EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R1392

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1392/2007, annettu 13 päivänä marraskuuta 2007 , neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 muuttamisesta kansantalouden tilinpidon tietojen toimittamisen osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 324, 10.12.2007, p. 1–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 001 P. 213 - 290

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1392/oj

10.12.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 324/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1392/2007,

annettu 13 päivänä marraskuuta 2007,

neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 muuttamisesta kansantalouden tilinpidon tietojen toimittamisen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 285 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon (1),

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä yhteisössä 25 päivänä kesäkuuta 1996 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 2223/96 (3) sisältää yhteisten standardien, määritelmien, luokitusten ja tilinpidon sääntöjen viitekehyksen jäsenvaltioiden tilien laatimista varten yhteisön tilastovaatimusten osalta, jotta saataisiin vertailukelpoisia tuloksia jäsenvaltioiden välillä. Mainitulla asetuksella perustettu Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmä 1995 tunnetaan nimellä EKT95.

(2)

Rahapolitiikan hoitaminen talous- ja rahaliitossa (EMU), talouspolitiikan tehokas koordinointi sekä rakenteellisten ja makrotaloudellisten toimintalinjojen tarpeet edellyttävät kattavia, vertailukelpoisia, olennaisia ja oikea-aikaisia kansantalouden tilinpidon tietoja.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 2223/96 liitteessä B säädetään kansantalouden tilinpidon tietoja sisältävistä taulukoista, jotka on säädettyihin määräaikoihin mennessä toimitettava yhteisön käyttöön. Lisäksi komissiolle toimitettavista lisätiedoista säädetään seuraavissa asetuksissa: neuvoston asetuksen (EY) N:o 2223/96 täytäntöönpanosta julkisen rahoituksen lyhyen aikavälin tilastojen osalta 3 päivänä helmikuuta 2000 annettu komission asetus (EY) N:o 264/2000 (4), muita kuin rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidosta 10 päivänä kesäkuuta 2002 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1221/2002 (5), rahoitustilejä koskevasta julkisyhteisöjen neljännesvuositilinpidosta 10 päivänä maaliskuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 501/2004 (6), neljännesvuosittaista julkista velkaa koskevien tietojen laatimisesta ja toimittamisesta 28 päivänä kesäkuuta 2004 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 1222/2004 (7) ja institutionaalisen sektorin mukaan jaotellun muita kuin rahoitustilejä koskevan neljännesvuositilinpidon laatimisesta 6 päivänä heinäkuuta 2005 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1161/2005 (8). Tämä asetus ei koske tietoja, jotka sisältyvät mainittuihin asetuksiin, mutta kaikissa tässä johdanto-osan kappaleessa mainituissa kuudessa asetuksessa säädettyjen taulukoiden ja tietojen olisi yhdessä muodostettava kansantalouden tilinpidon tietojen toimittamisohjelma.

(4)

Kansantalouden tilinpidon tietojen toimittamisohjelmaa olisi päivitettävä, jotta voitaisiin ottaa huomioon käyttäjien muuttuvat tarpeet ja Euroopan unionin uudet poliittiset painopisteet ja uusien toimialojen kehittyminen.

(5)

Kansantalouden tilinpidon tietojen toimittamisohjelmassa olisi otettava huomioon joissakin jäsenvaltioissa ohjelman viitekausilla tapahtuneet perinpohjaiset poliittiset ja tilastolliset muutokset.

(6)

Talous- ja rahaliiton tietovaatimuksia käsittelevässä 25 päivänä toukokuuta 2004 annetussa talous- ja rahakomitean tilanneraportissa, jonka neuvosto hyväksyi kokouksessaan 2 päivänä kesäkuuta 2004, korostettiin, että toimittamisohjelmaa olisi muutettava, jotta se olisi EMU-toimintasuunnitelman ja Lissabonin strategian asettamien vaatimusten mukainen.

(7)

Julkisten talousarvioiden koostumusta koskevat moitteettomat tilastotiedot ovat ratkaisevan tärkeitä Lissabonin strategian mukaiselle taloudelliselle uudistukselle, ja terveyttä, koulutusta ja sosiaaliturvaa koskevat tiedot olisivat hyödyllisiä sen saavuttamiseksi. Näiden tietojen toimittamisesta olisi tultava pakollista vapaaehtoisuuteen perustuvan kauden jälkeen.

(8)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa tämän asetuksen tavoitetta, joka on yhdenmukaistettujen kansantalouden tilinpidon tietojen tuottamiseen tarvittavien yhteisten tilastollisten standardien luominen, vaan se voidaan toteuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tilasto-ohjelmakomitean sekä raha-, rahoitus- ja maksutasetilastokomitean lausunnon mukaiset,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2223/96 3 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jäsenvaltiot siirtävät komissiolle (Eurostat) liitteessä B esitetyt tilit ja taulukot kullekin taulukolle säädetyssä määräajassa ottaen huomioon siinä vahvistetut poikkeukset.”

2 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2223/96 liite B tämän asetuksen liitteellä.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 13 päivänä marraskuuta 2007.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

H.-G. PÖTTERING

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. LOBO ANTUNES


(1)  EUVL C 55, 7.3.2006, s. 61.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 25. huhtikuuta 2007 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 22. lokakuuta 2007.

(3)  EYVL L 310, 30.11.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1267/2003 (EUVL L 180, 18.7.2003, s. 1).

(4)  EYVL L 29, 4.2.2000, s. 4.

(5)  EYVL L 179, 9.7.2002, s. 1.

(6)  EUVL L 81, 19.3.2004, s. 1.

(7)  EUVL L 233, 2.7.2004, s. 1.

(8)  EUVL L 191, 22.7.2005, s. 22.


LIITE

”LIITE B

KANSANTALOUDEN TILINPIDON TIETOJEN LÄHETTÄMISOHJELMA

Yhteenveto taulukoista

Taulukko nro

Taulukon aihe

Määräaika t + kuukautta (päivää, jos niin merkitty)

Ensimmäinen toimitus

Ajanjakso (1)

1

Pääaggregaatit, vuosittaiset

70 päivää

2007

Vuodesta 1990 lähtien

2008

1980–1989

1

Pääaggregaatit, neljännesvuosittaiset

70 päivää

2007

Vuoden 1990 ensimmäisestä neljänneksestä lähtien

 

 

2

Julkisyhteisöjen pääaggregaatit, vuosittaiset

3/9

2007

Vuodesta 1995 lähtien

3

Toimialoittaiset taulukot

9/21

2007

Vuodesta 1990 lähtien

2008

1980–1989

5

Kotitalouksien kulutusmenot käyttötarkoituksen mukaan

9

2007

Vuodesta 1990 lähtien

2008

1980–1989

6

Rahoitustilit sektoreittain (virrat)

9

2007

Vuodesta 1995 lähtien

7

Rahoitusvarojen ja -velkojentaseet

9

2007

Vuodesta 1995 lähtien

8

Sektoreittaiset muut kuin rahoitustilit, vuosittaiset

9

2007

Vuodesta 1995 lähtien

9

Verotulojen erittelyt saajasektoreittain

9

2007

Vuodesta 1995 lähtien

10

Alueittaiset toimialoittaiset taulukot, NUTS II

24

2007

Vuodesta 1995 lähtien

11

Julkiset menot tehtävittäin

12

2007

Vuodesta 1995 lähtien

12

Alueittaiset toimialoittaiset taulukot, NUTS III

24

2007

Vuodesta 1995 lähtien

13

Kotitalouksien alueittaiset tilit, NUTS II

24

2007

Vuodesta 1995 lähtien

15

Tarjontataulukko perushintaan, mukaan lukien muunnos ostajanhintaiseksi, A60 × P60

36

2007

Vuodesta 2000 lähtien

16

Käyttötaulukko ostajan hintaan, A60 × P60

36

2007

Vuodesta 2000 lähtien

17

Symmetrinen panos-tuotostaulukko perushintaan, P60 × P60, 5-vuosittain

36

2008

Vuodesta 2000 lähtien

18

Kotimaisen tuotoksen symmetrinen panos-tuotostaulukko perushintaan, P60 × P60, 5-vuosittain

36

2008

Vuodesta 2000 lähtien

19

Tuonnin symmetrinen panos-tuotostaulukko perushintaan, P60 × P60, 5-vuosittain

36

2008

Vuodesta 2000 lähtien

20

Kiinteiden varojen ristiintaulukointi toimialoittain ja varoittain, A17 × AN_F6, vuosittain

24

2007

Vuodesta 2000 lähtien

22

Kiinteän pääoman bruttomuodostuksen ristiintaulukointi toimialoittain ja varoittain, A17 × AN_F6, vuosittain

24

2007

Vuodesta 1995 lähtien

26

Muiden kuin rahoitusvarojen taseet

24

2007

Vuodesta 1995 lähtien

t = Viitejakso (vuosi tai vuosineljännes).


