EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0718

2007/718/EY: Komission päätös, tehty 6 päivänä marraskuuta 2007 , tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Kyproksella (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5452) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 289, 7.11.2007, p. 45–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/718/oj

7.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 289/45


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 6 päivänä marraskuuta 2007,

tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Kyproksella

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 5452)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/718/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärintarkastuksista yhteisön sisäisessä kaupassa sisämarkkinoiden toteuttamista varten 11 päivänä joulukuuta 1989 annetun neuvoston direktiivin 89/662/ETY (1) ja erityisesti sen 9 artiklan 4 kohdan,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (2) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kyproksella on todettu suu- ja sorkkatautitapauksia.

(2)

Kyproksen suu- ja sorkkatautitilanne saattaa vaarantaa muiden jäsenvaltioiden karjat elävien sorkkaeläinten kaupan ja eräiden niistä saatavien tuotteiden markkinoille saattamisen vuoksi.

(3)

Kypros on toteuttanut yhteisön toimenpiteistä suu- ja sorkkataudin torjumiseksi, direktiivin 85/511/ETY sekä päätösten 89/531/ETY ja 91/665/ETY kumoamisesta ja direktiivin 92/46/ETY muuttamisesta 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/85/EY (3) mukaisia toimenpiteitä sekä lisätoimenpiteitä tautialueilla.

(4)

Kyproksen tautitilanteen vuoksi on tarpeen vahvistaa Kyproksen toteuttamat suu- ja sorkkataudin torjuntatoimenpiteet.

(5)

On asianmukaista vahvistaa pysyväksi toimenpiteeksi suuren riskin ja vähäisen riskin alueet jäsenvaltioissa, joissa tautitapauksia esiintyy, sekä säätää kiellosta, joka koskee taudille alttiiden eläinten lähettämistä suuren riskin ja vähäisen riskin alueilta samoin kuin taudille alttiista eläimistä saatujen tuotteiden lähettämistä suuren riskin alueelta. Päätöksessä olisi lisäksi säädettävä säännöistä, jotka koskevat sellaisten turvallisten tuotteiden lähettämistä kyseisiltä alueilta, jotka on joko tuotettu ennen rajoitusten voimaantuloa, rajoitusalueiden ulkopuolelta peräisin olevista raaka-aineista tai joille on tehty käsittely, joka on osoittautunut tehokkaaksi mahdollisen suu- ja sorkkatautiviruksen inaktivoimiseksi.

(6)

Määritettyjen riskialueiden koko on suoraan verrannollinen saastuneisiin tiloihin jäljitettyjen mahdollisten kontaktien määrään, ja siinä otetaan huomioon mahdollisuus panna täytäntöön riittävä eläinten ja tuotteiden siirtoja koskeva valvonta. Tässä vaiheessa ja Kyproksen toimittamiin tietoihin perustuen koko Kyproksen alueen pitäisi nykyisellään olla suuren riskin aluetta.

(7)

Lähettämistä koskevan kiellon pitäisi kohdistua ainoastaan tuotteisiin, jotka on saatu liitteessä I luetelluilta suuren riskin alueilta tulevista tai peräisin olevista, tartunnalle alttiista eläinlajeista, ja kiellon ei pitäisi vaikuttaa sellaisten tuotteiden kuljetukseen kyseisten alueiden kautta, jotka on saatu tai jotka ovat peräisin muilta alueilta peräisin olevista eläimistä.

(8)

Neuvoston direktiivi 64/432/ETY (4) koskee eläinten terveyteen liittyviä ongelmia yhteisön sisäisessä nautaeläinten ja sikojen kaupassa.

(9)

Neuvoston direktiivi 91/68/ETY (5) koskee eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia yhteisön sisäisessä lampaiden ja vuohien kaupassa.

(10)

Eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset 13 päivänä heinäkuuta 1992 annettu neuvoston direktiivi 92/65/ETY (6) koskee muun muassa muiden sorkkaeläinten kauppaa, lampaiden ja vuohien siemennesteen, munasolujen ja alkioiden kauppaa sekä siansukuisten eläinten alkioiden kauppaa.

(11)

Eläinperäisiä elintarvikkeita koskevista erityisistä hygieniasäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 853/2004 (7) koskee muun muassa tuoreen lihan, jauhetun lihan, mekaanisesti erotetun lihan, raakalihavalmisteiden, tarhatun riistan lihan, lihavalmisteiden, myös käsiteltyjen mahojen, rakkojen ja suolten, sekä meijerituotteiden tuotannon ja markkinoille saattamisen terveyssääntöjä.

(12)

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden virallisen valvonnan järjestämistä koskevista erityissäännöistä 29 päivänä huhtikuuta 2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 854/2004 (8) koskee muun muassa eläinperäisten tuotteiden terveysmerkintöjä.

(13)

Ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläinperäisten tuotteiden tuotantoon, jalostukseen, jakeluun ja yhteisön alueelle tuomiseen liittyvistä eläinten terveyttä koskevista säännöistä 16 päivänä joulukuuta 2002 annetussa neuvoston direktiivissä 2002/99/EY (9) säädetään lihavalmisteiden käsittelystä, jolla varmistetaan suu- ja sorkkatautiviruksen inaktivointi eläinperäisissä tuotteissa.

(14)

Eräiden eläintuotteiden merkinnästä ja käytöstä suhteessa tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehtyyn päätökseen 2001/172/EY 11 päivänä huhtikuuta 2001 tehty komission päätös 2001/304/EY (10) koskee terveysmerkintää, jota on sovellettava tiettyihin eläinperäisiin tuotteisiin, joiden myynti rajoittuu kansallisiin markkinoihin. On aiheellista vahvistaa erillisessä liitteessä samantyyppinen merkintä Kyproksella esiintyvän suu- ja sorkkataudin osalta.

(15)

Neuvoston direktiivissä 92/118/ETY (11) vahvistetaan eläinten terveyttä ja kansanterveyttä koskevat vaatimukset sellaisten tuotteiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa, joita eivät koske direktiivin 89/662/ETY liitteessä A olevassa I luvussa ja, taudinaiheuttajien osalta, direktiivissä 90/425/ETY mainittujen erityisten yhteisön säädösten kyseiset vaatimukset.

(16)

Muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden terveyssäännöistä 3 päivänä lokakuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 (12) säädetään suu- ja sorkkatautiviruksen inaktivointiin sopivista tavoista käsitellä eläimistä saatavia sivutuotteita.

(17)

Neuvoston direktiivissä 88/407/ETY (13) vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten pakastetun siemennesteen kaupassa ja tuonnissa.

(18)

Neuvoston direktiivi 89/556/ETY (14) koskee eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia yhteisön sisäisessä naudansukuisten kotieläinten alkioiden kaupassa ja tuonnissa kolmansista maista.

(19)

Neuvoston direktiivissä 90/429/ETY (15) vahvistetaan eläinten terveyttä koskevat vaatimukset yhteisön sisäisessä siansukuisten kotieläinten pakastetun siemennesteen kaupassa ja tuonnissa.

(20)

Tietyistä eläinlääkintäalan kustannuksista 26 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyssä neuvoston päätöksessä 90/424/ETY (16) säädetään järjestelmästä, jolla korvataan tautien torjuntatoimista aiheutuneet tappiot tiloille, joita torjuntatoimet koskevat.

(21)

Koska lääkkeiden määritelmä sellaisena kuin se on annettu eläinlääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/82/EY (17), ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön säännöistä 6 päivänä marraskuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/83/EY (18), ja hyvän kliinisen tutkimustavan noudattamista ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisissä tutkimuksissa koskevien jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä 4 päivänä huhtikuuta 2001 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2001/20/EY (19), ei enää kuulu asetuksen (EY) N:o 1774/2002 soveltamisalaan, ne olisi jätettävä tässä päätöksessä vahvistettujen, eläinten terveyttä koskevien rajoitusten ulkopuolelle.

