EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0365

2007/365/EY: Komission päätös, tehty 25 päivänä toukokuuta 2007 , kiireellisistä toimenpiteistä Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) -organismin yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen ehkäisemiseksi (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 2161)

OJ L 139, 31.5.2007, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 004 P. 228 - 231

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; Kumoaja 32018D0490 . Latest consolidated version: 28/08/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/365/oj

31.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 139/24


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 25 päivänä toukokuuta 2007,

kiireellisistä toimenpiteistä Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) -organismin yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen ehkäisemiseksi

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 2161)

(2007/365/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon kasveille ja kasvituotteille haitallisten organismien yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseen liittyvistä suojatoimenpiteistä 8 päivänä toukokuuta 2000 annetun neuvoston direktiivin 2000/29/EY (1) ja erityisesti sen 16 artiklan 3 kohdan kolmannen virkkeen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivin 2000/29/EY mukaan jäsenvaltio, joka katsoo kyseisen direktiivin liitteeseen I tai II kuulumattoman haitallisen organismin olevan vaarassa kulkeutua alueelleen tai levitä siellä, voi toteuttaa kyseiseltä vaaralta suojautumiseen tarvittavia väliaikaisia lisätoimenpiteitä.

(2)

Koska Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) -organismia (’mainittu organismi’) esiintyy Pyreneiden niemimaan eteläosassa, Espanja ilmoitti 27 päivänä kesäkuuta 2006 muille jäsenvaltioille ja komissiolle toteuttaneensa 6 päivänä kesäkuuta 2006 viralliset toimenpiteet estääkseen sen, että kyseistä organismia saapuu sen alueelle lisää ja leviää siellä.

(3)

Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) -organismia ei ole mainittu direktiivin 2000/29/EY liitteessä I tai II. Raportissa, joka koskee erästä rajalliseen saatavilla olevaan tieteelliseen tietoon perustuvaa tuholaisriskinarviointia, on kuitenkin osoitettu, että mainittu organismi aiheuttaa vakavia vaurioita puille ja että se on erityisen tappava tietyille kasvilajeille, jotka kuuluvat Palmae-heimoon ja joiden rungon läpimitta on tyvestä mitattuna yli 5 cm (’tartunnalle alttiit kasvit’). Tartunnalle alttiita kasveja on monissa Euroopan osissa, erityisesti etelässä, jossa niitä on istutettu paljon koristetarkoituksiin ja jossa niillä on suuri merkitys ympäristölle.

(4)

Sen vuoksi on tarpeen toteuttaa kiireelliset toimenpiteet mainitun organismin yhteisöön kulkeutumisen ja siellä leviämisen estämiseksi.

(5)

Kyseisiä kiireellisiä toimenpiteitä olisi sovellettava mainitun organismin kulkeutumiseen yhteisöön ja siellä leviämiseen ja niiden yhteisön alueiden rajaamiseen, joilla mainittua organismia esiintyy, sekä tartunnalle alttiiden kasvien tuontiin, tuotantoon, siirtämiseen ja valvontaan yhteisön alueella. Olisi suoritettava tutkimus, jolla tarkistetaan mainitun organismin esiintyminen tai pitkäaikainen esiintymättömyys jäsenvaltioiden kaikissa Palmae-heimon kasveissa, jotta saadaan lisää tieteellistä tietoa kasvien tartunta-alttiudesta.

(6)

Näiden toimenpiteiden tuloksia on tarkasteltava uudelleen 31 päivään maaliskuuta 2008 mennessä ottaen huomioon ne kokemukset, jotka on saatu ensimmäisen kiireellisiin toimenpiteisiin ryhtymisen jälkeisen kasvukauden aikana.

(7)

Jäsenvaltioiden olisi tarvittaessa mukautettava lainsäädäntöään tämän päätöksen mukaiseksi.

(8)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat pysyvän kasvinsuojelukomitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

’mainitulla organismilla’ tarkoitetaan Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) -organismia;

b)

’tartunnalle alttiilla kasveilla’ tarkoitetaan seuraavien sukujen ja lajien kasveja, joiden rungon läpimitta on tyvestä mitattuna yli 5 cm: Areca catechu, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei ja Washingtonia spp., hedelmiä ja siemeniä lukuun ottamatta;

c)

’tuotantopaikalla’ tarkoitetaan tuotantopaikkaa siten kuin se määritellään FAO:n kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevassa kansainvälisessä standardissa nro 5 (2).

2 artikla

Kiireelliset toimenpiteet mainitun organismin torjumiseksi

Mainitun organismin yhteisöön kulkeutuminen ja siellä leviäminen on estettävä.

