EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0020

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/20/EY, annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008 , rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin 2005/60/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 76, 19.3.2008, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 171 - 172

No longer in force, Date of end of validity: 25/06/2017; Implisiittinen kumoaja 32015L0849

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/20/oj

19.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 76/46


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2008/20/EY,

annettu 11 päivänä maaliskuuta 2008,

rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen annetun direktiivin 2005/60/EY muuttamisesta komissiolle siirretyn täytäntöönpanovallan osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 47 artiklan 2 kohdan ensimmäisen ja kolmannen virkkeen sekä 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (2),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (3),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2005/60/EY (4) säädetään, että eräät toimenpiteet on hyväksyttävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (5) mukaisesti.

(2)

Päätöstä 1999/468/EY on muutettu päätöksellä 2006/512/EY, jolla otettiin käyttöön valvonnan käsittävä sääntelymenettely, jota käytetään hyväksyttäessä sellaisia laajakantoisia toimenpiteitä, joiden tarkoituksena on muuttaa perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitettua menettelyä noudattaen annetun perussäädöksen muita kuin keskeisiä osia, myös poistamalla joitakin niistä tai täydentämällä säädöstä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla.

(3)

Päätökseen 2006/512/EY liittyvän Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausuman (6) mukaisesti, jotta valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä voitaisiin soveltaa jo voimassa oleviin perustamissopimuksen 251 artiklassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti annettuihin säädöksiin, kyseiset säädökset on mukautettava niihin sovellettavia menettelyjä noudattaen.

(4)

Komissiolle olisi siirrettävä toimivalta hyväksyä direktiivin 2005/60/EY täytäntöönpanemiseksi tarvittavat toimenpiteet, jotta voidaan ottaa huomioon tekninen kehitys rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa ja varmistaa direktiivin yhdenmukainen soveltaminen. Näiden toimenpiteiden tarkoituksena on erityisesti selventää eräiden direktiiviin 2005/60/EY pohjautuvien määritelmien teknisiä näkökohtia, määrittää tekniset arviointiperusteet sen arvioimiseksi, liittyykö tilanteisiin pieni vai suuri rahanpesun tai terrorismin rahoituksen riski ja onko perusteltua olla soveltamatta mainittua direktiiviä henkilöihin, jotka harjoittavat rahoitustoimintaa satunnaisesti tai hyvin rajoitetusti, sekä mukauttaa direktiivissä säädettyjä rahamääriä, ottaen huomioon taloudellinen kehitys ja muutokset kansainvälisissä säännöissä. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa direktiivin 2005/60/EY muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä uusilla muilla kuin keskeisillä osilla, ne on hyväksyttävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

(5)

Direktiivissä 2005/60/EY säädetään komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa koskevasta määräajasta. Päätökseen 2006/512/EY liittyvässä Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission lausumassa todetaan, että päätös 2006/512/EY on horisontaalinen ja tyydyttävä ratkaisu yhteispäätösmenettelyssä annettujen säädösten täytäntöönpanon valvontaa koskeviin Euroopan parlamentin pyyntöihin ja että sen vuoksi komissiolle olisi siirrettävä täytäntöönpanovaltaa ilman ajallisia rajoituksia. Lisäksi Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat luvanneet huolehtia siitä, että ehdotukset, joiden tarkoituksena on kumota sellaiset säädöksissä olevat säännökset, joissa säädetään täytäntöönpanovallan siirtoa komissiolle koskevista aikarajoituksista, hyväksytään mahdollisimman pian. Valvonnan käsittävän sääntelymenettelyn käyttöönoton johdosta direktiivissä 2005/60/EY oleva säännös aikarajoituksesta olisi poistettava.

(6)

Komission olisi säännöllisin väliajoin arvioitava sille siirrettyä täytäntöönpanovaltaa koskevien säännösten toimivuutta, jotta Euroopan parlamentti ja neuvosto voivat määrittää, ovatko tämän toimeenpanovallan laajuus ja komissiolle asetetut menettelyvaatimukset asianmukaiset ja varmistavatko ne sekä tehokkuuden että demokraattisen vastuunalaisuuden.

(7)

Direktiivi 2005/60/EY olisi sen vuoksi muutettava vastaavasti.

(8)

Koska direktiiviin 2005/60/EY tällä direktiivillä tehtävät muutokset ovat luonteeltaan teknisiä ja koskevat pelkästään komiteamenettelyä, jäsenvaltioiden ei tarvitse saattaa niitä osaksi kansallista lainsäädäntöään. Sen vuoksi ei ole tarpeen antaa tätä koskevia säännöksiä,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutokset

Muutetaan direktiivi 2005/60/EY seuraavasti:

1)

Muutetaan 40 artiklan 1 kohta seuraavasti:

a)

Poistetaan sanat ”41 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen”.

b)

Lisätään alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, myös täydentämällä sitä, hyväksytään 41 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

2)

Muutetaan 40 artiklan 3 kohta seuraavasti:

a)

Poistetaan sanat ”41 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen”.

b)

Lisätään alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut toimenpiteet, joiden tarkoituksena on muuttaa tämän direktiivin muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 41 artiklan 2 a kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.”

3)

Muutetaan 41 artikla seuraavasti:

a)

Lisätään kohta seuraavasti:

”2 a.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.”

b)

Korvataan 3 ja 4 kohta seuraavasti:

”3.   Komissio arvioi sille siirrettyä täytäntöönpanovaltaa koskevia säännöksiä ja antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen tämän täytäntöönpanovallan toimivuudesta 31 päivään joulukuuta 2010 mennessä ja sen jälkeen vähintään kerran kolmessa vuodessa. Kertomuksessa on tarkasteltava erityisesti, onko komission tarpeen ehdottaa tähän direktiiviin muutoksia, joilla varmistetaan sille siirretyn täytäntöönpanovallan soveltamisalan asianmukaisuus. Muutoksen tarpeellisuutta koskevat johtopäätökset on perusteltava yksityiskohtaisesti. Kertomukseen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa koskevien säännösten muuttamiseksi.”

2 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 11 päivänä maaliskuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. LENARČIČ


(1)  EUVL C 161, 13.7.2007, s. 45.

(2)  EUVL C 39, 23.2.2007, s. 1.

(3)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 14. marraskuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 3. maaliskuuta 2008.

(4)  EUVL L 309, 25.11.2005, s. 15. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2007/64/EY (EUVL L 319, 5.12.2007, s. 1).

(5)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).

(6)  EUVL C 255, 21.10.2006, s. 1.


Top