Taulukko 1 –   Pääaggregaatit– neljännesvuosi- (2) ja vuosikyselyt

Tunnus

Muuttujat

Jako (3)

Käyvin hinnoin

Edellisen vuoden hinnoin ja ketjutetuin volyymein

Arvonlisäys ja bruttokansantuote

B.1g

1.

Bruttoarvonlisäys perushintaan

A6

x

x

D.21

2.

a)

Tuoteverot (4)

 

x

x

D.31

 

b)

Tuotetukipalkkiot (4)

 

x

x

B.1*g

3.

Bruttokansantuote markkinahintaan

 

x

x

Bruttokansantuotteen käyttö

P.3

4.

Kulutusmenot yhteensä

 

x

x

P.3

5.

a)

Kotitalouksien kulutusmenot (kotimaan käsite)

Kestävyys (5)

x

x

P.3

 

b)

Kotitalouksien kulutusmenot (kansallinen käsite)

 

x

x

P.3

6.

Kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kulutusmenot

 

x

x

P.3

7.

Julkiset kulutusmenot

 

x

x

P.31

 

a)

Yksilölliset kulutusmenot

 

x

x

P.32

 

b)

Kollektiiviset kulutusmenot

 

x

x

P.4

8.

Kotitalouksien todellinen kulutus

 

x

x

P41

 

a)

Todellinen yksilöllinen kulutus

 

x

x

P.5

9.

Pääoman bruttomuodostus

 

x

x

P.51

 

a)

Kiinteän pääoman bruttomuodostus

AN_F6 (6)

x

x

P.52

 

b)

Varastojen muutokset

 

x

x (7)

P.53

 

c)

Arvoesineiden hankinnat miinus vähennykset

 

x

x (7)

P.6

10.

Tavaroiden (fob) ja palveluiden vienti

 

x

x

P.61

 

a)

Tavarat

 

x

x

P.62

 

b)

Palvelut

 

x

x

 

 

EU:n jäsenvaltiot ja EU:n laitokset (8)

 

x

x

 

 

EU:n jäsenvaltiot (8)

 

x

x

 

 

Talous- ja rahaliiton jäsenet (8)

 

x

x

 

 

EU:n laitokset (8)  (9)

 

x

x

 

 

Kolmannet maat ja kansainväliset järjestöt (8)

 

x

x

P.7

11.

Tavaroiden (fob) ja palveluiden tuonti

 

x

x

P.71

 

a)

Tavarat

 

x

x

P.72

 

b)

Palvelut

 

x

x

 

 

EU:n jäsenvaltiot ja EU:n laitokset (8)

 

x

x

 

 

EU:n jäsenvaltiot (8)

 

x

x

 

 

Talous- ja rahaliiton jäsenet (8)

 

x

x

 

 

EU:n laitokset (8)  (9)

 

x

x

 

 

Kolmannet maat ja kansainväliset järjestöt (8)

 

x

x

B.11

12.

Tavaroiden ja palveluiden tase

 

x

x

Tulot, säästö ja nettoluotonanto

B.2g + B.3g

13.

Toimintaylijäämä ja sekatulo, brutto

 

x

 

D.2

14.

Tuotannon ja tuonnin verot

 

x

 

D.3

15.

Tukipalkkiot

 

x

 

D.1_D.4

16.

a)

Ensitulot ulkomailta

 

x

(x)

D.1_D.4

 

b)

Ensitulot ulkomaille

 

x

(x)

B.5*g

17.

Bruttokansantulo markkinahintaan

 

x

(x)

K.1

18.

Kiinteän pääoman kuluminen

 

x

x

B.5*n

19.

Nettokansantulo markkinahintaan

 

x

(x)

D.5, D.6, D.7

20.

a)

Tulonsiirrot ulkomailta

 

x

(x)

D.5, D.6, D.7

 

b)

Tulonsiirrot ulkomaille

 

x

(x)

B.6n

21.

a)

Käytettävissä oleva tulo, netto

 

x

(x)

B.6g

 

b)

Käytettävissä oleva tulo, brutto

 

x

(x)

D.8

22.

Kotitalouksien eläkerahasto-osuuden oikaisu

 

x

(x)

B.8n

23.

Kansantalouden säästö, netto

 

x

 

D.9

24.

a)

Pääomansiirrot ulkomailta

 

x

 

D.9

 

b)

Pääomansiirrot ulkomaille

 

x

 

K.2

25.

Valmistamattomien muiden kuin rahoitusvarojen hankinnat miinus vähennykset

 

x

 

B.9

26.

Vaihtotase

 

x

 

Väestö, työllisyys, palkansaajakorvaukset

 

27.

Väestö- ja työllisyystiedot

 

 

 

 

 

a)

Kokonaisväkiluku (tuhansina henkilöinä)

 

 

 

 

 

b)

Työttömät (tuhansina henkilöinä) (9)

 

 

 

 

 

c)

Työllisyys kotimaisissa tuotantoyksiköissä (tuhansina työntekijöinä, tuhansina työtunteina ja tuhansina työpaikkoina (9)) ja maassa asuvien työllisyys (tuhatta)

A6  (10)

 

 

 

 

d)

Yrittäjät

A6  (10)

 

 

 

 

e)

Palkansaajat

A6  (10)

 

 

D.1

28.

Kotimaisissa tuotantoyksiköissä työskentelevien palkansaajakorvaukset ja kotimaisten työntekijöiden palkansaajakorvaukset

A6  (10)

x

 

D.11

 

a)

Bruttopalkat ja -palkkiot

A6  (10)

x

 

(x) Reaalisesti.

A6 NACE A6, myös luokka ”josta teollisuus”. Taaksepäin ulottuvat ”teollisuuden” tiedot alkavat vuonna 1990.


Taulukko 2 –   Julkisyhteisöjen pääaggregaatit

Tunnus

Taloustoimi

Sektorit ja alasektorit (11)  (12)

P.1

Tuotos

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.11 + P.12

Markkinatuotos ja tuotos omaan loppukäyttöön

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.13

Muu markkinaton tuotos

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.131

Maksut muusta markkinattomasta tuotoksesta

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.132

Muu markkinaton tuotos, muut

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.11 + P.12 + P.131

Markkinatuotos, tuotos omaan loppukäyttöön ja maksut muusta markkinattomasta tuotoksesta

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2

Välituotekäyttö

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.1g

Arvonlisäys, brutto

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

K.1

Kiinteän pääoman kuluminen

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.1n

Arvonlisäys, netto

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.1

Palkansaajakorvaukset, maksetut

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.29

Muut tuotantoverot, maksetut

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.39

Muut tuotantotukipalkkiot, saadut

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.2n

Toimintaylijäämä, netto

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.2

Tuotannon ja tuonnin verot, saadut

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Omaisuustulot, saadut (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.3

Tukipalkkiot, maksetut

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Omaisuustulot, maksetut (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1311

josta alasektorille valtionhallinto (S.1311) maksetut

S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1312

josta alasektorille osavaltiohallinto (S.1312) maksetut

S.1311, S.1313, S.1314

D.4_S.1313

josta alasektorille paikallishallinto (S.1313) maksetut

S.1311, S.1312, S.1314

D.4_S.13.14

josta alasektorille sosiaaliturvarahastot (S.1314) maksetut

S.1311, S.1312, S.1313

D. 41

Korot, maksetut

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.42 + D.43 + D.44 + D.45

Muut omaisuustulot, maksetut

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.5n

Ensitulo, netto

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.5

Tulo-, varallisuus- ym. juoksevat verot, saadut

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.61

Sosiaaliturvamaksut, saadut

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.611

Todelliset sosiaaliturvamaksut

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.612

Laskennalliset sosiaaliturvamaksut

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Muut tulonsiirrot, saadut (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.5

