EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0174

Komission asetus (EY) N:o 174/2008, annettu 27 päivänä helmikuuta 2008 , väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta, Egyptistä, Kazakstanista, entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta ja Venäjältä peräisin olevan ferropiin tuonnissa annetun komission asetuksen (EY) N:o 994/2007 muuttamisesta

OJ L 55, 28.2.2008, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 29/02/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/174/oj

28.2.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 55/23


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 174/2008,

annettu 27 päivänä helmikuuta 2008,

väliaikaisen polkumyyntitullin käyttöönotosta Kiinan kansantasavallasta, Egyptistä, Kazakstanista, entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta ja Venäjältä peräisin olevan ferropiin tuonnissa annetun komission asetuksen (EY) N:o 994/2007 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta 22 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 384/96 (1), jäljempänä ’perusasetus’, ja erityisesti sen 8 artiklan,

on kuullut neuvoa-antavaa komiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komissio ilmoitti Euroopan unionin virallisessa lehdessä30 päivänä marraskuuta 2006 julkaistulla ilmoituksella (2) polkumyynnin vastaisen menettelyn aloittamisesta Kiinan kansantasavallasta, Egyptistä, Kazakstanista, entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta ja Venäjältä peräisin olevan ferropiin tuonnissa yhteisöön.

(2)

Komissio otti asetuksella (EY) N:o 994/2007 (3) käyttöön väliaikaisen polkumyyntitullin Kiinan kansantasavallasta, Egyptistä, Kazakstanista, entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta ja Venäjältä peräisin olevan ja tällä hetkellä CN-koodeihin 7202 21 00, 7202 29 10 ja 7202 29 90 luokiteltavan ferropiin tuonnissa. Kyseiseen tuontiin sovellettava toimenpide on arvotulli, joka ei kuitenkaan koske yhtä entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa toimivaa vientiä harjoittavaa tuottajaa, jonka tarjoama sitoumus hyväksyttiin mainitussa asetuksessa.

(3)

Kun tutkittiin, onko kyseinen hintasitoumus edelleen tarkoituksenmukainen, ferropiin hintojen todettiin vaihtelevan yhä väliaikaisten toimenpiteiden käyttöönoton ja sitoumuksen hyväksymisen jälkeen. Ferropiin hintojen havaittiin yleisesti olevan erittäin epävakaita. Edellä kuvatun hintojen epävakauden vuoksi todettiin, että sitoumuksessa vahvistetut kiinteät vähimmäistuontihinnat eivät tutkimuksen tulosten perusteella enää ole perusteltu toimenpidemuoto.

(4)

Tämän ongelman ratkaisemiseksi tarkasteltiin mahdollisuutta indeksoida vähimmäistuontihinnat tärkeimmän tuotantopanoksen hintaan. Pääteltiin kuitenkin, että hintojen epävakautta markkinoilla ei voida selittää pelkästään tärkeimmän tuotantopanoksen hinnannousulla, joten ei ole mahdollista indeksoida vähimmäistuontihintoja. Tästä syystä pääteltiin, että nykymuotoinen sitoumus, jossa vähimmäishinnat ovat kiinteät, ei ole enää toimiva ja että kiinteistä vähimmäishinnoista johtuvaa ongelmaa ei voida poistaa hintojen indeksoinnilla. Näin ollen pääteltiin, että ferropiitä koskevia kiinteitä hintasitoumuksia ei enää voida tehdä (katso myös neuvoston asetuksen (EY) N:o 172/2008 (4) johdanto-osan 131 ja 132 kappale) ja että asianomaisen yrityksen tekemää sitoumusta koskeva hyväksyntä olisi peruutettava.

(5)

Asianomaiselle yritykselle ilmoitettiin komission päätelmistä ja se sai tilaisuuden esittää asiasta huomautuksia.

(6)

Yritys väitti, että komission perustelut sitoumuksen peruuttamiselle ovat ristiriidassa komission tekemän yhteisön etua koskevan analyysin kanssa, jota koskevassa yritykselle toimitetussa ilmoituksessa todetaan seuraavaa: ”Vaikka käytettävissä olevat tiedot osoittavat, että ferropiin hinnat ovat todellakin olleet nousussa tutkimusajanjakson jälkeisinä kuukausina, ferropiin tärkeimpien tuotantopanosten hinnat ovat myös nousseet samana ajanjaksona”.

