EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0717

2007/717/EY: Komission päätös, tehty 31 päivänä lokakuuta 2007 , sähköisen laskutuksen asiantuntijaryhmän perustamisesta

OJ L 289, 7.11.2007, p. 38–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/717/oj

7.11.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 289/38


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 31 päivänä lokakuuta 2007,

sähköisen laskutuksen asiantuntijaryhmän perustamisesta

(2007/717/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 3 artiklassa Euroopan yhteisölle annetaan tehtäväksi huolehtia sellaisten sisämarkkinoiden luomisesta, joille on ominaista, että tavaroiden, henkilöiden, palvelujen ja pääomien vapaata liikkuvuutta rajoittavat esteet poistetaan jäsenvaltioiden väliltä.

(2)

Yhteisestä arvonlisäverojärjestelmästä 28 päivänä marraskuuta 2006 annetun neuvoston direktiivin 2006/112/EY (1) 232 artiklan mukaan laskut voidaan paperilaskujen sijasta toimittaa sähköisinä.

(3)

Tarkistetussa Lissabonin kasvu- ja työllisyysstrategiassa (2) esitetään kaiken kattava talousuudistusohjelma. Strategian mikrotaloudellisen pilarin tavoitteena on yritystoiminnalle suotuisan ympäristön luominen. Yksi sen saavuttamisen kannalta ratkaisevista tekijöistä on yhteentoimivien ratkaisujen kehittäminen sähköistä laskutusta varten.

(4)

Neuvostolle, Euroopan parlamentille, Euroopan talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle 1 päivänä kesäkuuta 2005 antamallaan tiedonannolla ”i2010 – Kasvua ja työllisyyttä edistävä eurooppalainen tietoyhteiskunta” (3) komissio käynnisti i2010-aloitteen, jonka puitteissa voidaan tarkastella tietoyhteiskunta- ja media-alan keskeisiä haasteita ja kehitystä vuoteen 2010 asti. Aloite edistää avointa ja kilpailukykyistä digitaalitaloutta, ja siinä painotetaan tieto- ja viestintätekniikan keskeistä merkitystä (tieto- ja viestintätekniikkaa osallisuutta ja elämänlaatua lisäävänä voimana).

(5)

Euroopan maksuneuvosto, joka toimii Euroopan pankkialan päätöksenteko- ja koordinointielimenä maksuihin liittyvissä asioissa, on sitoutunut perustamaan vuoteen 2010 mennessä yhtenäisen euromaksualueen, jolla pyritään euroalueen maksuinfrastruktuurien ja maksutuotteiden yhdentämiseen.

(6)

Sähköinen laskutus muodostaa yhdyssiteen yritysten sisäisten prosessien ja maksujärjestelmien välille. Sen vuoksi yhtenäinen euromaksualue ja onnistuneesti toteutettu sähköistä laskutusta koskeva eurooppalainen aloite täydentäisivät toisiaan. Näiden kahden aloitteen odotetaan yhdessä tuottavan suuria etuja yrityksille ja rahoituspalvelujen tarjoajille, koska ne parantavat toimitusketjujen tehokkuutta ja automatisointia.

(7)

Jotta edistettäisiin digitaalisen ympäristön käyttöä ja sähköisen laskutuksen täysimittaista hyödyntämistä yhteisössä, olisi nykyisiä käytäntöjä yksinkertaistettava ja siirtymistä uusiin toimintamalleihin helpotettava laatimalla sähköiselle laskutukselle entistä integroidumpi ja yhtenäisempi malli. Se palvelisi etenkin Euroopan pienten ja keskisuurten yritysten (pk-yritysten) etuja.

(8)

Joukko sidosryhmiä perusti joulukuussa 2006 alakohtaisen sähköisen laskutuksen työryhmän, jonka puheenjohtajana toimi komissio; työryhmä koostui yritysten, pankkien ja muiden palveluntarjoajien sekä standardointielinten edustajista. Sen tehtävänä oli valmistella sähköisen laskutuksen eurooppalaisen mallin suunnittelutyötä. Työryhmä esitti ehdotuksia mallin mahdollisesta hallintorakenteesta ja laati suuntaviivat sähköistä laskutusta koskevalle ohjelmalle. Se antoi loppukertomuksensa kesäkuussa 2007.

