EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0847

2007/847/EY: Komission päätös, tehty 6 päivänä joulukuuta 2007 , poikkeuksen myöntämisestä Kroatiasta tai entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin olevia Vitis L. -suvun kasveja, lukuun ottamatta hedelmiä, koskeviin neuvoston direktiivin 2000/29/EY tiettyihin säännöksiin (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5897)

OJ L 333, 19.12.2007, p. 78–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 040 P. 213 - 217

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/847/oj

19.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 333/78


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 6 päivänä joulukuuta 2007,

poikkeuksen myöntämisestä Kroatiasta tai entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin olevia Vitis L. -suvun kasveja, lukuun ottamatta hedelmiä, koskeviin neuvoston direktiivin 2000/29/EY tiettyihin säännöksiin

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5897)

(2007/847/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 15 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2000/29/EY mukaisesti kolmansista maista peräisin olevia Vitis L. -suvun kasveja, lukuun ottamatta hedelmiä, ei periaatteessa saa tuoda yhteisöön.

(2)

Slovenia on pyytänyt poikkeuslupaa sallia tilapäisesti Kroatiasta tai entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin olevien Vitis L. -suvun kasvien, lukuun ottamatta hedelmiä, maahantuonti, jotta erikoistuneilla taimitarhoilla olisi mahdollisuus lisätä kyseisiä kasveja yhteisössä ennen kuin kasvit viedään myöhemmin takaisin Kroatiaan tai entiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan.

(3)

Komissio katsoo, että kasvien tai kasvituotteiden haitallisten organismien leviämisen vaaraa ei ole, jos Kroatiasta tai entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin oleviin Vitis L. -suvun kasveihin, lukuun ottamatta hedelmiä, sovelletaan tässä päätöksessä asetettuja erityisedellytyksiä.

(4)

Jäsenvaltioilla olisi siksi oltava mahdollisuus sallia kyseisten kasvien tuonti alueelleen tilapäisesti ja erityisedellytyksiä noudattaen.

(5)

Lupa olisi evättävä, jos todetaan, että tässä päätöksessä vahvistetut erityisedellytykset eivät riitä estämään haitallisten organismien kulkeutumista yhteisöön tai että niitä ei ole noudatettu.

(6)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Poiketen siitä, mitä direktiivin 2000/29/EY 4 artiklan 1 kohdassa ja sen liitteessä III olevan A osan 15 kohdassa säädetään, jäsenvaltioilla on lupa sallia Kroatiasta tai entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin olevien Vitis L. -suvun kasvien, lukuun ottamatta hedelmiä, jäljempänä ’kasvit’, tuonti alueelleen yhteisön alueella varttamiseksi.

Poikkeuksen edellytyksenä on, että kasveihin sovelletaan direktiivin 2000/29/EY liitteissä I ja II säädettyjen vaatimusten lisäksi tämän päätöksen liitteessä olevia ehtoja.

Poikkeuksen edellytyksenä on, että kasvit tuodaan yhteisöön seuraavina ajanjaksoina:

a)

1 päivän tammikuuta 2008 ja 30 päivän huhtikuuta 2008 välisenä aikana;

b)

1 päivän tammikuuta 2009 ja 30 päivän huhtikuuta 2009 välisenä aikana;

c)

1 päivän tammikuuta 2010 ja 30 päivän huhtikuuta 2010 välisenä aikana.

2 artikla

1.   Niiden jäsenvaltioiden, jotka hyödyntävät 1 artiklassa tarkoitettua poikkeusta, on toimitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille:

a)

tiedot tämän päätöksen nojalla tuotujen kasvien määristä sekä

b)

yksityiskohtainen tekninen selvitys liitteen 6 kohdassa tarkoitetuista virallisista tarkastuksista.

Edellä tarkoitetut tiedot ja selvitys on toimitettava 1 artiklan a kohdassa tarkoitetun tuonnin osalta viimeistään 15 päivänä marraskuuta 2008, 1 artiklan b kohdassa tarkoitetun tuonnin osalta viimeistään 15 päivänä marraskuuta 2009 ja 1 artiklan c kohdassa tarkoitetun tuonnin osalta viimeistään 15 päivänä marraskuuta 2010.

