EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0070(01)

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 70/2008/EY, tehty 15 päivänä tammikuuta 2008 , paperittomasta tullin ja kaupan toimintaympäristöstä

OJ L 23, 26.1.2008, p. 21–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 017 P. 158 - 163

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/07/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/70(1)/oj

26.1.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 23/21


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 70/2008/EY,

tehty 15 päivänä tammikuuta 2008,

paperittomasta tullin ja kaupan toimintaympäristöstä

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 ja 135 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisö ja jäsenvaltiot ovat sitoutuneet Lissabonin toimintaohjelman mukaisesti lisäämään Euroopassa toimivien yritysten kilpailukykyä. Yleiseurooppalaisten sähköisten viranomaispalveluiden yhteentoimivasta toimittamisesta julkishallinnolle, yrityksille ja kansalaisille (HVTYK) 21 päivänä huhtikuuta 2004 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 2004/387/EY (3) mukaisesti komission ja jäsenvaltioiden olisi tarjottava julkishallintojen ja yhteisön kansalaisten väliseen tiedonvaihtoon tehokkaat ja yhteentoimivat tiedotus- ja viestintäjärjestelmät.

(2)

Päätöksen 2004/387/EY mukaiset yleiseurooppalaiset sähköiset viranomaispalvelut vaativat toimenpiteitä tullivalvonnan järjestämisen tehokkuuden parantamiseksi ja saumattoman tiedonkulun varmistamiseksi, jotta voidaan tehostaa tulliselvitystä, vähentää hallinnollista rasitusta, torjua petoksia, järjestäytynyttä rikollisuutta ja terrorismia, huolehtia fiskaalisista eduista, suojata teollis- ja tekijänoikeuksia sekä kulttuuriperintöä, lisätä tavaroiden ja kansainvälisen kaupan turvallisuutta sekä parantaa terveyden- ja ympäristönsuojelua. Tätä varten on ratkaisevan tärkeää käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa (ICT) tullitarkoituksiin.

(3)

Yksinkertaisen, sähköiseen tiedonsiirtoon perustuvan toimintaympäristön luomisesta tullille ja kaupalle 5 päivänä joulukuuta 2003 annetussa neuvoston päätöslauselmassa (4), joka seurasi komission tiedonantoa ”Yksinkertainen, sähköiseen tiedonsiirtoon perustuva toimintaympäristö tullille ja kaupalle”, kehotetaan komissiota laatimaan tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa monivuotinen strateginen suunnitelma yhdenmukaisen ja yhteentoimivan sähköisen toimintaympäristön luomiseksi yhteisöön tullin alalla. Yhteisön tullikoodeksista 12 päivänä lokakuuta 1992 annetussa neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 2913/92 (5) edellytetään tietotekniikan käyttöä yleisilmoitusten esittämisessä ja sähköisessä tiedonvaihdossa tulliviranomaisten välillä, jotta tullivalvonta perustuisi automaattisiin riskianalyysijärjestelmiin.

(4)

Sen vuoksi on tarpeellista määritellä paperittoman tulli- ja kauppaympäristön luomisen tavoitteet samoin kuin siinä tarvittavat rakenne, keinot ja määräajat.

(5)

Komission olisi pantava tämä päätös täytäntöön tiiviissä yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa. Sen vuoksi on tarpeellista määritellä asianomaisten osapuolten vastuut ja tehtävät ja säätää siitä, kuinka kustannukset on jaettava komission ja jäsenvaltioiden välillä.

(6)

Komission ja jäsenvaltioiden olisi jaettava viestintä- ja tietojenvaihtojärjestelmien yhteisön vastuulla ja kansallisella vastuulla olevia osia koskeva vastuu yhteisön tullitoimintaa koskevan toimintaohjelman (Tulli 2007) hyväksymisestä 6 päivänä helmikuuta 2003 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 253/2003/EY (6) periaatteita noudattaen ja ottaen huomioon sisämarkkinoiden verotuksen järjestelmiä vahvistavasta yhteisön ohjelmasta (Fiscalis 2003–2007 -ohjelma) 3 päivänä joulukuuta 2002 tehty Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2235/2002/EY (7).

(7)

Tämän päätöksen noudattamisen ja erilaisten kehitettävien järjestelmien keskinäisen johdonmukaisuuden turvaamiseksi on tarpeellista luoda seurantamekanismi.

