EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0015(01)

2007/850/EY: Euroopan keskuspankin päätös, tehty 22 päivänä marraskuuta 2007 , rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien rahoitustulon jakamisesta tilikaudesta 2002 alkaen tehdyn päätöksen EKP/2001/16 muuttamisesta (EKP/2007/15)

OJ L 333, 19.12.2007, p. 86–89 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/12/2010; Implisiittinen kumoaja 32010D0023

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/850/oj

19.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 333/86


EUROOPAN KESKUSPANKIN PÄÄTÖS,

tehty 22 päivänä marraskuuta 2007,

rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien rahoitustulon jakamisesta tilikaudesta 2002 alkaen tehdyn päätöksen EKP/2001/16 muuttamisesta

(EKP/2007/15)

(2007/850/EY)

EUROOPAN KESKUSPANKIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännön (jäljempänä ’perussääntö’) ja erityisesti sen 32 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Perussäännön 32 artiklassa on yleiset määräykset euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien rahoitustulon jakamisesta. Perussäännön 32 artiklan yleisiä määräyksiä sovelletaan myös tuloon, joka syntyy käytöstä poistettujen euroseteleiden poiskirjaamisesta.

(2)

Perussäännön 32.5 artiklan mukaan kansallisten keskuspankkien rahoitustulon summa jaetaan niiden kesken suhteessa niiden maksamiin osuuksiin EKP:n pääomasta. Perussäännön 32.7 artiklan mukaan EKP:n neuvostolla on toimivalta toteuttaa kaikki muut 32 artiklan soveltamisen edellyttämät toimenpiteet. Niihin kuuluu toimivalta ottaa huomioon muita tekijöitä päätettäessä sellaisen tulon jakamisesta, joka syntyy käytöstä poistettujen euroseteleiden poiskirjaamisesta. Tällöin yhdenvertaisen kohtelun ja oikeudenmukaisuuden periaatteet edellyttävät, että otetaan huomioon se ajanjakso, jonka kuluessa poistettavat eurosetelit laskettiin liikkeeseen. Tällaisen tulon jakoperusteen on sen vuoksi heijastettava asiaankuuluvaa osuutta EKP:n pääomasta sekä liikkeeseenlaskujakson pituutta.

(3)

Euroseteleiden käytöstä poistamisesta on määrättävä euroseteleiden nimellisarvoista, selitelmistä, vaihtamisesta, käytöstä poistamisesta ja seteliaiheen jäljentämisestä 20 päivänä maaliskuuta 2003 tehdyn päätöksen EKP/2003/4 (1) 5 artiklan nojalla tehtävissä erillisissä päätöksissä.

(4)

Tämä päätös ei vaikuta euroseteleiden liikkeeseenlaskusta 6 päivänä joulukuuta 2001 tehdyssä päätöksessä EKP/2001/15 (2) tarkoitettuihin euron liikkeeseen laskeneiden viranomaisten velkoihin.

(5)

Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) 26 päivänä huhtikuuta 2007 annettujen suuntaviivojen EKP/2007/2 (3) 14 artiklan 2 kohdassa säädetään, että TARGET2 korvaa nykyisen TARGET-järjestelmän. Euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit siirtyvät käyttämään TARGET2-järjestelmää suuntaviivojen EKP/2007/2 13 artiklassa vahvistetun aikataulun mukaisesti. Lisäksi eräät sellaisten jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit, jotka eivät ole ottaneet euroa käyttöön, liittyvät TARGET2-järjestelmään Euroopan keskuspankin ja euron käyttöön ottaneiden jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien kanssa solmittujen erillisten sopimusten perusteella. Tämän vuoksi on tarpeen saattaa ajan tasalle rahaliittoon osallistuvien jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien rahoitustulon jakamisesta tilikaudesta 2002 alkaen 6 päivänä joulukuuta 2001 tehdyssä päätöksessä EKP/2001/16 (4) olevat viittaukset TARGET-järjestelmään.