Tulo-, varallisuus- ym. juoksevat verot, maksetut

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.62

Rahamääräiset sosiaalietuudet, maksetut

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.6311 + D.63121 + D.63131

Luontoismuotoiset sosiaaliset tulonsiirrot, jotka liittyvät kotitalouksille markkinatuottajilta hankittujen tuotteiden menoihin, maksetut

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131

Rahamääräiset sosiaalietuudet ja luontoismuotoiset sosiaaliset tulonsiirrot, jotka liittyvät kotitalouksille markkinatuottajilta hankittujen tuotteiden menoihin, maksetut

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Muut tulonsiirrot, maksetut (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1311

josta alasektorille valtionhallinto (S.1311) maksetut

S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1312

josta alasektorille osavaltiohallinto (S.1312) maksetut

S.1311, S.1313, S.1314

D.7_S.1313

josta alasektorille paikallishallinto (S.1313) maksetut

S.1311, S.1312, S.1314

D.7_S.13.14

josta alasektorille sosiaaliturvarahastot (S.1314) maksetut

S.1311, S.1312, S.1313

B.6n

Käytettävissä oleva tulo, netto

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.3

Kulutusmenot

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.31

Yksilölliset kulutusmenot

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.32

Kollektiiviset kulutusmenot

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.8

Kotitalouksien eläkerahasto-osuuden oikaisu

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.8g

Säästö, brutto

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.8n

Säästö, netto

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9

Pääomansiirrot, saadut (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.91

Pääomaverot

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.92 + D.99

Investointiavustukset ja muut pääomansiirrot, saadut

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9

Pääomansiirrot, maksetut (12)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1311

josta alasektorille valtionhallinto (S.1311) maksetut

S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1312

josta alasektorille osavaltiohallinto (S.1312) maksetut

S.1311, S.1313, S.1314

D.9_S.1313

josta alasektorille paikallishallinto (S.1313) maksetut

S.1311, S.1312, S.1314

D.9_S.1314

josta alasektorille sosiaaliturvarahastot (S.1314) maksetut

S.1311, S.1312, S.1313

P.5

Pääoman bruttomuodostus

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.51

Kiinteän pääoman bruttomuodostus

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.52 + P.53

Varastojen muutokset ja arvoesineiden hankinnat miinus vähennykset

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

K2

Valmistamattomien muiden kuin rahoitusvarojen hankinnat miinus vähennykset

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.5 + K.2

Pääoman bruttomuodostus sekä valmistamattomien muiden kuin rahoitusvarojen hankinnat miinus vähennykset

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

B.9

Nettoluotonanto (+)/ Nettoluotonotto (–)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

TE

Menot yhteensä

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

TR

Tulot yhteensä

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.995

Todennetuista mutta todennäköisesti perimättä jäävistä veroista ja sosiaaliturvamaksuista muodostuvat pääomansiirrot julkisyhteisöiltä muille sektoreille (13)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_D41

Korot, mukaan lukien johdannaisten ja korkotermiinisopimusten arvon muutokset

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

EDP_B9

Nettoluotonanto (+)/ Nettoluotonotto (–) liiallisia alijäämiä koskevan menettelyn mukaisesti

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314


Taulukko 3 –   Toimialoittaiset taulukot

Tunnus

Muuttujat

Jako (14)  (15)

Käyvin hinnoin

Edellisen vuoden hinnoin ja ketjutetuin volyymein

Tuotanto

P.1

1.

Tuotos perushintaan toimialoittain

A31/A60

x

 

P.2

2.

Välituotekäyttö ostajan hintaan toimialoittain

A31/A60

x

 

B.1g

3.

Bruttoarvonlisäys, perushintaan toimialoittain

A31/A60

x

x

K.1

4.

Kiinteän pääoman kuluminen toimialoittain

A31/A60

x

x

B.2n + B.3n

5.

Toimintaylijäämä ja sekatulo, netto

A31/A60

x

 

D.29-D.39

6.

Muut verot miinus muut tuotantotukipalkkiot

A31/A60

x

 

Pääomanmuodostus

P.5

5.

Pääoman bruttomuodostus toimialoittain (16)

A6

x

x

P.51

 

a)

Kiinteän pääoman bruttomuodostus toimialoittain

A31/A60

x

x

 

 

Kiinteiden varojen mukainen jaottelu AN_F6

 

x

x

 

 

josta asunnot sekä muut rakennukset ja rakennelmat

A31/A60

x

x

P.52 + P.53

 

b)

Varastojen muutokset ja arvoesineiden hankinnat miinus vähennykset toimialoittain (16)

A6

x

x (17)

P.52

 

josta varastojen muutokset (18)

 

x

x (17)

P.53

 

josta arvoesineiden hankinnat miinus vähennykset (18)

 

x

x (17)

Työllisyys ja palkansaajakorvaukset

 

6.

Työllisyys toimialoittain

(tuhansina henkilöinä, tuhansina työtunteina (19) ja tuhansina työpaikkoina (18))

A31/A60

 

 

 

 

a)

yrittäjät toimialoittain

A31/A60

 

 

 

 

b)

palkansaajat toimialoittain

A31/A60

 

 

 

 

joista julkisyhteisöjen sektori (S.13) (20)

 

 

 

 

 

joista muut sektorit (S.11 + S.12 + S.14 + S.15) (20)

 

 

 

D.1

7.

Palkansa ajakorvaukset toimialoittain

A31/A60

x

 

D.11

 

a)

Palkat ja palkkiot toimialoittain

A31/A60

x

 

AN_F6

:

Kiinteiden varojen jaottelu:

AN1111

asunnot

AN1112

muut rakennukset ja rakennelmat

AN11131

kuljetusvälineet

AN11132

muut koneet ja laitteet

joista:

AN111321 konttorikoneet ja -laitteet

AN111322

radio-, televisio- ja tietoliikennelaitteet

AN1114

kasvatettavat varat

AN112

aineettomat kiinteät varat

joista:

AN1122 tietokoneohjelmistot


Taulukko 5 –   Kotitalouksien kulutusmenot

Tunnus

Muuttujat

Jako

Käyvin hinnoin

Edellisen vuoden hinnoin ja ketjutetuin volyymein

P.3

1.

Kotitalouksien kulutusmenot käyttötarkoituksen mukaan

COICOP-ryhmät

x

x

P.3

2.

Kotimaisten ja ulkomaisten kotitalouksien kulutusmenot talousalueella

 

x

x

P.33

3.

Kotimaisten kotitalouksien kulutusmenot ulkomailla

 

x

x

P.34

4.

Ulkomaalaisten kotitalouksien kulutusmenot talousalueella

 

x

x

P.3

5.

Kotimaisten kotitalouksien kulutusmenot talousalueella ja ulkomailla

 

x

x


Taulukko 6 –   Rahoitustilit sektoreittain

(Taloustoimet, muut volyymi- ja uudelleenarvotustilien muutokset – sekä sulautetut että sulauttamattomat – ja vastasektoritiedot  (21))

 

Talous yhteensä

Yritykset

Rahoituslaitokset, kaikki sektorit ja alasektorit (23) mukaan luettuina

Julkisyhteisöt, kaikki sektorit ja alasektorit (24) mukaan luettuina

Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (25)

Ulkomaat, kaikki alasektorit (26) mukaan luettuina

Taloustoimet/Volyymin muutokset (22)/rahoitusinstrumenttien uudelleenarvotus (22)

EKT

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14 + S.15

S.2

Rahoitusvarat

F.A

x

x

x

x

x

x

Monetaarinen kulta ja erityiset nosto-oikeudet (SDR:t)