2.   Kaikkien jäsenvaltioiden, joissa kasveja vartetaan tuonnin jälkeen, on niin ikään toimitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille yksityiskohtainen tekninen selvitys liitteessä olevan 8 kohdan b alakohdassa tarkoitetuista virallisista tarkastuksista ja testeistä.

Edellä tarkoitetut tiedot ja selvitys on toimitettava 1 artiklan a kohdassa tarkoitetun tuonnin osalta viimeistään 15 päivänä marraskuuta 2008, 1 artiklan b kohdassa tarkoitetun tuonnin osalta viimeistään 15 päivänä marraskuuta 2009 ja 1 artiklan c kohdassa tarkoitetun tuonnin osalta 15 päivänä marraskuuta 2010.

3 artikla

Jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille välittömästi kaikista niiden alueelle tämän päätöksen nojalla tuoduista lähetyksistä, joiden todettiin myöhemmin olevan tämän päätöksen vastaisia.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 6 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2007/41/EY (EUVL L 169, 29.6.2007, s. 51).


LIITE

ERITYISEDELLYTYKSET, JOITA SOVELLETAAN KROATIASTA TAI ENTISESTÄ JUGOSLAVIAN TASAVALLASTA MAKEDONIASTA PERÄISIN OLEVIIN, 1 ARTIKLASSA SÄÄDETTYJEN POIKKEUSTEN SOVELTAMISALAAN KUULUVIIN VITIS L. -SUVUN KASVEIHIN, LUKUUN OTTAMATTA HEDELMIÄ

1.

Kasvien on oltava seuraavien lajikkeiden lepotilassa olevista silmuista muodostuvaa lisäysaineistoa Kroatiasta tuotaessa: Babić, Borgonja, Dišeča belina, Graševina, Grk, Hrvatica, Kraljevina, Malvasija dubrovačka, Malvazija (syn. Malvazija istarska bijela), Maraština, Muškat momjanski (syn. Muškat istarski), Muškat ruža porečki, Plavac mali, Plavac veliki, Plavka (syn. Plavina), Pošip, Škrlet, Teran, Trnjak, Vugava tai Žlahtina, tai entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta tuotaessa: Aleksandriski muškat, Alikant buse, Belan, Belo zimsko, Beogradska bessemena, Demir kapija, Grenaš crn, Kadarka, Krainski bojadiser, Kratošija, Moldavija, Ohridsko crno, Plavec mal, Plovdina, Prokupec, R’kaciteli, Semijon, Smederevka, Stanušina, Sultanina, Temjanika, Teran, Vranec, Župljanka tai Žilavka, jotka on:

a)

tarkoitettu vartettavaksi yhteisössä 7 kohdassa tarkoitetuissa kasvatuspaikoissa perusrunkoihin, jotka on tuotettu yhteisössä;

b)

korjattu varastointitaimitarhoista, jotka on virallisesti rekisteröity Kroatiassa tai entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa. Poikkeusta soveltavien jäsenvaltioiden on laadittava komission ja muiden jäsenvaltioiden saataville luettelot rekisteröidyistä taimitarhoista viimeistään 31 päivänä joulukuuta sinä vuonna, joka edeltää ajankohtaa, jona kasveja tuodaan yhteisöön. Näihin luetteloihin on sisällytettävä lajikkeen nimi, tällä lajikkeella istutettujen rivien lukumäärä sekä kullakin rivillä olevien kasvien lukumäärä jokaista taimitarhaa kohti, sikäli kuin kasvit on arvioitu kelvollisiksi lähetettäväksi yhteisöön vuonna 2008, 2009 tai 2010 tässä päätöksessä vahvistetuilla edellytyksillä;

c)

pakattu huolellisesti, ja pakkausten tunnistus on varmistettava merkinnällä, joka mahdollistaa rekisteröidyn taimitarhan ja lajikkeen tunnistuksen.

