EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1501

Komission asetus (EY) N:o 1501/2007, annettu 18 päivänä joulukuuta 2007 , endo-1,4-beetaksylanaasi EC 3.2.1.8 -valmisteen (Safizym X) uuden käyttötavan hyväksymisestä rehun lisäaineena (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 333, 19.12.2007, p. 57–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 129 - 131

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1501/oj

19.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 333/57


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1501/2007,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2007,

endo-1,4-beetaksylanaasi EC 3.2.1.8 -valmisteen (Safizym X) uuden käyttötavan hyväksymisestä rehun lisäaineena

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksessa (EY) N:o 1831/2003 säädetään eläinten ruokinnassa käytettävien lisäaineiden hyväksymisestä ja vahvistetaan perustelut ja menettelyt hyväksynnän myöntämiselle.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan mukaisesti on jätetty tämän asetuksen liitteessä esitetyn valmisteen hyväksyntää koskeva hakemus. Hakemuksen mukana on toimitettu asetuksen (EY) N:o 1831/2003 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti vaadittavat tiedot ja asiakirjat.

(3)

Hakemus koskee endo-1,4-beeta-ksylanaasia EC 3.2.1.8, jota tuottaa Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6–10W), sisältävän valmisteen (Safizym X), uutta käyttötapaa ankkojen rehun lisäaineena, joka luokitellaan lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet”.

(4)

Endo-1,4-beeta-ksylanaasia EC 3.2.1.8, jota tuottaa Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6–10W), sisältävän valmisteen käyttö hyväksyttiin ilman määräaikaa broilerien rehussa komission asetuksella (EY) N:o 1453/2004 (2), ilman määräaikaa lihakalkkunoiden rehussa komission asetuksella (EY) N:o 943/2005 (3), ilman määräaikaa munivien kanojen rehussa komission asetuksella (EY) N:o 1810/2005 (4) ja kymmeneksi vuodeksi (vieroitettujen) porsaiden rehussa komission asetuksella (EY) N:o 497/2007 (5).

(5)

On toimitettu uusia tietoja, jotka tukevat hakemusta valmisteen hyväksymiseksi ankkojen rehussa. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen, jäljempänä ’viranomainen’, totesi 10 päivänä heinäkuuta 2007 antamassaan lausunnossa (6), että endo-1,4-beetaksylanaasia EC 3.2.1.8, jota tuottaa Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6–10W), sisältävällä valmisteella (Safizym X), ei ole haitallisia vaikutuksia eläinten terveyteen, ihmisten terveyteen tai ympäristöön. Se totesi myös, ettei valmiste aiheuta muita riskejä, joiden vuoksi hyväksyntää ei voitaisi myöntää asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklan 2 kohdan mukaisesti kyseiselle uudelle eläinten ryhmälle. Lausunnon mukaan kyseisen valmisteen käyttö parantaa rehujen sulavuutta. Viranomaisen mukaan erityiset markkinoille saattamisen jälkeistä seurantaa koskevat vaatimukset eivät ole tarpeen. Lausunnossa vahvistetaan myös asetuksella (EY) N:o 1831/2003 perustetun yhteisön vertailulaboratorion toimittama rehun lisäaineen analyysimenetelmää koskeva raportti.

(6)

Valmisteen arviointi osoittaa, että asetuksen (EY) N:o 1831/2003 5 artiklassa säädetyt hyväksymisen edellytykset täyttyvät. Sen vuoksi olisi hyväksyttävä kyseisen valmisteen käyttö tämän asetuksen liitteessä kuvatulla tavalla.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Hyväksytään lisäaineluokkaan ”eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet” ja funktionaaliseen ryhmään ”ruuansulatusta edistävät aineet” kuuluva liitteessä tarkoitettu valmiste eläinten rehussa käytettävänä lisäaineena kyseisessä liitteessä vahvistetuin edellytyksin.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 378/2005 (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 8).

(2)  EUVL L 269, 17.8.2004, s. 3.

(3)  EUVL L 159, 22.6.2005, s. 6.

(4)  EUVL L 291, 5.11.2005, s. 5. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o184/2007 (EUVL L 63, 1.3.2007, s. 1).

(5)  EUVL L 117, 5.5.2007, s. 11.

(6)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed on the safety and efficacy of the enzyme preparation Safizym X (endo-1,4-beta-xylanase) as feed additive for ducks in accordance with Regulation (EC) No 1831/2003. Lausunto annettiin 10 päivänä heinäkuuta 2007, The EFSA Journal (2007) 520, s. 1–8.


LIITE

Lisäaineen tunnistenumero

Hyväksynnän haltijan nimi

Lisäaine

(kauppanimi)

Koostumus, kemiallinen kaava, kuvaus, analyysimenetelmä

Eläinlaji tai -ryhmä

Enimmäisikä

Vähimmäispitoisuus

Enimmäispitoisuus

Muut määräykset

Hyväksynnän voimassaolo päättyy

Aktiivisuusyksikköä/kg täysrehua, kosteuspitoisuus 12 %

Eläintuotantoon vaikuttavat lisäaineet. Funktionaalinen ryhmä: ruuansulatusta edistävät aineet

4a1613

Société Industrielle Lesaffre

Endo-1,4-beeta-ksylanaasi

EC 3.2.1.8

(Safizym X)

 

Lisäaineen koostumus:

Valmiste, joka sisältää endo-1,4-beeta-ksylanaasia, jota tuottaa Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6–10W) ja jonka vähimmäisaktiivisuus on:

 

jauheena: 70 000 IFP (1)/g

 

nestemäisenä: 7 000 IFP/ml

 

Tehoaineen ominaispiirteiden kuvaus:

endo-1,4-beeta-ksylanaasi, jota tuottaa Trichoderma longibrachiatum (CNCM MA 6–10W)

 

Analyysimenetelmä (2):

Endo-1,4-beeta-ksylanaasin määritysmenetelmä, joka perustuu pelkistävän sokerin kolorimetriseen määritykseen dinitrosalisyylihapporeagenssilla.

Ankat

700 IFP

1.

Lisäaineen ja esiseoksen käyttöohjeissa on mainittava varastointilämpötila ja -aika sekä stabiilisuus rehua rakeistettaessa.

2.

Suositeltava annostus/kg täysrehua: 2 800 IFP

3.

Käytetään rehuseoksissa, joissa on paljon muita polysakkarideja kuin tärkkelystä (pääasiassa arabinoksylaaneja), esim. jotka sisältävät yli 50 % vehnää.

8.1.2018


(1)  1 IFP on entsyymimäärää, joka vapauttaa kauran ksylaanista 1 mikromoolin pelkistäviä sokereita (ksyloosiekvivalentteina) minuutissa (pH 4,8 ja lämpötila 50 °C).

(2)  Analyysimenetelmiä koskevia yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa seuraavasta yhteisön vertailulaboratorion osoitteesta: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


Top