F.1

x

x

x

x

x

x

Monetaarinen kulta

F.11

x

x

x

x

x

x

SDR:t

F.12

x

x

x

x

x

x

Käteisraha ja talletukset

F.2

x

x

x

x

x

x

Käteisraha

F.21

x

x

x

x

x

x

Siirtokelpoiset talletukset

F.22

x

x

x

x

x

x

Muut talletukset

F.29

x

x

x

x

x

x

Muut arvopaperit kuin osakkeet

F.3

x

x

x

x

x

x

Muut arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset

F.33

x

x

x

x

x

x

Muut lyhytaikaiset arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset

F.331

x

x

x

x

x

x

Muut pitkäaikaiset arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset

F.332

x

x

x

x

x

x

Johdannaiset

F.34

x

x

x

x

x

x

Lainat

F.4

x

x

x

x

x

x

Lyhytaikaiset lainat

F.41

x

x

x

x

x

x

Pitkäaikaiset lainat

F.42

x

x

x

x

x

x

Osakkeet ja muut osuudet

F.5

x

x

x

x

x

x

Osakkeet ja muut osuudet kuin rahasto-osuudet

F.51

x

x

x

x

x

x

Noteeratut osakkeet

F.511

x

x

x

x

x

x

Noteeraamattomat osakkeet

F.512

x

x

x

x

x

x

Muut osuudet

F.513

x

x

x

x

x

x

Rahasto-osuudet

F.52

x

x

x

x

x

x

Vakuutustekninen vastuuvelka

F.6

x

x

x

x

x

x

Kotitalouksien osuus henkivakuutus- ja eläkerahastoista

F.61

x

x

x

x

x

x

Kotitalouksien osuus henkivakuutusrahastoista

F.611

x

x

x

x

x

x

Kotitalouksien osuus eläkerahastoista

F.612

x

x

x

x

x

x

Vakuutusmaksu- ja korvausvastuu

F.62

x

x

x

x

x

x

Muut saamiset

F.7

x

x

x

x

x

x

Kauppaluotot ja ennakot

F.71

x

x

x

x

x

x

Muut saamiset

F.79

x

x

x

x

x

x

Velat

F.L

x

x

x

x

x

x

Käteisraha ja talletukset

F.2

x

x

x

x

x

x

Käteisraha

F.21

x

x

x

x

x

x

Siirtokelpoiset talletukset

F.22

x

x

x

x

x

x

Muut talletukset

F.29

x

x

x

x

x

x

Muut arvopaperit kuin osakkeet

F.3

x

x

x

x

x

x

Muut arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset

F.33

x

x

x

x

x

x

Muut lyhytaikaiset arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset

F.331

x

x

x

x

x

x

Muut pitkäaikaiset arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset

F.332

x

x

x

x

x

x

Johdannaiset

F.34

x

x

x

x

x

x

Lainat

F.4

x

x

x

x

x

x

Lyhytaikaiset lainat

F.41

x

x

x

x

x

x

Pitkäaikaiset lainat

F.42

x

x

x

x

x

x

Osakkeet ja muut osuudet

F.5

x

x

x

x

x

x

Osakkeet ja muut osuudet kuin rahasto-osuudet

F.51

x

x

x

x

x

x

Noteeratut osakkeet

F.511

x

x

x

x

x

x

Noteeraamattomat osakkeet

F.512

x

x

x

x

x

x

Muut osuudet

F.513

x

x

x

x

x

x

Rahasto-osuudet

F.52

x

x

x

x

x

x

Vakuutustekninen vastuuvelka

F.6

x

x

x

x

x

x

Kotitalouksien osuus henki-vakuutus- ja eläkerahastoista

F.61

x

x

x

x

x

x

Kotitalouksien osuus henkivakuutusrahastoista

F.611

x

x

x

x

x

x

Kotitalouksien osuus eläkerahastoista

F.612

x

x

x

x

x

x

Vakuutusmaksu- ja korvausvastuu

F.62

x

x

x

x

x

x

Muut velat

F.7

x

x

x

x

x

x

Kauppaluotot ja ennakot

F.71

x

x

x

x

x

x

Muut velat

F.79

x

x

x

x

x

x

Rahoitusvarojen nettohankinta (27)

F.A

x

x

x

x

x

x

Velkojen nettohankinta (27)

F.L

x

x

x

x

x

x

Rahoitustoimet, netto (27)

 

x

x

x

x

x

x

Tilastollinen ero (27)

 

x

x

x

x

x

x

Nettoluotonanto (+)/Nettoluotonotto (–) (27)

B.9

x

x

x

x

x

x


Taulukko 7 –   Rahoitusvarojen ja velkojen taseet

(Rahoitusinstrumenttien varannot – sekä sulautetut että sulauttamattomat – ja vastasektoritiedot (28))

 

 

Talous yhteensä

Yritykset

Rahoituslaitokset, kaikki sektorit ja alasektorit (29) mukaan luettuina

Julkisyhteisöt, kaikki sektorit ja alasektorit (30) mukaan luettuina

Kotitaloudet ja kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt (31)

Ulkomaat, kaikki alasektorit (32) mukaan luettuina

Rahoitusinstrumenttien varannot

EKT

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14 + S.15

S.2

Rahoitusvarat

AF.A

x

x

x

x

x

x

Monetaarinen kulta ja erityiset nosto-oikeudet (SDR:t)

AF.1

x

x

x

x

x

x

Monetaarinen kulta

AF.11

x

x

x

x

x

x

SDR:t

AF.12

x

x

x

x

x

x

Käteisraha ja talletukset

AF.2

x

x

x

x

x

x

Käteisraha

AF.21

x

x

x

x

x

x

Siirtokelpoiset talletukset

AF.22

x

x

x

x

x

x

Muut talletukset

AF.29

x

x

x

x

x

x

Muut arvopaperit kuin osakkeet

AF.3

x

x

x

x

x

x

Muut arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset

AF.33

x

x

x

x

x

x

Muut lyhytaikaiset arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset

AF.331

x

x

x

x

x

x

Muut pitkäaikaiset arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset

AF.332

x

x

x

x

x

x

Johdannaiset

AF.34

x

x

x

x

x

x

Lainat

AF.4

x

x

x

x

x

x

Lyhytaikaiset lainat

AF.41

x

x

x

x

x

x

Pitkäaikaiset lainat

AF.42

x

x

x

x

x

x

Osakkeet ja muut osuudet

AF.5

x

x

x

x

x

x

Osakkeet ja muut osuudet kuin rahasto-osuudet

AF.51

x

x

x

x

x

x

Noteeratut osakkeet

AF.511

x

x

x

x

x

x

Noteeraamattomat osakkeet

AF.512

x

x

x

x

x

x

Muut osuudet

AF.513

x

x

x

x

x

x

Rahasto-osuudet

AF.52

x

x

x

x

x

x

Vakuutustekninen vastuuvelka

AF.6

x

x

x

x

x

x

Kotitalouksien osuus henkivakuutus- ja eläkerahastoista

AF.61

x

x

x

x

x

x

Kotitalouksien osuus henkivakuutusrahastoista

AF.611

x

x

x

x

x

x

Kotitalouksien osuus eläkerahastoista

AF.612

x

x

x

x

x

x

Vakuutusmaksu- ja korvausvastuu

AF.62

x

x

x

x

x

x

Muut saamiset

AF.7

x

x

x

x

x

x

Kauppaluotot ja ennakot

AF.71

x

x

x

x

x

x

Muut saamiset

AF.79

x

x

x

x

x

x

Velat

AF.L

x

x

x

x

x

x

Käteisraha ja talletukset

AF.2

x

x

x

x

x

x

Käteisraha

AF.21

x

x

x

x

x

x

Siirtokelpoiset talletukset

AF.22

x

x

x

x

x

x

Muut talletukset

AF.29

x

x

x

x

x

x

Muut arvopaperit kuin osakkeet

AF.3

x

x

x

x

x

x

Muut arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset

AF.33

x

x

x

x

x

x

Muut lyhytaikaiset arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset

AF.331

x

x

x

x

x

x

Muut pitkäaikaiset arvopaperit kuin osakkeet ja johdannaiset

AF.332

x

x

x

x

x

x

Johdannaiset

AF.34

x

x

x

x

x

x

Lainat

AF.4

x

x

x

x

x

x

Lyhytaikaiset lainat

AF.41

x

x

x

x

x

x

Pitkäaikaiset lainat

AF.42

x

x

x

x

x

x

Osakkeet ja muut osuudet

AF.5

x

x

x

x

x

x

Osakkeet ja muut osuudet kuin rahasto-osuudet

AF.51

x

x

x

x

x

x

Noteeratut osakkeet

AF.511

x

x

x

x

x

x

Noteeraamattomat osakkeet

AF.512

x

x

x

x

x

x

Muut osuudet

AF.513

x

x

x

x

x

x

Rahasto-osuudet

AF.52

x

x

x

x

x

x

Vakuutustekninen vastuuvelka

AF.6

x

x

x

x

x

x

Kotitalouksien osuus henkivakuutus- ja eläkerahastoista

AF.61

x

x

x

x

x

x

Kotitalouksien osuus henkivakuutusrahastoista

AF.611

x

x

x

x

x

x

Kotitalouksien osuus eläkerahastoista

AF.612

x

x

x

x

x

x

Vakuutusmaksu- ja korvausvastuu

AF.62

x

x

x

x

x

x

Muut velat

AF.7

x

x

x

x

x

x

Kauppaluotot ja ennakot

AF.71

x

x

x

x

x

x

Muut velat

AF.79

x

x

x

x

x

x

Rahoitusvarat (33)

AF.A

x

x

x

x

x

x

Velat (33)

AF.L

x

x

x

x

x

x

Nettorahoitusvarat (33)

BF.90

x

x

x

x

x

x


Taulukko 8 –   Sektoreittaiset muut kuin rahoitustilit

Tunnus

Taloustoimet ja tasapainoerät

Sektorit

S.1

S.11

S.12

S.13

S.14/S.15

S.14 (34)

S.15 (34)

S.1N

S.2

S.21

S.211

S.2111

S.2112

S.212

S.22

Talous yhteensä

Yritykset

Rahoituslaitokset

Julkisyhteisöt

Kotitaloudet + kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt.