(9)

Sähköisen laskutuksen työryhmästä saatujen myönteisten kokemusten perusteella olisi perustettava asiantuntijaryhmä käsittelemään sähköiseen laskutukseen liittyviä pidemmän aikavälin kysymyksiä.

(10)

Asiantuntijaryhmän tehtävänä tulisi olla sähköisen laskutuksen toiminnallisten vaatimusten (4) määrittely ja vastuun jakaminen tiettyjen toimien toteuttamisesta; sen johdolla on tarkoitus ottaa vuoden 2009 loppuun mennessä käyttöön sähköisen laskutuksen eurooppalainen malli, jossa esitetty yhteinen käsiterakenne tukee sähköisen laskutuksen palvelujen avointa tarjoamista ja yhteentoimivuutta kaikkialla Euroopassa.

(11)

Asiantuntijaryhmän olisi koostuttava henkilöistä, joilla on välitöntä ja asiaankuuluvaa asiantuntemusta sähköiseen laskutukseen liittyvistä toiminnoista; näitä voivat olla julkisen sektorin keskeisten sidosryhmien, suur- ja pienyritysten, palveluntarjoajien, standardointielinten ja kuluttajien edustajat. Lisäksi ryhmään tulisi voida ottaa tarkkailijoita. Kaikkien asiantuntijaryhmän raporttien tai tuotosten tulisi olla sen jäsenten laatimia, eikä niiden pitäisi katsoa edustavan komission näkemyksiä.

(12)

Olisi vahvistettava asiantuntijaryhmän jäseniin sovellettavat tietojen luovuttamista koskevat säännöt rajoittamatta kuitenkaan komission päätöksen 2001/844/EY, EHTY, Euratom (5) liitteenä olevien komission turvallisuussääntöjen soveltamista.

(13)

Asiantuntijaryhmän jäseniin liittyvien henkilötietojen käsittelyssä olisi noudatettava yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 45/2001 (6) säännöksiä.

(14)

On aiheellista vahvistaa tämän päätöksen soveltamisaika. Komissio harkitsee hyvissä ajoin, onko voimassaolon jatkaminen suotavaa,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Sähköisen laskutuksen asiantuntijaryhmä

Perustetaan sähköisen laskutuksen asiantuntijaryhmä, jäljempänä ’ryhmä’. Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se tehdään.

2 artikla

Tehtävät

1.   Ryhmän yleisenä tehtävänä on avustaa komissiota sähköisen laskutuksen eurooppalaisen mallin luomista koskevan yhteisen strategian kehittämisessä ja sen edistymisen seurannassa.

2.   Ryhmä saattaa tehtävänsä päätökseen 31 päivään joulukuuta 2009 mennessä.

3.   Ryhmällä on seuraavat erityistehtävät:

a)

yksilöidä yhteisön ja jäsenvaltioiden tasolla sähköistä laskutusta koskevan sääntelyjärjestelmän puutteet, jotka estävät yhteisön taloutta hyödyntämästä kaikkia sähköisen laskutuksen mahdollisuuksia;

b)

määrittää sähköisen laskutuksen toiminnalliset vaatimukset sähköisen laskutuksen eurooppalaista mallia varten ja varmistaa, että keskeiset sidosryhmät (7) kelpuuttavat ne;

c)

määrittää sähköiseen laskutukseen tarvittavat tietoelementit, erityisesti sellaiset, jotka mahdollistavat yhteyden laskutuksen ja ainakin hankinta- ja maksumenettelyn välillä, sekä arvonlisäveroon, tietojen todentamiseen ja eheyteen, arkistointi- ja tallennusvaatimuksiin liittyvät kysymykset, sekä varmistaa, että keskeiset sidosryhmät kelpuuttavat nämä elementit;

d)

