EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2007_189_R_0024_01

2007/502/EY,Euratom: Neuvoston ja komission päätös, tehty 25 päivänä kesäkuuta 2007 , Euroopan yhteisöjen ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön puolesta ja sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta
Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välinen sopimus tiede- ja teknologiayhteistyöstä
Päätösasiakirja

OJ L 189, 20.7.2007, p. 24–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.7.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 189/24


NEUVOSTON JA KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 25 päivänä kesäkuuta 2007,

Euroopan yhteisöjen ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välisen tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön puolesta ja sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta

(2007/502/EY, Euratom)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO JA EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 170 artiklan yhdessä sen 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen kanssa,

ottavat huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 101 artiklan toisen kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Komissio on neuvotellut yhteisöjen puolesta Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tiede- ja teknologiayhteistyöstä, jossa määrätään myös sopimuksen väliaikaisesta soveltamisesta 1 päivästä tammikuuta 2007. Tämän väliaikaisen soveltamisen ansiosta Sveitsin tutkimusyksiköt voisivat osallistua seitsemännen puiteohjelman ensimmäisiin ehdotuspyyntöihin.

(2)

Sopimus parafoitiin 27 päivänä helmikuuta 2007.

(3)

Sopimus olisi allekirjoitettava ja sitä olisi sovellettava väliaikaisesti, kunnes sen tekemistä varten tarvittavat menettelyt on saatettu päätökseen,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

1.   Hyväksytään Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välinen sopimus tiede- ja teknologiayhteistyöstä ja päätösasiakirja sillä edellytyksellä, että mainittu sopimus tehdään.

2.   Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

1.   Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa Euroopan yhteisön puolesta mainittu sopimus ja päätösasiakirja sillä edellytyksellä, että sopimus tehdään.

2.   Komission puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa Euroopan atomienergiayhteisön puolesta mainittu sopimus ja päätösasiakirja sillä edellytyksellä, että sopimus tehdään.

3 artikla

Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välistä sopimusta tiede- ja teknologiayhteistyöstä sovelletaan väliaikaisesti.

4 artikla

1.   Komissio hyväksyy Euroopan yhteisöjen ja Sveitsin valaliiton tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan puitesopimuksen (1) 10 artiklalla perustetussa Sveitsin ja yhteisöjen tutkimuskomiteassa vahvistettavan yhteisöjen kannan sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan mukaisiin päätöksiin EY:n perustamissopimuksen 169 ja 171 artiklassa tarkoitettujen oikeudellisten järjestelyjen luomista koskevien sääntöjen sovellettavuudesta Sveitsissä.

2.   Komissio hyväksyy Euroopan yhteisöjen ja Sveitsin valaliiton tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan puitesopimuksen 10 artiklalla perustetussa Sveitsin ja yhteisöjen tutkimuskomiteassa vahvistettavan yhteisöjen kannan sopimuksen 6 artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisiin päätöksiin sellaisten Sveitsin alueiden määrittelemisestä, jotka voivat osallistua tutkimustoimiin, jotka liittyvät ”Valmiudet”-erityisohjelmaan kuuluvan ”Tutkimuspotentiaali”-aihealueen työohjelmaan.

5 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Luxemburgissa 25 päivänä kesäkuuta 2007.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. SCHAVAN

Komission puolesta

Puheenjohtaja

José Manuel BARROSO


(1)  EYVL L 313, 22.11.1985, s. 6.


Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välinen

SOPIMUS

tiede- ja teknologiayhteistyöstä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO,

Euroopan yhteisön puolesta,

ja

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO,

jäljempänä ’komissio’,

Euroopan atomienergiayhteisön puolesta,

jäljempänä ’yhteisöt’,

sekä

SVEITSIN LIITTONEUVOSTO,

Sveitsin valaliiton puolesta, jäljempänä ’Sveitsi’,

jäljempänä ’osapuolet’,

jotka

KATSOVAT, että läheiset suhteet Sveitsin ja yhteisöjen välillä ovat molempien osapuolten eduksi,

KATSOVAT, että tieteellinen ja teknologinen tutkimus on tärkeää yhteisöille ja Sveitsille ja että on molempien edun mukaista tehdä yhteistyötä kyseisellä alalla varojen käytön tehostamiseksi ja tarpeettomien päällekkäisyyksien välttämiseksi,

TOTEAVAT, että Sveitsi ja yhteisöt toteuttavat parhaillaan tutkimusohjelmia molempien kannalta tärkeillä aloilla,

TOTEAVAT, että on yhteisöjen ja Sveitsin etujen mukaista toimia näissä ohjelmissa yhteistyössä molemminpuoliseksi hyödyksi,

KATSOVAT, että on molempien osapuolten etujen mukaista edistää tutkimusyksiköiden mahdollisuuksia osallistua vastavuoroisesti Sveitsin tutkimus- ja teknologian kehittämistoimintaan ja tutkimusta ja teknologian kehittämistä koskeviin yhteisöjen puiteohjelmiin,

TOTEAVAT, että Euroopan atomienergiayhteisö ja Sveitsi tekivät vuonna 1978 hallittua lämpöydinfuusiota ja plasmafysiikkaa koskevan yhteistyösopimuksen, jäljempänä ’ydinfuusiosopimus’,

TOTEAVAT, että osapuolet tekivät 8 päivänä tammikuuta 1986 tieteellistä ja teknologista yhteistyötä koskevan puitesopimuksen, joka tuli voimaan 17 päivänä heinäkuuta 1987, jäljempänä ’puitesopimus’,

OTTAVAT HUOMIOON, että mainitun puitesopimuksen 6 artiklan mukaan puitesopimuksessa tarkoitettu yhteistyö toteutetaan asianmukaisin sopimuksin,

TOTEAVAT, että yhteisöt ja Sveitsi allekirjoittivat 16 päivänä tammikuuta 2004 tiede- ja teknologiayhteistyötä koskevan sopimuksen (1), jota on sovellettu väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2004 ja joka tuli voimaan 16 päivänä toukokuuta 2006,

OTTAVAT HUOMIOON, että mainitun sopimuksen 9 artiklan 2 kohdassa määrätään sopimuksen uusimisesta, jotta osallistuminen tutkimuksen ja teknologian kehittämisen uusiin monivuotisiin puiteohjelmiin olisi mahdollista yhteisesti sovituin ehdoin,