Kotitaloudet

Kotitalouksia palvelevat voittoa tavoittelemattomat yhteisöt

Ei sektorijakoa

Ulkomaat

Euroopan unioni

EU:n jäsenvaltiot

Talous- ja rahaliiton jäsenet

Talous- ja rahaliiton ulkopuoliset jäsenvaltiot

EU:n laitokset

Kolmannet maat ja kansainväliset järjestöt

I   Tuotantotili/Tavaroiden ja palveluiden ulkomaan tili

Resurssit

P.1

Tuotos

x

x

x

x

x

x

x

 

P.11

Markkinatuotos

x

x

x

x

x

x

x

 

P.12

Tuotos omaan loppukäyttöön

x

x

x

x

x

x

x

 

P.13

Muu markkinaton tuotos

x

 

x

x

 

x

 

P.7

Tavaroiden ja palveluiden tuonti

 

x

x

x

x

x

x

x

P.71

Tavaroiden tuonti

 

x

x

x

x

x

x

x

P.72

Palveluiden tuonti

 

x

x

x

x

x

x

x

P.72F

Välillisten rahoituspalveluiden tuonti

 

 

 

 

 

 

 

 

D.21 – D.31

Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot

x

 

x

 

R1

Resurssit yhteensä

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Käyttö

P.2

Välituotekäyttö

x

x

x

x

x

x

x

 

P.6

Tavaroiden ja palveluiden vienti

 

x

x

x

x

x

x

x

P.61

Tavaroiden vienti

 

x

x

x

x

x

x

x

P.62

Palveluiden vienti

 

x

x

x

x

x

x

x

P.62F

Välillisten rahoituspalveluiden vienti

 

 

 

 

 

 

 

 

B.1g

Bruttokansantuote/Arvonlisäys, brutto

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.11

Tavaroiden ja palveluiden tase

 

x

x

x

x

x

x

x

U1

Käyttö yhteensä

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Kiinteän pääoman kuluminen

x

x

x

x

x

x

x

 

B.1n

Nettokansantuote/Arvonlisäys, netto

x

x

x

x

x

x

x

x

 

II.1.1   Tulonmuodostustili

Resurssit

B.1g

Bruttokansantuote/Arvonlisäys, brutto

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.3

Tukipalkkiot, saadut

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.31

Tuotetukipalkkiot

x

 

x

 

D.39

Muut tuotantotukipalkkiot

x

x

x

x

x

x

x

 

R211

Resurssit yhteensä

x

x

x

x

x

x

x

x

 

Käyttö

D.1

Palkansaajakorvaukset

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.2

Tuotannon ja tuonnin verot, maksetut

x

x

x

x

x

x

x

x

 

D.21

Tuoteverot

x

 

x

 

D.29

Muut tuotantoverot

x

x

x

x

x

x

x

 

B.2g_B.3g

Toimintaylijäämä ja sekatulo, brutto

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.3g

Sekatulo, brutto

x

 

x

x

 

U211

Käyttö yhteensä

x

x

x

x

x

x

x

x

 

II.1.2   Ensitulon jakotili

Resurssit

B.2g_B.3g

Toimintaylijäämä ja sekatulo, brutto

x

x

x

x

x

x

x

x

 

B.3g

Sekatulo, brutto

x

 

x

x

 

D.1

Palkansaajakorvaukset

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.11

Palkat ja palkkiot

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.12

Työnantajan sosiaaliturvamaksut

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.2

Tuotannon ja tuonnin verot, saadut

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.21

Tuoteverot

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.211

Arvonlisäverot (ALV)

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.212

Tuontiverot ja -tullit ilman ALV:a

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.214

Muut tuoteverot kuin ALV ja tuontiverot

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.29

Muut tuotantoverot

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.4

Omaisuustulot

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.41

Korot (35)  (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.42

Yritysten jakamat tulot

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.43

Suorien ulkomaisten sijoitusten uudelleensijoitetut voitot

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.44

Vakuutuksenottajien omaisuustulo

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.45

Maanvuokrat

x

x

x

x

x

x

x

 

R212

Resurssit yhteensä

x

x

x

x

x

x

x

 

TINT

Korot yhteensä (mukaan lukien välilliset rahoituspalvelut)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Käyttö

D.3

Tukipalkkiot, maksetut

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.31

Tuotetukipalkkiot

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.39

Muut tuotantotukipalkkiot

x

 

x

 

x

x

 

x

 

D.4

Omaisuustulot

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.41

Korot (35)  (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.42

Yritysten jakamat tulot

x

x

x

x

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.43

Suorien ulkomaisten sijoitusten uudelleensijoitetut voitot

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.44

Vakuutuksenottajien omaisuustulo

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.45

Maanvuokrat

x

x

x

x

x

x

x

 

B.5g

Sektorin ensitulo, brutto/Bruttokansantulo

x

x

x

x

x

x

x

 

U212

Käyttö yhteensä

x

x

x

x

x

x

x

 

TINT

Korot yhteensä (mukaan lukien välilliset rahoituspalvelut)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

II.2   Tulojen uudelleenjaon tili

Resurssit

B.5g

Bruttokansantulo/Sektorin ensitulo, brutto

x

x

x

x

x

x

x

 

D.5

Tulo-, varallisuus- ym. juoksevat verot

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.51

Tuloverot

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.59

Muut juoksevat verot

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.6

Sosiaaliturvamaksut ja sosiaalietuudet

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.61

Sosiaaliturvamaksut

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.611

––

Todelliset sosiaaliturvamaksut

x

x

x

x

x

x

x

 

D.612

––

Laskennalliset sosiaaliturvamaksut

x

x

x

x

x

x

x

 

D.62

Rahamääräiset sosiaalietuudet

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.63

Luontoismuotoiset sosiaaliset tulonsiirrot

x

 

x

x

 

D.7

Muut tulonsiirrot

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.71

Vahinkovakuutusmaksut, netto

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.72

Vahinkovakuutuskorvaukset

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.74

Tulonsiirrot kansainväliseen yhteistyöhön

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.75

Muut tulonsiirrot (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.751

––

BKT-pohjainen neljäs oma vara

 

x

 

x

 

R22

Resurssit yhteensä

x

x

x

x

x

x

x

 

Käyttö

D.5

Tulo-, varallisuus- ym. juoksevat verot

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.51

Tuloverot

x

x

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.59

Muut juoksevat verot

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.6

Sosiaaliturvamaksut ja sosiaalietuudet

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.61

Sosiaaliturvamaksut

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.611

––

Todelliset sosiaaliturvamaksut

x

 

x

x

 

D.612

––

Laskennalliset sosiaaliturvamaksut

x

 

x

x

 

D.62

Rahamääräiset sosiaalietuudet

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.63

Luontoismuotoiset sosiaaliset tulonsiirrot

x

 

x

x

 

x

 

D.7

Muut tulonsiirrot

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.71

Vahinkovakuutusmaksut, netto

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.72

Vahinkovakuutuskorvaukset

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.74

Tulonsiirto kansainväliseen yhteistyöhön

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.75

Muut tulonsiirrot (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.751

––

BKTL-pohjainen neljäs oma vara

x

 

x

 

B.7g

Oikaistu käytettävissä oleva tulo, brutto

x

x

x

x

x

x

x

 

U22

Käyttö yhteensä

x

x

x

x

x

x

x

 

D.63

(miinus) Luontoismuotoiset sosiaaliset tulonsiirrot

x

 

x

x

 

x

 