(22)

Rajatarkastusasemilla neuvoston direktiivien 91/496/ETY ja 97/78/EY nojalla tarkastettavia eläimiä ja tuotteita koskevista luetteloista 17 päivänä huhtikuuta 2007 tehdyn komission päätöksen 2007/275/EY (20) 6 artiklassa säädetään eläinlääkinnällisiä tarkastuksia koskevasta poikkeuksesta, jota sovelletaan tiettyihin eläintuotteita sisältäviin tuotteisiin. On asianmukaista sallia tällaisten tuotteiden lähettäminen suuren riskin alueilta yksinkertaistetun todistusjärjestelmän mukaisesti.

(23)

Muiden jäsenvaltioiden kuin Kyproksen olisi tuettava taudintorjuntatoimia, joita toteutetaan alueilla joilla tautia esiintyy, varmistamalla että taudille alttiita eläviä eläimiä ei lähetetä kyseisille alueille.

(24)

Jotta epidemiologista tilannetta voitaisiin ymmärtää paremmin ja jotta voitaisiin helpottaa mahdollisen tartunnan toteamista, on tarpeen pidentää ajanjaksoa, jonka ajan karja on pidettävä paikallaan saarella, mutta sallia samalla teurastaminen ja hevoseläinten kuljetus valvotuissa olosuhteissa.

(25)

Tilannetta tarkastellaan uudelleen elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean kokouksessa, joka on tarkoitus pitää 3 päivänä joulukuuta 2007, ja toimenpiteitä mukautetaan tarvittaessa.

(26)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Elävät eläimet

1.   Rajoittamatta Kyproksen direktiivin 2003/85/EY mukaisesti toteuttamien toimenpiteiden toteuttamista, ja erityisesti kyseisen direktiivin 7 artiklan 1 kohdassa säädettyä väliaikaisen valvontavyöhykkeen perustamista ja 7 artiklan 3 kohdassa säädettyä eläinten siirtokieltoa, Kyproksen on varmistettava, että tämän artiklan 2–7 kohdassa säädetyt edellytykset täyttyvät:

2.   Eläviä naudan-, lampaan-, vuohen- ja siansukuisia eläimiä tai muita sorkkaeläimiä ei siirretä liitteessä I ja liitteessä II lueteltujen alueiden välillä.

3.   Eläviä naudan-, lampaan-, vuohen- ja siansukuisia eläimiä tai muita sorkkaeläimiä ei lähetetä liitteessä I ja liitteessä II luetelluilta alueilta tai kuljeteta niiden kautta.

4.   Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, Kyproksen toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia sorkkaeläinten kuljetuksen suoraan ja keskeytyksettä liitteessä I ja liitteessä II lueteltujen alueiden kautta valta- ja rautateillä.

5.   Direktiivissä 64/432/ETY säädetyissä naudan- ja siansukuisten eläinten terveystodistuksissa ja direktiivissä 91/68/ETY säädetyissä lampaan- ja vuohensukuisten eläinten terveystodistuksissa, jotka seuraavat muilta kuin liitteessä I ja liitteessä II luetelluilta Kyproksen alueilta muihin jäsenvaltioihin lähetettävien eläinten mukana, on oltava seuraava merkintä:

”Tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Kyproksella 6 päivänä marraskuuta 2007 tehdyn komission päätöksen 2007/718/EY mukaisia eläimiä”.

6.   Muilta kuin liitteessä I ja liitteessä II luetelluilta Kyproksen alueilta muihin jäsenvaltioihin lähetettävien sorkkaeläinten, 5 kohdassa mainittujen todistusten soveltamisalaan kuuluvat eläimet pois luettuina, mukana seuraavissa terveystodistuksissa on oltava seuraava merkintä:

”Tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Kyproksella 6 päivänä marraskuuta 2007 tehdyn komission päätöksen 2007/718/EY mukaisia eläviä sorkkaeläimiä”.

7.   Eläimiä, joiden mukana on 5 tai 6 kohdassa tarkoitettu eläinten terveystodistus, saa kuljettaa muihin jäsenvaltioihin vain jos Kyproksen paikallinen eläinlääkintäviranomainen on kolme päivää ennen siirtoa ilmoittanut siirrosta määräjäsenvaltion eläinlääkintäalan keskusviranomaisille ja paikallisille eläinlääkintäviranomaisille.

8.   Poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, Kyproksen toimivaltaiset viranomaiset saavat sallia suu- ja sorkkataudille alttiisiin lajeihin kuuluvien eläinten kuljetuksen liitteessä II luetelluilta alueilta sijaitsevalta tilalta teurastamoon, joka sijaitsee liitteessä I luetelluilla alueilla.

2 artikla

Liha

1.   Tässä artiklassa, ’lihalla’ tarkoitetaan ’tuoretta lihaa’, ’jauhelihaa’, ’mekaanisesti erotettua lihaa’ ja ’raakalihavalmisteita’ sellaisina kuin ne on määritelty asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä I olevassa 1.10, 1.13, 1.14 ja 1.15 kohdassa.

2.   Kypros ei saa lähettää naudan-, lampaan-, vuohen- ja siansukuisten eläinten tai muiden sorkkaeläinten lihaa, jos se tulee tai on saatu liitteessä I luetelluilta alueilta peräisin olevista eläimistä.

3.   Tuotteet, joiden lähettäminen Kyprokselta ei ole sallittua tämän päätöksen mukaisesti, on merkittävä direktiivin 2002/99/EY 4 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan tai liitteen IV mukaisesti.

4.   Edellä 2 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta lihaan, jossa on asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteessä I olevassa I jaksossa olevan III luvun mukainen terveysmerkintä edellyttäen, että

a)

liha on merkitty selkeästi ja se on tuotantopäivämäärästä lähtien kuljetettu ja varastoitu erillään lihasta, jonka lähettäminen liitteessä I lueteltujen alueiden ulkopuolelle ei ole tämän päätöksen mukaisesti sallittua;

b)

liha täyttää jonkin seuraavista vaatimuksista:

i)

se on saatu ennen 15 päivää syyskuuta 2007, tai

ii)

se on peräisin eläimistä, joita on kasvatettu vähintään 90 vuorokauden ajan ennen teurastusta tai syntymästä lähtien, jos eläimet ovat alle 90 vuorokauden ikäisiä, ja teurastettu tai, jos kyseessä on suu- ja sorkkataudille alttiisiin lajeihin kuuluvien riistaeläinten liha, jäljempänä ’riistaeläimet’ lopetettu, liitteissä I ja II lueteltujen alueiden ulkopuolella; tai

iii)

se täyttää c, d ja e alakohdassa esitetyt edellytykset;

c)

liha on saatu kotieläiminä pidetyistä sorkka- ja kavioeläimistä tai suu- ja sorkkataudille alttiisiin lajeihin kuuluvista tarhatuista riistaeläimistä, jäljempänä ’tarhatut riistaeläimet’ kuten kunkin liharyhmän osalta täsmennetään liitteessä III olevissa asiaan liittyvissä sarakkeissa 4–7, ja se täyttää seuraavat edellytykset:

i)

eläimiä on kasvatettu vähintään 90 vuorokauden ajan ennen teurastuspäivää tai syntymästä lähtien, jos eläimet ovat alle 90 vuorokauden ikäisiä, tiloilla, jotka sijaitsevat liitteessä III olevissa sarakkeissa 1, 2 ja 3 määritetyillä alueilla, joilla ei ole esiintynyt suu- ja sorkkatautitapauksia ainakaan 90 vuorokauteen ennen teurastuspäivää;

ii)

eläimet ovat olleet teurastamoon kuljettamista edeltäneiden 21 vuorokauden ajan tai, jos kyseessä ovat tarhatut riistaeläimet, tilalla tapahtuneeseen teurastukseen asti toimivaltaisten eläinlääkintäviranomaisten valvonnassa yhdellä ainoalla tilalla, jonka ympärillä ei ainakaan 10 kilometrin säteellä ole esiintynyt suu- ja sorkkatautia ainakaan 30:n lastauspäivää edeltävän vuorokauden aikana;

iii)

suu- ja sorkkataudille alttiiden lajien eläimiä ei ole tuotu ii alakohdassa tarkoitetulle tilalle lastaamista edeltäneiden 21 vuorokauden aikana tai, jos kyseessä ovat tarhatut riistaeläimet, ennen tilalla tapahtunutta teurastusta, lukuun ottamatta sikoja, jotka tulevat hankintatilalta, joka täyttää ii alakohdassa säädetyt edellytykset, missä tapauksessa tämä aika voidaan lyhentää seitsemään vuorokauteen;