TOTEAVAT, että Euroopan yhteisön seitsemäs tutkimuksen, teknologian kehittämisen ja demonstroinnin puiteohjelma (2007–2013), jäljempänä ’EY:n seitsemäs puiteohjelma’, hyväksyttiin Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksellä N:o 1982/2006/EY (2) ja asetuksella (EY) N:o 1906/2006 (3) sekä neuvoston päätöksillä 2006/971/EY (4), 2006/972/EY (5), 2006/973/EY (6), 2006/974/EY (7) ja 2006/975/EY (8), ja että Euroopan atomienergiayhteisön (Euratom) seitsemäs ydinalan tutkimuksen ja koulutuksen puiteohjelma (2007–2011), joka myös tukee eurooppalaisen tutkimusalueen toteuttamista, hyväksyttiin neuvoston päätöksellä 2006/970/Euratom (9), neuvoston asetuksella (Euratom) N:o 1908/2006 (10) ja neuvoston päätöksillä 2006/976/Euratom (11) ja 2006/977/Euratom (12), jäljempänä ’EY:n ja Euratomin seitsemännet puiteohjelmat’,

TOTEAVAT, että tämä sopimus ja sen perusteella toteutettava toiminta eivät rajoita jäsenvaltioiden oikeuksia harjoittaa kahdenvälistä toimintaa Sveitsin kanssa tieteen, teknologian, tutkimuksen ja kehityksen aloilla ja tehdä tarvittaessa sopimuksia tätä varten, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yhteisöjen perustamissopimusten asiaa koskevia määräyksiä,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Kohde

1.   Tässä sopimuksessa määritellään muoto ja ehdot Sveitsin osallistumiselle EY:n ja Euratomin seitsemänsien puiteohjelmien täytäntöönpanoon, sanotun kuitenkaan rajoittamatta ydinfuusiosopimuksen soveltamista.

Sveitsiin sijoittautuneet oikeussubjektit voivat osallistua kaikkiin EY:n ja Euratomin seitsemänsien puiteohjelmien erityisohjelmiin.

2.   Sveitsin oikeussubjektit voivat osallistua yhteisöjen Yhteisen tutkimuskeskuksen toimintaan siltä osin kuin 1 kohdan määräyksiä ei sovelleta tähän osallistumiseen.

3.   Yhteisöihin sijoittautuneet oikeussubjektit, Yhteinen tutkimuskeskus mukaan luettuna, voivat osallistua sveitsiläisiin tutkimusohjelmiin ja -hankkeisiin EY:n ja Euratomin seitsemänsiin puiteohjelmiin kuuluvien ohjelmien aihepiirejä vastaavilla aloilla.

4.   Tässä sopimuksessa ’oikeussubjektilla’ tarkoitetaan luonnollista henkilöä tai sellaista oikeushenkilöä, joka on perustettu sen sijoittautumispaikkaan sovellettavan kansallisen oikeuden tai yhteisön oikeuden mukaisesti, jolla on oikeushenkilön asema ja jolla voi olla omissa nimissään kaikentyyppisiä oikeuksia ja velvoitteita. Niitä ovat muun muassa yliopistot, tutkimusorganisaatiot, teollisuusyritykset, mukaan luettuina pienet ja keskisuuret yritykset, ja yksityishenkilöt.

2 artikla

Yhteistyön muodot ja keinot

Yhteistyö toteutetaan seuraavasti:

1.

Sveitsiin sijoittautuneet oikeussubjektit osallistuvat kaikkien EY:n ja Euratomin seitsemänsiin puiteohjelmiin kuuluvien erityisohjelmien täytäntöönpanoon niiden ehtojen mukaisesti, jotka vahvistetaan yritysten, tutkimuskeskusten ja yliopistojen osallistumista Euroopan yhteisön tutkimus-, teknologian kehittämis- ja demonstrointitoimintaan sekä Euroopan atomienergiayhteisön tutkimus- ja koulutustoimintaan koskevissa säännöissä.

Jos yhteisö antaa säännöksiä Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 169 ja 171 artiklan täytäntöönpanosta, Sveitsi voi osallistua näiden säännösten nojalla luotuihin oikeudellisiin järjestelyihin niiden luomista varten hyväksyttävien sääntöjen mukaisesti, edellyttäen, että kyseiset säännöt tulevat sovellettaviksi Sveitsissä. Sveitsin ja yhteisöjen tutkimuskomitea päättää näiden sääntöjen soveltamisesta Sveitsissä.

Sveitsiin sijoittautuneet oikeussubjektit voivat osallistua Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 169 ja 171 artiklaan perustuviin epäsuoriin toimiin.

2.

Sveitsin rahoitusosuus EY:n ja Euratomin seitsemänsien puiteohjelmien täytäntöönpanemiseksi hyväksyttyjen ohjelmien talousarvioista on 5 artiklan 2 kohdan määräysten mukainen.

3.

Yhteisöihin sijoittautuneet oikeussubjektit osallistuvat sveitsiläisiin tutkimusohjelmiin ja -hankkeisiin, joista liittoneuvosto on päättänyt ja jotka koskevat EY:n ja Euratomin seitsemänsien puiteohjelmien aihepiirejä vastaavia aiheita, asiaa koskevissa Sveitsin määräyksissä annettujen ehtojen mukaisesti sekä erityishankkeen kumppanien ja vastaavan sveitsiläisen ohjelman johdon suostumuksella. Sveitsiläisiin tutkimusohjelmiin ja -hankkeisiin osallistuvien yhteisöihin sijoittautuneiden oikeussubjektien on katettava omat kulunsa, mukaan luettuna niiden suhteellinen osuus hankkeen yleisistä hallintokustannuksista.

4.

Sen lisäksi, että osapuolet toimittavat viipymättä toisilleen EY:n ja Euratomin seitsemänsien puiteohjelmien ja Sveitsin ohjelmien ja hankkeiden täytäntöönpanoon liittyvät tiedot ja asiakirjat, yhteistyöhön voi sisältyä:

a)

säännöllisiä keskusteluja tutkimuspolitiikkojen ja tutkimuksen suunnittelun suuntaviivoista ja painopistealueista Sveitsissä ja yhteisöissä;

b)

keskusteluja yhteistyön mahdollisuuksista ja kehittämisestä;

c)

ajankohtaista tiedottamista tutkimusohjelmien ja -hankkeiden täytäntöönpanosta Sveitsissä ja yhteisöissä sekä tämän sopimuksen puitteissa toteutetun tutkimustyön tuloksista;

d)

yhteisiä kokouksia;

e)

tutkijoiden, insinöörien ja teknisten asiantuntijoiden vierailuja ja vaihtoa;

f)

säännöllisiä ja jatkuvia yhteyksiä Sveitsin ja yhteisöjen ohjelmien ja hankkeiden johtajien välillä;

g)

asiantuntijoiden osallistumista seminaareihin, symposiumeihin ja työpajoihin.