B.6g

Käytettävissä oleva tulo, brutto

x

x

x

x

x

x

x

 

II.4.1   Käytettävissä olevan tulon käyttötili

Resurssit

B.6g

Käytettävissä oleva tulo, brutto

x

x

x

x

x

x

x

 

D.8

Kotitalouksien eläkerahasto-osuuden oikaisu

x

 

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

R241

Resurssit yhteensä

x

x

x

x

x

x

x

 

Käyttö

P.3

Kulutusmenot

x

 

x

x

x

x

 

P.31

Yksilölliset kulutusmenot

x

 

x

x

x

x

 

P.32

Kollektiiviset kulutusmenot

x

 

x

 

D.8

Kotitalouksien eläkerahasto-osuuden oikaisu

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

B.8g

Säästö, brutto

x

x

x

x

x

x

x

 

B.12

Vaihtotase

 

x

x

x

x

x

x

x

U241

Käyttö yhteensä

x

x

x

x

x

x

x

 

III.1.1   Säästöstä ja pääomansiirroista johtuvan nettovarallisuuden muutoksen tili

Nettovarallisuuden muutokset

B.8g

Säästö, brutto

x

x

x

x

x

x

x

 

B.12

Vaihtotase

 

x

x

x

x

x

x

x

D.9

Pääomansiirrot

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.91

Pääomaverot

x

 

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92

Investointiavustukset (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92 S212:sta S13:een

––

Investointiavustukset EU:n laitoksilta julkisyhteisöille

x

 

x

 

D.99

Muut pääomansiirrot (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

R311

Nettovarallisuuden kokonaismuutos

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Varojen muutokset

D.9

Pääomansiirrot

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.91

Pääomaverot

x

x

x

 

x

x

x

 

x

x

x

x

x

 

x

D.92

Investointiavustukset (36)

x

 

x

 

x

x

x

x

x

x

x

D.92 S212:sta S13:een

––

Investointiavustukset EU:n laitoksilta julkisyhteisöille

 

x

x

 

x

 

D.99

Muut pääomansiirrot (36)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Kiinteän pääoman kuluminen

x

x

x

x

x

x

x

 

B.10.1

Säästämisestä ja pääomansiirroista johtuvat nettovarallisuuden muutokset

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

U311

Varojen muutokset yhteensä

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

III.1.2   Muiden kuin rahoitusvarojen hankintatili

Nettovarallisuuden muutokset

B.10.1

Säästöistä ja pääomansiirroista johtuvat nettovarallisuuden muutokset

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

K.1

Kiinteän pääoman kuluminen

x

x

x

x

x

x

x

 

R312

Nettovarallisuuden kokonaismuutos

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

Varojen muutokset

P.5

Pääoman bruttomuodostus

x

x

x

x

x

x

x

 

P.51

Kiinteän pääoman bruttomuodostus

x

x

x

x

x

x

x

 

P.52

Varastojen muutokset

x

x

x

x

x

x

x

 

P.53

Arvoesineiden hankinnat miinus vähennykset

x

x

x

x

x

x

x

 

K.2

Valmistamattomien muiden kuin rahoitusvarojen hankinnat miinus vähennykset

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

B.9

Nettoluotonanto (+)/Nettoluotonotto (–)

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

U312

Varojen muutokset yhteensä

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

DB.9

Ero rahoitustilien nettoluotonantoon/nettoluotonottoon

x

x

x

x

x

x

x

 

x

x

x

x

x

x

x

 

= solu ei relevantti

x

= pakollinen

 

= vapaaehtoinen


Taulukko 9 –   Yksityiskohtaiset vero- ja sosiaaliturvamaksutulot vero- tai sosiaaliturvamaksutyypin sekä vastaanottavan alasektorin mukaisesti jaoteltuna (37)

Tunnus

Taloustoimi

D.2

Tuotannon ja tuonnin verot

D.21

Tuoteverot

D.211

Arvonlisäverot (ALV)

D.212

Tuontiverot ja -tullit ilman ALV:a

D.2121

Tuontitullit

D.2122

Muut tuontiverot kuin ALV ja tuontitullit

D.2122a

Tuotujen maataloustuotteiden verot

D.2122b

Tuonnista perityt rahamääräiset korvaukset

D.2122c

Valmisteverot

D.2122d

Yleiset myyntiverot

D.2122e

Tiettyjen palvelujen verot

D.2122f

Tuontimonopolien voitot

D.214

Muut tuoteverot kuin ALV ja tuontiverot

D.214a

Valmisteverot ja kulutusverot

D.214b

Leimaverot

D.214c

Rahoitus- ja pääomataloustoimien verot

D.214d

Autojen rekisteröintiverot

D.214e

Viihdeverot

D.214f

Arpajais-, uhkapeli- ja vedonlyöntiverot

D.214g

Vakuutusmaksuverot

D.214h

Muut

D.214i

Yleiset myyntiverot tai liikevaihtoverot

D.214j

Fiskaalisten monopolien voitot

D.214k

Vientitullit ja viennistä kerätyt rahamääräiset korvaukset

D.214l

Muut tuoteverot, muualle luokittelemattomat

D.29

Muut tuotantoverot

D.29a

Maan, rakennusten tai muiden rakenteiden verot

D.29b

Verot kiinteiden varojen käytöstä

D.29c

Palkkasumman ja työvoiman verot

D.29d

Verot kansainvälisistä taloustoimista

D.29e

Liikkeen ja ammatinharjoittamisluvat

D.29f

Saastuttamisen verot

D.29g

ALV:n alikorvaus (yhtenäistariffijärjestelmä)

D.29h

Muut tuotantoverot, muualle luokittelemattomat

D.5

Tulo-, varallisuus- ym. juoksevat verot

D.51

Tuloverot

D.51a + D.51c1

Henkilöiden tai kotitalouksien tuloverot, mukaan lukien verot hallussapitovoitoista

D.51a

Henkilöiden tai kotitalouksien tuloverot, lukuun ottamatta veroja hallussapitovoitoista (38)

D.51c1

Verot henkilöiden tai kotitalouksien hallussapitovoitoista (38)

D.51b + D.51c2

Yritysten tulojen tai voittojen verot, mukaan lukien verot hallussapitovoitoista

D.51b

Yritysten voittojen verot, lukuun ottamatta veroja hallussapitovoitoista (38)

D.51c2

Verot yritysten hallussapitovoitoista (38)

D.51c3

Muut verot hallussapitovoitoista (38)

D.51C

Verot hallussapitovoitoista

D.51D

Arpajais- tai uhkapelivoittojen verot

D.51E

Muut tuloverot, muualle luokittelemattomat

D.59

Muut juoksevat verot

D.59a

Juoksevat pääomaverot

D.59b

Henkiverot

D.59c

Kulutusverot

D.59d

Kotitalouksien lupamaksut

D.59e

Kansainvälisten taloustoimien verot

D.59f

Muut juoksevat verot, muualle luokittelemattomat

D.91

Pääomaverot

D.91a

Pääomansiirtojen verot

D.91b

Pääomamaksut

D.91c

Muut pääomaverot, muualle luokittelemattomat

D.2 + D.5 + D.91

Verot yhteensä

D.611

Todelliset sosiaaliturvamaksut

D.6111

Työnantajan todelliset sosiaaliturvamaksut

D.61111

Työnantajan pakolliset todelliset sosiaaliturvamaksut

D.61112

Työnantajan vapaaehtoiset todelliset sosiaaliturvamaksut

D.6112

Palkansaajan sosiaaliturvamaksut

D.61121

Palkansaajan pakolliset sosiaaliturvamaksut

D.61122

Palkansaajan vapaaehtoiset sosiaaliturvamaksut

D.6113

Yrittäjien ja työvoimaan kuulumattomien sosiaaliturvamaksut

D.61131

Yrittäjien ja työvoimaan kuulumattomien pakolliset sosiaaliturvamaksut

D.61132

Yrittäjien ja työvoimaan kuulumattomien vapaaehtoiset sosiaaliturvamaksut

D.612

Laskennalliset sosiaaliturvamaksut

D.995

Todennetuista mutta todennäköisesti perimättä jäävistä veroista ja sosiaaliturvamaksuista muodostuvat pääomansiirrot julkisyhteisöiltä muille sektoreille (39)

D.99521

Todennetut mutta todennäköisesti perimättä jäävät tuoteverot (39)

