EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0719

2007/719/EY: Komission päätös, tehty 6 päivänä marraskuuta 2007 , määrärahojen alustavasta jaosta jäsenvaltioittain tietyille hehtaarimäärille viinivuonna 2007/2008 neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 mukaisen viiniviljelmien rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin siirtymisen toteuttamiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5293)

OJ L 289, 7.11.2007, p. 59–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/719/oj

7.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 289/59


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 6 päivänä marraskuuta 2007,

määrärahojen alustavasta jaosta jäsenvaltioittain tietyille hehtaarimäärille viinivuonna 2007/2008 neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 mukaisen viiniviljelmien rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin siirtymisen toteuttamiseksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5293)

(Ainoastaan bulgarian-, espanjan-, italian-, kreikan-, maltan-, portugalin-, ranskan-, romanian-, saksan-, slovakin-, sloveenin-, tšekin- ja unkarinkieliset tekstit ovat todistusvoimaisia)

(2007/719/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (1) ja erityisesti sen 14 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Viiniviljelmien rakenneuudistusta ja uusiin lajikkeisiin siirtymistä koskevat säännöt vahvistetaan asetuksessa (EY) N:o 1493/1999 ja viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä erityisesti tuotantokyvyn osalta 31 päivänä toukokuuta 2000 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1227/2000 (2).

(2)

Asetuksessa (EY) N:o 1227/2000 säädetyissä rakenneuudistusta ja uusiin lajikkeisiin siirtymistä koskevan järjestelmän rahoitussuunnitelmia ja rahoitukseen osallistumista koskevissa yksityiskohtaisissa säännöissä säädetään, että viittaukset johonkin varainhoitovuoteen ovat viittauksia jäsenvaltioiden tosiasiallisesti 16 päivän lokakuuta ja seuraavan vuoden 15 päivän lokakuuta välisenä aikana suorittamiin maksuihin.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 14 artiklan 3 kohdan mukaisesti määrärahoja jäsenvaltioiden kesken jaettaessa on otettava asianmukaisesti huomioon yhteisön viininviljelyala kyseisessä jäsenvaltiossa.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 14 artiklan 4 kohdan soveltamiseksi määrärahat on jaettava tietyn hehtaarimäärän perusteella.

(5)

Yhteisön rahoitusosuudesta neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1493/1999 säädetyn rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin siirtymisen kustannuksiin viinivuonna 2007/2008 17 päivänä elokuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 968/2007 (3) 1 artiklan nojalla asetuksen (EY) N:o 1493/1999 13 artiklan 3 kohtaa sovelletaan viinivuonna 2007/2008 eräin poikkeuksin lähentymistavoitealueille myönnettävään rahoitukseen oikeutettuihin alueisiin Euroopan aluekehitysrahastoa, Euroopan sosiaalirahastoa ja koheesiorahastoa koskevista yleisistä säännöksistä sekä asetuksen (EY) N:o 1260/1999 kumoamisesta 11 päivänä heinäkuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 (4) mukaisesti. Sen vuoksi yhteisön osuus rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin siirtymisen kustannuksista voi olla suurempi lähentymistavoitealueilla.

(6)

On syytä ottaa huomioon korvaus viininviljelijöiden tulonmenetyksestä ajalta, jolloin viinitarha ei ole vielä tuotannossa.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 1227/2000 17 artiklan 5 kohdassa säädetään, että jos jäsenvaltion toteuttamat menot eivät jonakin varainhoitovuonna ylitä 75:tä prosenttia alkuperäisistä määristä, seuraavana varainhoitovuonna huomioon otettavia menoja ja vastaavaa kokonaispinta-alaa vähennetään kolmanneksella mainitun enimmäismäärän ja kyseisenä varainhoitovuonna toteutettujen menojen välisestä erotuksesta. Tätä säännöstä sovelletaan viinivuonna 2007/2008 Saksaan ja Kreikkaan, joiden varainhoitovuonna 2007 toteutuneet menot ovat 74 prosenttia niiden alkuperäisistä määrärahoista, Luxemburgiin, jonka varainhoitovuonna 2007 toteutuneet menot ovat 71 prosenttia sen alkuperäisistä määrärahoista, Maltaan, jonka varainhoitovuonna 2007 toteutuneet menot ovat 40 prosenttia sen alkuperäisistä määrärahoista ja Slovakiaan, jonka varainhoitovuonna 2007 toteutuneet menot ovat 27 prosenttia sen alkuperäisistä määrärahoista. Asetuksesta (EY) N:o 1227/2000 poikkeamisesta Bulgarialle ja Romanialle rakenneuudistusta ja uusiin lajikkeisiin siirtymistä varten myönnettyjä määrärahoja koskevien siirtymäjärjestelyjen osalta 1 päivänä elokuuta 2007 annetun komission asetuksen (EY) N:o 922/2007 (5) 1 artiklan 3 kohdan nojalla tätä vähennystä ei sovelleta Bulgariaan eikä Romaniaan viinivuonna 2007/2008.

(8)

Asetuksen (EY) N:o 1493/1999 14 artiklan 2 kohdan mukaan alustavia määrärahoja mukautetaan todellisten menojen ja jäsenvaltioiden toimittamien tarkistettujen menoarvioiden perusteella ottaen huomioon järjestelmän tavoite ja käytettävissä olevat varat,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määrärahojen alustava jako asianomaisten jäsenvaltioiden tietyille hehtaarimäärille viinivuonna 2007/2008 neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 mukaisen viiniviljelmien rakenneuudistuksen ja uusiin lajikkeisiin siirtymisen toteuttamiseksi ilmoitetaan tämän päätöksen liitteessä.

2 artikla

Tämä päätös on osoitettu Bulgarian tasavallalle, Tšekin tasavallalle, Saksan liittotasavallalle, Helleenien tasavallalle, Espanjan kuningaskunnalle, Ranskan tasavallalle, Italian tasavallalle, Kyproksen tasavallalle, Luxemburgin suurherttuakunnalle, Unkarin tasavallalle, Maltan tasavallalle, Itävallan tasavallalle, Portugalin tasavallalle, Romanialle, Slovenian tasavallalle ja Slovakian tasavallalle.

Tehty Brysselissä 6 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  EYVL L 143, 16.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1216/2005 (EUVL L 199, 29.7.2005, s. 32).

(3)  EUVL L 215, 18.8.2007, s. 4.

(4)  EUVL L 210, 31.7.2006, s. 25. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1989/2006 (EUVL L 411, 30.12.2006, s. 6).

(5)  EUVL L 201, 2.8.2007, s. 7.


LIITE

Alustavat määrärahat viinivuodeksi 2007/2008

Jäsenvaltio

Pinta-ala (ha)

Määrärahat (EUR)

Bulgaria

2 403

18 044 087

Tšekki

647

10 897 834

Saksa

1 545

13 295 911

Kreikka

886

8 715 834

Espanja

20 233

162 136 325

Ranska

14 384

110 676 302

Italia

12 279

101 107 716

Kypros

156

2 219 214

Luxemburg

7

56 800

Unkari

1 472

11 779 162

Malta

9

103 987

Itävalta

1 170

6 678 313

Portugali

4 004

34 729 863

Romania

3 008

25 068 762

Slovenia

139

2 699 939

Slovakia

473

1 789 952

Yhteensä

62 816

510 000 000


Top