laatia ehdotus standardointielimille osoitettavista vastuutehtävistä ja aikataulu sidosryhmien toiminnallisiin vaatimuksiin ja tietovaatimuksiin perustuvien yhteisten standardien kehittämiselle sähköisen laskutuksen eurooppalaisen mallin tueksi;

e)

laatia ehdotus sähköisen laskutuksen eurooppalaiseksi malliksi. Sähköisen laskutuksen eurooppalainen malli muodostaa yhteisen käsiterakenteen, johon sisältyvät sähköisen laskutuksen toiminnalliset vaatimukset ja standardit, ja siinä ehdotetaan ratkaisuja, jotka tukevat sähköisen laskutuksen palvelujen avointa ja yhteentoimivaa tarjoamista kaikkialla Euroopassa.

4.   Tehtäviään hoitaessaan ryhmä ottaa huomioon jo käynnissä olevat työt ja olemassa olevat ratkaisut, jotka liittyvät erityisesti sähköisen laskutuksen toiminnallisiin vaatimuksiin ja teknisiin standardeihin julkisella ja yksityisellä sektorilla.

5.   Ryhmä voi tarvittaessa siirtää tiettyjen toimien toteutuksen työryhmien tai sähköisen laskutuksen alalla toimivaltaisten ulkopuolisten elinten ja organisaatioiden vastuulle.

6.   Ryhmä laatii ja toimittaa komissiolle välikertomuksen, jossa esitetään yhteenveto tehtävien edistymisestä sekä mahdollisia suosituksia, joita voidaan hyödyntää komission sekä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien, erityisesti toimialajärjestöjen, välisissä pohdinnoissa ja keskusteluissa. Kertomus julkaistaan.

7.   Ryhmä laatii ja toimittaa komissiolle loppukertomuksen, jossa kuvaillaan sähköisen laskutuksen eurooppalainen malli. Kertomus julkaistaan.

3 artikla

Kuuleminen

1.   Komissio voi kuulla ryhmää mistä tahansa kysymyksestä, joka liittyy sähköiseen laskutukseen.

2.   Ryhmän puheenjohtaja voi ilmoittaa komissiolle, että ryhmän kuuleminen jostakin tietystä kysymyksestä on toivottavaa.

4 artikla

Jäsenten nimittäminen

1.   Ryhmässä voi olla enintään 30 jäsentä.

2.   Komissio nimittää jäsenet sellaisten asiantuntijoiden joukosta, joilla on kokemusta sähköisen laskutuksen alalta; valinta perustuu hakemuksiin sellaisilta toimialajärjestöiltä, julkisilta laitoksilta ja yksityishenkilöiltä, jotka edustavat kaikkien tai joidenkin julkisten laitosten, yritysten sekä tieto- ja viestintätekniikan toimijoiden, kuluttajien, rahoituspalvelujen tarjoajien ja standardointielinten etuja sähköisen laskutuksen alalla.

Ryhmään soveltuviksi katsotut hakijat, joita ei kuitenkaan nimitetä jäseniksi, voidaan ottaa varallaololuetteloon, jota komissio voi käyttää nimittäessään uusia jäseniä.

3.   Jäsenet nimitetään julkisten viranomaisten ja kansalaisyhteiskunnan edustajina.

4.   Hakemuksia arvioidessaan komissio ottaa huomioon seuraavat perusteet:

a)

jäsenten on edustettava keskeisiä sidosryhmiä (esimerkiksi palveluntarjoajia, ratkaisujen tarjoajia, julkista sektoria, yrityksiä, myös pk-yrityksiä, ja kuluttajia) ja standardointielimiä;

b)

jäsenillä on oltava viimeaikaista käytännön tai toiminnallista asiantuntemusta tai kokemusta sähköiseen laskutukseen liittyvistä oikeudellisista, hallinnollisista, verotuksellisista, standardointia koskevista, kaupallisista ja/tai teknisistä rajat ylittävistä haasteista. Erityisesti jäsenillä tulee olla asiaankuuluvista yrityshankkeista tai kysymyksistä sellaista välitöntä kokemusta, joka antaa heille riittävästi kaupallista tai teknistä näkemystä ratkaisujen kehittämiseksi tässä päätöksessä määritettyihin kysymyksiin;

c)

jäsenten on pystyttävä osallistumaan hallintoelimensä, emojärjestönsä, toimialajärjestönsä tai toimialan taikka muiden sidosryhmien kannanottojen määrittelyyn tai laatimiseen ryhmän toimeksiannon piiriin kuuluvista asioista;

d)

jäsenten on hallittava englannin kieli niin hyvin, että he voivat osallistua keskusteluihin ja raporttien laadintaan kyseisellä kielellä.