D.99529

Todennetut mutta todennäköisesti perimättä jäävät muut tuotantoverot (39)

D.99551

Todennetut mutta todennäköisesti perimättä jäävät tuloverot (39)

D.99559

Todennetut mutta todennäköisesti perimättä jäävät muut juoksevat verot (39)

D.9956111

Todennetut mutta todennäköisesti perimättä jäävät työnantajan todelliset sosiaaliturvamaksut (39)

D.9956112

Todennetut mutta todennäköisesti perimättä jäävät palkansaajan todelliset sosiaaliturvamaksut (39)

D.9956113

Todennetut mutta todennäköisesti perimättä jäävät yrittäjille ja työttömille määrätyt sosiaaliturvamaksut (39)

D.99591

Todennetut mutta todennäköisesti perimättä jäävät pääomaverot (39)

D.2 + D.5 + D.91 + D.611 – D.995

Yhteenlasketut vero- ja sosiaaliturvamaksutulot vähennettynä todennetuilla mutta todennäköisesti perimättä jäävillä määrillä

D.2 + D.5 + D.91 + D.611 + D.612 – D.995

Yhteenlasketut vero- ja sosiaaliturvamaksutulot (mukaan lukien laskennalliset sosiaaliturvamaksut) vähennettynä todennetuilla mutta todennäköisesti perimättä jäävillä määrillä

On toimitettava myös yksityiskohtaiset tiedot verojen ja sosiaaliturvamaksujen kansallisesta luokituksesta sekä vastaavat rahamäärät ja EKT95-koodit.


Taulukko 10 –   Taulukot toimialoittain ja alueittain (NUTS II), käypiin hintoihin

Tunnus

Muuttujat

Jako

D.1

1.

Palkansaajakorvaukset

A6

P.51

2.

Kiinteän pääoman bruttomuodostus

A6

 

3.

Työllisyys, tuhansina työtunteina

 

ETO

 

Yhteensä

A6

EEM

 

Palkansaajat

A6


Taulukko 11 –   Julkisyhteisöjen menot tehtävän mukaan

Tunnus

Muuttujat

Toiminto

Jako alasektoreihin (40)

P.5 + K.2

Pääoman bruttomuodostus + Valmistamattomien muiden kuin rahoitusvarojen hankinnat miinus vähennykset

COFOG-jaottelu

COFOG-ryhmät (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.5

Pääoman bruttomuodostus

COFOG-jaottelu

COFOG-ryhmät (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.51

josta kiinteän pääoman bruttomuodostus (41)

COFOG-jaottelu

COFOG-ryhmät

S.13

K.2

Valmistamattomien muiden kuin rahoitusvarojen hankinnat miinus vähennykset

COFOG-jaottelu

COFOG-ryhmät (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.1

Palkansaajakorvaukset

COFOG-jaottelu

COFOG-ryhmät (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.3

Tukipalkkiot

COFOG-jaottelu

COFOG-ryhmät (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4

Omaisuustulot (42)

COFOG-jaottelu

COFOG-ryhmät (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1311

josta alasektorille valtionhallinto (S.1311) maksetut (41)  (42)

COFOG-jaottelu

S.1312, S.1313, S.1314

D.4_S.1312

josta alasektorille osavaltionhallinto (S.1312) maksetut (41)  (42)

COFOG-jaottelu

S.1311, S.1313, S.1314

D.4_S.1313

josta alasektorille paikallishallinto (S.1313) maksetut (41)  (42)

COFOG-jaottelu

S.1311, S.1312, S.1314

D.4_S.13.14

josta alasektorille sosiaaliturvarahastot (S.1314) maksetut (41)  (42)

COFOG-jaottelu

S.1311, S.1312, S.1313

D.62 + D.6311 + D.63121 + D.63131

Sosiaalietuudet ja luontoismuotoiset sosiaaliset tulonsiirrot markkinatuottajilta kotitalouksille hankituista tuotteista

COFOG-jaottelu

COFOG-ryhmät (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2 + D.29 + D.5 + D.8

Välituotekäyttö + muut tuotantoverot + tulo-, varallisuus- ym. juoksevat verot + kotitalouksien eläkerahasto-osuuden oikaisu

COFOG-jaottelu

COFOG-ryhmät (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.2

Välituotekäyttö

COFOG-jaottelu

COFOG-ryhmät (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.29 + D.5 + D.8

Muut tuotantoverot + tulo-, varallisuus- ym. juoksevat verot + kotitalouksien eläkerahasto-osuuden oikaisu

COFOG-jaottelu

COFOG-ryhmät (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7

Muut tulonsiirrot (42)

COFOG-jaottelu

COFOG-ryhmät (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1311

josta alasektorille valtionhallinto (S.1311) maksetut (41)  (42)

COFOG-jaottelu

S.1312, S.1313, S.1314

D.7_S.1312

josta alasektorille osavaltionhallinto (S.1312) maksetut (41)  (42)

COFOG-jaottelu

S.1311, S.1313, S.1314

D.7_S.1313

josta alasektorille paikallishallinto (S.1313) maksetut (41)  (42)

COFOG-jaottelu

S.1311, S.1312, S.1314

D.7_S.13.14

josta alasektorille sosiaaliturvarahastot (S.1314) maksetut (41)  (42)

COFOG-jaottelu

S.1311, S.1312, S.1313

D.9

Pääomansiirrot (42)

COFOG-jaottelu

COFOG-ryhmät (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

D.92

josta investointiavustukset (41)

COFOG-jaottelu

COFOG-ryhmät

S.13

D.9_S.1311

josta alasektorille valtionhallinto (S.1311) maksetut (41)  (42)

COFOG-jaottelu

S.1312, S.1313, S.1314

D.9_S.1312

josta alasektorille osavaltionhallinto (S.1312) maksetut (41)  (42)

COFOG-jaottelu

S.1311, S.1313, S.1314

D.9_S.1313

josta alasektorille paikallishallinto (S.1313) maksetut (41)  (42)

COFOG-jaottelu

S.1311, S.1312, S.1314

D.9_S.1314

josta alasektorille sosiaaliturvarahastot (S.1314) maksetut (41)  (42)

COFOG-jaottelu

S.1311, S.1312, S.1313

TE

Menot yhteensä

COFOG-jaottelu

COFOG-ryhmät (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314

P.3

Kulutusmenot

COFOG-jaottelu

COFOG-ryhmät (41)

S.13, S.1311, S.1312, S.1313, S.1314


Taulukko 12 –   Taulukot toimialoittain ja alueittain (NUTS III)

Tunnus

Muuttuja

Jako

B1.g

1.

Arvonlisäys, brutto, perushintaan (käyvin hinnoin)

A6

 

2.

Työllisyys (tuhansina henkilöinä)

 

ETO

 

Yhteensä

A6

EEM

 

Palkansaajat

A6

Taulukko 13 –   Kotitalouksien tilit alueittain (NUTS II)

Kotitalouksien (S.14) ensitulon jakotili

Tunnus

Käyttö

Koodi

Resurssit

D.4

1.

Omaisuustulo

B.2/B.3

3.

Toimintaylijäämä/sekatulo

B.5n

2.

Ensitulo, netto

D.1

4.

Palkansaajakorvaukset

 

 

 

D.4

5.

Omaisuustulot


Kotitalouksien (S.14) tulojen uudelleenjaon tili

Tunnus

Käyttö

Koodi

Resurssit

D.5

6.

Tulo-, varallisuus- ym. juoksevat verot

B.5

10.

Ensitulo

D.61

7.

Sosiaaliturvamaksut

D.62

11.

Rahamääräiset sosiaalietuudet

D.7

8.

Muut tulonsiirrot

D.7

12.

Muut tulonsiirrot

B.6n

9.