3 artikla

Mukauttaminen

Yhteistyötä voidaan mukauttaa ja kehittää milloin tahansa osapuolten yhteisestä sopimuksesta.

4 artikla

Henkiseen omaisuuteen kohdistuvat oikeudet ja velvoitteet

1.   Yhteisöjen tutkimusohjelmiin osallistuvilla Sveitsiin sijoittautuneilla oikeussubjekteilla on osallistumisensa yhteydessä syntyvien tietojen ja henkisen omaisuuden omistuksen, hyödyntämisen ja levittämisen suhteen samat oikeudet ja velvoitteet kuin yhteisöihin sijoittautuneilla oikeussubjekteilla, jollei liitteestä A ja voimassa olevasta lainsäädännöstä muuta johdu. Tämä ei koske ennen tämän sopimuksen väliaikaista soveltamista aloitettujen hankkeiden tuloksia.

2.   Edellä 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuihin sveitsiläisiin tutkimusohjelmiin ja/tai -hankkeisiin osallistuvilla yhteisöihin sijoittautuneilla oikeussubjekteilla on osallistumisensa yhteydessä syntyvien tietojen ja henkisen omaisuuden omistuksen, hyödyntämisen ja levittämisen suhteen samat oikeudet ja velvoitteet kuin kyseisiin ohjelmiin tai hankkeisiin osallistuvilla Sveitsiin sijoittautuneilla oikeussubjekteilla, jollei liitteestä A ja voimassa olevasta lainsäädännöstä muuta johdu.

5 artikla

Rahoitusta koskevat määräykset

1.   Sveitsin ei edellytetä osallistuvan sellaisiin sitoumuksiin — eikä niistä johtuviin maksuihin — jotka yhteisöt ovat tehneet EY:n ja Euratomin seitsemänsien puiteohjelmien yhteydessä ennen tämän sopimuksen väliaikaista soveltamista. EY:n ja Euratomin seitsemänsien puiteohjelmien täytäntöönpanoon osallistumisesta johtuva Sveitsin rahoitusosuus vahvistetaan suhteessa määrään, joka on kunakin vuonna varattu Euroopan unionin yleiseen talousarvioon maksusitoumusmäärärahoiksi tämän sopimuksen soveltamisalaan kuuluvien ohjelmien ja toiminnan toteuttamiseen, hallinnointiin ja toimintaan liittyvien komission rahoitusvelvoitteiden täyttämistä varten, ja tämän määrän lisäksi.

2.   Sveitsin suhteellinen rahoitusosuus EY:n ja Euratomin seitsemänsistä puiteohjelmista ydinfuusio-ohjelmaa lukuun ottamatta saadaan laskemalla Sveitsin markkinahintoina ilmaistun bruttokansantuotteen suhde Euroopan unionin jäsenvaltioiden markkinahintoina ilmaistujen bruttokansantuotteiden summaan. Sveitsin osuus ydinfuusio-ohjelmasta lasketaan edelleen asiaa koskevan sopimuksen mukaisesti. Suhdeluvut lasketaan Euroopan unionin alustavan talousarvioesityksen julkaisuajankohtana saatavilla olevien Eurostatin tuoreimpien samaa vuotta koskevien tilastotietojen perusteella.

3.   Sveitsin rahoitusosuutta koskevat määräykset ovat liitteessä B.

6 artikla

Sveitsin ja yhteisöjen tutkimuskomitea

1.   Puitesopimuksella perustettu Sveitsin ja yhteisöjen tutkimuskomitea tarkastelee ja arvioi tämän sopimuksen täytäntöönpanoa ja varmistaa sen asianmukaisen täytäntöönpanon. Sopimuksen täytäntöönpanoon tai tulkintaan liittyvät asiat saatetaan tämän komitean käsiteltäväksi.

2.   Sveitsin ja yhteisöjen tutkimuskomitea voi Sveitsin pyynnöstä määritellä sellaiset Sveitsin alueet, jotka täyttävät neuvoston asetuksen (EY) N:o 1083/2006 (13) 5 artiklan 1 kohdassa säädetyt perusteet ja voivat siten osallistua tutkimustoimiin, jotka liittyvät ”Valmiudet”-erityisohjelmaan kuuluvan ”Tutkimuspotentiaali”-aihealueen työohjelmaan.

3.   Komitea voi päätöksellään muuttaa liitteessä C olevia viittauksia yhteisön säädöksiin.

7 artikla

Osallistuminen

1.   EY:n ja Euratomin seitsemänsiin puiteohjelmiin osallistuvilla Sveitsiin sijoittautuneilla oikeussubjekteilla on samat sopimusperusteiset oikeudet ja velvoitteet kuin yhteisöihin sijoittautuneilla oikeussubjekteilla, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 4 artiklan määräysten soveltamista.

2.   Sveitsiin sijoittautuneiden oikeussubjektien ehdotusten esittämiseen ja arviointiin sekä yhteisön ohjelmiin kuuluvien avustussopimusten myöntämiseen ja tekemiseen sovelletaan samoja ehtoja kuin yhteisöihin sijoittautuneiden oikeussubjektien kanssa kyseisten ohjelmien yhteydessä tehtäviin avustussopimuksiin.

3.   Sveitsiin sijoittautuneet oikeussubjektit voivat saada EIP:ltä lainaa EY:n seitsemännessä puiteohjelmassa määriteltyjen tutkimustavoitteiden tukemiseen.

4.   Riittävä määrä sveitsiläisiä asiantuntijoita otetaan huomioon valittaessa yhteisöjen tutkimuksen ja teknologian kehittämisen ohjelmien arvioijia ja ulkopuolisia asiantuntijoita, ottaen huomioon heille annettavien tehtävien edellyttämä osaaminen ja tietämys.

5.   Yhteisöihin sijoittautuneet oikeussubjektit voivat osallistua 2 artiklan 3 kohdassa mainittujen sveitsiläisten tutkimusohjelmien hankkeisiin yhtäläisin ehdoin ja samoja sääntöjä noudattaen kuin sveitsiläiset hankekumppanit, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 artiklan 3 kohdan, 2 artiklan 3 kohdan ja 4 artiklan 2 kohdan sekä voimassa olevien määräysten ja menettelysääntöjen soveltamista. Sveitsin viranomaiset voivat asettaa ehdoksi, että yksi tai useampi yhteisöihin sijoittautunut oikeussubjekti voi osallistua hankkeeseen vain, jos siihen osallistuu myös vähintään yksi Sveitsin oikeussubjekti.