Toimivaltainen viranomainen voi kuitenkin sallia suu- ja sorkkataudille alttiisiin lajeihin kuuluvien eläinten tuonnin edellä ii alakohdassa tarkoitettu tilalle, kunhan eläimet täyttävät i ja ii alakohdassa annetut edellytykset ja kun

ne ovat peräisin tilalta, jonne ei ole tuotu suu- ja sorkkataudille alttiiden lajien eläimiä niiden 21 vuorokauden aikana, jotka edeltävät ii alakohdassa tarkoitetulle tilalle kuljetusta, lukuun ottamatta sikoja, jotka tulevat yhteen maatalousyksikköön kuuluvalta hankintatilalta, jolloin tämä aika voidaan lyhentää seitsemään vuorokauteen; tai

niille on negatiivisin tuloksin tehty suu- ja sorkkatautiviruksen vasta-ainetesti verinäytteestä, joka on otettu enintään 10 vuorokautta ennen ii alakohdassa tarkoitetulle tilalle kuljettamista; tai

ne tulevat tilalta, jolla on negatiivisin tuloksin tehty serologinen tutkimus näytteenottomenettelyllä, jolla voidaan varmistaa luotettavuustasoksi vähintään 95 prosenttia suu- ja sorkkataudin viiden prosentin esiintyvyydellä;

iv)

eläimet tai, jos kyseessä ovat tilalla teurastetut tarhatut riistaeläimet, ruhot on kuljetettu ii alakohdassa tarkoitetulta tilalta virallisessa valvonnassa nimettyyn teurastamoon kuljetusvälineissä, jotka on puhdistettu ja desinfioitu ennen lastaamista;

v)

eläimet on teurastettu alle vuorokauden kuluessa niiden teurastamoon saapumisesta erillään sellaisista eläimistä, joiden lihan lähettäminen liitteessä I luetellulta alueelta ei ole sallittua;

d)

kyse on tuoreesta lihasta, jonka kohdalla on plusmerkki liitteessä III olevassa sarakkeessa 8 ja joka on saatu sellaisista luonnonvaraisista riistaeläimistä, jotka on lopetettu alueilla, joilla ei ole esiintynyt suu- ja sorkkatautitapauksia vähintään 90 vuorokauden ajan ennen lopettamispäivää ja jotka sijaitsevat vähintään 20 kilometrin etäisyydellä alueista, joita ei ole määritelty liitteessä III olevissa sarakkeissa 1, 2 ja 3;

e)

edellä olevassa c ja d alakohdassa tarkoitetun lihan on lisäksi täytettävä seuraavat edellytykset:

i)

Kyproksen toimivaltaiset eläinlääkintäviranomaiset saavat sallia tällaisen lihan lähettämisen ainoastaan, jos

edellä c alakohdan iv alakohdassa tarkoitetut eläimet on kuljetettu laitokseen ilman yhteyttä tiloille, jotka sijaitsevat alueilla, joita ei ole mainittu liitteen III sarakkeissa 1, 2 ja 3, ja

laitos ei sijaitse suojavyöhykkeellä;

ii)

liha on aina merkittävä selkeästi, ja se on pidettävä käsittelyn, varastoinnin ja kuljetuksen ajan erillään lihasta, jonka lähettäminen liitteessä I luetellulta alueelta ei ole sallittua;

iii)

virkaeläinlääkärin lähettävässä laitoksessa tekemän post mortem -tarkastuksen aikana tai, kun on kyse c alakohdan ii alakohdassa tarkoitetusta tarhattujen riistaeläinten teurastuksesta tilalla tai luonnonvaraisesta riistasta riistankäsittelylaitoksessa, ei todettu mitään suu- ja sorkkataudin kliinisiä oireita tai post mortem -näyttöä;

iv)

liha on ollut tämän alakohdan iii alakohdassa tarkoitetuissa laitoksissa tai tarkoitetuilla tiloilla vähintään vuorokauden c ja d alakohdassa tarkoitettujen eläinten post mortem -tarkastuksen jälkeen;

v)

kaikki muu lihan valmistaminen lähetettäväksi liitteessä I luetellun alueen ulkopuolelle on keskeytettävä,

jos e alakohdan iii alakohdassa tarkoitetussa laitoksessa tai tarkoitetulla tilalla on diagnosoitu suu- ja sorkkatauti, siihen asti, kunnes kaikki laitoksessa tai tilalla olevat eläimet on teurastettu ja kaikki liha ja kuolleet eläimet on poistettu ja on kulunut vähintään vuorokausi mainitun laitoksen tai tilan virkaeläinlääkärin valvonnassa tapahtuneen täydellisen puhdistuksen ja desinfioinnin loppuun saattamisesta, ja

jos samassa laitoksessa teurastetaan suu- ja sorkkataudille alttiisiin lajeihin kuuluvia eläimiä, jotka tulevat liitteessä I luetelluilta alueilta, jotka eivät täytä 4 kohdan c tai d alakohdassa annettuja edellytyksiä, siihen asti, kunnes kaikki tällaiset eläimet on teurastettu ja mainittujen laitosten puhdistus ja desinfiointi on saatettu loppuun virkaeläinlääkärin valvonnassa;

vi)

eläinlääkintäalan keskusviranomaisten on toimitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle luettelo laitoksista ja tiloista, jotka ne ovat hyväksyneet c, d ja e alakohdan soveltamiseksi.

5.   Toimivaltaisen eläinlääkintäviranomaisen on valvottava 3 ja 4 kohdassa säädettyjen edellytysten noudattamista eläinlääkintäalan keskusviranomaisten alaisuudessa.

6.   Tämän artiklan 2 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta liitteessä I ja liitteessä II lueteltujen alueiden ulkopuolella kasvatetuista eläimistä saatuun tuoreeseen lihaan, jos eläimet on kuljetettu 1 artiklan 2 ja 3 kohdan säännöksistä poiketen virallisessa valvonnassa – ilman kosketusta liitteessä I luetelluilla alueilla sijaitseviin tiloihin –suoraan teurastamoon, joka sijaitsee liitteessä I luetelluilla alueilla suojavyöhykkeen ulkopuolella, välitöntä teurastusta varten edellyttäen, että tällainen tuore liha saatetaan markkinoille ainoastaan liitteissä I ja II luetelluilla alueilla ja se täyttää seuraavat edellytykset:

a)

kaikki tällainen tuore liha on merkitty direktiivin 2002/99/EY 4 artiklan 1 kohdan toisen alakohdan tai tämän päätöksen liitteen IV mukaisesti;

b)

teurastamo

i)

toimii tiukan eläinlääkinnällisen valvonnan alaisena;

ii)

kaikki muu lihan valmistaminen lähetettäväksi liitteessä I lueteltujen alueiden ulkopuolelle on keskeytettävä, jos samassa teurastamossa teurastetaan liitteessä I luetelluilla alueilla sijaitsevilta tiloilta peräisin olevia suu- ja sorkkataudille alttiita eläimiä, siihen asti, kunnes kaikki tällaiset eläimet on teurastettu ja teurastamon puhdistus ja desinfiointi on saatettu loppuun virkaeläinlääkärin valvonnassa;

c)

tuore liha on merkitty selkeästi, ja se on pidetty kuljetuksen ja varastoinnin ajan erillään lihasta, jonka lähettäminen Kyproksen ulkopuolelle on sallittua.

