EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0247

Neuvoston asetus (EY) N:o 247/2008, annettu 17 päivänä maaliskuuta 2008 , maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) muuttamisesta

OJ L 76, 19.3.2008, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 17 - 21

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Kumoaja 32013R1308

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/247/oj

19.3.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 76/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 247/2008,

annettu 17 päivänä maaliskuuta 2008,

maatalouden yhteisestä markkinajärjestelystä ja tiettyjä maataloustuotteita koskevista erityissäännöksistä annetun asetuksen (EY) N:o 1234/2007 (yhteisiä markkinajärjestelyjä koskeva asetus) muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jalostustukea enintään 7,5 prosenttia epäpuhtauksia ja päistäreitä sisältäville lyhyille pellavakuiduille ja hamppukuiduille sovelletaan markkinointivuoden 2007/2008 loppuun saakka. Nykyiseen tukijärjestelmään kuuluvien tämänkaltaisten kuitujen markkinanäkymien suotuisan kehityksen vuoksi sekä innovatiivisten tuotteiden kehittämiseksi ja niiden markkinoiden vakiinnuttamiseksi tämän tuen soveltamista olisi kuitenkin jatkettava markkinointivuoden 2008/2009 loppuun.

(2)

Kuiduntuotantoon tarkoitetun pellavan ja hampun yhteisestä markkinajärjestelystä 27 päivänä heinäkuuta 2000 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1673/2000 (1) säädetään jalostustuen määrän korottamisesta pitkien pellavakuitujen osalta markkinointivuodesta 2008/2009 alkaen. Asetus (EY) N:o 1673/2000 korvataan neuvoston asetuksella (EY) N:o 1234/2007 markkinointivuodesta 2008/2009. Asetuksen (EY) N:o 1234/2007 säännökset laadittiin ottaen huomioon asetuksen (EY) N:o 1673/2000 säännökset siten kuin niitä olisi sovellettu kyseisestä markkinointivuodesta, joten tuki vahvistettiin aiotulle tasolle. Koska lyhyiden kuitujen jalostustuki säilytetään ennallaan markkinointivuoden 2008/2009 loppuun saakka, pitkien pellavakuitujen jalostustuki täksi ylimääräiseksi markkinointivuodeksi olisi säilytettävä tasolla, joka vahvistettiin asetuksessa (EY) N:o 1673/2000 markkinointivuoden 2007/2008 loppuun.

(3)

Korkealaatuisen lyhyen pellavakuidun ja hamppukuidun tuotannon edistämiseksi tukea myönnetään kuiduille, jotka sisältävät enintään 7,5 prosenttia epäpuhtauksia ja päistäreitä. Jäsenvaltiot voivat kuitenkin poiketa tästä rajasta ja myöntää jalostustukea lyhyille pellavakuiduille, joissa on epäpuhtauksia ja päistäreitä 7,5–15 prosenttia ja hamppukuiduille, joissa on epäpuhtauksia ja päistäreitä 7,5–25 prosenttia. Koska tämä mahdollisuus on käytettävissä ainoastaan markkinointivuoden 2007/2008 loppuun, jäsenvaltioille on tarpeen antaa mahdollisuus poiketa mainitusta rajasta vielä yhden markkinointivuoden ajan.

(4)

Uudet markkinointimahdollisuudet huomioon ottaen raaka-ainetoimituksille olisi vahvistettava taattu vähimmäistaso. Taattujen kansallisten määrien soveltamisaikaa on tarpeen jatkaa, jotta voitaisiin edelleen turvata kohtuullinen tuotantotaso kussakin jäsenvaltiossa.

(5)

Alankomaiden, Belgian ja Ranskan tietyillä alueilla on tuettu perinteisen pellavan tuotannon jatkamista lisätuen avulla. Jotta maatilojen rakenteita voitaisiin edelleen sopeuttaa uusiin markkinaedellytyksiin, tämän siirtymätuen myöntämistä on tarpeen jatkaa markkinointivuoden 2008/2009 loppuun.