8 artikla

Liikkuvuus

Molemmat osapuolet sitoutuvat takaamaan olemassa olevien määräysten ja voimassa olevien sopimusten mukaisesti maahan pääsyn ja maassa oleskelun rajoitetulle määrälle tutkijoita, jotka osallistuvat tämän sopimuksen mukaiseen toimintaan Sveitsissä ja yhteisöissä, siltä osin kuin se on kyseisen toiminnan onnistumisen kannalta välttämätöntä.

9 artikla

Sopimuksen tarkistaminen ja tuleva yhteistyö

1.   Jos yhteisöt tarkistavat tai laajentavat tutkimusohjelmiaan, tätä sopimusta voidaan tarkistaa tai laajentaa yhteisesti sovituin ehdoin. Osapuolet vaihtavat tietoja ja näkemyksiä tällaisesta tarkistamisesta tai laajentamisesta sekä muista asioista, jotka vaikuttavat suoraan tai välillisesti Sveitsin kanssa EY:n ja Euratomin seitsemänsien puiteohjelmien aloilla tehtävään yhteistyöhön. Sveitsille on ilmoitettava tarkistettujen tai laajennettujen ohjelmien täsmällinen sisältö kahden viikon kuluessa siitä, kun yhteisöt ovat ne hyväksyneet. Jos tutkimusohjelmia tarkistetaan tai laajennetaan, Sveitsi voi päättää tämän sopimuksen voimassaolon ilmoittamalla siitä kuusi kuukautta etukäteen. Ilmoitus aikomuksesta päättää sopimuksen voimassaolo tai laajentaa sopimusta on annettava toiselle osapuolelle kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun yhteisöjen päätös on tehty.

2.   Yhteisöjen hyväksyessä uusia monivuotisia tutkimuksen ja teknologian kehittämisen puiteohjelmia tämä sopimus voidaan uusia tai neuvotella uudelleen osapuolten yhteisesti sopimin ehdoin. Osapuolet vaihtavat Sveitsin ja yhteisöjen tutkimuskomiteassa tietoja ja näkemyksiä tällaisten ohjelmien valmistelusta tai muista nykyisistä tai tulevista tutkimustoimista.

10 artikla

Suhde muihin kansainvälisiin sopimuksiin

1.   Tämän sopimuksen määräysten soveltaminen ei rajoita muiden sellaisten sopimusten mukaisia etuja, jotka sitovat vain toista osapuolta ja jotka on rajoitettu koskemaan kyseisen osapuolen alueelle sijoittautuneita oikeussubjekteja.

2.   Oikeussubjektilla, joka on sijoittautunut muuhun maahan, joka on assosioitunut EY:n seitsemänteen puiteohjelmaan (assosioitunut maa), on tämän sopimuksen nojalla samat oikeudet ja velvoitteet kuin jäsenvaltioon sijoittautuneella oikeussubjektilla, edellyttäen että assosioitunut maa, johon oikeussubjekti on sijoittautunut, myöntää Sveitsin oikeussubjekteille samat oikeudet ja velvoitteet.

11 artikla

Alueellinen soveltaminen

Tätä sopimusta sovelletaan alueisiin, joihin sovelletaan yhteisöjen perustamissopimuksia niissä määrätyin ehdoin, sekä Sveitsin alueeseen.

12 artikla

Liitteet

Liitteet A, B ja C ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

13 artikla

Sopimuksen muuttaminen ja sen voimassaolon päättäminen

1.   Tämä sopimus tehdään EY:n ja Euratomin seitsemänsien puiteohjelmien voimassaolon ajaksi.

2.   Sopimusta voidaan muuttaa ainoastaan kirjallisesti osapuolten yhteisellä suostumuksella. Muutoksiin sovelletaan samaa voimaantulomenettelyä kuin tähän sopimukseen.

3.   Kumpikin osapuoli voi milloin tahansa päättää tämän sopimuksen voimassaolon ilmoittamalla asiasta kirjallisesti kuusi kuukautta etukäteen.

4.   Hankkeita ja toimintaa, jotka ovat käynnissä, kun tämän sopimuksen voimassaolo päätetään tai se päättyy, jatketaan, kunnes ne saadaan päätökseen tässä sopimuksessa määrättyjen edellytysten mukaisesti. Osapuolet sopivat sopimuksen voimassaolon päättämisen muista mahdollisista seurauksista.

14 artikla

Voimaantulo ja väliaikainen soveltaminen

1.   Osapuolet ratifioivat tai tekevät tämän sopimuksen omien sääntöjensä mukaisesti. Sopimus tulee voimaan päivänä, jona viimeinen sopimuksen voimaantulon edellyttämien menettelyjen päätökseen saattamista koskeva ilmoitus on annettu. Sitä sovelletaan väliaikaisesti 1 päivästä tammikuuta 2007.

2.   Jos osapuoli ilmoittaa toiselle, ettei se tee sopimusta, sovitaan, että:

yhteisöt maksavat Sveitsille takaisin sen 2 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun rahoitusosuuden Euroopan unionin yleiseen talousarvioon,

yhteisöt vähentävät kyseisestä takaisin maksettavasta määrästä kuitenkin varat, jotka yhteisöt ovat sitoneet Sveitsiin sijoittautuneiden oikeussubjektien osallistumiseen epäsuoriin toimiin, mukaan luettuina 2 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut korvaukset,

kyseisen väliaikaisen soveltamisen aikana käynnistettyjä hankkeita ja toimintaa, jotka ovat edelleen käynnissä mainitun ilmoituksen antamishetkellä, jatketaan, kunnes ne on saatu päätökseen tässä sopimuksessa määrättyjen ehtojen mukaisesti.

Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena bulgarian, englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, romanian, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin ja viron kielellä, ja kukin teksti on yhtä todistusvoimainen.

Съставено в Люксембург на двадесет и пети юни две хиляди и седма година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de junio de dos mil siete.

V Lucemburku dne dvacátého pátého června dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende juni to tusind og syv.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten Juni zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta juunikuu kahekümne viiendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Ιουνίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Luxembourg, on the twenty-fifth day of June in the year two thousand and seven.

Fait à Luxembourg, le vingt-cinq juin deux mille sept.

Fatto a Lussemburgo, addì venticinque giugno duemilasette.

Luksemburgā, divtūkstoš septītā gada divdesmit piektajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų birželio dvidešimt penktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-hetedik év június havának huszonötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste juni tweeduizend zeven.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące siódmego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e cinco de Junho de dois mil e sete.

Adoptat la Luxemburg, douăzeci şi cinci iunie două mii șapte.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho piateho júna dvetisícsedem.