Toimivaltaisen eläinlääkintäviranomaisen on valvottava ensimmäisessä alakohdassa säädettyjen edellytysten noudattamista eläinlääkintäalan keskusviranomaisten alaisuudessa.

Eläinlääkintäalan keskusviranomaisten on toimitettava komissiolle ja muille jäsenvaltioille luettelo laitoksista, jotka ne ovat hyväksyneet tämän kohdan soveltamiseksi.

7.   Edellä 2 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta tuoreeseen lihaan, joka on saatu liitteessä I luetelluilla alueilla sijaitsevista lihanleikkaamoista seuraavin edellytyksin:

a)

lihanleikkaamossa käsitellään samana päivänä ainoastaan 4 kohdan b alakohdassa kuvatun kaltaista tuoretta lihaa. Tilat puhdistetaan ja desinfioidaan aina, kun on käsitelty lihaa, joka ei täytä tätä vaatimusta;

b)

kaikessa tällaisessa lihassa on oltava asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteessä I olevassa I jaksossa olevan III luvun mukainen terveysmerkintä;

c)

lihanleikkaamo toimii tiukan eläinlääkinnällisen valvonnan alaisena;

d)

tuore liha on merkittävä selkeästi, ja se on pidettävä kuljetuksen ja varastoinnin ajan erillään lihasta, jonka lähettäminen liitteessä I lueteltujen alueiden ulkopuolelle ei ole sallittua.

Toimivaltaisen eläinlääkintäviranomaisen on valvottava ensimmäisessä alakohdassa säädettyjen edellytysten noudattamista eläinlääkintäalan keskusviranomaisten alaisuudessa.

Eläinlääkintäalan keskusviranomaisten on toimitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle luettelo laitoksista, jotka ne ovat hyväksyneet tämän kohdan soveltamiseksi.

8.   Kyprokselta muihin jäsenvaltioihin lähetettävän lihan mukana on seurattava virallinen todistus, jossa on oltava seuraava merkintä:

”Tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Kyproksella 6 päivänä marraskuuta 2007 tehdyn komission päätöksen 2007/718/EC mukaista lihaa”.

3 artikla

Lihavalmisteet

1.   Kypros ei saa lähettää liitteessä I luetelluilta Kyproksen alueilta tulevista naudan-, lampaan-, vuohen- ja siansukuisista eläimistä tai muista sorkkaeläimistä saatuja lihavalmisteita, käsitellyt mahat, rakot ja suolet mukaan luettuina, jäljempänä ’lihavalmisteet’.

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta lihavalmisteisiin, käsitellyt mahat, rakot ja suolet mukaan luettuina, joissa on asetuksen (EY) N:o 854/2004 liitteessä I olevassa I jaksossa olevan III luvun mukainen terveysmerkintä edellyttäen, että kyseiset lihavalmisteet

a)

on merkitty selkeästi ja ne on tuotantopäivästä lähtien kuljetettu ja varastoitu erillään lihavalmisteista, joiden lähettäminen liitteessä I lueteltujen alueiden ulkopuolelle ei ole tämän päätöksen mukaisesti sallittua;

b)

täyttävät jonkin seuraavista vaatimuksista:

i)

ne on valmistettu 2 artiklan 4 kohdan b alakohdassa kuvatusta lihasta, tai

ii)

ne on käsitelty ainakin jollakin direktiivin 2002/99/EY liitteessä III olevassa 1 osassa säädetyllä suu- ja sorkkatautia koskevalla käsittelyllä.

Toimivaltaisen eläinlääkintäviranomaisen on valvottava ensimmäisessä alakohdassa säädettyjen edellytysten noudattamista eläinlääkintäalan keskusviranomaisten alaisuudessa.

Eläinlääkintäalan keskusviranomaisten on toimitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle luettelo laitoksista, jotka ne ovat hyväksyneet tämän kohdan soveltamiseksi.

3.   Kyprokselta muihin jäsenvaltioihin lähetettävien lihavalmisteiden mukana on seurattava virallinen todistus, jossa on oltava seuraava merkintä:

”Tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Kyproksella 6 päivänä marraskuuta 2007 tehdyn komission päätöksen 2007/718/EY mukaisia lihavalmisteita”.

4.   Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, 2 kohdan vaatimukset täyttävien lihavalmisteiden, jotka on jalostettu HACCP-järjestelmää (Hazard Analysis and Critical Control Points, vaarojen analysointi ja kriittiset kohdat niiden hallitsemiseksi) ja käsittelyvaatimusten noudattamisen ja kirjaamisen varmistavaa vakiomuotoista ja tarkastettavissa olevaa toimintamenettelyä käyttävässä laitoksessa, osalta riittää, että 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan ii alakohdassa säädetyltä käsittelyltä vaadittavien edellytysten täyttyminen osoitetaan lähetyksen mukana seuraavassa kaupallisessa asiakirjassa, joka on vahvistettu 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

5.   Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, hyvän säilyvyyden varmistamiseksi ilmatiiviisti suljetuissa astioissa 2 kohdan ensimmäisen alakohdan b alakohdan ii alakohdan mukaisesti lämpökäsiteltyjen lihavalmisteiden osalta riittää, että mukana seuraavassa kaupallisessa asiakirjassa mainitaan tehty lämpökäsittely.

4 artikla

Maito

1.   Kypros ei saa lähettää ihmisravinnoksi tai muuksi kuin ihmisravinnoksi tarkoitettua maitoa liitteessä I luetelluilta alueilta.

2.   Edellä 1 kohdassa vahvistettua kieltoa ei sovelleta liitteessä I luetelluilla alueilla pidetyistä eläimistä saatuun maitoon, joka on käsitelty seuraavien säännösten mukaisesti:

a)

direktiivin 2003/85/EY liitteessä IX olevan A osan mukainen käsittely, jos maito on tarkoitettu ihmisravinnoksi; tai

b)

direktiivin 2003/85/EY liitteessä IX olevan B osan mukainen käsittely, jos maito ei ole tarkoitettu ihmisravinnoksi tai on tarkoitettu suu- ja sorkkataudille alttiiden eläinlajien ruokintaan.

3.   Edellä 1 kohdassa vahvistettua kieltoa ei sovelleta maitoon, joka on käsitelty liitteessä I luetelluilla alueilla sijaitsevissa laitoksissa seuraavin edellytyksin:

a)

kaikki laitoksessa käytettävä maito on joko 2 kohdan edellytysten mukaista tai se on saatu liitteessä I lueteltujen alueiden ulkopuolella kasvatetuista ja lypsetyistä eläimistä;

b)

laitos toimii tiukan eläinlääkinnällisen valvonnan alaisena;

c)

maito on merkittävä selkeästi, ja se on kuljetettava ja varastoitava erillään maidosta ja meijerituotteista, joiden lähettäminen liitteessä I lueteltujen alueiden ulkopuolelle ei ole sallittua;

d)

raakamaidon kuljetus liitteessä I luetelluilla alueilla sijaitsevilta tiloilta liitteessä I luetelluilla alueilla sijaitseviin laitoksiin tapahtuu kuljetusvälineillä, jotka on puhdistettu ja desinfioitu ennen kuljetusta ja jotka eivät tämän jälkeen ole olleet kosketuksissa liitteessä I mainituilla alueilla sijaitseviin tiloihin, joilla on suu- ja sorkkataudille alttiita eläinlajeja.