2.

Kasvien mukana on oltava kasvien terveystodistus, joka on annettu Kroatiassa tai entisessä Jugoslavian tasavallassa Makedoniassa direktiivin 2000/29/EY 13 artiklan 1 kohdan mukaisesti kyseisessä direktiivissä vahvistetun tarkastuksen perusteella ja jossa todetaan erityisesti, että kasvit ovat vapaita seuraavista haitallisista organismeista:

 

Daktulosphaira vitifoliae (Fitch)

 

Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.

 

Grapevine Flavescence dorée

 

Xylella fastidiosa (Well et Raju)

 

Trechispora brinkmannii (Bresad.) Rogers

 

Tupakan rengaslaikkuvirus

 

Tomaatin rengaslaikkuvirus

 

Pensasmustikan lehtiläikkävirus

 

Persikan ruusukemosaiikkivirus

Todistuksessa on oltava kohdassa ”Lisätietoja” maininta ”Tämä lähetys täyttää päätöksessä 2007/847/EY vahvistetut edellytykset”.

3.

Kroatian tai entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian virallisen kasvinsuojeluorganisaation on varmistettava kasvien tunnistettavuus ja muuttumattomuus 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetusta korjuuajankohdasta siihen saakka, kunnes kasvit viedään yhteisöön.

4.

Kasvit on tuotava niiden maahantulopaikkojen kautta, jotka jäsenvaltio, jossa kasvit sijaitsevat, on nimennyt tätä varten.

Poikkeusta soveltavien jäsenvaltioiden on ilmoitettava komissiolle riittävän ajoissa kyseiset maahantulopaikat ja direktiivissä 2000/29/EY tarkoitettujen, kustakin paikasta vastuussa olevien viranomaisten nimet ja osoitteet, ja muiden jäsenvaltioiden on pyynnöstä saatava kyseiset tiedot käyttöönsä.

Silloin kun kasvien yhteisöön tuonti tapahtuu jossakin muussa jäsenvaltiossa kuin 1 artiklassa tarkoitettua lupaa, jäljempänä ”lupa”, hyödyntävässä jäsenvaltiossa, tuontipaikkana toimivan jäsenvaltion vastuussa olevien viranomaisten on annettava tiedot lupaa hyödyntävien jäsenvaltioiden vastuussa oleville viranomaisille ja toimittava heidän kanssaan yhteistyössä tämän päätöksen noudattamisen varmistamiseksi.

5.

Ennen kasvien tuontia yhteisöön tuojalle on virallisesti ilmoitettava 1–4 kohdassa vahvistetuista edellytyksistä; mainitun tuojan on ilmoitettava kunkin lähetyksen yksityiskohdista riittävän ajoissa sen jäsenvaltion vastuussa oleville viranomaisille, johon aineisto tuodaan, ja kyseisen jäsenvaltion on toimitettava viipymättä tähän ilmoitukseen sisältyvät tiedot komissiolle ja mainittava:

a)

aineiston tyyppi;

b)

lajike ja määrä;

c)

ilmoitettu tuontipäivä ja varmistettu maahantulopaikka;

d)

niiden 7 kohdassa tarkoitettujen kasvatuspaikkojen nimet, osoitteet ja sijaintipaikat, joissa silmut vartetaan ja varastoidaan.

Tuojan on ilmoitettava kyseisille viranomaisille edellä mainittujen tietojen muutoksista heti, kun ne ovat tiedossa.

Asianomaisen jäsenvaltion on toimitettava komissiolle viipymättä edellä mainitut tiedot ja niiden mahdolliset muutokset.

Tuojan on vähintään kaksi viikkoa ennen maahantuontia ilmoitettava vastuussa olevalle viranomaiselle 7 kohdassa tarkoitetut kasvatuspaikat, jossa kasvit vartetaan.

6.

Tätä lupaa soveltavan jäsenvaltion vastuussa olevien viranomaisten on tehtävä direktiivin 2000/29/EY 13 artiklassa vaaditut ja tämän päätöksen mukaiset tarkastukset, soveltuvat testit mukaan luettuina, tarvittaessa yhteistyössä sen jäsenvaltion vastuussa olevien viranomaisten kanssa, johon kasvit varastoidaan.