V Luxembourgu, petindvajsetega junija leta dva tisoč sedem.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte juni tjugohundrasju.

Зa Eвpoпeйcката общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Гια την Ευρωπαїκή Κоινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Зa Eвpoпeйcката общност зa aтoмна енергия

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

Za Evropské společenství pro atomovou energii

For Det Europæiske Atomenergifælleskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

Гια την Ευρωπαїκή Κоινότητα Ατομικής Εvέργειας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Eiropas Atomenerġijas kopienas vārdā

Europos atominés energijos bendrijos vardu

Az Európai Atomenergia-közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea ta' l-Enerġija Atomika

W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za Evropsko skupnost za atomsko energijo

Euroopan atominienergiayhteisön puolesta

För Europeiska atomenergigemenskapen

Image

Зa Конфедерация Швейцария

Por la confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Гια την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederaţia Elveţiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vågnar

Image


(1)  EUVL L 32, 5.2.2004, s. 22.

(2)  EUVL L 412, 30.12.2006, s. 1.

(3)  EUVL L 391, 30.12.2006, s. 1.

(4)  EUVL L 400, 30.12.2006, s. 86, oikaisu EUVL L 54, 22.2.2007, s. 30.

(5)  EUVL L 400, 30.12.2006, s. 243, oikaisu EUVL L 54, 22.2.2007, s. 81.

(6)  EUVL L 400, 30.12.2006, s. 270, oikaisu EUVL L 54, 22.2.2007, s. 91.

(7)  EUVL L 400, 30.12.2006, s. 299, oikaisu EUVL L 54, 22.2.2007, s. 101.

(8)  EUVL L 400, 30.12.2006, s. 368, oikaisu EUVL L 54, 22.2.2007, s. 126.

(9)  EUVL L 400, 30.12.2006, s. 60, oikaisu EUVL L 54, 22.2.2007, s. 21.

(10)  EUVL L 400, 30.12.2006, s. 1, oikaisu EUVL L 54, 22.2.2007, s. 4.

(11)  EUVL L 400, 30.12.2006, s. 404, oikaisu EUVL L 54, 22.2.2007, s. 139.

(12)  EUVL L 400, 30.12.2006, s. 434, oikaisu EUVL L 54, 22.2.2007, s. 149.

(13)  EUVL L 210, 31.7. 2006, s. 25.

LIITE A

HENKISEEN OMAISUUTEEN KOHDISTUVIEN OIKEUKSIEN JAKOA KOSKEVAT PERIAATTEET

I   Soveltamisala

Tässä sopimuksessa ’henkisellä omaisuudella’ on sama merkitys kuin sille on annettu Maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) perustamisesta Tukholmassa 14 päivänä heinäkuuta 1967 tehdyn yleissopimuksen 2 artiklassa.

Tässä sopimuksessa ’tulosaineistolla’ tarkoitetaan tuloksia, mukaan luettuina tiedot, riippumatta siitä, voidaanko ne suojata, sekä tekijänoikeutta taikka tällaisiin tietoihin liittyviä oikeuksia, jotka johtuvat patentin, mallioikeuden, kasvinjalostajanoikeuden, täydentävän todistuksen tai muun vastaavan suojan hakemisesta tai myöntämisestä.

II   Osapuolten oikeussubjektien henkiseen omaisuuteen kohdistuvat oikeudet

1.

Kummankin osapuolen on varmistettava, että tähän sopimukseen perustuviin toimiin osallistuvien toisen osapuolen oikeussubjektien henkiseen omaisuuteen kohdistuvat oikeudet ja muut tällaisen osallistumisen yhteydessä syntyvät oikeudet ja velvoitteet ovat osapuoliin sovellettavien kansainvälisten yleissopimusten mukaisia, mukaan luettuna TRIPS-sopimus (Maailman kauppajärjestön hallinnoima teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehty sopimus) sekä Bernin yleissopimus (Pariisin asiakirja 1971) ja Pariisin yleissopimus (Tukholman asiakirja 1967).

2.

EY:n ja Euratomin seitsemänsien puiteohjelmien epäsuoriin toimiin osallistuvilla Sveitsiin sijoittautuneilla oikeussubjekteilla on henkiseen omaisuuteen kohdistuvat oikeudet ja velvoitteet Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2321/2002 (1), sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1906/2006, ja neuvoston asetuksessa (Euratom) N:o 2322/2002 (2), sellaisena kuin se on muutettuna 18 päivänä joulukuuta 2006 annetulla neuvoston asetuksella (Euratom) N:o 1908/2006, säädettyjen sekä Euroopan yhteisön kanssa tehdyissä avustussopimuksissa vahvistettujen edellytysten mukaisesti, sen mukaisesti mitä 1 kohdassa määrätään. Jos Sveitsi osallistuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 169 ja 171 artiklan nojalla toteutettaviin EY:n seitsemännen puiteohjelman epäsuoriin toimiin, Sveitsillä on samat asiaan liittyvissä määräyksissä vahvistetut henkiseen omaisuuteen kohdistuvat oikeudet ja velvoitteet kuin osallistuvilla jäsenvaltioilla.

3.

Sveitsiläisiin tutkimusohjelmiin tai -hankkeisiin osallistuvilla Euroopan unionin jäsenvaltioon sijoittautuneilla oikeussubjekteilla on samat henkiseen omaisuuteen kohdistuvat oikeudet ja velvoitteet kuin kyseisiin tutkimusohjelmiin tai -hankkeisiin osallistuvilla Sveitsiin sijoittautuneilla oikeussubjekteilla, sen mukaisesti mitä 1 kohdassa määrätään.

III   Osapuolten henkiseen omaisuuteen kohdistuvat oikeudet

1.

Jolleivät osapuolet muuta sovi, tulosaineistoon, jonka osapuolet tuottavat tämän sopimuksen 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitetuissa toimissa, sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a)

Tulosaineiston tuottaneella osapuolella on omistusoikeus kyseiseen tulosaineistoon. Jos osapuolten osuuksia työhön ei voida määrittää, niillä on tulosaineistoon yhteinen omistusoikeus.

b)

Tulosaineiston omistavan osapuolen on myönnettävä sen käyttöoikeudet toiselle osapuolelle tämän sopimuksen 2 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen toimien toteuttamista varten. Tällaiset käyttöoikeudet on myönnettävä ilman maksua.

2.