Toimivaltaisen eläinlääkintäviranomaisen on valvottava ensimmäisessä alakohdassa säädettyjen edellytysten noudattamista eläinlääkintäalan keskusviranomaisten alaisuudessa.

Eläinlääkintäalan keskusviranomaisten on toimitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle luettelo laitoksista, jotka ne ovat hyväksyneet tämän kohdan soveltamiseksi.

4.   Kyprokselta muihin jäsenvaltioihin lähetettävän maidon mukana on seurattava virallinen todistus, jossa on oltava seuraava merkintä:

”Tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Kyproksella 6 päivänä marraskuuta 2007 tehdyn komission päätöksen 2007/718/EY mukaista maitoa”.

5.   Poiketen siitä, mitä 4 kohdassa säädetään, 2 kohdan vaatimukset täyttävän maidon, joka on jalostettu HACCP-järjestelmää ja käsittelyvaatimusten noudattamisen ja kirjaamisen varmistavaa vakiomuotoista ja tarkastettavissa olevaa toimintamenettelyä käyttävässä laitoksessa, osalta riittää, että vaatimusten noudattaminen osoitetaan lähetyksen mukana seuraavassa kaupallisessa asiakirjassa, joka on vahvistettu 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

6.   Poiketen siitä, mitä 4 kohdassa säädetään, 2 kohdan a tai b alakohdan vaatimukset täyttävän ja hyvän säilyvyyden varmistamiseksi ilmatiiviisti suljetuissa astioissa lämpökäsitellyn maidon osalta riittää, että mukana seuraavassa kaupallisessa asiakirjassa mainitaan tehty lämpökäsittely.

5 artikla

Maitotuotteet

1.   Kypros ei saa lähettää ihmisravinnoksi tai muuksi kuin ihmisravinnoksi tarkoitettuja maitotuotteita liitteessä I luetelluilta alueilta.

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta maitotuotteisiin,

a)

jotka on tuotettu ennen 15 päivää syyskuuta 2007; tai

b)

jotka on valmistettu 4 artiklan 2 tai 3 kohdan säännösten mukaisesta maidosta, tai

c)

jotka on tarkoitettu vietäviksi kolmanteen maahan, jonka tuontivaatimukset sallivat muun kuin 4 artiklan 2 kohdassa säädetyn, suu- ja sorkkatautiviruksen inaktivoimisen varmistavan käsittelyn tekemisen kyseisille tuotteille.

3.   Rajoittamatta asetuksen (EY) N:o 853/2004 liitteessä III olevan IX jakson II luvun soveltamista, tämän artiklan 1 kohdassa mainittua kieltoa ei sovelleta seuraaviin ihmisravinnoksi tarkoitettuihin maitotuotteisiin:

a)

maitotuotteet, jotka on valmistettu maidosta, jonka valvottu pH-arvo on alle 7,0, ja joille on tehty lämpökäsittely vähintään 72 °C:n lämpötilassa vähintään 15 sekunnin ajan; tällainen käsittely ei kuitenkaan ole tarpeellinen valmiille tuotteille, joiden ainekset ovat tämän päätöksen 2, 3 ja 4 artiklassa säädettyjen eläinten terveyttä koskevien vaatimusten mukaisia;

b)

maitotuotteet, jotka on valmistettu sellaisten nauta-, lammas- tai vuohieläinten raakamaidosta, jotka ovat vähintään edeltäneiden 30 vuorokauden ajan olleet tilalla, joka sijaitsee liitteessä I luetellulla alueella ja jonka ympärillä ei ainakaan 10 kilometrin säteellä ole esiintynyt suu- ja sorkkatautia raakamaidon tuottamispäivää edeltäneiden 30 vuorokauden aikana; tuotteita on kypsytetty vähintään 90 vuorokautta, jona aikana koko massan pH on laskenut 6,0:n alapuolelle, ja joiden kuori on käsitelty 0,2 prosenttisella sitruunahapolla välittömästi ennen niiden käärimistä tai pakkaamista.

4.   Edellä 1 kohdassa vahvistettua kieltoa ei sovelleta maitotuotteisiin, jotka on valmistettu liitteessä I luetelluilla alueilla sijaitsevissa laitoksissa seuraavin edellytyksin:

a)

kaikki laitoksessa käytettävä maito on joko 4 artiklan 2 kohdan edellytysten mukaista tai se on saatu liitteessä I lueteltujen alueiden ulkopuolella pidetyistä eläimistä,

b)

kaikki valmiissa tuotteessa käytetyt maitotuotteet ovat 2 kohdan a ja b alakohdan tai 3 kohdan edellytysten mukaisia tai ne on valmistettu maidosta, joka on saatu liitteessä I lueteltujen alueiden ulkopuolella pidetyistä eläimistä;

c)

laitos toimii tiukan eläinlääkinnällisen valvonnan alaisena;

d)

maitotuotteet on merkitty selkeästi, ja ne on kuljetettu ja varastoitu erillään maidosta ja maitotuotteista, joiden lähettäminen liitteessä I mainittujen alueiden ulkopuolelle ei ole sallittua.

Toimivaltaisen viranomaisen on valvottava ensimmäisessä alakohdassa säädettyjen edellytysten noudattamista eläinlääkintäalan keskusviranomaisten alaisuudessa.

Eläinlääkintäalan keskusviranomaisten on toimitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle luettelo laitoksista, jotka ne ovat hyväksyneet tämän kohdan soveltamiseksi.

5.   Edellä 1 kohdassa vahvistettua kieltoa ei sovelleta maitotuotteisiin, jotka on valmistettu liitteessä I lueteltujen alueiden ulkopuolella sijaitsevissa laitoksissa ja joihin on käytetty ennen 15 päivää syyskuuta 2007 tuotettua maitoa, edellyttäen että maitotuotteet on selvästi merkitty ja ne on kuljetettu ja säilytetty erillään maitotuotteista, joiden lähettäminen kyseisten alueiden ulkopuolelle ei ole sallittua.

6.   Kyprokselta muihin jäsenvaltioihin lähetettävien maitotuotteiden mukana on seurattava virallinen todistus, jossa on oltava seuraava merkintä:

”Tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Kyproksella 6 päivänä marraskuuta 2007 tehdyn komission päätöksen 2007/718/EY mukaisia maitotuotteita.”

7.   Poiketen siitä, mitä 6 kohdassa säädetään, 2 kohdan a ja b alakohdan sekä 3 ja 4 kohdan vaatimukset täyttävien maitotuotteiden, jotka on jalostettu HACCP-järjestelmää ja käsittelyvaatimusten noudattamisen ja kirjaamisen varmistavaa vakiomuotoista ja tarkastettavissa olevaa toimintamenettelyä käyttävässä laitoksessa, osalta riittää, että vaatimusten noudattaminen osoitetaan lähetyksen mukana seuraavassa kaupallisessa asiakirjassa, joka on vahvistettu 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

8.   Poiketen siitä, mitä 6 kohdassa säädetään, 2 kohdan a ja b alakohdan, 3 kohdan ja 4 kohdan vaatimukset täyttävien ja hyvän säilyvyyden varmistamiseksi ilmatiiviisti suljetuissa astioissa lämpökäsiteltyjen maitotuotteiden osalta riittää, että mukana seuraavassa kaupallisessa asiakirjassa mainitaan tehty lämpökäsittely.

6 artikla

Siemenneste, munasolut ja alkiot

1.   Kypros ei saa lähettää naudan-, lampaan-, vuohen- ja siansukuisten eläinten tai muiden sorkkaeläinten siemennestettä, munasoluja tai alkioita, jäljempänä ’siemenneste, munasolut ja alkiot’, liitteessä I ja liitteessä II luetelluilta alueilta.

