EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007R0610

Komission asetus (EY) N:o 610/2007, annettu 1 päivänä kesäkuuta 2007 , tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1725/2003 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean (International Financial Reporting Interpretations Committee, IFRIC) tulkinnan IFRIC 10 osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 141, 2.6.2007, p. 46–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 02/12/2008; Implisiittinen kumoaja 32008R1126

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/610/oj

2.6.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 141/46


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 610/2007,

annettu 1 päivänä kesäkuuta 2007,

tiettyjen kansainvälisten tilinpäätösstandardien hyväksymisestä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 mukaisesti annetun asetuksen (EY) N:o 1725/2003 muuttamisesta kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean (International Financial Reporting Interpretations Committee, IFRIC) tulkinnan IFRIC 10 osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta 19 päivänä heinäkuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 1 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 1725/2003 (2) hyväksyttiin tiettyjä kansainvälisiä standardeja ja tulkintoja, jotka olivat voimassa 14 päivänä syyskuuta 2002.

(2)

Kansainvälinen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitea (International Financial Reporting Committee, IFRIC) julkaisi 20 päivänä heinäkuuta 2006 IFRIC tulkinnan 10 Osavuosikatsaukset ja arvon alentuminen, jäljempänä ’IFRIC 10’. IFRIC 10:ssä selvennetään, että osavuosikatsauksiin kirjattuja liikearvon ja tiettyjen rahoitusvarojen (hankintamenoon kirjattujen myytävissä olevien oman pääoman ehtoisten sijoitusten ja noteeraamattomien oman pääoman ehtoisten instrumenttien) arvonalentumistappioita ei saa peruuttaa seuraavissa osavuosikatsauksissa tai tilinpäätöksissä. Tulkinta oli tarpeen, koska näytti siltä, että kansainvälisen tilinpäätösstandardin IAS 34 Osavuosikatsaukset ja IAS 36 Omaisuuserien arvon alentuminen vaatimusten sekä IAS 39:ssa Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen vahvistettujen tiettyjen rahoitusvarojen arvonalentumista koskevien määräysten välillä oli ristiriitaa.

(3)

Tilinpäätöskysymysten asiantuntijakomitean (European Financial Reporting Advisory Group, EFRAG) teknisen asiantuntijaryhmän (Technical Expert Group, TEG) kuulemisessa vahvistettiin, että IFRIC 10 on hyväksymiselle asetuksen (EY) N:o 1606/2002 3 artiklan 2 kohdassa asetettujen teknisten edellytysten mukainen.

(4)

Asetus (EY) N:o 1725/2003 olisi näin ollen vastaavasti muutettava.

(5)

Tilinpäätöskysymysten sääntelykomitea on hyväksynyt tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (EY) N:o 1725/2003 liitteeseen tämän asetuksen liitteenä oleva kansainvälisen tilinpäätöskysymysten tulkintakomitean tulkinta IFRIC 10 Osavuosikatsaukset ja arvon alentuminen.

2 artikla

Yrityksen on sovellettava tämän asetuksen liitteessä vahvistettua IFRIC 10:tä viimeistään vuonna 2007 alkavan tilikautensa alkamispäivästä lähtien, lukuun ottamatta yrityksiä, joiden tilikauden alkamispäivä on marras- tai joulukuussa; tällaisten yritysten on sovellettava IFRIC 10:tä vuonna 2006 alkavan tilikautensa alkamispäivästä lähtien.

3 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä siitä, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 1 päivänä kesäkuuta 2007.

Komission puolesta

Charlie McCREEVY

Komission jäsen


(1)  EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1.

(2)  EUVL L 261, 13.10.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1329/2006 (EUVL L 247, 9.9.2006, s. 3).


LIITE

KANSAINVÄLISET TILINPÄÄTÖSSTANDARDIT

”IFRIC 10

Tulkinta IFRIC 10 Osavuosikatsaukset ja arvon alentuminen

”Kopiointi sallitaan Euroopan talousalueella. Kaikki olemassa olevat oikeudet pidätetään Euroopan talousalueen ulkopuolella lukuun ottamatta oikeutta kopioida yksityiskäyttöön tai muuhun kohtuulliseen käyttöön. Lisätietoja on saatavissa IASB:sta Internet-osoitteessa www.iasb.org”

TULKINTA IFRIC 10

Osavuosikatsaukset ja arvon alentuminen

Viittaukset

IAS 34 Osavuosikatsaukset

IAS 36 Omaisuuserien arvon alentuminen

IAS 39 Rahoitusinstrumentit: kirjaaminen ja arvostaminen

Tausta

1.