(8)

Säännöllisissä jäsenvaltioiden ja komission kertomuksissa olisi annettava tietoja tämän päätöksen täytäntöönpanon edistymisestä.

(9)

Komission, tulliviranomaisten ja talouden toimijoiden tiivis yhteistyö on tarpeen paperittoman ympäristön toteuttamiseksi. Yhteistyön helpottamiseksi tullipoliittisen ryhmän olisi varmistettava tämän päätöksen täytäntöönpanon edellyttämien toimien yhteensovittaminen. Talouden toimijoita olisi kuultava sekä kansallisella että yhteisön tasolla näiden toimien valmistelun kaikissa vaiheissa.

(10)

Liittyvien ja ehdokasmaiden olisi saatava osallistua näihin toimiin osana liittymisvalmisteluja.

(11)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän päätöksen tavoitetta eli paperittoman toimintaympäristön luomista tullille ja kaupalle, vaan se voidaan sen laajuuden tai vaikutusten vuoksi siksi toteuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä päätöksessä ei ylitetä sitä, mikä on tämän tavoitteen saavuttamiseksi tarpeen.

(12)

Tämän päätöksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (8) mukaisesti.

(13)

Komissiolle olisi erityisesti siirrettävä toimivalta pidentää tämän päätöksen 4 artiklan 2, 3 ja 5 kohdassa säädettyjä määräaikoja. Koska nämä toimenpiteet ovat laajakantoisia ja niiden tarkoituksena on muuttaa tämän päätöksen muita kuin keskeisiä osia, niistä on päätettävä päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklassa säädettyä valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen,

OVAT TEHNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Sähköiset tullijärjestelmät

Komissio ja jäsenvaltiot perustavat turvalliset, integroidut, yhteentoimivat ja helppopääsyiset sähköiset tullijärjestelmät tulli-ilmoitusten, tulli-ilmoitusten mukana seuraavien asiakirjojen ja todistusten sisältämän sekä muun asiaankuuluvan tiedon vaihtoa varten.

Komissio ja jäsenvaltiot luovat näiden sähköisten tullijärjestelmien toiminnan edellyttämät rakenteet ja välineet.

2 artikla

Tavoitteet

1.   Edellä 1 artiklassa tarkoitetuilla sähköisillä tullijärjestelmillä on tarkoitus saavuttaa seuraavat tavoitteet:

a)

helpottaa tuonti- ja vientimenettelyjä;

b)

vähentää säännösten noudattamisesta aiheutuvia ja hallinnollisia kustannuksia sekä lyhentää tulliselvitysaikoja;

c)

sovittaa yhteen yhteinen lähestymistapa tavaroiden valvontaan;

d)

auttaa turvaamaan kaikkien tullien ja muiden maksujen asianmukainen kantaminen;

e)

turvata kansainvälistä toimitusketjua koskevan asiaankuuluvan tiedon nopea vaihto;

f)

mahdollistaa viejä- ja tuojamaiden viranomaisten sekä tulliviranomaisten ja talouden toimijoiden välinen saumaton tiedonkulku sallimalla järjestelmään syötettyjen tietojen uudelleen käyttö.

Sähköisten tullijärjestelmien integroinnin ja kehittämisen on oltava oikeassa suhteessa ensimmäisessä alakohdassa vahvistettuihin tavoitteisiin.

2.   Edellä 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädetyt tavoitteet saavutetaan ainakin seuraavilla keinoilla:

a)

yhdenmukaistettu tiedonvaihto kansainvälisesti hyväksyttyjen tietomallien ja sanomamuotojen pohjalta;

b)

tulli- ja tulliin liittyvien prosessien uudelleen suunnittelu niiden tehokkuuden optimoimiseksi, niiden yksinkertaistamiseksi ja tullisääntöjen noudattamisesta aiheutuvien kulujen vähentämiseksi;

c)

laajan sähköisten tullipalvelujen valikoiman tarjoaminen talouden toimijoille niin että nämä voivat toimia samalla tavalla kaikkien jäsenvaltioiden tulliviranomaisten kanssa.

3.   Yhteisö edistää 1 kohdan soveltamiseksi sähköisten tullijärjestelmien yhteentoimivuutta kolmansien maiden tai kansainvälisten järjestöjen tullijärjestelmien kanssa ja sähköisten tullijärjestelmien käytettävyyttä kolmansien maiden talouden toimijoiden kannalta luodakseen kansainvälisen paperittoman toimintaympäristön silloin, kun tätä edellytetään kansainvälisissä sopimuksissa ja jollei asianmukaisista rahoitusjärjestelmistä muuta johdu.