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta

a)

siemennesteeseen, munasoluihin ja alkioihin, jotka on tuotettu ennen 15 päivää syyskuuta 2007;

b)

Kyprokselle direktiiveissä 88/407/ETY, 89/556/ETY, 90/429/ETY tai 92/65/ETY säädettyjen edellytysten mukaisesti tuotuun nautaeläinten pakastettuun siemennesteeseen ja pakastettuihin alkioihin, sikaeläinten pakastettuun siemennesteeseen sekä lammas- ja vuohieläinten pakastettuun siemennesteeseen ja pakastettuihin alkioihin, joiden varastointi ja kuljetus on Kyprokselle saapumisen jälkeen tapahtunut erillään sellaisista siemennesteestä, munasoluista ja alkioista, joiden lähettäminen ei 1 kohdan mukaisesti ole sallittua;

c)

pakastettuun naudan-, lampaan-, vuohen- ja siansukuisten eläinten siemennesteeseen ja alkioihin, joita on säilytetty vähintään 90 vuorokautta ennen keruupäivää ja keruun aikana liitteessä I ja liitteessä II luetelluilla alueilla ja joita

i)

on ennen lähetystä säilytetty hyväksytyissä olosuhteissa vähintään 30 vuorokauden ajan ja

ii)

jotka on saatu luovuttajaeläimiltä, jotka ovat keskuksissa tai tiloilla, jotka ovat olleet suu- ja sorkkataudista vapaita vähintään kolme kuukautta ennen siemennesteen tai alkioiden keruupäivää ja 30 vuorokautta keruupäivän jälkeen ja jotka sijaitsevat alueella, jonka ympärillä ei 10 kilometrin säteellä ole esiintynyt suu- ja sorkkatautia vähintään 30 vuorokauteen ennen keruupäivää.

Eläinlääkintäalan keskusviranomaisten on ennen a, b ja c alakohdassa tarkoitetun siemennesteen tai tarkoitettujen alkioiden lähettämistä toimitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle luettelo laitoksista, jotka ne ovat hyväksyneet tämän kohdan soveltamiseksi.

3.   Direktiivin 88/407/ETY mukaisessa, Kyprokselta muihin jäsenvaltioihin lähetettävän nautaeläinten pakastetun siemennesteen mukana seuraavassa terveystodistuksessa on oltava seuraava merkintä:

”Tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Kyproksella 6 päivänä marraskuuta 2007 tehdyn komission päätöksen 2007/718/EY mukaista nautaeläinten pakastettua siemennestettä”.

4.   Direktiivin 90/429/ETY mukaisessa, Kyprokselta muihin jäsenvaltioihin lähetettävän siansukuisten eläinten pakastetun siemennesteen mukana seuraavassa terveystodistuksessa on oltava seuraava merkintä:

”Tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Kyproksella 6 päivänä marraskuuta 2007 tehdyn komission päätöksen 2007/718/EY mukaista siansukuisten eläinten pakastettua siemennestettä”.

5.   Direktiivin 89/556/ETY mukaisessa, Kyprokselta muihin jäsenvaltioihin lähetettävien nautaeläinten alkioiden mukana seuraavassa terveystodistuksessa on oltava seuraava merkintä:

”Tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Kyproksella 6 päivänä marraskuuta 2007 tehdyn komission päätöksen 2007/718/EY mukaisia nautaeläinten alkioita”.

6.   Direktiivin 92/65/ETY mukaisessa, Kyprokselta muihin jäsenvaltioihin lähetettävän lammas- tai vuohieläinten pakastetun siemennesteen mukana seuraavassa terveystodistuksessa on oltava seuraava merkintä:

”Tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Kyproksella 6 päivänä marraskuuta 2007 tehdyn komission päätöksen 2007/718/EY mukaista lammas-/vuohieläinten pakastettua siemennestettä”.

7.   Direktiivin 92/65/ETY mukaisessa, Kyprokselta muihin jäsenvaltioihin lähetettävien lammas- tai vuohieläinten pakastettujen alkioiden mukana seuraavassa terveystodistuksessa on oltava seuraava merkintä:

”Tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Kyproksella 6 päivänä marraskuuta 2007 tehdyn komission päätöksen 2007/718/EY mukaisia lammas-/vuohieläinten pakastettuja alkioita”.

7 artikla

Vuodat ja nahat

1.   Kypros ei saa lähettää naudan-, lampaan-, vuohen- ja siansukuisten eläinten tai muiden sorkkaeläinten nahkoja ja vuotia, jäljempänä ’vuodat ja nahat’, liitteessä I luetelluilta alueilta.

2.   Edellä 1 kohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta vuotiin ja nahkoihin,

a)

jotka on tuotettu Kyproksella ennen 15 päivää syyskuuta 2007, tai

b)

jotka ovat asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevan VI luvun A osan 2 kohdan c tai d alakohdan mukaisia; tai

c)

jotka on tuotettu liitteessä I lueteltujen alueiden ulkopuolella asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 säädettyjen edellytysten mukaisesti ja jotka on sen jälkeen, kun ne on tuotu Kyprokselle, varastoitu ja kuljetettu erillään vuodista ja nahoista, joiden lähettäminen ei 1 kohdan mukaisesti ole sallittua.

Käsitellyt vuodat ja nahat on pidettävä erillään käsittelemättömistä vuodista ja nahoista.

3.   Kyproksen on varmistettava, että muihin jäsenvaltioihin lähetettävien vuotien ja nahkojen mukana seuraa virallinen todistus, jossa on seuraava merkintä:

”Tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Kyproksella 6 päivänä marraskuuta 2007 tehdyn komission päätöksen 2007/718/EY mukaisia vuotia ja nahkoja”.

4.   Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevan VII luvun A osan 1 kohdan b–e alakohdassa säädettyjen vaatimusten mukaisten vuotien ja nahkojen osalta riittää, että vaatimusten noudattaminen on osoitettu niiden mukana seuraavassa kaupallisessa asiakirjassa.

5.   Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevassa VI luvun A osan 2 kohdan c tai d alakohdassa säädettyjen vaatimusten mukaisten vuotien ja nahkojen osalta riittää, että vaatimusten noudattaminen osoitetaan niiden mukana seuraavassa kaupallisessa asiakirjassa, joka on vahvistettu 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

8 artikla

Muut eläintuotteet

1.   Kypros ei saa viedä sen liitteessä I luetelluilta alueilta saatuja naudan-, lampaan-, vuohen- ja siansukuisista eläimistä tai muista sorkkaeläimistä saatuja eläintuotteita, joita ei ole mainittu 2–7 artiklassa ja jotka on valmistettu 15 päivän syyskuuta 2007 jälkeen tai saatu liitteessä I luetelluilta alueilta peräisin olevista eläimistä.

Kypros ei saa viedä naudan-, lampaan-, vuohen- ja siansukuisten eläinten tai muiden sorkkaeläinten lantaa liitteessä I luetelluilta alueilta.