(6)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 1234/2007 olisi muutettava,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1234/2007 seuraavasti:

1)

Korvataan II osan I osaston IV luvun I jakson II alajakson otsikko seuraavasti:

”II   Alajakso

Kuiduntuotantoon tarkoitettu pellava ja hamppu”

2)

Muutetaan 91 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan ensimmäinen alakohta alakohdilla seuraavasti:

”1.   Pitkien pellavakuitujen tuotantoon tarkoitettujen pellavanvarsien jalostustukea myönnetään hyväksytyille ensimmäisille jalostajille sen kuitumäärän mukaan, joka on tosiasiallisesti saatu niistä varsista, joista viljelijän kanssa on tehty myyntisopimus.

Markkinointivuonna 2008/2009 tukea myönnetään samoin edellytyksin myös lyhyiden pellavakuitujen tuotantoon tarkoitettujen pellavanvarsien sekä kuiduntuotantoon tarkoitetun hampun jalostukseen.”

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tämän alajakson soveltamiseksi ’hyväksytyllä ensimmäisellä jalostajalla’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä taikka luonnollisten henkilöiden tai oikeushenkilöiden ryhmittymää – riippumatta siitä, mikä on ryhmittymän tai sen jäsenten oikeudellinen asema kansallisessa lainsäädännössä – jonka sen jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt, jonka alueella sen pellava- tai hamppukuituja tuottavat laitokset sijaitsevat.”

3)

Korvataan 92 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Edellä 91 artiklassa säädetyn jalostustuen määräksi vahvistetaan

a)

pitkien pellavakuitujen osalta

160 euroa tonnilta markkinointivuodeksi 2008/2009,

200 euroa tonnilta markkinointivuodesta 2009/2010 alkaen,

b)

enintään 7,5 prosenttia epäpuhtauksia ja päistäreitä sisältävien lyhyiden pellavakuitujen ja hamppukuitujen osalta 90 euroa tonnilta markkinointivuonna 2007/2008.

Jäsenvaltio voi kuitenkin perinteiset markkinamahdollisuudet huomioon ottaen päättää myöntää tukea myös

a)

lyhyille pellavakuiduille, joiden epäpuhtauksien ja päistäreiden osuus on 7,5–15 prosenttia;

b)

hamppukuiduille, joiden epäpuhtauksien ja päistäreiden osuus on 7,5–25 prosenttia.

Näissä tapauksissa jäsenvaltio myöntää tuen määrälle, joka enimmillään vastaa tuotettua määrää, jossa epäpuhtauksien ja päistäreiden suhteellinen osuus on 7,5 prosenttia.”

4)

Muutetaan 94 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tukikelpoisten pitkien pellavakuitujen taattu enimmäismäärä vahvistetaan 80 878 tonniksi markkinointivuotta kohti. Tämä määrä on jaettava tiettyjen jäsenvaltioiden kesken kansallisina taattuina määrinä liitteessä XI olevan A.I kohdan mukaisesti.”

b)

Lisätään 1 kohdan jälkeen kohta seuraavasti:

”1 a.   Tukikelpoisten lyhyiden pellavakuitujen ja hamppukuitujen taattu enimmäismäärä markkinointivuodeksi 2008/2009 vahvistetaan 147 265 tonniksi. Tämä määrä on jaettava tiettyjen jäsenvaltioiden kesken kansallisina taattuina määrinä liitteessä XI olevan A.II kohdan mukaisesti.”

c)

Lisätään kohta seuraavasti:

”3.   Kukin jäsenvaltio voi siirtää osan 1 kohdassa tarkoitetusta taatusta kansallisesta määrästään 1 a kohdassa tarkoitettuun taattuun kansalliseen määrään tai päinvastoin.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuissa siirroissa tonni pitkiä pellavakuituja vastaa 2,2:ta tonnia lyhyitä pellavakuituja ja hamppukuituja.

Jalostustukea myönnetään enintään 1 ja 1 a kohdassa tarkoitetuille määrille, joita on mukautettu tämän kohdan kahden ensimmäisen alakohdan mukaisesti.”