Yhteisön on arvioitava jokaisessa katsauksessa liikearvon alentuminen ja jokaisena tilinpäätöspäivänä oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin ja hankintamenoon kirjattujen rahoitusvaroihin tehtyjen sijoitusten arvon alentuminen sekä vaadittaessa kirjattava tuloslaskelmaan arvonalennustappiot IAS 36- ja IAS 39 -standardien mukaisesti. Olosuhteet voivat kuitenkin muuttua siten, että arvonalentumistappiot olisivat voineet olla alhaisemmat tai ne olisi voitu kokonaan välttää, jos arvon alentuminen olisi arvioitu vasta seuraavassa katsauksessa tai tilinpäätöksessä. Tässä tulkinnassa annetaan ohjeita siitä, pitäisikö tällaisia arvonalennustappioita peruuttaa.

2.

Tulkinnassa käsitellään yhtäältä IAS 34 -standardin vaatimusten ja toisaalta IAS 36 -standardissa vaadittavan liikearvon alentumisen kirjaamisen ja IAS 39 -standardissa vaadittavan tiettyjen rahoitusvarojen kirjaamisen välistä suhdetta sekä tästä myöhempiin osavuosikatsauksiin ja vuositilinpäätöksiin aiheutuvia vaikutuksia.

Käsiteltävä asia

3.

IAS 34 -standardin kappaleessa 28 vaaditaan, että yhteisö soveltaa samoja kirjanpitoperiaatteita osavuosikatsauksiin ja vuositilinpäätökseen. Siinä todetaan myös, että yhteisön raportointiväli (vuosittain, puolivuosittain tai neljännesvuosittain) ei saa vaikuttaa vuosituloksen määrittämiseen. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi arvot määritetään osavuosikatsauksessa siten, että ne perustuvat ajanjaksoon tilikauden alusta osavuosijakson loppuun.

4.

IAS 36 -standardin kappaleessa 124 todetaan, että ”liikearvosta kirjattua arvonalentumistappiota ei saa peruuttaa myöhemmällä tilikaudella”.

5.

IAS 39 -standardin kappaleessa 69 todetaan, että ”myytävissä olevaksi luokiteltuun oman pääoman ehtoiseen instrumenttiin tehdyn sijoituksen tulosvaikutteisesti kirjattuja arvonalentumistappioita ei saa peruuttaa tulosvaikutteisesti”.

6.

IAS 39 -standardin kappaleessa 66 vaaditaan, että ei peruuteta hankintamenoon kirjattujen rahoitusvarojen arvon alentumisesta aiheutuneita tappioita (kuten sellaisia arvonalentumistappioita, jotka ovat aiheutuneet noteeraamattomasta oman pääoman ehtoisesta instrumentista, jota ei merkitä taseeseen käypään arvoon, koska käypää arvoa ei ole voitu luotettavasti määrittää).

7.

Tulkinnassa käsitellään seuraavaa kysymystä:

Pitäisikö yhteisön peruuttaa osavuosikatsaukseen kirjatut liikearvon alentumisesta ja oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin ja hankintamenoon kirjattaviin rahoitusvaroihin tehdyistä sijoituksista aiheutuneet arvonalentumistappiot, jos tappiota ei olisi kirjattu tai jos olisi kirjattu pienempi tappio, kun arvon alentuminen olisi arvioitu vasta seuraavana tilinpäätöspäivänä?

Päätös

8.

Yhteisön ei tule peruuttaa edelliseen osavuosikatsaukseen kirjattuja liikearvon alentumiseen tai oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin tai hankintamenoon kirjattaviin rahoitusvaroihin tehdyistä sijoituksista aiheutuvia arvonalentumistappioita.

9.

Yhteisön ei tule soveltaa tätä päätöstä muihin kysymyksiin, joissa on mahdollista ristiriitaa IAS 34 -standardin ja muiden standardien välillä.

Voimaantulo ja siirtymäsäännöt

10.

Yhteisön on sovellettava tätä tulkintaa 1 päivänä marraskuuta 2006 tai sen jälkeen alkavilla tilikausilla. Aikaisempi soveltaminen on suositeltavaa. Jos yhteisö soveltaa tulkintaa aikaisemmin kuin 1 päivänä marraskuuta 2006 alkavalla tilikaudella, tästä on annettava tieto. Yhteisön on sovellettava liikearvoa koskevaa tulkintaa siitä päivästä alkaen, jona se alkaa soveltaa IAS 36 -standardia, ja oman pääoman ehtoisiin instrumentteihin ja hankintamenoon kirjattaviin rahoitusvaroihin tehtyjä sijoituksia koskevaa tulkintaa siitä päivästä alkaen, jona se alkaa soveltaa IAS 39 -standardin arvostusperusteita.


Top