Jolleivät osapuolet muuta sovi, osapuolten tieteellisiin kirjallisiin teoksiin sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a)

Jos osapuoli julkaisee tähän sopimukseen perustuvan toiminnan tuloksena saatuja tietoja ja tieteellisiä ja teknisiä tuloksia lehdissä, artikkeleissa, raporteissa ja kirjoissa, mukaan luettuina kuvatallenteet ja ohjelmistot, toiselle osapuolelle on myönnettävä maailmanlaajuinen — mutta ei yksinomainen — peruuttamaton ja tekijänpalkkioista vapautettu lupa kääntää, jäljentää, mukauttaa, välittää sekä levittää julkisesti kyseisiä teoksia.

b)

Kaikissa tekijänoikeuden piiriin kuuluvien teosten kappaleissa, joita on levitettävä ja valmistettava julkisesti näiden määräysten mukaisesti, on oltava teoksen tekijän nimi tai tekijöiden nimet, jollei tekijä nimenomaisesti sitä kiellä. Lisäksi niissä on oltava selvä maininta osapuolten yhdessä antamasta tuesta.

3.

Jolleivät osapuolet erityisesti muuta sovi, osapuolten julkistamattomaan tietoon sovelletaan seuraavia sääntöjä:

a)

Kun osapuoli toimittaa toiselle tähän sopimukseen perustuviin toimiin liittyviä tietoja, kummankin osapuolen on yksilöitävä tiedot, jotka se haluaa pitää julkistamattomana.

b)

Vastaanottava osapuoli voi omalla vastuullaan toimittaa julkistamattomat tiedot tämän sopimuksen täytäntöönpanoon liittyviä erityistarkoituksia varten elimille tai henkilöille, joilla on sen valtuutus.

c)

Vastaanottava osapuoli voi levittää kyseisiä julkistamattomia tietoja laajemmin kuin edellä b alakohdassa sallitaan, jos julkistamattomia tietoja toimittava osapuoli antaa siihen ennakolta kirjallisen suostumuksen. Osapuolet vahvistavat yhteistyössä menettelyt, joita sovelletaan hankittaessa kirjallinen suostumus tällaista laajempaa levitystä varten, ja kumpikin osapuoli antaa tällaisen suostumuksen omien sisäisten toimintaperiaatteidensa, määräystensä ja lainsäädäntönsä sallimissa rajoissa.

d)

Asiakirjoihin perustumattomia julkistamattomia tai muuten luottamuksellisia tietoja, jotka osapuolten edustajat saavat tämän sopimuksen perusteella järjestetyissä seminaareissa ja muissa kokouksissa, sekä tietoja, jotka ne saavat henkilöstön palvelukseen ottamisen, tilojen ja laitteistojen käytön tai epäsuorien toimien myötä, on käsiteltävä luottamuksellisina, kun tällaisten julkistamattomien tai muuten luottamuksellisten taikka salassa pidettävien tietojen vastaanottajalle on tietoja välitettäessä ilmoitettu niiden luottamuksellisesta luonteesta a alakohdan mukaisesti.

e)

Kummankin osapuolen on pyrittävä varmistamaan, että sen a ja d alakohdan mukaisesti saamia julkistamattomia tietoja valvotaan tässä sopimuksessa määrätyllä tavalla. Jos osapuoli havaitsee, että se on kykenemätön tai että sen on aiheellista epäillä olevansa myöhemmin kykenemätön noudattamaan a ja d alakohdassa olevia tietojen levityksen kieltämistä koskevia määräyksiä, sen on ilmoitettava tästä välittömästi toiselle osapuolelle. Osapuolet neuvottelevat tämän jälkeen sopivasta toimintatavasta.


(1)  EYVL L 355, 30.12.2002, s. 23.

(2)  EYVL L 355, 30.12.2002, s. 35.

LIITE B

TÄMÄN SOPIMUKSEN 5 ARTIKLASSA TARKOITETUT SVEITSIN RAHOITUSOSUUTTA KOSKEVAT RAHOITUSMÄÄRÄYKSET

I   Rahoitusosuuden määrittäminen

1.

Komissio toimittaa Sveitsille mahdollisimman pian ja joka tapauksessa viimeistään kunkin vuoden syyskuun 1 päivänä seuraavat tiedot sekä tarvittavat asiakirjat:

a)

Euroopan unionin alustavan talousarvioesityksen menotaulukossa molempiin puiteohjelmiin varatut maksusitoumusmäärärahat;

b)

alustavan talousarvioesityksen perusteella arvioidut rahoitusosuudet, jotka vastaavat Sveitsin osallistumista molempiin puiteohjelmiin. Komissio ilmoittaa kuitenkin sisäisten talousarviomenettelyjen helpottamiseksi vastaavat ohjeelliset luvut viimeistään kunkin vuoden toukokuun 31 päivänä.

2.

Komissio ilmoittaa Sveitsille edellä mainitut Sveitsin osuutta menotaulukossa vastaavat määrät heti, kun yleinen talousarvio on lopullisesti hyväksytty.

II   Maksumenettelyt

1.

Komissio antaa Sveitsille viimeistään kunkin varainhoitovuoden kesäkuussa ja marraskuussa rahoituspyynnön, joka vastaa sen rahoitusosuutta tämän sopimuksen mukaisesti. Rahoituspyynnöissä edellytetään, että Sveitsi maksaa rahoitusosuudestaan ensimmäiset kuusi kahdestoistaosaa viimeistään 30 päivän kuluttua rahoituspyynnön vastaanottamisesta. Molempien puiteohjelmien viimeisen vuoden aikana Sveitsin rahoitusosuus on kuitenkin maksettava kokonaisuudessaan viimeistään 30 päivän kuluttua rahoituspyynnön vastaanottamisesta.

2.

Sveitsin rahoitusosuus ilmaistaan ja maksetaan euroina.

3.

Sveitsi suorittaa tämän sopimuksen mukaisen rahoitusosuutensa 1 kohdassa esitetyn aikataulun mukaisesti. Maksun viivästymisestä maksetaan korkoa, joka vastaa Teleraten sivulla 248 esitettyä pankkien välistä yhden kuukauden korkoa (EURIBOR). Korkokantaan lisätään 1,5 prosenttiyksikköä kutakin viivästyskuukautta kohden. Korotettua tasoa sovelletaan koko viivästyskauteen. Korkoa peritään kuitenkin vasta, jos rahoitusosuus maksetaan yli kolmekymmentä päivää 1 kohdassa mainittujen maksupäivämäärien jälkeen.

4.

Komissio korvaa sveitsiläisten edustajien ja asiantuntijoiden matkakustannukset, jotka aiheutuvat osallistumisesta tutkimuskomiteoiden työhön ja molempien puiteohjelmien täytäntöönpanoon samoin perustein ja samoja voimassa olevia menettelyjä noudattaen kuin se korvaa yhteisöjen jäsenvaltioiden edustajien ja asiantuntijoiden kustannukset.