Hakemuksiin on liitettävä todisteet siitä, että asiantuntijaryhmään ehdolla oleva hakija täyttää edellä mainitut edellytykset.

5.   Jäseniä nimittäessään komissio ottaa huomioon seuraavat perusteet:

a)

tarvittava lainopillinen, kaupallinen ja tekninen asiantuntemus ryhmän toimeksiannon piiriin kuuluvista asioista;

b)

kaikki sähköisen laskutuksen kysyntään ja tarjontaan liittyvät keskeiset toiminnot kattava asiantuntemus.

Lisäksi komissio pyrkii saamiensa hakemusten pohjalta varmistamaan, että ryhmässä on laaja maantieteellinen edustus ja tasapuolinen sukupuolijakauma.

6.   Jäsenten on ilmoitettava komissiolle hyvissä ajoin mahdollisista eturistiriidoista, jotka voivat vaarantaa heidän puolueettomuutensa.

7.   Henkilökohtaisesti nimitettyjen jäsenten nimet julkaistaan pääosaston verkkosivuilla tai Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa tai näissä kummassakin. Jäsenten nimet kerätään, käsitellään ja julkaistaan asetuksen (EY) N:o 45/2001 säännösten mukaisesti.

8.   Ryhmän jäsenet nimitetään 12 kuukauden toimikaudeksi, joka voidaan uusia, ja he jatkavat tehtävässään, kunnes heidän tilalleen valitaan uusi jäsen tai heidän toimikautensa päättyy.

9.   Jäsenten tilalle voidaan nimittää uusi jäsen toimikauden loppuajaksi seuraavissa tapauksissa:

a)

jäsen eroaa;

b)

jäsen ei enää pysty osallistumaan tehokkaasti ryhmän työhön;

c)

jäsen ei täytä perustamissopimuksen 287 artiklassa määrättyjä vaatimuksia;

d)

jäsen ei vastoin edellä olevaa 6 kohdan määräystä ole ilmoittanut komissiolle hyvissä ajoin eturistiriidasta.

5 artikla

Puheenjohtajan nimittäminen

1.   Komissio nimittää asiantuntijaryhmälle puheenjohtajan sillä perusteella, että valittu henkilö edustaa laajalti keskeisten sidosryhmien etuja, että hän kykenee osallistumaan toimialan kannanottojen laatimiseen ryhmän toimeksiannon piiriin kuuluvista kysymyksistä ja että hänellä on tehtävään vaadittava lainopillinen, kaupallinen ja tekninen asiantuntemus.

2.   Komissio nimittää puheenjohtajan 12 kuukauden toimikaudeksi, joka voidaan uusia.

6 artikla

Toiminta

1.   Ryhmän kokoukset järjestää komissio ja niitä johtaa puheenjohtaja.

2.   Ryhmä voi komission kanssa asiasta sovittuaan perustaa työryhmiä tarkastelemaan tiettyjä kysymyksiä ryhmän määrittelemien toimeksiantojen mukaisesti; työryhmät lakkautetaan heti, kun ne ovat täyttäneet tehtävänsä.

3.   Komission edustaja voi pyytää käsiteltävän asian erityisasiantuntijoita tai asiaa hyvin tuntevia tarkkailijoita osallistumaan ryhmän tai sen työryhmien työhön.

4.   Ryhmän tai sen työryhmien työhön tai toimintaan osallistumisen yhteydessä saatuja tietoja ei saa paljastaa, jos komissio katsoo niiden liittyvän luottamuksellisiin asioihin.