2.   Edellä 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa säädettyä kieltoa ei sovelleta

a)

eläintuotteisiin

i)

joille on tehty lämpökäsittely

ilmatiiviisti suljetussa säiliössä, Fo-arvo vähintään 3,00, tai

siten, että sisälämpötila on käsittelyn aikana vähintään 70 °C; tai

ii)

jotka tuotettiin liitteessä I lueteltujen alueiden ulkopuolella asetuksessa (EY) N:o 1774/2002 säädettyjen edellytysten mukaisesti ja jotka on Kyproksen alueelle tuonnin jälkeen varastoitu ja kuljetettu erillään eläintuotteista, joita ei 1 kohdan mukaisesti ole sallittua lähettää;

b)

asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä I olevassa 4 ja 5 kohdassa määriteltyihin vereen ja verituotteisiin, joille on tehty vähintään yksi asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevan IV luvun A osan 3 kohdan a alakohdan ii alakohdassa säädetyistä käsittelyistä, minkä jälkeen on tehty tehokkuuskoe, tai jotka on tuotu maahan asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevan IV luvun A osan mukaisesti;

c)

ihraan ja renderoituun rasvaan, jolle on tehty asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VII olevan IV luvun B osan 2 kohdan d alakohdan iv luetelmakohdassa kuvattu lämpökäsittely;

d)

eläinten suoliin, jotka täyttävät direktiivin 92/118/ETY liitteessä I olevan 2 luvun A osassa säädetyt edellytykset ja jotka on puhdistettu ja kaavittu ja sen jälkeen joko suolattu, valkaistu tai kuivattu, minkä jälkeen on toteutettu toimia uudelleensaastumisen välttämiseksi;

e)

lampaanvillaan, märehtijöiden karvoihin ja sikojen harjaksiin, jotka on pesty tehdasmaisesti tai saatu parkitsemisen avulla, sekä käsittelemättömiin lampaanvillaan, märehtijöiden karvoihin ja sikojen harjaksiin, jotka on suljettu kuivina tiiviisti pakkauksiin;

f)

lemmikkieläinten ruokaan, joka täyttää asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevan II luvun B osan 2, 3 ja 4 kohdan vaatimukset;

g)

yhdistelmätuotteisiin, joille ei tehdä lisäkäsittelyjä ja jotka sisältävät eläinperäisiä tuotteita; tällaisen käsittelyn tekeminen ei kuitenkaan ole tarpeellista valmiille tuotteelle, jonka ainekset ovat tässä päätöksessä säädettyjen eläinten terveyttä koskevien vaatimusten mukaisia;

h)

metsästysmuistoihin, jotka vastaavat asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevan VII luvun A osan 1, 3 tai 4 kohdan vaatimuksia;

i)

pakattuihin eläintuotteisiin, jotka on tarkoitettu käytettäviksi in vitro -analyyseissä tai laboratorioreagensseina;

j)

lääkkeisiin, siten kuin ne määritellään direktiivissä 2001/83/EY, lääkinnällisiin laitteisiin, joiden valmistukseen käytetään direktiivin 93/42/ETY 1 artiklan 5 kohdan g alakohdassa tarkoitettua elinkyvyttömäksi tehtyä eläimistä peräisin olevaa kudosta, eläinlääkkeisiin, siten kuin ne määritellään direktiivissä 2001/82/EY, eikä tutkimuslääkkeisiin, siten kuin ne määritellään direktiivissä 2001/20/EY.

3.   Kyproksen on varmistettava, että muihin jäsenvaltioihin vietävien 2 kohdassa tarkoitettujen eläintuotteiden mukana seuraa virallinen todistus, jossa on seuraava merkintä:

”Tietyistä suu- ja sorkkataudin vastaisista suojatoimenpiteistä Kyproksella 6 päivänä marraskuuta 2007 tehdyn komission päätöksen 2007/718/EY mukaisia eläintuotteita”.

4.   Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, tämän artiklan 2 kohdan a–d ja f alakohdassa mainittujen tuotteiden osalta riittää, että yhteisön lainsäädännössä vaaditussa kaupallisessa asiakirjassa osoitettu käsittelyvaatimusten täyttyminen vahvistetaan 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

5.   Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, 2 kohdan e alakohdassa mainittujen tuotteiden osalta riittää, että niiden mukana seuraa kaupallinen asiakirja, jossa osoitetaan joko tehdasmainen pesu tai parkitsemisalkuperä tai asetuksen (EY) N:o 1774/2002 liitteessä VIII olevan VIII luvun A osan 1 ja 4 kohdassa säädettyjen vaatimusten noudattaminen.

6.   Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, 2 kohdan g alakohdassa mainittujen HACCP-järjestelmää sekä vakiomuotoista ja tarkastettavissa olevaa toimintamenettelyä käyttävässä laitoksessa tuotettujen tuotteiden osalta riittää, että varmistetaan, että esikäsitellyt ainekset noudattavat tässä päätöksessä säädettyjä eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia ja että tämä osoitetaan lähetyksen mukana seuraavassa kaupallisessa asiakirjassa, joka on vahvistettu 9 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

7.   Poiketen siitä, mitä 3 kohdassa säädetään, 2 kohdan i ja j alakohdassa mainittujen tuotteiden osalta riittää, että mukana seuraavassa kaupallisessa asiakirjassa mainitaan, että tuotteet on tarkoitettu käytettäviksi in vitro -analyyseissä, laboratorioreagensseina, lääkkeinä tai lääkinnällisinä laitteina edellyttäen, että tuotteisiin on merkitty selkeästi merkintä ”ainoastaan in vitro -analyyseihin” tai ”ainoastaan laboratoriokäyttöön” tai ”lääkkeitä” tai ”lääkinnällisiä laitteita”.

8.   Edellä olevasta 3 kohdasta poiketen komission päätöksen 2007/275/EY 6 artiklan 1 kohdassa säädetyt edellytykset täyttävien yhdistelmätuotteiden osalta riittää, että niiden mukana on kaupallinen asiakirja, jossa on seuraava merkintä:

”Nämä yhdistelmätuotteet säilyvät huoneenlämpötilassa tai ne ovat valmistuksensa aikana selvästi läpikäyneet täydellisen kypsytys- tai lämpökäsittelyn kauttaaltaan siten, että kaikki raaka-aine on denaturoitunut”.

9 artikla

Todistus

1.   Tähän artiklaan viitattaessa Kyproksen toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että yhteisön lainsäädännössä yhteisön sisäistä kauppaa varten edellytettävä kaupallinen asiakirja vahvistetaan liittämällä siihen jäljennös virallisesta todistuksesta, jossa osoitetaan, että

a)

kyseiset tuotteet on tuotettu

i)

tuotantoprosessissa, joka on tutkittu ja todettu eläinten terveyttä koskevan yhteisön lainsäädännön mukaiseksi ja suu- ja sorkkatautiviruksen tuhoamiseen soveltuvaksi; tai

ii)

esikäsitellyistä aineksista, joista on annettu vastaavanlainen todistus; sekä

b)

asianomaiset säännökset on annettu, jotta uudelleensaastuminen suu- ja sorkkatautiviruksella vältetään käsittelyn jälkeen.

Tällaisessa tuotantoprosessin varmentavassa todistuksessa on oltava viittaus tähän päätökseen, se on voimassa 30 päivän ajan, siinä on mainittava voimassaolon päättymispäivä ja se on voitava uudistaa laitoksen tarkastamisen jälkeen.

2.   Kun kyseessä ovat vähittäismyyntiin loppukuluttajalle tarkoitetut tuotteet, Kyproksen toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia, että muista eläintuotteista kuin tuoreesta lihasta, jauhelihasta, mekaanisesti erotetusta lihasta ja raakalihavalmisteista koostuvien yhtenäisten erien, joiden sisältämät tuotteet soveltuvat kaikki lähetettäviksi tämän päätöksen mukaisesti, mukana seuraa kaupallinen asiakirja, jonka liitteenä on jäljennös virkaeläinlääkärin myöntämästä todistuksesta, jossa vahvistetaan,

a)

että lähetyspaikalla on käytössä järjestelmä, jonka avulla tuotteita voidaan lähettää ainoastaan siinä tapauksessa, että ne voidaan jäljittää tämän päätöksen vaatimusten mukaisuuden osoittaviin todisteisiin, ja

b)

edellä a alakohdassa tarkoitettu järjestelmä on tarkastettu ja todettu moitteettomaksi.

Jäljitettävyysjärjestelmää koskevassa todistuksessa on oltava viittaus tähän päätökseen, sen on oltava voimassa 30 päivää, siinä on ilmoitettava sen voimassaolon päättymispäivä ja se voidaan uusia vasta sen jälkeen, kun laitos on hyväksytty tarkastuksessa.