Jäsenvaltion/jäsenvaltioiden on tarkastuksen yhteydessä tehtävä niin ikään tarkastus ja tarvittaessa testi 2 kohdassa mainittujen haitallisten organismien varalta. Jokaisesta tällaisen haitallisen organismin havainnosta on viipymättä ilmoitettava komissiolle. Haitallisten organismien ja tarvittaessa kyseisten kasvien tuhoamiseksi on toteutettava tarvittavat toimenpiteet.

7.

Kasvit on vartettava ainoastaan sellaisissa kasvatuspaikoissa, jotka on virallisesti rekisteröity ja hyväksytty tätä lupaa varten.

Henkilön, joka aikoo varttaa kasvit, on ilmoitettava ennakkoon kasvatuspaikkojen omistajan nimi ja osoite sen jäsenvaltion vastuussa oleville viranomaisille, jossa nämä paikat sijaitsevat.

Jos varttamispaikka sijaitsee muussa jäsenvaltiossa kuin tätä lupaa soveltavassa jäsenvaltiossa, tätä lupaa soveltavan jäsenvaltion vastuussa olevien viranomaisten on ilmoitettava sen jäsenvaltion mainituille vastuussa oleville viranomaisille, jossa kasvit vartetaan, niiden kasvatuspaikkojen nimet ja osoitteet, joissa kasvit vartetaan. Tiedot annetaan, kun tuojan antama 5 kohdan neljännessä alakohdassa tarkoitettu ennakkoilmoitus otetaan vastaan.

8.

Edellä 7 kohdassa tarkoitetuissa kasvatuspaikoissa:

a)

edellä 2 kohdassa tarkoitetuista haitallisista organismeista vapaaksi havaitut kasvit voidaan käyttää varttamiseen yhteisön alueelta peräisin oleviin perusrunkoihin. Vartetut kasvit on myöhemmin pidettävä sopivissa olosuhteissa sopivalla kasvualusaineksella, mutta niitä ei saa istuttaa tai kasvattaa edelleen pelloilla. Vartettuja kasveja on säilytettävä kasvatuspaikoissa enintään 18 kuukautta ennen niiden vientiä yhteisön ulkopuoliseen määränpäähän, kuten 9 kohdassa säädetään;

b)

varttamista seuraavana kautena sen jäsenvaltion, jossa kasvit vartetaan, mainittujen vastuullisten viranomaisten on tarkastettava vartetut kasvit ulkoisesti soveltuvin ajoin haitallisten organismien tai niiden aiheuttamien oireiden havaitsemiseksi; ulkoisen tarkastuksen jälkeen kyseisiä merkkejä tai oireita aiheuttanut haitallinen organismi tunnistetaan soveltuvalla testausmenettelyllä;

c)

kaikki vartetut kasvit, joita ei ole havaittu a ja b alakohdissa mainituissa tarkastuksissa tai testeissä vapaiksi 2 kohdassa luetelluista haitallisista organismeista tai joihin kohdistuu muita karanteenia edellyttäviä epäilyjä, on välittömästi tuhottava edellä mainittujen vastuussa olevien viranomaisten valvonnassa.

9.

Kasvit, jotka on saatu 1 kohdassa tarkoitettujen silmujen onnistuneen varttamisen tuloksena, saa viedä vain Kroatiaan tai entiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan vartettuina kasveina. Tätä lupaa soveltavan jäsenvaltion vastuussa olevien viranomaisten on varmistettava, että kaikki kasvit tai kasvinosat, joita ei ole näin viety, tuhotaan virallisesti. On pidettävä rekisteriä onnistuneesti vartettujen kasvien määrästä, virallisesti tuhotuista kasveista ja myöhemmin Kroatiaan tai entiseen Jugoslavian tasavaltaan Makedoniaan takaisin viedyistä kasveista. Tietojen on oltava komission käytettävissä.


Top