III   Täytäntöönpanoa koskevat ehdot

1.

Tämän sopimuksen 5 artiklan mukainen molempiin puiteohjelmiin liittyvä Sveitsin rahoitusosuus pysyy tavallisesti muuttumattomana kyseisen varainhoitovuoden ajan.

2.

Komissio pyrkii kunkin varainhoitovuoden (n) tilinpäätöksen yhteydessä tulos- ja menotilejä vahvistettaessa tasaamaan Sveitsin osuuden tilejä ottamalla huomioon varainhoitovuoden aikana siirtojen, peruutusten, määrärahasiirtojen tai korjaavien ja täydentävien talousarvioiden muodossa tapahtuneet muutokset.

Tilit tasataan vuoden n + 1 ensimmäisen maksun yhteydessä. Tilit on kuitenkin tasattava lopullisesti viimeistään molempien puiteohjelmien päättymistä seuraavan neljännen vuoden heinäkuussa. Sveitsin suorittamat maksut hyvitetään yhteisöjen ohjelmiin budjettisaatavina, jotka osoitetaan asianomaisiin budjettikohtiin Euroopan unionin yleisen talousarvion tulotaulukossa.

IV   Tiedottaminen

1.

Edeltävään varainhoitovuoteen (n) liittyvät molempien puiteohjelmien määrärahalaskelmat laaditaan ja toimitetaan tiedoksi Sveitsille viimeistään kunkin varainhoitovuoden (n+1) toukokuun 31 päivänä komission tulostilin muodossa.

2.

Komissio ilmoittaa Sveitsille tilastotiedot ja kaikki muut molempien puiteohjelmien täytäntöönpanoon liittyvät yleiset rahoitustiedot, jotka annetaan jäsenvaltioiden käyttöön.

LIITE C

TÄMÄN SOPIMUKSEN SOVELTAMISALAAN KUULUVIEN YHTEISÖN OHJELMIEN SVEITSILÄISIÄ OSANOTTAJIA KOSKEVA VARAINHOIDON VALVONTA

I   Suora yhteydenpito

Komissio on suoraan yhteydessä Sveitsiin sijoittautuneisiin EY:n ja Euratomin seitsemänsien puiteohjelmien osanottajiin ja niiden alihankkijoihin. Nämä voivat toimittaa suoraan komissiolle asiaan liittyvät tiedot ja kaiken aineiston, jotka ne ovat velvollisia toimittamaan tässä sopimuksessa tarkoitettujen sekä niitä sovellettaessa tehtyjen avustussopimusten perusteella.

II   Tarkastukset

1.

Neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (1), sellaisena kuin se on muutettuna neuvoston asetuksella (EY, Euratom) N:o 1995/2006 (2), ja komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 (3), sellaisena kuin se on muutettuna 7 päivänä elokuuta 2006 annetulla asetuksella (EY, Euratom) N:o 1248/2006 (4), sekä muiden tässä sopimuksessa tarkoitettujen määräysten mukaisesti avustussopimuksissa, jotka tehdään Sveitsiin sijoittautuneiden ohjelman osanottajien kanssa, voidaan määrätä, että komission virkamiehet tai muut komission valtuuttamat henkilöt voivat milloin tahansa suorittaa kyseisten osanottajien tai niiden alihankkijoiden toimitiloissa tieteellisiä, rahoitukseen liittyviä, teknisiä tai muita tarkastuksia.

2.

Tarkastusten suorittamiseksi komission virkamiehillä ja muilla sen valtuuttamilla henkilöillä on oltava asianmukaiset mahdollisuudet tutustua paikkoihin, töihin ja asiakirjoihin sekä kaikkiin, myös sähköisessä muodossa oleviin tietoihin. Tämä oikeus toistetaan selvästi avustussopimuksissa, jotka tehdään tässä sopimuksessa tarkoitettujen asiakirjojen soveltamiseksi.

3.

Euroopan tilintarkastustuomioistuimella on samat oikeudet kuin komissiolla.

4.

Tarkastukset voidaan tehdä EY:n ja Euratomin seitsemänsien puiteohjelmien tai tämän sopimuksen voimassaolon päätyttyä asianomaisissa avustussopimuksissa määrättyjen ehtojen mukaisesti.

5.

Sveitsin valtiontalouden tarkastusvirastolle ilmoitetaan ennakolta Sveitsissä suoritettavista tarkastuksista. Ilmoittaminen ei kuitenkaan ole oikeudellinen edellytys tarkastusten suorittamiselle.

III   Paikalla suoritettavat tarkastukset

1.

Tämän sopimuksen yhteydessä komissiolla (Euroopan petostentorjuntavirasto, OLAF) on valtuudet suorittaa Sveitsissä paikalla tarkastuksia ja todentamisia neuvoston asetuksessa (Euratom, EY) N:o 2185/96 (5) ja Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1073/1999 (6) säädettyjen ehtojen ja edellytysten mukaisesti.

2.

Komissio valmistelee ja suorittaa paikalla tehtävät tarkastukset ja todentamiset yhdessä Sveitsin valtiontalouden tarkastusviraston tai muiden sen nimeämien Sveitsin toimivaltaisten viranomaisten kanssa, joille on ilmoitettava hyvissä ajoin tarkastusten ja todentamisten kohde, tavoite ja oikeusperusta, jotta tarkastukseen voidaan antaa kaikki tarvittava apu. Tätä tarkoitusta varten Sveitsin toimivaltaisten viranomaisten toimihenkilöt voivat osallistua paikalla tehtäviin tarkastuksiin ja todentamisiin.

3.

Jos asiasta vastaavat Sveitsin viranomaiset niin toivovat, komissio ja Sveitsin viranomaiset voivat suorittaa paikalla tehtävät tarkastukset ja todentamiset yhdessä.

4.

Jos EY:n ja Euratomin seitsemänsien puiteohjelmien osanottajat vastustavat paikalla suoritettavaa tarkastusta tai todentamista, Sveitsin viranomaisten on tarjottava kansallisten säännöstensä mukaisesti komission tarkastajille tarpeellinen apu, jotta nämä voivat täyttää velvollisuutensa ja suorittaa paikalla tehtävät tarkastukset ja todentamiset.

5.

Komissio ilmoittaa mahdollisimman pian Sveitsin valtiontalouden tarkastusvirastolle kaikki väärinkäytöksiä koskevat tosiseikat ja epäilyt, jotka ovat tulleet sen tietoon paikalla suoritettavan tarkastuksen tai todentamisen yhteydessä. Komission on aina ilmoitettava edellä tarkoitetulle viranomaiselle tarkastusten ja todentamisten tulokset.