5.   Ryhmä ja sen työryhmät kokoontuvat yleensä komission tiloissa komission vahvistamia menettelyjä ja aikataulua noudattaen. Komissio huolehtii sihteeripalveluista.

Komission virkamiehet, joita asia koskee, voivat osallistua ryhmän tai sen työryhmien kokouksiin.

6.   Ryhmä vahvistaa työjärjestyksensä komission laatiman työjärjestyksen mallin pohjalta.

7.   Komissio voi julkaista, tai asettaa saataville Internetissä, ryhmän laatimia tiivistelmiä, päätelmiä tai valmisteluasiakirjoja kyseisen asiakirjan alkukielellä.

7 artikla

Kulujen korvaaminen

1.   Komissio korvaa ryhmän toimintaan liittyvät puheenjohtajan, jäsenten, asiantuntijoiden ja tarkkailijoiden matkakulut ja soveltuvin osin myös oleskelukulut ulkopuolisille asiantuntijoille maksettavia korvauksia koskevien komission sääntöjen mukaisesti.

2.   Puheenjohtaja, jäsenet, asiantuntijat ja tarkkailijat eivät saa palkkiota tehtäviensä hoidosta.

3.   Kokouskulut korvataan toimivaltaisen komission yksikön ryhmälle varaaman vuosibudjetin rajoissa.

8 artikla

Päättymisajankohta

Tämän päätöksen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2009.

Tehty Brysselissä 31 päivänä lokakuuta 2007.

Komission puolesta

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja


(1)  EUVL L 347, 11.12.2006, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2006/138/EY (EUVL L 384, 29.12.2006, s. 92).

(2)  KOM(2005) 24.

(3)  KOM(2005) 229 lopullinen.

(4)  Sähköisen laskutuksen toiminnallisilla vaatimuksilla tarkoitetaan ominaispiirteitä, jotka sähköisen laskutuksen palvelujen on täytettävä, jotta ne vastaisivat sidosryhmien toiminnallisia tarpeita ja tavoitteita ja siten mahdollistaisivat rahoitus- ja toimitusketjujen prosessit alusta loppuun. Näihin vaatimuksiin sisältyvät tehokas prosessin kulku, sähköisen laskun tiedot ja standardoitu sanomarakenne.

(5)  EYVL L 317, 3.12.2001, s. 1. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/548/EY, Euratom (EUVL L 215, 5.8.2006, s. 38).

(6)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(7)  Erityisesti julkinen sektori, yritykset ja tieto- ja viestintätekniikkapalvelujen ja rahoituspalvelujen tarjoajat.


LIITE

TEHTÄVÄNKUVAUS

SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN ASIANTUNTIJARYHMÄ

1.   TAUSTATIETOJA

Euroopan komissio on vastannut talouden globalisoitumisen haasteisiin. Syyskuussa 2006 julkaisemassaan tiedonannossa laajapohjaisesta innovaatiostrategiasta se toteaa, että ”pystyäkseen kilpailemaan tässä uudessa talousjärjestyksessä EU:n on muututtava entistä innovatiivisemmaksi, ja kuluttajien tarpeet ja mieltymykset on otettava entistä paremmin huomioon”.

Euroopan kilpailukyvyn parantaminen maailmantaloudessa perustuu kahteen tekijään, tehokkuuteen ja luotettavuuteen. Arvoketjujen tehostaminen alentaa kustannuksia; niiden toimintaympäristön luotettavuuden parantaminen taas tekee niistä entistä kilpailukykyisempiä. Arvoketjujen tehokkuuden ja luotettavuuden saavuttaminen on siis yksi innovaation perusedellytyksistä.

Tiedonkulun helpottaminen missä tahansa arvoketjussa poistaa tehottomuutta, parantaa luotettavuutta ja alentaa kustannuksia. Siirtyessään yhtenäiseen euromaksualueeseen EU:n olisi samalla parannettava toimintaprosesseja, joita sovelletaan suuressa osassa yritysten välistä ja yritysten ja viranomaisten välistä laskutusta. Yhtenäisen euromaksualueen odotetaan edistävän merkittävästi Lissabonin strategian toteutumista.