(6)

Päätökseen EKP/2001/16 on syytä tehdä myös eräitä muita rahoitustulon laskemiseen ja ennakkoon jaettujen euroseteleiden käsittelyyn liittyviä muutoksia,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Muutetaan päätöstä EKP/2001/16 seuraavasti:

1.

Muutetaan 1 artiklaa seuraavasti:

Lisätään seuraavat määritelmät päivittäisen valuuttaviitekurssin määritelmän jälkeen:

”n)

’käytöstä poistetuilla euroseteleillä’ eurosetelityyppiä tai -sarjaa, joka on poistettu käytöstä päätöksen EKP/2003/4 5 artiklan nojalla tehdyllä EKP:n neuvoston päätöksellä;

o)

’liikkeeseenlaskujakson jakoperusteella’ keskimääräistä merkityn pääoman jakoperustetta käytöstä poistetun eurosetelityypin tai -sarjan liikkeeseenlaskujakson aikana;

p)

’liikkeeseenlaskujaksolla’ eurosetelityyppiin tai -sarjaan liittyvää jaksoa, joka alkaa päivänä, jona kyseisen eurosetelityypin tai -sarjan ensimmäinen liikkeeseenlasku kirjataan velkapohjaan, ja joka päättyy päivänä, jona kyseisen eurosetelityypin tai -sarjan viimeinen liikkeeseenlasku kirjataan velkapohjaan;

q)

’poiskirjaamisella’ käytöstä poistettujen euroseteleiden poistamista tase-erästä ’liikkeessä olevat setelit’.”

2.

Korvataan 3 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Mikäli kansallisen keskuspankin yksilöitävien saamisten arvo ylittää tai alittaa sen velkapohjan arvon, erotus korvataan soveltamalla laskentakorkoa erotuksen arvoon.”

3.

Lisätään 5 artiklan jälkeen seuraava 5 a artikla:

”5 a artikla

Euroseteleiden poiskirjaamisesta syntyvän tulon laskeminen ja jakaminen

1.   Käytöstä poistetut eurosetelit säilytetään osana velkapohjaa kunnes ne on vaihdettu tai kirjattu pois sen mukaan, kumpi tapahtuu aikaisemmin.

2.   EKP:n neuvosto voi päättää käytöstä poistettujen euroseteleiden poiskirjaamisesta, ja siinä tapauksessa se täsmentää poiskirjaamispäivän ja sen varauksen kokonaismäärän, joka tehdään niitä käytöstä poistettuja euroseteleitä varten, joiden odotetaan vielä tulevan vaihdettaviksi.

3.   Käytöstä poistetut eurosetelit kirjataan pois seuraavasti:

a)

Poiskirjaamispäivänä EKP:n ja kansallisten keskuspankkien tase-erästä ’liikkeessä olevat setelit’ vähennetään sellaisten käytöstä poistettujen euroseteleiden kokonaismäärä, jotka ovat vielä liikkeessä. Tällöin liikkeeseen laskettujen mutta käytöstä poistettujen euroseteleiden tosiasialliset määrät mukautetaan näiden seteleiden liikkeeseenlaskujakson jakoperusteen mukaan laskettaviin suhteellisiin määriin, ja erot tasataan EKP:n ja kansallisten keskuspankkien kesken.

b)

Käytöstä poistettujen euroseteleiden mukautettu määrä poistetaan tase-erästä ’liikkeessä olevat setelit’ ja siirretään kansallisten keskuspankkien tuloslaskelmiin.

c)

Kukin kansallinen keskuspankki tekee varauksen niitä käytöstä poistettavia euroseteleitä varten, joiden odotetaan tulevan vielä vaihdettaviksi. Varauksen on vastattava asianomaisen kansallisen keskuspankin osuutta, joka lasketaan liikkeeseenlaskujakson jakoperusteen mukaisesti varauksen kokonaismäärästä.