3 artikla

Tiedonvaihto

1.   Yhteisön ja jäsenvaltioiden sähköisten tullijärjestelmien on mahdollistettava tiedonvaihto jäsenvaltioiden tulliviranomaisten kesken sekä näiden viranomaisten ja seuraavien välillä:

a)

talouden toimijat;

b)

komissio;

c)

tavaroiden kansainväliseen liikkumiseen osallistuvat muut hallinnot tai virastot, jäljempänä ’muut hallinnot tai virastot’.

2.   Tietojen antamisessa ja luovuttamisessa on noudatettava kaikilta osin voimassa olevia tietosuojasäännöksiä, erityisesti yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY (9) ja yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (10).

4 artikla

Järjestelmät, palvelut ja määräajat

1.   Jäsenvaltioiden on yhteistyössä komission kanssa saatettava seuraavat sähköiset tullijärjestelmät toimiviksi voimassa olevan lainsäädännön vaatimusten ja määräaikojen mukaisesti:

a)

tuonti- ja vientiselvitysjärjestelmät, jotka ovat yhteentoimivia passitusjärjestelmän kanssa ja mahdollistavat saumattoman tiedonkulun tullijärjestelmien välillä koko yhteisössä;

b)

talouden toimijoiden tunnistus- ja rekisteröintijärjestelmä, joka on yhteentoimiva valtuutettujen talouden toimijoiden järjestelmän kanssa ja mahdollistaa näiden talouden toimijoiden rekisteröitymisen yhdellä kertaa kaikkea yhteydenpitoa varten tulliviranomaisten kanssa koko yhteisön alueella, ottaen huomioon jo olemassa olevat yhteisön tai kansalliset järjestelmät;

c)

järjestelmä, joka koskee valtuutusmenettelyä, mukaan lukien tiedottaminen ja kuuleminen, valtuutetuille talouden toimijoille myönnettävien lupien hallinnointia sekä näiden lupien rekisteröintiä tulliviranomaisten saavavilla olevaan tietokantaan.

2.   Jäsenvaltioiden on yhteistyössä komission kanssa 15 päivään helmikuuta 2011 mennessä perustettava ja saatettava toimiviksi yhteiset tulliportaalit, jotka tarjoavat talouden toimijoille tarvittavat tiedot tullitoimista kaikissa jäsenvaltioissa.

3.   Komission on yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa 15 päivään helmikuuta 2013 mennessä perustettava ja saatettava toimivaksi integroitu tariffiympäristö, joka mahdollistaa yhteydet muihin tuontia ja vientiä koskeviin järjestelmiin komissiossa ja jäsenvaltioissa.

4.   Komissio arvioi yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tullipoliittisessa ryhmässä 15 päivään helmikuuta 2011 mennessä yhteiset toiminnalliset määrittelyt seuraavia varten:

a)

yhteisten liityntäpisteiden puitteet, jotka antavat talouden toimijoille mahdollisuuden käyttää samaa liityntää sähköisten tulli-ilmoitusten esittämiseen myös silloin, kun tullimenettely tapahtuu toisessa jäsenvaltiossa;

b)

talouden toimijoille tarkoitetut sähköiset rajapinnat, joiden avulla nämä voivat hoitaa kaiken tulliin liittyvän asioinnin tulliviranomaisten kanssa siinä jäsenvaltiossa, johon ne ovat sijoittuneet, vaikka asia koskisi useita jäsenvaltioita; ja

c)

yhden luukun palvelut, jotka tarjoavat saumattoman tiedonkulun talouden toimijoiden ja tulliviranomaisten, tulliviranomaisten ja komission sekä tulliviranomaisten ja muiden hallintojen ja virastojen välillä ja joiden avulla talouden toimijat voivat antaa tullille kaikki tuonti- tai vientiselvityksen vaatimat tiedot myös silloin, kun muu kuin tullia koskeva lainsäädäntö niitä vaatii.

5.   Kolmen vuoden kuluessa 4 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitettujen yhteisten toiminnallisten määrittelyjen myönteisestä arvioinnista jäsenvaltioiden on yhteistyössä komission kanssa pyrittävä perustamaan ja saattamaan toimiviksi yhteisten liityntäpisteiden puitteet sekä sähköiset rajapinnat.

