EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0067

Komission asetus (EY) N:o 67/2008, annettu 25 päivänä tammikuuta 2008 , alkoholin täydellistä denaturointia koskevien menetelmien molemminpuolisesta tunnustamisesta valmisteverottomuutta varten annetun asetuksen (EY) N:o 3199/93 muuttamisesta

OJ L 23, 26.1.2008, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 002 P. 157 - 158

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/67(1)/oj

26.1.2008   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 23/13


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 67/2008,

annettu 25 päivänä tammikuuta 2008,

alkoholin täydellistä denaturointia koskevien menetelmien molemminpuolisesta tunnustamisesta valmisteverottomuutta varten annetun asetuksen (EY) N:o 3199/93 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon alkoholin ja alkoholijuomien valmisteverojen rakenteiden yhdenmukaistamisesta 19 päivänä lokakuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/83/ETY (1) ja erityisesti sen 27 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 3199/93 (2) säädetään, että direktiivin 92/83/ETY 27 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti alkoholin täydelliseen denaturointiin jäsenvaltioissa käytettävät denaturoimisaineet luetellaan mainitun asetuksen liitteessä.

(2)

Direktiivin 92/83/ETY 27 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaan jäsenvaltioiden on vapautettava valmisteverosta alkoholi, joka on kokonaan denaturoitu jonkin jäsenvaltion määräysten mukaisesti, jos näistä määräyksistä on asianmukaisesti ilmoitettu ja ne on hyväksytty kyseisen artiklan 3 ja 4 kohdassa säädetyin edellytyksin.

(3)

Bulgaria ja Romania ovat ilmoittaneet denaturoimisaineet, joita niiden on tarkoitus käyttää.

(4)

Komissio on toimittanut Bulgarian ilmoituksen muille jäsenvaltioille 1 päivänä tammikuuta 2007 ja Romanian ilmoituksen 9 päivänä tammikuuta 2007.

(5)

Ilmoitettuja määräyksiä on vastustettu. Tästä syystä on asianmukaisesti noudatettu direktiivin 92/83/ETY 27 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua menettelyä, ja Bulgarian ja Romanian ilmoittamat määräykset olisi sisällytettävä asetuksen (EY) N:o 3199/93 liitteeseen.

(6)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 3199/93 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat valmisteverokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (EY) N:o 3199/93 liite tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 25 päivänä tammikuuta 2008.

Komission puolesta

László KOVÁCS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 316, 31.10.1992, s. 21. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna vuoden 2005 liittymisasiakirjalla.

(2)  EYVL L 288, 23.11.1993, s. 12. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2023/2005 (EUVL L 326, 13.12.2005, s. 8).


LIITE

Lisätään asetuksen (EY) N:o 3199/93 liitteeseen alakohdat seuraavasti:

”Bulgaria

Etyylialkoholin denaturoimiseksi kokonaan lisätään ilmoitetut määrät kaikkia seuraavia aineita yhdessä hehtolitraan etyylialkoholia, jonka todellinen alkoholipitoisuus on vähintään 90 tilavuusprosenttia:

5 litraa metyylietyyliketonia

2 litraa isopropyylialkoholia ja

0,2 grammaa metyleenisineä.

Romania

Yhtä hehtolitraa puhdasta alkoholia kohden:

1 gramma denatoniumbentsoaattia

2 litraa metyylietyyliketonia (butanonia) ja

0,2 grammaa metyleenisineä.”


Top