuoretta, jäähdytettyä tai jäädytettyä naudanlihaa ja jäädytettyä puhvelinlihaa koskevien tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista 27 päivänä toukokuuta 1997 annetun komission asetuksen (EY) N:o 936/97 (4) 2 artiklan d alakohdassa, CN-koodiin 0202 kuuluvaa jäädytettyä naudanlihaa ja CN-koodiin 0206 29 91 kuuluvia tuotteita koskevan tuontitariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista (1 päivän heinäkuuta 2007 ja 30 päivän kesäkuuta 2008 välisenä aikana) 11 päivänä toukokuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 529/2007 (5) ja jalostettavaksi tarkoitetun jäädytetyn naudanlihan tuontitariffikiintiön avaamisesta ja hallinnoinnista 1 päivän heinäkuuta 2007 ja 30 päivän kesäkuuta 2008 välisenä aikana 16 päivänä toukokuuta 2007 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 545/2007 (6), on tiettyjä käytännön ongelmia hankkia tuotteita tuontitodistusten tavanomaisen voimassaoloajan puitteissa. Nämä erityisolosuhteet huomioon ottaen todistusten voimassaoloaikaa olisi väliaikaisesti jatkettava tuontitariffikiintiökauden loppuun asti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanliha-alan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1445/95 3 artiklassa säädetään, asetuksen (EY) N:o 936/97 2 artiklan d alakohdan, asetuksen (EY) N:o 529/2007 ja asetuksen (EY) N:o 545/2007 mukaisesti myönnetyt todistukset ovat 1 päivän heinäkuuta 2007 ja 30 päivän kesäkuuta 2008 välisen tuontitariffikiintiökauden osalta voimassa 30 päivään kesäkuuta 2008.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä huhtikuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 98/2008 (EUVL L 29, 2.2.2008, s. 5). Asetus (EY) N:o 1254/1999 korvataan asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1) 1 päivästä heinäkuuta 2008.

(2)  EYVL L 143, 27.6.1995, s. 35. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 586/2007 (EUVL L 139, 31.5.2007, s. 5).

(3)  EUVL L 15, 18.1.2008, s. 33.

(4)  EYVL L 137, 28.5.1997, s. 10. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 317/2007 (EUVL L 84, 24.3.2007, s. 4).

(5)  EUVL L 123, 12.5.2007, s. 26.

(6)  EUVL L 129, 17.5.2007, s. 14. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 98/2008 (EUVL L 29, 2.2.2008, s. 5).


Top