EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0259

Komission asetus (EY) N:o 259/2008, annettu 18 päivänä maaliskuuta 2008 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahaston) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) varoja saavia tuensaajia koskevien tietojen julkaisemisen osalta

OJ L 76, 19.3.2008, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 14 Volume 002 P. 182 - 184

No longer in force, Date of end of validity: 03/09/2014; Kumoaja 32014R0908 . Latest consolidated version: 29/04/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/259/oj

19.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 76/28


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 259/2008,

annettu 18 päivänä maaliskuuta 2008,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahaston) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) varoja saavia tuensaajia koskevien tietojen julkaisemisen osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan rahoituksesta 21 päivänä kesäkuuta 2005 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1290/2005 (1) ja erityisesti sen 42 artiklan 8 b kohdan,

on kuullut Euroopan tietosuojavaltuutettua,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 44 a artiklassa säädetään, että jäsenvaltioiden on varmistettava, että Euroopan maatalouden tukirahaston (maataloustukirahaston) ja Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahaston (maaseuturahaston) tuensaajat ja kunkin tuensaajan kustakin näistä rahastoista saamat määrät julkaistaan vuosittain.

(2)

Julkaisemisen tavoitteena on lisätä varojen käytön avoimuutta ja parantaa kyseisten rahastojen moitteetonta varainhoitoa; julkaisemisessa olisi noudatettava maksajavirastojen kirjanpidossa olevia tietoja, ja siinä olisi otettava huomioon ainoastaan edellisenä varainhoitovuonna saadut maksut. Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tiedot olisi julkaistava selkeällä ja yhdenmukaisella tavalla, joka mahdollistaa hakujen tekemisen, 30 päivään huhtikuuta mennessä. Niiden maaseuturahaston menojen osalta, jotka on maksettu 1 päivän tammikuuta ja 15 päivän lokakuuta 2007 välisenä aikana, olisi vahvistettava erityinen julkaisupäivä.

(3)

Tästä syystä olisi säädettävä julkaisemisen sisältöä koskevista vähimmäisvaatimuksista. Nämä vaatimukset eivät saisi ylittää sitä, mikä on demokraattisessa yhteiskunnassa tarpeen tavoitteiden saavuttamiseksi.

(4)

Tiedot olisi julkaistava internetissä varustettuna hakutoiminnolla, jolla varmistetaan, että suuri yleisö pystyy tutustumaan tietoihin. Hakutoiminnolla olisi pystyttävä tekemään hakuja tiettyjen kriteerien perusteella, ja haun tulokset olisi esitettävä helposti saatavilla olevassa muodossa.

(5)

Tuensaajia koskevat tiedot olisi julkaistava mahdollisimman pian varainhoitovuoden päättymisen jälkeen avoimuuden varmistamiseksi kansalaisiin nähden. Samalla jäsenvaltioilla olisi oltava riittävästi aikaa tarvittavien toimien toteuttamiseksi. Koska pyrkimys avoimuuteen ei edellytä sitä, että tiedot ovat saatavilla rajoittamattoman ajan, olisi säädettävä kohtuullisesta ajanjaksosta, jona julkaistut tiedot ovat saatavilla.

(6)

Näiden tietojen julkaiseminen lisää yhteiseen maatalouspolitiikkaan liittyvien yhteisön varojen käytön avoimuutta ja parantaa kyseisten rahastojen moitteetonta varainhoitoa, kun erityisesti käytettyjen varojen julkinen valvonta paranee. Kyseisten tavoitteiden ensisijainen painoarvo huomioon ottaen on suhteellisuusperiaatteen ja henkilötietojen suojaamista koskevan vaatimuksen kannalta perusteltua säätää asiaa koskevien tietojen yleisestä julkaisemisesta, sillä se ei mene pitemmälle kuin on tarpeen demokraattisessa yhteiskunnassa, sekä sääntöjenvastaisuuksien ehkäisemisestä.