Käytettävissä oleva tulo, netto

 

 

 

Taulukko 15 –   Tarjontataulukko perushintaan mukaan luettuna muunnos ostajanhintaiseksi, (käyvin hinnoin ja edellisen vuoden hinnoin)

n = 60, m = 60

 

Toimialat (NACE A60)

1 2 3 4 … n

Σ (1)

Tuonti cif

Tarjonta yhteensä perushintaan

Kaupan ja kuljetuksen lisät

Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot

Tarjonta yhteensä ostajan hintaan

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1

2

3

4

Tuotteet (CPA)

m

(1)

Tuotos tuotteittain ja toimialoittain perushintaan

 

a)

EU:sta cif (43)  (44)

b)

Talous- ja rahaliiton jäsenistä cif (43)

c)

Muista kuin talous- ja rahaliiton jäsenistä cif (43)

d)

EU:n ulkopuolelta cif (43)  (44)

e)

Yhteensä

 

 

 

 

Σ (1)

 

Tuotos yhteensä toimialoittain

 

 

 

 

 

 

Oikaisuerät:

(2)

 

 

 

 

 

 

 

tuonnin cif/fob-korjaus

kotimaisten yksiköiden suorat ostot ulkomailta

(1) + (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

Yhteensä, josta:

(3)

 

 

 

 

 

 

 

Markkinatuotos

Tuotos omaan loppukäyttöön

 

 

 

 

Muu markkinaton tuotos


Taulukko 16 –   Käyttötaulukko ostajan hintaan, (käyvin hinnoin ja edellisen vuoden hinnoin)

n = 60, m = 60

 

Toimialat (NACE A60)

1 2 3 … n

Σ (1)

Loppukäyttö

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Tuotteet

(CPA)

n

(1)

Välituotekäyttö ostajan hintaan tuotteittain ja toimialoittain

 

Loppukäyttö ostajan hintaan:

Kulutusmenot:

a)

kotitalouksien

b)

kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen

c)

julkisyhteisöjen

d)

yhteensä

Pääoman bruttomuodostus:

e)

kiinteän pääoman bruttomuodostus

f)

varastojen muutokset

g)

arvoesineiden hankinnat miinus vähennykset (45)

Vienti fob (46):

h)

EU:hun (45)

talous- ja rahaliiton jäseniin (45)

muihin kuin talous- ja rahaliiton jäseniin (45)

i)

EU:n ulkopuolelle (45)

j)

yhteensä

 

 

Σ (1)

(2)

Välituotekäyttö yhteensä toimialoittain

 

Loppukäyttö yhteensä ryhmittäin

 

Käyttö yhteensä

Oikaisuerät:

(3)

 

 

 

 

 

viennin cif/fob-korjaus

 

ainoastaan vienti

ainoastaan vienti

kotimaisten yksiköiden suorat ostot ulkomailta

 

ainoastaan kotitalouksien kulutusmenot

ainoastaan kotitalouksien kulutusmenot

ulkomaisten yksiköiden ostot kotimaassa

 

ainoastaan kotitalouksien kulutusmenot ja vienti

ainoastaan kotitalouksien kulutusmenot ja vienti

Σ (2) + Σ (3)

(4)

 

 

 

 

 

Palkansaajakorvaukset (47)

Palkat ja palkkiot (47)

Muut tuotantoverot, netto (47)

Kiinteän pääoman kuluminen (47)

Toimintaylijäämä, netto (47)

Toimintaylijäämä, brutto (47)

Sekatulo, brutto (45)  (47)

(5)

 

 

 

 

 

Arvonlisäys perushintaan

(6)

 

 

 

 

 

Tuotos yhteensä perushintaan

(7)

 

 

 

 

 

Lisätiedot:

Kiinteän pääoman muodostus (45)  (47)

Kiinteä pääomakanta (45)  (47)

Työpanos (tuhansina henkilöinä) (45)

(8)

 

 

 

 

 


Taulukko 17 –   Symmetrinen panos-tuotostaulukko perushintaan (tuote kertaa tuote (48))

(käyvin hinnoin)

n = 60

 

Tuote

1 2 3 … n

Σ (1)

Loppukäyttö

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Tuotteet

n

(1)

Välituotekäyttö tuotteittain perushintaan (tuote kertaa tuote)

 

Loppukäyttö perushintaan:

Kulutusmenot:

a)

kotitalouksien

b)

kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen

c)

julkisyhteisöjen

d)

yhteensä

Pääoman bruttomuodostus:

e)

kiinteän pääoman bruttomuodostus

f)

varastojen muutokset

g)

arvoesineiden hankinnat miinus vähennykset (49)

Vienti fob (50):

h)

EU:hun (49)

talous- ja rahaliiton jäseniin (49)

muihin kuin talous- ja rahaliiton jäseniin (49)

i)

EU:n ulkopuolelle (49)

j)

yhteensä

 

 

Σ (1)

(2)

Välituotekäyttö yhteensä perushintaan tuotteittain

 

Loppukäyttö ryhmittäin perushintaan

 

Käyttö yhteensä perushintaan

Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot

(3)

Tuoteverot, netto tuotteittain

 

Tuoteverot, netto loppukäyttöryhmittäin

 

Tuotantoverot, netto yhteensä

Σ (1) + (3)

(4)

Välituotekäyttö yhteensä ostajan hintaan tuotteittain

 

Loppukäyttö ryhmittäin yhteensä ostajan hintaan

 

Käyttö yhteensä ostajan hintaan

Palkansaajakorvaukset

Palkat

Muut tuotantoverot, netto

Kiinteän pääoman kuluminen

Toimintaylijäämä, netto

Toimintaylijäämä, brutto

Sekatulo, brutto (49)

(5)

 

 

 

 

 

Arvonlisäys perushintaan

(6)

 

 

 

 

 

Tuotos yhteensä perushintaan

(7)

 

 

 

 

 

Tuonti, EU:sta (49)  (50)

tuonti talous- ja rahaliiton jäsenistä (49)

tuonti muista kuin talous- ja rahaliiton jäsenistä (49)

Tuonti, EU:n ulkopuolelta (49)  (50)

(8)

 

 

 

 

 

(8)

(9)

Tuonti cif tuotteittain

 

 

 

 

Tarjonta yhteensä perushintaan

(10)

Tarjonta perushintaan tuotteittain

 

 

 

 


Taulukko 18 –   Kotimaisen tuotoksen symmetrinen panos-tuotostaulukko perushintaan (tuote kertaa tuote (51))

(käyvin hinnoin)

n = 60

 

Tuotteet

1 2 3 … n

Σ (1)

Loppukäyttö

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3

Tuotteet

n

(1)

Kotimaisen tuotoksen osalta: Välituotekäyttö perushintaan (tuote × tuote)

 

Loppukäyttö perushintaan:

Kulutusmenot:

a)

kotitalouksien

b)

kotitalouksia palvelevien voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen

c)

julkisyhteisöjen

d)

yhteensä

Pääoman bruttomuodostus:

e)

kiinteän pääoman bruttomuodostus

f)

varastojen muutokset

g)

arvoesineiden hankinnat miinus vähennykset (52)

Vienti fob (53):

h)

EU:hun (52)

talous- ja rahaliiton jäseniin (52)

muihin kuin talous- ja rahaliiton jäseniin (52)

i)

EU:n ulkopuolelle (52)

j)

yhteensä

 

 

Σ (1)

(2)

Kotimaisen tuotoksen välituotekäyttö yhteensä tuotteittain perushintaan

 

Kotimaisen tuotoksen loppukäyttö perushintaan

 

Kotimainen tuotos yhteensä perushintaan

Tuontituotteiden käyttö

(3)

Tuontituotteiden välituotekäyttö yhteensä tuotteittain, cif

 

Tuontituotteiden loppukäyttö, cif

 

Tuonti yhteensä

Tuoteverot miinus tuotetukipalkkiot

(4)

Välituotekäytön tuoteverot netto, tuotteittain

 

Loppukäytön tuoteverot, netto, ryhmittäin

 

Tuoteverot netto, yhteensä

Σ (1) + (3) + (4)

(5)

Välituotekäyttö yhteensä ostajan hintaan tuotteittain

 

Loppukäyttö yhteensä ryhmittäin ostajan hintaan

 

Käyttö yhteensä ostajan hintaan

Palkansaajakorvaukset

Palkat ja palkkiot

Muut tuotannon verot, netto

Kiinteän pääoman kuluminen

Toimintaylijäämä, netto

Sekatulo, brutto (52)

Toimintaylijäämä, brutto

(6)

 

 

 

 

 

Arvonlisäys perushintaan

(7)

 

 

 

 

 

Tuotos yhteensä perushintaan

(8)

 

 

 

 

 


Taulukko 19 –   Tuonnin symmetrinen panos-tuotostaulukko perushintaan (tuote kertaa tuote (54)), cif

(käyvin hinnoin)

n = 60

 

Tuotteet

1 2 3 … n

Σ (1)

Loppukäyttö

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

Σ (3)

Σ (1) + Σ (3)

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

2

3