Sähköisen laskutuksen eurooppalaisen mallin tavoitteena on luoda perusta sähköisen laskutuksen ratkaisujen yhteentoimivuuden saavuttamiselle julkisella ja yksityisellä sektorilla. Yhteentoimivuus varmistetaan laatimalla yhteiset menettelysäännöt ja tekniset standardit. Koska eurooppalainen malli luo lisää kaupallisia kannustimia sähköiseen kaupankäyntiin käsin suoritettavan paperilaskutuksen sijasta, se edistää nykyisten esteiden poistamista yhteisön sisäisten (valtioiden rajat ylittävien) sähköisen laskutuksen ratkaisujen omaksumisen ja vakiintumisen tieltä.

2.   SÄHKÖISEN LASKUTUKSEN ASIANTUNTIJARYHMÄN TEHTÄVÄT

Asiantuntijaryhmän (jäljempänä ’ryhmä’) yleisenä tehtävänä on avustaa komissiota sähköisen laskutuksen eurooppalaisen mallin luomista koskevan yhteisen strategian kehittämisessä ja sen edistymisen seurannassa.

Ryhmä saattaa tehtävänsä päätökseen 31. joulukuuta 2009 mennessä.

Erityisesti ryhmän tehtävänä on

a)

yksilöidä yhteisön ja jäsenvaltioiden tasolla sähköistä laskutusta koskevan sääntelyjärjestelmän puutteet, jotka estävät yhteisön taloutta hyödyntämästä kaikkia sähköisen laskutuksen mahdollisuuksia;

b)

määrittää sähköisen laskutuksen toiminnalliset vaatimukset sähköisen laskutuksen eurooppalaista mallia varten ja varmistaa, että keskeiset sidosryhmät kelpuuttavat ne;

c)

määrittää sähköiseen laskutukseen tarvittavat tietoelementit, erityisesti sellaiset, jotka mahdollistavat yhteyden laskutuksen ja ainakin hankinta- ja maksumenettelyn välillä, sekä arvonlisäveroon, tietojen todentamiseen ja eheyteen, arkistointi- ja tallennusvaatimuksiin liittyvät kysymykset, sekä varmistaa, että keskeiset sidosryhmät kelpuuttavat nämä elementit;

d)

laatia ehdotus standardointielimille osoitettavista vastuutehtävistä ja aikataulu sidosryhmien toiminnallisiin vaatimuksiin ja tietovaatimuksiin perustuvien yhteisten standardien kehittämiselle sähköisen laskutuksen eurooppalaisen mallin tueksi;

e)

laatia ehdotus sähköisen laskutuksen eurooppalaiseksi malliksi. Sähköisen laskutuksen eurooppalainen malli muodostaa yhteisen käsiterakenteen, johon sisältyvät sähköisen laskutuksen toiminnalliset vaatimukset ja standardit, ja siinä ehdotetaan ratkaisuja, jotka tukevat sähköisen laskutuksen palvelujen avointa ja yhteentoimivaa tarjoamista kaikkialla Euroopassa.

Tehtäviään hoitaessaan ryhmä ottaa huomioon jo käynnissä olevat työt ja olemassa olevat ratkaisut, jotka liittyvät erityisesti sähköisen laskutuksen toiminnallisiin vaatimuksiin ja teknisiin standardeihin julkisella ja yksityisellä sektorilla.

Ryhmä voi tarvittaessa siirtää tiettyjen toimien toteutuksen työryhmien tai sähköisen laskutuksen alalla toimivaltaisten ulkopuolisten elinten ja organisaatioiden vastuulle.

Ryhmä laatii ja toimittaa komissiolle välikertomuksen, jossa esitetään yhteenveto tehtävien edistymisestä sekä mahdollisia suosituksia, joita voidaan hyödyntää komission sekä jäsenvaltioiden ja sidosryhmien, erityisesti toimialajärjestöjen, välisissä pohdinnoissa ja keskusteluissa. Kertomus julkaistaan.

