EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0121R(01)

Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/121/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006 , vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY muuttamisesta sen mukauttamiseksi kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) sekä Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta annettuun asetukseen (EY) N:o 1907/2006 ( EUVL L 396, 30.12.2006 )

OJ L 136, 29.5.2007, p. 281–282 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/121/corrigendum/2007-05-29/oj

29.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 136/281


Oikaistaan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2006/121/EY, annettu 18 päivänä joulukuuta 2006, vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY muuttamisesta sen mukauttamiseksi kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) sekä Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta annettuun asetukseen (EY) N:o 1907/2006

( Euroopan unionin virallinen lehti L 396, 30. joulukuuta 2006 )

Korvataan direktiivi (EY) N:o 121/2006 seuraavasti:

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI 2006/121/EY,

annettu 18 päivänä joulukuuta 2006,

vaarallisten aineiden luokitusta, pakkaamista ja merkintöjä koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin 67/548/ETY muuttamisesta sen mukauttamiseksi kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) sekä Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta annettuun asetukseen (EY) N:o 1907/2006

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 95 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (3) antamisen johdosta direktiiviä 67/548/ETY (4) olisi mukautettava ja sen sisältämät kemikaalien ilmoittamista ja riskinarviointia koskevat säännöt olisi poistettava,

OVAT ANTANEET TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivi 67/548/ETY seuraavasti:

1)

Poistetaan 1 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohta.

2)

Poistetaan 2 artiklan 1 kohdan c, d, f ja g alakohta.

3)

Korvataan 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

Aineiden ominaisuuksien testaus ja arviointi

Tässä direktiivissä tarkoitetut aineiden testaukset on tehtävä kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista sekä Euroopan kemikaaliviraston perustamisesta 18 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 (5) 13 artiklan vaatimusten mukaisesti.

4)

Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että aineita ei voida saattaa markkinoille sellaisenaan tai valmisteissa, ellei niitä ole pakattu ja merkitty tämän direktiivin 22–25 artiklan sekä tämän direktiivin liitteessä VI mainittujen perusteiden mukaisesti ja, rekisteröityjen aineiden osalta, niiden tietojen mukaisesti, jotka on saatu soveltamalla asetuksen (EY) N:o 1907/2006 12 ja 13 artiklaa, paitsi jos on kyse valmisteista, joista säädetään muissa direktiiveissä.”

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Edellä 1 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä sovelletaan, kunnes aine on otettu liitteessä I olevaan luetteloon tai kunnes 29 artiklassa säädettyä menettelyä noudattaen on tehty päätös olla ottamatta ainetta luetteloon.”.

5)

Poistetaan 7–15 artikla.

6)

Poistetaan 16 artikla.

7)

Poistetaan 17–20 artikla.

8)

Poistetaan 27 artikla.

9)

Korvataan 32 artikla seuraavasti:

”32 artikla

Viittaukset

Viittaukset tämän direktiivin liitteisiin VII A, VII B, VII C, VII D ja VIII katsotaan viittauksiksi vastaaviin asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteisiin VI, VII, VIII, IX, X ja XI.”

10)

Poistetaan liite V.

11)

Muutetaan liite VI seuraavasti:

a)

Korvataan tämän liitteen kohdissa 1.6.2, 1.7.2, 1.7.3, 2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.2.1, 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 3.1.1, 3.1.5.1, 3.1.5.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3, 3.2.5, 3.2.6.1, 3.2.6.2, 3.2.7.2, 4.2.3.3, 5.1.3, 9.1.1.1, 9.1.1.2, 9.3 ja 9.5 ilmaus ”liite V” ja ”tämän direktiivin liite V” ilmauksella ”asetuksen (EY) N:o 1907/2006 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu testausmenetelmiä koskeva komission asetus”.

b)

Korvataan kohta 1.6.1 (a) seuraavasti:

”a)

Jos aineista vaaditaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteissä VI, VII ja VIII tarkoitetut tiedot, suurin osa luokitukseen ja merkintöihin tarvittavista tiedoista saadaan ns. perustiedoista (’base set’). Luokitus ja merkinnät on tarvittaessa tarkistettava, kun saadaan lisätietoja (asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteet IX ja X).”

c)

Korvataan kohdassa 5.1 toinen kappale seuraavasti:

”Jäljempänä esitetyt perusteet seuraavat suoraan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 13 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa testausmenetelmiä koskevassa komission asetuksessa säädetyistä testausmenetelmistä sikäli kuin ne mainitaan. Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteissä VII ja VIII tarkoitettuihin perustietoihin (’base set’) tarvittavat testimenetelmät ovat epätäydellisiä, eikä niistä saatava tieto aina riitä asianmukaiseen luokitukseen. Luokitukseen voidaan tarvita lisätietoja, joita saadaan asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteestä IX tai X tai muista vastaavista tutkimuksista. Lisäksi luokitellut aineet voidaan luokitella uudelleen uusien tietojen perusteella.”

d)

Korvataan kohdassa 5.2.1.2 toisen kappaleen toinen virke seuraavasti:

”Tällainen muu tieteellinen näyttö voi perustua asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteessä IX edellytettyihin tutkimuksiin tai vastaaviin tutkimuksiin, esimerkiksi:”

12)

Poistetaan liitteet VII A, VII B, VII C, VII D ja VIII.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan 1 päivästä kesäkuuta 2008. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2008.

Sen estämättä, mitä tämän artiklan toisessa kohdassa säädetään, 1 artiklan 6 kohtaa sovelletaan 1 päivästä elokuuta 2008.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 18 päivänä joulukuuta 2006.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

M. VANHANEN


(1)  EUVL C 294, 25.11.2005, s. 38.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 17. marraskuuta 2005 (EUVL C 280 E, 18.11.2006, s. 440), neuvoston yhteinen kanta, vahvistettu 27. kesäkuuta 2006 (EUVL C 276 E, 14.11.2006, s. 252), ja Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu 13. joulukuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  Katso tämä virallisen lehden sivu 3.

(4)  EYVL 196, 16.8.1967, s. 1, direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2004/73/EY (EUVL L 152, 30.4.2004, s. 1); oikaisu EUVL L 216, 16.6.2004, s. 3.

(5)  EUVL L 396, 30.12.2006, s. 1.”


Top