Kyproksen toimivaltaisten viranomaisten on toimitettava muille jäsenvaltioille ja komissiolle luettelo laitoksista, jotka ne ovat hyväksyneet tämän kohdan soveltamiseksi.

10 artikla

Puhdistus ja desinfiointi

1.   Kyproksen on varmistettava, että elävien eläinten kuljetuksiin liitteessä I ja II luetelluilla alueilla käytetyt ajoneuvot puhdistetaan ja desinfioidaan kunkin kuljetuksen jälkeen ja että tällainen puhdistus ja desinfiointi osoitetaan direktiivin 64/432/ETY 12 artiklan 2 kohdan d alakohdan mukaisesti.

2.   Kyproksen on varmistettava, että Kyproksen poistumissatamien toimijat varmistavat, että Kyprokselta poistuvien maantieajoneuvojen renkaat desinfioidaan.

11 artikla

Tietyt vapautetut tuotteet

Edellä 3, 4, 5 ja 8 artiklassa säädettyjä rajoitteita ei sovelleta kyseisissä artikloissa tarkoitettujen eläintuotteiden lähetyksiin liitteessä I luetelluilta alueilta, jos kyseiset tuotteet

a)

joko eivät olleet Kyproksella tuotettuja, ja ne pidettiin alkuperäisessä pakkauksessa, josta käy ilmi tuotteiden alkuperämaa, tai

b)

tuotettiin jossakin liitteessä I luetelluilla alueilla sijaitsevassa hyväksytyssä laitoksessa muualta kuin näiltä alueilta peräisin olevista esikäsitellyistä tuotteista, jotka

i)

on Kyproksen alueelle tuonnin jälkeen kuljetettu, varastoitu ja jalostettu erillään tuotteista, joiden lähettäminen liitteessä I lueteltujen alueiden ulkopuolelle ei ole sallittua,

ii)

joiden mukana seuraa tämän päätöksen mukaisesti joko kaupallinen asiakirja tai virallinen todistus.

12 artikla

Siirtorajoitukset

1.   Rajoittamatta toimenpiteitä, jotka Kyproksen on toteutettava direktiivin 2003/85/EY 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti, Kyproksen on kiellettävä väliaikaisesti naudan-, sian-, lampaan- ja vuohensukuisten eläinten sekä hevoseläinten siirrot 12 päivään marraskuuta 2007.

2.   Poiketen siitä, mitä 1 kohdassa säädetään siirtoa koskevasta kiellosta, toimivaltaiset viranomaiset voivat sallia seuraavat siirrot:

a)

naudan-, sian-, lampaan- ja vuohensukuisten eläinten siirrot edellyttäen, että

i)

kaikista alkuperätilalla olevista taudille alttiisiin lajeihin kuuluvista eläimistä on kliinisessä tutkimuksessa saatu tyydyttävä tulos ja

ii)

eläimet siirretään suoraan teurastamoon välitöntä teurastusta varten;

b)

hevoseläinten siirrot, edellyttäen että eläimet kuljetetaan direktiivin 2003/85/EY liitteessä VI olevan 2 kohdan mukaisesti.

13 artikla

Muiden jäsenvaltioiden kuin Kyproksen toteutettaviksi kuuluvat toimenpiteet

1.   Muiden jäsenvaltioiden kuin Kyproksen on varmistettava, että taudille alttiisiin lajeihin kuuluvia eläviä eläimiä ei lähetetä liitteessä I luetelluille alueille.

2.   Muiden jäsenvaltioiden kuin Kyproksen on toteutettava aiheelliset varotoimenpiteet Kyprokselta 15 päivän syyskuuta 2007 jälkeen lähetettyjen taudille alttiisiin lajeihin kuuluvien eläinten osalta, eristys ja kliininen tutkimus mukaan luettuina, ja tehtävä tarvittaessa myös laboratoriotestit suu- ja sorkkatautiviruksen havaitsemiseksi tai sulkemiseksi pois, samoin kuin tarvittaessa direktiivin 2003/85/EY 4 artiklassa säädetyt toimenpiteet, sanotun kuitenkaan rajoittamatta neuvoston päätöksen 90/424/ETY 6 artiklassa säädettyjen säännösten ja jäsenvaltioiden jo toteuttamien toimenpiteiden soveltamista.

14 artikla

Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö

Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä liitteessä I luetelluilta alueilta matkustavien henkilöiden henkilökohtaisten matkatavaroiden valvonnassa ja pyrittävä tiedotuskampanjoilla estämään eläinperäisten tuotteiden tuonti muihin jäsenvaltioihin kuin Kyprokselle.

15 artikla

Täytäntöönpano

Jäsenvaltioiden on muutettava kauppaan soveltamansa toimenpiteet tämän päätöksen mukaisiksi. Niiden on ilmoitettava niistä viipymättä komissiolle.

16 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 15 päivään joulukuuta 2007.

17 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 6 päivänä marraskuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 395, 30.12.1989, s. 13. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2004/41/EY (EUVL L 157, 30.4.2004, s. 33; oikaisu EUVL L 195, 2.6.2004, s. 12).

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/33/EY (EYVL L 315, 19.11.2002, s. 14).

(3)  EUVL L 306, 22.11.2003, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 352).

(4)  EYVL 121, 29.7.1964, s. 1977/64. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY.

(5)  EYVL L 46, 19.2.1991, s. 19. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY.

(6)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2007/265/EY (EUVL L 114, 1.5.2007, s. 17).

(7)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 55; oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 22. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(8)  EUVL L 139, 30.4.2004, s. 206; oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 83. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1791/2006.

(9)  EYVL L 18, 23.1.2003, s. 11.

(10)  EYVL L 104, 13.4.2001, s. 6. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2002/49/EY (EYVL L 21, 24.1.2002, s. 30).

(11)  EYVL L 62, 15.3.1993, s. 49. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 445/2004 (EUVL L 72, 11.3.2004, s. 60).

(12)  EYVL L 273, 10.10.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 829/2007 (EUVL L 191, 21.7.2007, s. 1).

(13)  EYVL L 194, 22.7.1988, s. 10. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2006/16/EY (EUVL L 11, 17.1.2006, s. 21).

(14)  EYVL L 302, 19.10.1989, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2006/60/EY (EUVL L 31, 3.2.2006, s. 24).

(15)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 62. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 806/2003 (EUVL L 122, 16.5.2003, s. 1).

(16)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 19.

(17)  EYVL L 311, 28.11.2001, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/28/EY (EUVL L 136, 30.4.2004, s. 58).

(18)  EYVL L 311, 28.11.2001, s. 67. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1901/2006 (EUVL L 378, 27.12.2006, s. 1).

(19)  EYVL L 121, 1.5.2001, s. 34. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1901/2006.

(20)  EYVL L 116, 4.5.2007, s. 9.


LIITE I

Seuraavat Kyproksen alueet:

Kypros


LIITE II

Seuraavat Kyproksen alueet:

Kypros


LIITE III

Seuraavat Kyproksen alueet:

1

2

3

4

5

6

7

8

RYHMÄ

ADNS

Hallinnollinen yksikkö

B

S/G

P

FG

WG

 

ADNS

=

Animal Disease Notification System Code (Eläintautien ilmoitusjärjestelmän koodi) (päätös 2005/176/EY)

B

=

naudanliha

S/G

=

lampaan- ja vuohenliha

P

=

sianliha

FG

=

suu- ja sorkkataudille alttiisiin lajeihin kuuluvat tarhatut riistaeläimet

WG

=

suu- ja sorkkataudille alttiisiin lajeihin kuuluvat luonnonvaraiset riistaeläimet


LIITE IV

Edellä 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettu terveysmerkintä:

Mitat:

 

CY = 7 mm

 

Laitoksen numero = 10 mm

 

Ympyrän ulkohalkaisija = 50 mm

 

Ympyräviivan paksuus = 3 mm

Image


Top