Ryhmä laatii ja toimittaa komissiolle loppukertomuksen, jossa kuvaillaan sähköisen laskutuksen eurooppalainen malli. Kertomus julkaistaan. Ryhmän laatimien kertomusten ei katsota edustavan komission yksiköiden näkemyksiä.

3.   KOKOONPANO JA TOIMINTA

3.1   Kokoonpano

Ryhmään otetaan enintään 30 jäsentä.

Komissio nimittää jäsenet sellaisten asiantuntijoiden joukosta, joilla on kokemusta sähköisen laskutuksen alalta; valinta perustuu hakemuksiin sellaisilta toimialajärjestöiltä, julkisilta laitoksilta ja yksityishenkilöiltä, jotka edustavat kaikkien tai joidenkin julkisten laitosten, yritysten sekä tieto- ja viestintätekniikan toimijoiden, kuluttajien, rahoituspalvelujen tarjoajien ja standardointielinten etuja sähköisen laskutuksen alalla.

3.2   Hakuilmoitus

Ryhmän perustamisesta tekemänsä päätöksen nojalla komissio julkaisee hakuilmoituksen, jossa pyydetään hakemuksia sellaisilta toimialajärjestöiltä, julkisilta laitoksilta ja yksityishenkilöiltä, jotka edustavat kaikkien tai joidenkin julkisten laitosten, yritysten sekä tieto- ja viestintätekniikan toimijoiden, kuluttajien, rahoituspalvelujen tarjoajien ja standardointijärjestöjen etuja sähköisen laskutuksen alalla.

Toimialajärjestöjä, julkisia laitoksia ja yksityishenkilöitä, jotka haluavat osallistua ryhmään, pyydetään lähettämään komissiolle kirjalliset hakemuksensa viimeistään 30. marraskuuta 2007.

Hakemuksissa on perusteltava asianmukaisesti, mistä syistä hakija haluaa tulla valituksi ryhmään.

Hakemuksia arvioidessaan komissio ottaa huomioon seuraavat perusteet:

a)

jäsenten on edustettava keskeisiä sidosryhmiä (esimerkiksi palveluntarjoajia, ratkaisujen tarjoajia, julkista sektoria, yrityksiä, myös pk-yrityksiä, ja kuluttajia) ja standardointielimiä;

b)

jäsenillä on oltava viimeaikaista käytännön tai toiminnallista asiantuntemusta tai kokemusta sähköiseen laskutukseen liittyvistä oikeudellisista, hallinnollisista, verotuksellisista, standardointia koskevista, kaupallisista ja/tai teknisistä rajat ylittävistä haasteista. Erityisesti jäsenillä tulee olla asiaankuuluvista yrityshankkeista tai kysymyksistä sellaista välitöntä kokemusta, joka antaa heille riittävästi kaupallista tai teknistä näkemystä ratkaisujen kehittämiseksi tässä päätöksessä määritettyihin kysymyksiin;

c)

jäsenten on pystyttävä osallistumaan hallintoelimensä, emojärjestönsä, toimialajärjestönsä tai toimialan taikka muiden sidosryhmien kannanottojen määrittelyyn tai laatimiseen ryhmän toimeksiannon piiriin kuuluvista asioista;

d)

jäsenten on hallittava englannin kieli niin hyvin, että he voivat osallistua keskusteluihin ja raporttien laadintaan kyseisellä kielellä.

Hakemuksiin on liitettävä todisteet siitä, että asiantuntijaryhmään ehdolla oleva hakija täyttää edellä mainitut edellytykset.

3.3   Ryhmän lopullinen kokoonpano

Komissio päättää ryhmän lopullisesta kokoonpanosta hakuilmoituksen johdosta saapuneiden hakemusten perusteella.

Jäseniä nimittäessään komissio ottaa huomioon seuraavat perusteet:

(a)

tarvittava lainopillinen, kaupallinen ja tekninen asiantuntemus ryhmän toimeksiannon piiriin kuuluvista asioista;

(b)

kaikki sähköisen laskutuksen kysyntään ja tarjontaan liittyvät keskeiset toiminnot kattava asiantuntemus.