6.   Jäsenvaltioiden ja komission on pyrittävä perustamaan ja saattamaan toimiviksi puitteet yhden luukun palveluille. Asiassa saavutettua edistymistä arvioidaan 12 artiklassa tarkoitetuissa kertomuksissa.

7.   Yhteisön ja jäsenvaltioiden on huolehdittava tässä artiklassa tarkoitettujen järjestelmien ja palvelujen asianmukaisesta ylläpidosta ja niihin tarvittavista parannuksista.

5 artikla

Osat ja vastuut

1.   Sähköiset tullijärjestelmät koostuvat yhteisön vastuulla olevista ja kansallisella vastuulla olevista osista.

2.   Yhteisön vastuulla ovat erityisesti seuraavat sähköisten tullijärjestelmien osat:

a)

asiaa koskevat toteutettavuustutkimukset sekä yhteiset toiminnalliset ja tekniset järjestelmämäärittelyt;

b)

yhteiset tuotteet ja palvelut, mukaan luettuina tarvittavat tullitietoja ja muita tulliin liittyviä tietoja sisältävät yhteiset viitejärjestelmät;

c)

yhteisen tietoliikenneverkon ja yhteisen järjestelmärajapinnan (CCN/CSI) palvelut jäsenvaltioille;

d)

sähköisten tullijärjestelmien toteutuksen ja käytön aikaiset jäsenvaltioiden ja komission toteuttamat yhteisön yleisen toimialueen yhteensovittamistoimet;

e)

komission sähköisten tullijärjestelmien toteutuksen ja käytön aikana toteuttamat yhteisön ulkoisen toimialueen yhteensovittamistoimet, ei kuitenkaan kansallisiin tarpeisiin suunnitellut palvelut.

3.   Kansallisella vastuulla ovat erityisesti seuraavat sähköisten tullijärjestelmien osat:

a)

kansalliset toiminnalliset ja tekniset järjestelmämäärittelyt;

b)

kansalliset järjestelmät, myös tietokannat;

c)

verkkoyhteydet tulliviranomaisten ja talouden toimijoiden välillä sekä tulliviranomaisten ja muiden hallintojen tai virastojen välillä samassa jäsenvaltiossa;

d)

ohjelmistot tai laitteistot, joita jäsenvaltio pitää tarpeellisina, jotta järjestelmää voitaisiin käyttää täysimääräisesti.

6 artikla

Komission tehtävät

Komission tehtävänä on varmistaa erityisesti

a)

yhteisön vastuulla olevien sähköisten tullijärjestelmien osien perustamisen, vaatimustenmukaisuuden testauksen, käyttöönoton, käytön ja tuen yhteensovittaminen;

b)

tässä päätöksessä tarkoitettujen järjestelmien ja palveluiden yhteensovittaminen muiden asiaankuuluvien sähköisiin viranomaispalveluihin liittyvien hankkeiden kanssa yhteisön tasolla;

c)

sille 8 artiklan 2 kohdassa edellytetyn monivuotisen strategisen suunnitelman nojalla osoitettujen tehtävien suorittaminen;

d)

yhteisön vastuulla ja kansallisella vastuulla olevien osien kehittämisen yhteensovittaminen, jotta hankkeet voidaan toteuttaa synkronoidusti;

e)

sähköisten tullipalvelujen ja yhden luukun palvelujen yhteensovittaminen yhteisön tasolla näiden palvelujen edistämiseksi ja toteuttamiseksi kansallisella tasolla;

f)

koulutustarpeiden yhteensovittaminen.

7 artikla

Jäsenvaltioiden tehtävät

1.   Jäsenvaltioiden tehtävänä on varmistaa erityisesti

a)

sähköisten tullijärjestelmien kansallisten osien perustamisen, niiden vaatimustenmukaisuuden testauksen, käyttöönoton, käytön ja tuen yhteensovittaminen;

b)

tässä päätöksessä tarkoitettujen järjestelmien ja palveluiden yhteensovittaminen muiden asiaankuuluvien sähköisiin viranomaispalveluihin liittyvien hankkeiden kanssa kansallisella tasolla;

c)

niille 8 artiklan 2 kohdassa edellytetyn monivuotisen strategisen suunnitelman nojalla osoitettujen tehtävien suorittaminen;

d)

tiedottaminen säännöllisesti komissiolle niistä toimenpiteistä, jotka on toteutettu, jotta kansalliset viranomaiset tai talouden toimijat voivat täysipainoisesti hyödyntää sähköisiä tullijärjestelmiä;

e)

sähköisten tullipalvelujen ja yhden luukun palvelujen edistäminen ja toteuttaminen kansallisella tasolla;

f)

tarvittavan koulutuksen tarjoaminen tullivirkamiehille ja muille toimivaltaisille virkamiehille.