IV   Tiedottaminen ja kuuleminen

1.

Tämän liitteen asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi Sveitsin ja yhteisön toimivaltaiset viranomaiset vaihtavat tietoja säännöllisesti ja neuvottelevat jommankumman sitä pyytäessä.

2.

Sveitsin toimivaltaiset viranomaiset ilmoittavat komissiolle viipymättä kaikista tietoonsa saamista seikoista, jotka antavat aihetta epäillä, että tässä sopimuksessa tarkoitettuja asiakirjoja sovellettaessa tehtyjen avustussopimusten tekemiseen ja täytäntöönpanoon liittyy väärinkäytöksiä.

V   Luottamuksellisuus

Kaikki tämän liitteen nojalla toimitetut ja saadut tiedot, niiden muodosta riippumatta, kuuluvat ammattisalaisuuden piiriin ja niillä on sama tietosuoja kuin vastaaville tiedoille on säädetty Sveitsin lainsäädännössä ja yhteisön toimielimiin sovellettavissa vastaavissa säännöksissä. Kyseisiä tietoja saa antaa vain niille henkilöille yhteisön toimielimissä, jäsenvaltioissa tai Sveitsissä, joiden tehtävät edellyttävät niiden tietoon saamista, ja niitä saa käyttää vain osapuolten taloudellisten etujen tehokkaan suojaamisen varmistamiseksi.

VI   Hallinnolliset toimenpiteet ja seuraamukset

Komissio voi määrätä käyttöön hallinnollisia toimenpiteitä ja seuraamuksia asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 1995/2006, ja asetuksen (EY, Euratom) 2342/2002, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 1248/2006, sekä Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 (7) mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Sveitsin rikoslain soveltamista.

VII   Perintä ja täytäntöönpano

Päätökset, jotka komissio tekee EY:n seitsemännen puiteohjelman yhteydessä osana tämän sopimuksen soveltamista ja joissa määrätään maksuvelvollisuus muille kuin valtiolle, voidaan panna Sveitsissä täytäntöön. Täytäntöönpanomääräyksen, joka tarkastetaan ainoastaan sen aitouden osalta, antaa Sveitsin hallituksen nimeämä viranomainen, joka ilmoittaa asiasta komissiolle. Täytäntöönpanoon sovelletaan Sveitsin menettelysääntöjä. Täytäntöönpanoa koskevan päätöksen lainvoimaisuutta valvoo Euroopan yhteisöjen tuomioistuin. Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen johonkin EY:n ja Euratomin seitsemänsiin puiteohjelmiin liittyvään avustussopimukseen sisältyvän välityslausekkeen nojalla antamat tuomiot ovat täytäntöönpanokelpoisia samoin ehdoin.


(1)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(2)  EUVL L 390, 30.12.2006, s. 1.

(3)  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1.

(4)  EUVL L 227, 19.8.2006, s. 3.

(5)  EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2.

(6)  EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1.

(7)  EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1.


PÄÄTÖSASIAKIRJA

EUROOPAN YHTEISÖN

ja

SVEITSIN VALALIITON

täysivaltaiset edustajat,

jotka kokoontuivat Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemän allekirjoittaakseen Euroopan yhteisön ja Euroopan atomienergiayhteisön sekä Sveitsin valaliiton välisen sopimuksen tiede- ja teknologiayhteistyöstä, ovat antaneet seuraavan tähän päätösasiakirjaan liitetyn yhteisen julistuksen:

Osapuolten yhteinen julistus tiiviistä vuoropuhelusta EY:n perustamissopimuksen 169 ja 171 artiklan täytäntöön panevien uusien järjestelyiden luomista varten.

Ne ovat ottaneet huomioon myös seuraavat tähän päätösasiakirjaan liitetyt julistukset:

Neuvoston julistus Sveitsin osallistumisesta komiteoiden työhön.

Yhteisöjen julistus EU:n tutkijoiden kohtelusta Sveitsissä tämän sopimuksen perusteella.

Osapuolten yhteinen julistus tiiviistä vuoropuhelusta EY:n perustamissopimuksen 169 ja 171 artiklan täytäntöön panevien uusien järjestelyiden luomista varten

Osapuolet julistavat, että tämän sopimuksen 2 artiklan 1 kohdan asianmukaisen täytäntöönpanon varmistamiseksi Sveitsin valaliitolle ilmoitetaan hyvissä ajoin ja tarvittavassa laajuudessa valmistelutöistä, jotka koskevat EY:n perustamissopimuksen 169 ja/tai 171 artiklaan perustuvien järjestelyiden toteuttamista seitsemänsien puiteohjelmien yhteydessä.

Neuvoston julistus Sveitsin osallistumisesta komiteoiden työhön

Neuvosto hyväksyy sen, että Sveitsin edustajat osallistuvat tarkkailijoina Sveitsiä koskevien asioiden osalta seuraavien elinten kokouksiin:

kaikki EY:n ja Euratomin seitsemänsien puiteohjelmien yhteydessä perustetut komiteat, mukaan lukien tieteen ja tekniikan tutkimuskomitea (Crest),

Yhteisen tutkimuskeskuksen hallintoneuvosto.

Sveitsin edustajat eivät ole läsnä näiden komiteoiden äänestyksissä.

Yhteisöjen julistus EU:n tutkijoiden kohtelusta Sveitsissä tämän sopimuksen perusteella

Yhteisöt odottavat, ettei Sveitsi ota huomioon tämän sopimuksen mukaisiin hankkeisiin osallistuville tutkijoille myönnettyjä oleskelulupia, kun se asettaa ylärajoja Euroopan unionin jäsenvaltioiden kansalaisten saatavilla olevien oleskelulupien lukumäärälle. Yhteisöt odottavat myös, että hankkeisiin osallistuviin tutkijoihin, jotka ovat yhteisöjen Yhteisen tutkimuskeskuksen palveluksessa, sovelletaan samalla tavoin hallittua lämpöydinfuusiota ja plasmafysiikkaa koskevan Euratomin ja Sveitsin valaliiton yhteistyösopimuksen (EYVL L 242, 4.9.1978, s. 1) 12 artiklan 3 kohtaa.

Sveitsin hallituksen julistus

Sveitsin hallitus katsoo, että yhteisöjen julistus EU:n tutkijoiden kohtelusta Sveitsissä tämän sopimuksen perusteella ei rajoita niitä oikeuksia ja velvoitteita, joita osapuolilla on tämän sopimuksen ja Sveitsin oikeusjärjestyksen nojalla.


Top