(7)

Tietosuojavaatimusten noudattamiseksi rahastojen tuensaajille olisi ilmoitettava ennen julkaisemista heitä koskevien tietojen julkaisemisesta. Nämä tiedot olisi annettava tuensaajille tukihakemuksissa tai muulla tavoin, kun tietoja kerätään. Lisäksi tuensaajille olisi ilmoitettava, millaisia oikeuksia heillä on yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY (2) nojalla. Myös varainhoitovuosina 2007 ja 2008 aiheutuneiden menojen osalta tuensaajille olisi ilmoitettava kohtuullisessa ajassa ennen tosiasiallista julkaisemista, jollei ilmoittaminen ole mahdollista, kun henkilötietoja kerätään.

(8)

Avoimuuden vuoksi rahastojen tuensaajille olisi myös ilmoitettava, että yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamiseksi yhteisöjen ja jäsenvaltioiden tarkastus- ja tutkintaelimet voivat käsitellä heidän henkilötietojaan. Tästä olisi ilmoitettava samaan aikaan kuin ilmoitetaan tietojen julkaisemisesta ja yksilöiden oikeuksista.

(9)

Helpottaakseen suuren yleisön mahdollisuuksia tutustua julkaistuihin tietoihin komission olisi luotava yhteisön www-sivusto, jolta on linkit jäsenvaltioiden www-sivustoille, joilla tiedot ovat saatavilla. Jäsenvaltioiden erilaisten organisaatiorakenteiden vuoksi jäsenvaltioiden olisi itse määriteltävä, mikä elin vastaa niiden oman verkkosivuston luomisesta ja ylläpidosta sekä tietojen julkaisemisesta.

(10)

Koska asetuksen (EY) N:o 1437/2007 2 artiklassa säädetään, että asetuksen (EY) N:o 1290/2005 44 a artiklaa, joka lisättiin asetuksella (EY) N:o 1437/2007, sovelletaan 16 päivästä lokakuuta 2007 aiheutuneisiin maataloustukirahaston menoihin ja 1 päivästä tammikuuta 2007 aiheutuneisiin maaseuturahaston menoihin, on myös tarpeen soveltaa samaa ajanjaksoa koskevia täytäntöönpanosääntöjä.

(11)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalousrahastojen komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Julkaisemisen sisältö

1.   Asetuksen (EY) N:o 1290/2005 44 a artiklassa tarkoitetun julkaisemisen yhteydessä on esitettävä seuraavat tiedot:

a)

etu- ja sukunimi, kun tuensaajat ovat luonnollisia henkilöitä;

b)

täydellinen virallinen nimi, sellaisena kuin se on rekisteröitynä, kun tuensaajat ovat oikeushenkilöitä;

c)

yhdistyksen täydellinen nimi, sellaisena kuin se on rekisteröitynä tai muulla tavoin virallisesti tunnustettuna, kun tuensaajat ovat luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden yhdistyksiä, jotka eivät ole itse oikeushenkilöitä;

d)

kunta, jossa tuensaaja asuu tai jonne tämä on rekisteröity, tarvittaessa kunnan postinumero tai sen osa;

e)

Euroopan maatalouden tukirahaston, jäljempänä ’maataloustukirahaston’, osalta kunkin tuensaajan kyseisenä varainhoitovuonna saamien asetuksen (EY) N:o 1782/2003 2 artiklan d alakohdassa tarkoitettujen suorien tukien määrä;

f)

maataloustukirahaston osalta kunkin tuensaajan kyseisenä varainhoitovuonna saamien muiden kuin e alakohdassa tarkoitettujen maksujen määrä;

g)

maaseudun kehittämisen maatalousrahaston, jäljempänä ’maaseuturahaston’, osalta kunkin tuensaajan kyseisenä varainhoitovuonna saaman julkisen rahoituksen kokonaismäärä, johon sisältyy sekä yhteisön että kansallinen rahoitusosuus;

h)

kunkin tuensaajan kyseisenä varainhoitovuonna saamien e, f ja g alakohdassa tarkoitettujen määrien summa;

i)

valuutta, jona nämä määrät on saatu.