3 artikla

Tartunnalle alttiiden kasvien tuonti

Tartunnalle alttiita kasveja saa tuoda yhteisöön vain, jos:

a)

ne ovat liitteessä I olevassa 1 kohdassa vahvistettujen erityisten tuontivaatimusten mukaisia; ja

b)

vastuussa oleva virallinen elin on tarkastanut ne yhteisöön tuotaessa mainitun organismin esiintymisen varalta direktiivin 2000/29/EY 13 a artiklan 1 kohdan mukaisesti, eikä mainitusta organismista ole havaittu merkkejä.

4 artikla

Tartunnalle alttiiden kasvien siirtäminen yhteisössä

Tartunnalle alttiita kasveja, jotka ovat yhteisöstä peräisin tai on tuotu yhteisöön tämän päätöksen 3 artiklan säännösten mukaisesti, saa siirtää yhteisössä vain, jos ne täyttävät liitteessä I olevassa 2 kohdassa säädetyt edellytykset.

5 artikla

Tutkimukset ja tiedoksiannot

1.   Jäsenvaltioiden on tehtävä vuosittain alueellaan virallisia tutkimuksia mainitun organismin esiintymisen tai sen Palmae-heimon kasveihin aiheuttaman tartunnan todisteiden varalta.

Tutkimusten tulokset ja 6 artiklassa tarkoitettu luettelo rajatuista alueista on annettava tiedoksi komissiolle ja muille jäsenvaltioille vuosittain 28 päivään helmikuuta mennessä, sanotun kuitenkaan rajoittamatta direktiivin 2000/29/EY 16 artiklan 2 kohdan soveltamista.

2.   Mainitun organismin epäillyistä tai vahvistetuista esiintymisistä on ilmoitettava välittömästi vastuussa oleville virallisille elimille.

6 artikla

Rajattujen alueiden muodostaminen

Kun 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen tutkimusten tulokset tai 5 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ilmoitus vahvistavat mainitun organismin esiintymisen tietyllä alueella tai mainitun organismin esiintymisestä on muuta näyttöä, jäsenvaltioiden on määritettävä rajatut alueet ja toteutettava liitteessä II olevassa 1 ja 2 kohdassa säädetyt viralliset toimenpiteet.

7 artikla

Päätöksen noudattaminen

Jäsenvaltioiden on tarvittaessa mukautettava mainitun organismin kulkeutumiselta ja leviämiseltä suojautumista varten vahvistamansa toimenpiteet tämän päätöksen mukaisiksi. Jäsenvaltioiden on välittömästi tiedotettava näistä toimenpiteistä komissiolle.

8 artikla

Uudelleentarkastelu

Tätä päätöstä tarkastellaan uudelleen 31 päivään maaliskuuta 2008 mennessä.

9 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 25 päivänä toukokuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 169, 10.7.2000, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2006/35/EY (EUVL L 88, 25.3.2006, s. 9).

(2)  Glossary of Phytosanitary Terms – Reference Standard ISPM No 5. Kansainvälisen kasvinsuojeluyleissopimuksen sihteeristö, Rooma.


LIITE I

Tämän päätöksen 3 ja 4 artiklassa tarkoitetut kiireelliset toimenpiteet

1.   Tuontia koskevat erityisvaatimukset

Rajoittamatta direktiivin 2000/29/EY liitteessä III olevan A osan 17 kohdan ja liitteessä IV olevan A osan I jakson 37 kohdan soveltamista, kolmansista maista peräisin olevien tartunnalle alttiiden kasvien mukana on oltava kyseisen direktiivin 13 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu todistus, jonka kohdassa ”lisäilmoitukset” todetaan, että kasvit, joihin kuuluvat myös ne, jotka on kerätty niiden luonnollisesta kasvupaikasta,

a)

on kasvatettu yhtäjaksoisesti valtiossa, jonka tiedetään olevan vapaa mainitusta organismista; tai

b)

on kasvatettu yhtäjaksoisesti alueella, jonka alkuperämaan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut kasvintuhoojista vapaaksi asiaankuuluvien kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti, ja jonka kohdassa ”alkuperäpaikka” ilmoitetaan kasvintuhoojista vapaan alueen nimi: tai

c)

on kasvatettu vähintään vuoden ajan ennen vientiä tuotantopaikassa,

i)

joka on alkuperämaan kansallisen kasvinsuojeluelimen rekisteröimä ja valvoma;

ii)

jossa kasvit olivat sijoitettuina paikkaan, joka oli kokonaan suojattu mainitun organismin kulkeutumiselta tai jossa sovellettiin asianmukaisia ennaltaehkäiseviä käsittelyjä; ja

iii)

jossa vähintään joka kolmas kuukausi ja välittömästi ennen vientiä suoritetuissa virallisissa tarkastuksissa ei ollut havaittu merkkejä mainitusta organismista.