4.   Käytöstä poistetut eurosetelit, jotka vaihdetaan poiskirjaamispäivän jälkeen, kirjataan sen kansallisen keskuspankin tileihin, joka on ne hyväksynyt. Käytöstä poistettujen euroseteleiden kertymä jaetaan uudelleen kansallisten keskuspankkien kesken vähintään kerran vuodessa liikkeeseenlaskujakson jakoperustetta soveltaen, ja erot tasataan keskuspankkien kesken. Kukin kansallinen keskuspankki kuittaa suhteellisen osuutensa varaustaan vastaan tai kirjaa vastaavan menon tuloslaskelmaansa, mikäli kertynyt määrä ylittää varauksen.

5.   EKP:n neuvosto tarkistaa varauksen kokonaismäärän vuosittain.”

4.

Muutetaan liitettä I tämän päätöksen liitteen I mukaisesti.

5.

Muutetaan liitettä II tämän päätöksen liitteen II mukaisesti.

6.

Kaikkia päätöksessä EKP/2001/16 olevia viittauksia TARGETiin pidetään viittauksina TARGET2:een sen jälkeen, kun asianomainen keskuspankki on siirtynyt TARGET2:een.

2 artikla

Loppumääräys

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Tehty Frankfurt am Mainissa 22 päivänä marraskuuta 2007.

EKP:n puheenjohtaja

Jean-Claude TRICHET


(1)  EUVL L 78, 25.3.2003, s. 16.

(2)  EYVL L 337, 20.12.2001, s. 52. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä EKP/2006/25 (EUVL L 24, 31.1.2007, s. 13).

(3)  EUVL L 237, 8.9.2007, s. 1.

(4)  EYVL L 337, 20.12.2001, s. 55. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä EKP/2006/7 (EUVL L 148, 2.6.2006, s. 56).


LIITE I

Päätöksen EKP/2001/16 liitettä I muutetaan seuraavasti:

Seuraava alakohta lisätään A osan 1 kohdan loppuun:

”Siinä tapauksessa että TARGET/TARGET2 on kiinni käteisrahan käyttöönottopäivänä, eurojärjestelmään liittyvän uuden kansallisen keskuspankin velka, joka johtuu euroseteleistä, jotka on jaettu ennakkoon tietyistä valmisteluista käteiseuron käyttöönottamiseksi ja euroseteleiden ja -kolikoiden ennakko- ja edelleenjakelusta euroalueen ulkopuolella 14 päivänä heinäkuuta 2006 annettujen suuntaviivojen EKP/2006/9 (1) mukaisesti ja jotka ovat tulleet liikkeeseen ennen käteisrahan käyttöönottopäivää, lasketaan mukaan velkapohjaan (osana yhdenmukaistetun taseen velkaerään 10.4 kuuluvia vastaavia tilejä), kunnes velka tulee osaksi TARGET/TARGET2-tapahtumista johtuvia eurojärjestelmän sisäisiä velkoja.


(1)  EUVL L 207, 28.7.2006, s. 39.”


LIITE II

Päätöksen EKP/2001/16 liitettä II muutetaan seuraavasti:

Seuraava kohta lisätään A osan loppuun sen kohdan jälkeen, joka päättyy sanoilla ”31 päivänä joulukuuta 2002 voimassa olevan kullan euromääräisen hinnan perusteella”:

”6.

sellaisista euroseteleistä johtuvat saamiset, jotka on jaettu ennakkoon suuntaviivojen EKP/2006/9 mukaisesti ja jotka ovat tulleet liikkeeseen ennen käteisrahan käyttöönottopäivää (osana yhdenmukaistetun taseen saamisiin kuuluvaa erää 4.1 käteisrahan käyttöönottopäivään saakka ja sen jälkeen osana yhdenmukaistetun taseen saamisiin kuuluvan erän 9.5 vastaavia tilejä), kuitenkin vain siihen saakka, kunnes tällaisesta saamisesta tulee osa TARGET/TARGET2-tapahtumista johtuvia eurojärjestelmän sisäisiä saamisia.”


Top