2.   Jäsenvaltioiden on arvioitava ja ilmoitettava komissiolle vuosittain ne henkilöstö-, budjetti- ja tekniset voimavarat, joita 4 artiklan sekä 8 artiklan 2 kohdassa edellytetyn monivuotisen strategisen suunnitelman noudattaminen edellyttää.

3.   Jos on olemassa vaara, että jäsenvaltion suunnittelemat sähköisten tullijärjestelmien perustamiseen tai käyttöön liittyvät toimet saattaisivat heikentää järjestelmien yhteentoimivuutta tai toimintaa kokonaisuutena, jäsenvaltion on ilmoitettava tästä komissiolle ennen tällaisen toimen toteuttamista.

8 artikla

Strategia ja yhteensovittaminen

1.   Komission on yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tullipoliittisessa ryhmässä varmistettava

a)

strategioiden, tarvittavien voimavarojen ja kehitysvaiheiden määrittäminen;

b)

kaikkien sähköisiä tullitoimintoja koskevien toimintojen yhteensovittaminen, jotta varmistetaan voimavarojen, myös niiden, jotka jo ovat käytössä kansallisella ja yhteisön tasolla, käyttäminen mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti;

c)

oikeudellisten ja toiminnallisten sekä koulutukseen ja tietotekniseen kehittämiseen liittyvien näkökohtien yhteensovittaminen ja tiedottaminen näistä näkökohdista tulliviranomaisille ja talouden toimijoille;

d)

kaikkien asianomaisten osapuolten täytäntöönpanotoimien yhteensovittaminen;

e)

asianomaisille osapuolille 4 artiklassa asetettujen määräaikojen noudattaminen.

2.   Komissio laatii ja päivittää yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tullipoliittisessa ryhmässä monivuotisen strategisen suunnitelman, jossa osoitetaan komission ja jäsenvaltioiden tehtävät.

9 artikla

Voimavarat

1.   Sähköisten tullijärjestelmien 4 artiklan mukaista perustamista, toimintaa ja parantamista varten yhteisö antaa käyttöön yhteisön vastuulla olevia osia varten tarvittavat henkilöstö-, budjetti- ja tekniset voimavarat.

2.   Sähköisten tullijärjestelmien 4 artiklan mukaista perustamista, toimintaa ja parantamista varten jäsenvaltioiden on annettava käyttöön jäsenvaltioiden vastuulla olevia osia varten tarvittavat henkilöstö-, budjetti- ja tekniset voimavarat.

10 artikla

Rahoitussäännökset

1.   Tämän päätöksen täytäntöönpanoon liittyvät kustannukset jaetaan yhteisön ja jäsenvaltioiden kesken tämän artiklan 2 ja 3 kohdan säännösten mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta kolmansille maille tai kansainvälisille järjestöille 2 artiklan 3 kohdan mukaisesti koituvia kustannuksia.

2.   Yhteisö vastaa yhteisön vastuulla olevien, 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen osien suunnitteluun, hankintaan, asentamiseen, käyttöön ja ylläpitoon liittyvistä kustannuksista päätöksessä N:o 253/2003/EY säädetyn Tulli 2007 -ohjelman ja sitä mahdollisesti seuraavien ohjelmien mukaisesti.

3.   Jäsenvaltiot vastaavat kansallisella vastuulla olevien, 5 artiklan 3 kohdassa tarkoitettujen osien, myös muiden hallintojen tai virastojen ja talouden toimijoiden kanssa yhteisten rajapintojen, perustamiseen ja käyttöön liittyvistä kustannuksista.

4.   Jäsenvaltioiden on tehostettava yhteistyötään kustannusten saattamiseksi mahdollisimman pieniksi kehittämällä malleja kustannusten jakamista varten ja yhteisiä ratkaisuja.

11 artikla

Seuranta

1.   Komissio toteuttaa kaikki tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, että yhteisön talousarviosta rahoitettavat toimenpiteet toteutetaan tämän päätöksen mukaisesti ja että saavutetut tulokset ovat 2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa asetettujen tavoitteiden mukaisia.