2.   Siirtämisehdot

Tartunnalle alttiita kasveja, jotka joko ovat yhteisöstä peräisin tai on tuotu yhteisöön tämän päätöksen 3 artiklan säännösten mukaisesti, saa siirtää yhteisön sisällä vain siinä tapauksessa, että niiden mukana on direktiivin 92/105/ETY (1) säännösten mukaisesti laadittu ja myönnetty kasvipassi ja että ne on kasvatettu:

a)

yhtäjaksoisesti jäsenvaltiossa tai kolmannessa maassa, jonka tiedetään olevan vapaa mainitusta organismista; tai

b)

yhtäjaksoisesti tuotantopaikalla, joka sijaitsee alueella, jonka jonkin jäsenvaltion kansallinen kasvinsuojeluelin tai kolmannen maan kansallinen kasvinsuojeluelin on vahvistanut kasvintuhoojista vapaaksi asiaankuuluvien kasvinsuojelutoimenpiteitä koskevien kansainvälisten standardien mukaisesti; tai

c)

vähintään kahden vuoden ajan ennen siirtämistä jäsenvaltiossa sijaitsevassa tuotantopaikassa, jossa

i)

tartunnalle alttiit kasvit olivat sijoitettuina paikkaan, joka oli kokonaan suojattu mainitun organismin kulkeutumiselta tai jossa sovellettiin asianmukaisia ennaltaehkäiseviä käsittelyjä; ja

ii)

vähintään joka kolmas kuukausi suoritetuissa virallisissa tarkastuksissa ei ollut havaittu merkkejä mainitusta organismista;

tai

d)

jos kasvit on tuotu yhteisöön tämän liitteen 1 kohdan c alakohdan säännösten mukaisesti, niitä on kasvatettu yhteisöön saapumisen jälkeen vähintään yhden vuoden ajan ennen siirtämistä jäsenvaltiossa sijaitsevassa tuotantopaikassa, jossa

i)

tartunnalle alttiit kasvit olivat sijoitettuina paikkaan, joka oli kokonaan suojattu mainitun organismin kulkeutumiselta tai jossa sovellettiin asianmukaisia ennaltaehkäiseviä käsittelyjä; ja

ii)

vähintään joka kolmas kuukausi suoritetuissa virallisissa tarkastuksissa ei ollut havaittu merkkejä mainitusta organismista.


(1)  EYVL L 4, 8.1.1993, s. 22. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna direktiivillä 2005/17/EY (EUVL L 57, 3.3.2005, s. 23).


LIITE II

Tämän päätöksen 6 artiklassa tarkoitetut kiireelliset toimenpiteet

1.   Rajattujen alueiden muodostaminen

a)

Tämän päätöksen 6 artiklassa tarkoitettujen rajattujen alueiden on muodostuttava seuraavista osista:

i)

saastunut vyöhyke, jolla mainitun organismin esiintyminen on varmistettu ja johon sisältyvät kaikki tartunnalle alttiit kasvit, joissa on mainitun organismin aiheuttamia oireita, sekä tarvittaessa kaikki samaan istutuserään kuuluvat tartunnalle alttiit kasvit;

ii)

puskurivyöhyke, jonka raja ulottuu vähintään kymmenen kilometriä saastuneen vyöhykkeen rajaa edemmäs.

Jos useampia puskurivyöhykkeitä limittyy tai sijaitsee lähellä toisiaan, on määritettävä laajempi rajattu vyöhyke, johon kuuluvat sekä kyseessä olevat rajatut alueet että niiden väliin jäävät alueet.

b)

Edellä a alakohdassa tarkoitettujen vyöhykkeiden täsmällisen määrittelyn on perustuttava luotettaviin tieteellisiin lähtökohtiin, mainitun organismin biologiaan, saastumisasteeseen, vuodenaikaan sekä tartunnalle alttiiden kasvien sijaintiin kyseessä olevassa jäsenvaltiossa.

c)

Jos mainitun organismin esiintyminen saastuneen vyöhykkeen ulkopuolella varmistuu, rajattuja alueita on muutettava vastaavasti.

d)

Jos mainittua organismia ei 5 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen vuositutkimusten perusteella havaita rajatulla alueella kolmen vuoden aikana, alue lakkaa olemasta eikä tämän liitteen 2 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä enää tarvita.

2.   Toimenpiteet rajatuilla alueilla

Rajatuilla alueilla toteutettaviin 6 artiklassa tarkoitettuihin virallisiin toimenpiteisiin on sisällyttävä vähintään seuraavaa:

a)

asianmukaiset toimenpiteet mainitun organismin hävittämiseksi;

b)

mainitun organismin esiintymisen jatkuva valvonta asianmukaisin tarkastuksin.


Top