5)

Lisätään 94 artiklan jälkeen artikla seuraavasti:

”94 a artikla

Lisätuki

Hyväksytylle ensimmäiselle jalostajalle myönnetään markkinointivuoden 2008/2009 aikana lisätukea niiden liitteessä XI olevassa A.III kohdassa määritetyillä tuotantoalueilla I ja II sijaitsevien pellavapinta-alojen osalta,

a)

joiden tuotannosta on tehty 91 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu varsia koskeva myynti-/ostosopimus tai -sitoumus, ja

b)

joista maksetaan pitkien kuitujen jalostustukea.

Lisätuen määrä on tuotantoalueella I sijaitsevien pinta-alojen osalta 120 euroa hehtaarilta ja tuotantoalueella II sijaitsevien pinta-alojen osalta 50 euroa hehtaarilta.”

6)

Muutetaan liite XI tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä heinäkuuta 2008.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 17 päivänä maaliskuuta 2008.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

I. JARC


(1)  EYVL L 193, 29.7.2000, s. 16. Asetus on kumottu asetuksella (EY) N:o 1234/2007 (EUVL L 299, 16.11.2007, s. 1).


LIITE

Korvataan liitteessä XI oleva A kohta seuraavasti:

”A.I

94 artiklan 1 kohdassa tarkoitetun pitkien pellavakuitujen taatun enimmäismäärän jako jäsenvaltioiden kesken

Belgia

13 800

Bulgaria

13

Tšekki

1 923

Saksa

300

Viro

30

Espanja

50

Ranska

55 800

Latvia

360

Liettua

2 263

Alankomaat

4 800

Itävalta

150

Puola

924

Portugali

50

Romania

42

Slovakia

73

Suomi

200

Ruotsi

50

Yhdistynyt kuningaskunta

50

A.II

94 artiklan 1 a kohdassa tarkoitetun lyhyiden pellavakuitujen ja hamppukuitujen taatun enimmäismäärän jako jäsenvaltioiden kesken markkinointivuonna 2008/2009

94 artiklan 1 a kohdassa tarkoitettu määrä jaetaan:

a)

seuraavien jäsenvaltioiden kesken taattuina kansallisina määrinä seuraavasti:

Belgia

10 350

Bulgaria

48

Tšekki

2 866

Saksa

12 800

Viro

42

Espanja

20 000

Ranska

61 350

Latvia

1 313

Liettua

3 463

Unkari (1)

2 061

Alankomaat

5 550

Itävalta

2 500

Puola

462

Portugali

1 750

Romania

921

Slovakia

189

Suomi

2 250

Ruotsi

2 250

Yhdistynyt kuningaskunta

12 100

b)

5 000 tonnia jaettavaksi taattuina kansallisena määrinä markkinointivuodeksi 2008/2009 Tanskan, Irlannin, Kreikan, Italian ja Luxemburgin kesken. Jako tehdään niiden pinta-alojen perusteella, joista on tehty 91 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu sopimus tai sitoumus.

A.III

94 a artiklassa tarkoitetut tukikelpoiset alueet

Tuotantoalue I

1.

Alankomaiden alue.

2.

Seuraavat Belgian kunnat: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (paitsi Vladslo ja Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reininge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (ainoastaan Meerdonk), Sint-Laureins, Veurne ja Zuienkerke.

Tuotantoalue II

1.

Muut kuin tuotantoalueen I piiriin luetellut Belgian alueet.

2.

Seuraavat Ranskan alueet:

Nordin departementti,

Béthunen, Lensin, Calais’n ja Saint-Omerin arrondissementit sekä Marquisen hallintopiiri Pas-de-Calais’n departementissa,

Saint-Quentinin ja Vervins’in arrondissementit Aisnen departementissa,

Charleville-Mézièresin arrondissementti Ardennien departementissa.”.


(1)  Unkarille vahvistettu taattu kansallinen määrä koskee ainoastaan hamppukuituja.


Top