2.   Komissio seuraa säännöllisesti yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa tullipoliittisessa ryhmässä, kuinka kukin jäsenvaltio ja komissio edistyvät 4 artiklan noudattamisessa, voidakseen määritellä, onko 2 artiklan 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa asetetut tavoitteet saavutettu ja kuinka sähköisten tullijärjestelmien täytäntöönpanotoimien tehokkuutta voidaan parantaa.

12 artikla

Kertomukset

1.   Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle säännöllisesti kertomus edistymisestään kussakin niille 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun monivuotisen strategisen suunnitelman mukaisesti niille osoitetussa tehtävässä. Niiden on ilmoitettava komissiolle näiden tehtävien loppuun suorittamisesta.

2.   Jäsenvaltioiden on vuosittain viimeistään kunkin vuoden maaliskuun 31 päivänä annettava komissiolle kertomus edistymisestään edellisen vuoden 1 päivästä tammikuuta 31 päivään joulukuuta ulottuvalla kaudella. Nämä vuosittaiset kertomukset on laadittava komission yhdessä jäsenvaltioiden kanssa tullipoliittisessa ryhmässä vahvistamaa muotoa käyttäen.

3.   Komissio laatii 2 kohdassa tarkoitettujen vuosittaisten kertomusten perusteella viimeistään kunkin vuoden kesäkuun 30 päivänä yhteenvetokertomuksen, jossa arvioidaan jäsenvaltioiden ja komission saavuttamaa edistymistä erityisesti 4 artiklan noudattamisessa, sekä mahdollista tarvetta pidentää 4 artiklan 2, 3 ja 5 kohdassa tarkoitettuja määräaikoja, ja esittää kertomuksen sen asianomaisille osapuolille ja tullipoliittiselle ryhmälle edelleen harkittavaksi.

4.   Edellä 3 kohdassa tarkoitetussa yhteenvetokertomuksessa on lisäksi esitettävä mahdollisesti tehtävien seurantakäyntien tulokset. Siinä on myös esitettävä muiden tarkastusten tulokset, ja siinä voidaan määrittää menetelmät ja perusteet käytettäväksi myöhemmin arvioitaessa erityisesti sitä, missä määrin sähköiset tullijärjestelmät ovat yhteentoimivia ja miten ne toimivat.

13 artikla

Talouden toimijoiden kuuleminen

Komissio ja jäsenvaltiot kuulevat säännöllisesti talouden toimijoita 4 artiklassa tarkoitettujen järjestelmien ja palvelujen valmistelun, kehittämisen ja käyttöönoton kaikissa vaiheissa.

Sekä komissio että jäsenvaltiot luovat kuulemismekanismin, jonka mukaisesti edustava otos talouden toimijoita voi esittää näkemyksensä säännöllisesti.

14 artikla

Liittyvät ja ehdokasmaat

Komissio tiedottaa 4 artiklassa tarkoitettujen järjestelmien ja palveluiden valmistelusta, kehittämisestä ja käyttöönotosta maille, jotka on hyväksytty Euroopan unioniin liittyviksi tai ehdokasmaiksi, ja sallii niiden osallistua näihin vaiheisiin.

15 artikla

Täytäntöönpanotoimenpiteet

Edellä 4 artiklan 2, 3 ja 5 kohdassa asetettujen määräaikojen pidentämisestä päätetään noudattaen 16 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä.

16 artikla

Komitea

1.   Komissiota avustaa tullikoodeksikomitea.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 a artiklan 1–4 kohtaa sekä 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset.

17 artikla

Voimaantulo

Tämä päätös tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

18 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 15 päivänä tammikuuta 2008.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. LENARČIČ


(1)  EUVL C 318, 23.12.2006, s. 47.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 12. joulukuuta 2006 (EUVL C 317 E, 23.12.2006, s. 74). Neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 23. heinäkuuta 2007 (EUVL C 242 E, 16.10.2007, s. 1) ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 11. joulukuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EUVL L 144, 30.4.2004, s. 65, oikaisu EUVL L 181, 18.5.2004, s. 25.

(4)  EUVL C 305, 16.12.2003, s. 1.

(5)  EYVL L 302, 19.10.1992, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(6)  EUVL L 36, 12.2.2003, s. 1. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä N:o 787/2004/EY (EUVL L 138, 30.4.2004, s. 12).

(7)  EYVL L 341, 17.12.2002, s. 1. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 885/2004 (EUVL L 168, 1.5.2004, s. 1).

(8)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).

(9)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(10)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.


Top