Lisäksi komissio pyrkii saamiensa hakemusten pohjalta varmistamaan, että ryhmässä on laaja maantieteellinen edustus ja tasapuolinen sukupuolijakauma.

Jäsenten on ilmoitettava komissiolle hyvissä ajoin mahdollisista eturistiriidoista, jotka voivat vaarantaa heidän puolueettomuutensa.

Henkilökohtaisesti nimitettyjen jäsenten nimet julkaistaan pääosaston verkkosivuilla tai Euroopan unionin virallisen lehden C-sarjassa tai näissä kummassakin. Jäsenten nimet kerätään, niitä käsitellään ja ne julkaistaan asetuksen (EY) N:o 45/2001 säännösten mukaisesti.

Ryhmän jäsenet nimitetään 12 kuukauden toimikaudeksi, joka voidaan uusia, ja he jatkavat tehtävässään, kunnes heidän tilalleen valitaan uusi jäsen tai heidän toimikautensa päättyy.

Jäsenten tilalle voidaan nimittää uusi jäsen toimikauden loppuajaksi seuraavissa tapauksissa:

a)

jäsen eroaa;

b)

jäsen ei enää pysty osallistumaan tehokkaasti ryhmän työhön;

c)

jäsen ei täytä perustamissopimuksen 287 artiklassa määrättyjä vaatimuksia;

d)

jäsen ei ole ilmoittanut komissiolle hyvissä ajoin eturistiriidasta.

3.4   Puheenjohtaja

Komissio nimittää asiantuntijaryhmälle puheenjohtajan sillä perusteella, että valittu henkilö edustaa laajalti keskeisten sidosryhmien etuja, että hän kykenee osallistumaan toimialan kannanottojen laatimiseen ryhmän toimeksiannon piiriin kuuluvista kysymyksistä ja että hänellä on tehtävään vaadittava lainopillinen, kaupallinen ja tekninen asiantuntemus.

Komissio nimittää puheenjohtajan 12 kuukauden toimikaudeksi, joka voidaan uusia.

3.5   Toiminta

Ryhmän kokoukset järjestää komissio ja niitä johtaa puheenjohtaja.

Ryhmä voi komission kanssa asiasta sovittuaan perustaa työryhmiä tarkastelemaan tiettyjä kysymyksiä ryhmän määrittelemien toimeksiantojen mukaisesti; työryhmät lakkautetaan heti, kun ne ovat täyttäneet tehtävänsä.

Komission edustaja voi pyytää käsiteltävän asian erityisasiantuntijoita tai asiaa hyvin tuntevia tarkkailijoita osallistumaan ryhmän tai sen työryhmien työhön.

Ryhmän tai sen työryhmien työhön tai toimintaan osallistumisen yhteydessä saatuja tietoja ei saa paljastaa, jos komissio katsoo niiden liittyvän luottamuksellisiin asioihin.

Ryhmä ja sen työryhmät kokoontuvat yleensä komission tiloissa komission vahvistamia menettelyjä ja aikataulua noudattaen. Komissio huolehtii sihteeripalveluista. Komission virkamiehet, joita asia koskee, voivat osallistua ryhmän tai työryhmien kokouksiin.

Ryhmä vahvistaa työjärjestyksensä komission laatiman työjärjestyksen mallin pohjalta.

Komissio voi julkaista, tai asettaa saataville komission sivuille Internetissä, ryhmän laatimia tiivistelmiä, päätelmiä tai valmisteluasiakirjoja kyseisen asiakirjan alkukielellä.

3.6   Kulujen korvaaminen

Komissio korvaa ryhmän toimintaan liittyvät puheenjohtajan, jäsenten, asiantuntijoiden ja tarkkailijoiden matkakulut ja soveltuvin osin myös oleskelukulut ulkopuolisille asiantuntijoille maksettavia korvauksia koskevien komission sääntöjen mukaisesti.

Puheenjohtaja, jäsenet, asiantuntijat ja tarkkailijat eivät saa palkkiota tehtäviensä hoidosta.

Kokouskulut korvataan toimivaltaisen komission yksikön ryhmälle varaaman vuosibudjetin rajoissa.


Top