(7)

Tältä osin on huomattava, että edellä mainitussa toteamuksessa, joka vahvistetaan neuvoston asetuksen (EY) N:o 172/2008 johdanto-osan 106 kappaleessa, ei luoda yhteyttä ferropiin hintakehityksen ja tuotantopanosten välillä, vaan siinä on tarkoitus selvittää yhteisön tuotannonalan taloudellista tilannetta. Vähimmäistuontihintojen indeksoimista koskevan komission vakiintuneen käytännön mukaisesti vähimmäistuontihinnat voidaan indeksoida vain silloin, kun sitoumuksen kohteena olevan tuotteen hinta vaihtelee tärkeimmästä tuotantopanoksesta riippuen. Käsiteltävänä olevassa tapauksessa tärkeimmästä tuotantopanoksesta (sähköstä) aiheutuneet kustannukset eivät korreloineet vahvasti ferropiin hinnannousun kanssa. Vaikka ferropiin hintojen ja tärkeimmän tuotantopanoksen välillä olisikin ollut yhteys, eri markkinoiden toisistaan poikkeavien sähkön hintojen vuoksi ei ole olemassa sopivaa sähkön hintoja koskevaa tietolähdettä, jonka perusteella vähimmäistuontihinnat voitaisiin indeksoida; tilanne on toinen muiden tuotteiden raaka-aineiden kuten öljyn hinnan suhteen. Lisäksi myös muilla raaka-aineilla kuten koksilla ja kvartsiitilla on huomattava mutta vaihtelevan suuruinen osuus ferropiin tuotantokustannuksissa. Näin ollen jos vähimmäistuontihinnat indeksoitaisiin kunkin kyseisen tuotantopanoksen hintaan, olisi vahvistettava monimutkaiset indeksointikaavat, jolloin indeksointikaavojen eri muuttujien määrittäminen ja sitoumusten käyttäminen olisi erittäin mutkikasta. Sen vuoksi pääteltiin, että vähimmäistuontihintoja ei voida indeksoida tärkeimmän tuotantopanoksen hintaan, ja yrityksen esittämä väite hylättiin.

(8)

Lisäksi yritys totesi vastustavansa komission käytäntöä, jonka mukaan alustavasti määritettyä ja/tai lopulliseksi ehdotettua toimenpiteen tasoa tai muotoa muutetaan sellaisten tietojen pohjalta, jotka kattavat tutkimusajanjakson jälkeisen ajan. Sitoumuksen lausekkeiden mukaisesti yritykselle ilmoitettiin, että komissio voi peruuttaa sitoumuksen hyväksynnän voimassaolon milloin tahansa sen soveltamisen aikana, jos sitoumuksen hyväksynnän ajankohtana vallinneet olosuhteet muuttuvat tai jos sitoumuksen seuranta ja valvonta on hankala toteuttaa eikä komission kelpuuttamaa ratkaisua löydetä. Tämän perusteella väite hylättiin.

(9)

Yritys väitti vielä, että komissio oli sitoumuksen vaikuttavuutta arvioidessaan päätynyt väärään päätelmään osittain siksi, että oli käytetty todentamattomia tietoja tutkimusajanjakson jälkeiseltä ajalta. Tältä osin huomautetaan, että komissio noudatti tavanomaista käytäntöään, sillä analyysiä varten käytettiin pääasiassa Eurostatilta saatuja tietoja sekä yrityksen toimittamaa määräaikaista sitoumusraporttia. Sen vuoksi kyseinen väite hylättiin.

(10)

Näin ollen komissio on päätellyt perusasetuksen 8 artiklan 9 kohdan sekä sitoumuksen asiaankuuluvien lausekkeiden, jotka antavat komissiolle luvan peruuttaa sitoumuksen hyväksyntä yksipuolisella päätöksellä, mukaisesti, että Silmak Dooel Export Import, Jegunovce -yrityksen tarjoaman sitoumuksen hyväksyntä olisi peruutettava.

(11)

Yhtä aikaa tämän asetuksen kanssa neuvosto on ottanut asetuksella (EY) N:o 172/2008 käyttöön muun muassa entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin olevaa ferropiitä koskevan lopullisen polkumyyntitullin, jota sovelletaan asianomaisen vientiä harjoittavan tuottajan valmistaman kyseisen tuotteen tuonnissa,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Peruutetaan Silmak Dooel Export Import, Jegunovce -yrityksen muun muassa entisestä Jugoslavian tasavallasta peräisin olevan ferropiin tuontia koskevan polkumyynnin vastaisen menettelyn yhteydessä tarjoaman sitoumuksen hyväksyntä.

2 artikla

Kumotaan komission asetuksen (EY) N:o 994/2007 2 artikla.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 27 päivänä helmikuuta 2008.

Komission puolesta

Peter MANDELSON

Komission jäsen


(1)  EYVL L 56, 6.3.1996, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2117/2005 (EUVL L 340, 23.12.2005, s. 17).

(2)  EUVL C 291, 30.11.2006, s. 34.

(3)  EUVL L 223, 29.8.2007, s. 1.

(4)  Katso tämän virallisen lehden sivu 6.


Top