2.   Jäsenvaltiot voivat julkaista yksityiskohtaisempia tietoja kuin 1 kohdassa säädetään.

2 artikla

Julkaisemisen muoto

Edellä 1 artiklassa tarkoitettujen tietojen on oltava saatavilla yhdellä jäsenvaltiokohtaisella www-sivustolla, joka on varustettu hakutoiminnolla, jonka ansiosta käyttäjät pystyvät hakemaan tuensaajia nimen, kunnan, 1 artiklan e, f, g ja h alakohdassa tarkoitettujen saatujen määrien tai niiden yhdistelmän perusteella ja poimimaan kaikki asiaa koskevat tiedot yhtenä tietokokonaisuutena.

3 artikla

Julkaisupäivä

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitetut tiedot on julkaistava kunkin vuoden 30 päivään huhtikuuta mennessä edellisen varainhoitovuoden osalta.

2.   Niiden maaseuturahaston menojen osalta, jotka on maksettu 1 päivän tammikuuta ja 15 päivän lokakuuta 2007 välisenä aikana, tiedot on julkaistava 30 päivään syyskuuta 2008 mennessä edellyttäen, että maaseuturahasto on korvannut menot kyseiselle jäsenvaltiolle mainittuun päivämäärään mennessä. Muussa tapauksessa tiedot on julkaistava samaan aikaan varainhoitovuotta 2008 koskevien tietojen kanssa.

3.   Tiedot on pidettävä saatavilla www-sivustolla kahden vuoden ajan siitä, kun ne on julkaistu ensimmäisen kerran.

4 artikla

Tiedottaminen tuensaajille

1.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tuensaajille, että heitä/niitä koskevat tiedot julkaistaan asetuksen (EY) N:o 1290/2005 ja tämän asetuksen mukaisesti ja että yhteisöjen ja jäsenvaltioiden tarkastus- ja tutkintaelimet voivat käsitellä näitä tietoja yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamiseksi.

2.   Kun kyseessä ovat henkilötiedot, 1 kohdassa tarkoitetut tiedot on annettava direktiivin 95/46/EY vaatimusten mukaisesti ja tuensaajille on ilmoitettava, mitkä ovat heidän oikeutensa mainitun direktiivin mukaisina rekisteröityinä henkilöinä ja millaisia menettelyjä näitä oikeuksia harjoitettaessa on sovellettava.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot on ilmoitettava tuensaajille sisällyttämällä ne maataloustukirahaston ja maaseuturahaston varojen saamiseksi esitettäviin hakemuksiin tai muulla tavoin, kun tiedot kerätään.

Poiketen siitä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, varainhoitovuosina 2007 ja 2008 saatuihin maksuihin liittyvät tiedot on toimitettava vähintään neljä viikkoa ennen niiden julkaisemista.

5 artikla

Komission ja jäsenvaltioiden välinen yhteistyö

1.   Komissio luo keskitettyyn internetosoitteeseensa yhteisön www-sivuston, jolta on linkit jäsenvaltioiden www-sivustoille, ja ylläpitää kyseistä www-sivustoa. Komissio päivittää internetlinkkejä jäsenvaltioiden toimittamien tietojen mukaan.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle www-sivustonsa internetosoite heti, kun kyseinen sivusto on luotu, ja ilmoitettava kaikista sivustoon myöhemmin tehtävistä muutoksista, jotka vaikuttavat jäsenvaltion sivustolle pääsyyn yhteisön www-sivuston kautta.

3.   Jäsenvaltioiden on nimettävä 2 artiklassa tarkoitetun www-sivuston luomisesta ja ylläpitämisestä vastaava elin. Niiden on ilmoitettava komissiolle kyseisen elimen nimi ja osoite.

6 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 16 päivästä lokakuuta 2007 aiheutuneisiin maataloustukirahaston menoihin ja 1 päivästä tammikuuta 2007 aiheutuneisiin maaseuturahaston menoihin.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä maaliskuuta 2008.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 209, 11.8.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1437/2007 (EUVL L 322, 7.12.2007, s. 1).

(2)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).


Top