EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0269

2007/269/EY: Komission päätös, tehty 23 päivänä huhtikuuta 2007 , hevosen näivetystautia koskevista suojatoimenpiteistä Romaniassa (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1652) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 115, 3.5.2007, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2010; Kumoaja 32010D0346 Voimassaolon päättymispäivä perustuu päivään, jona tiedoksiantamispäivänään voimaan tuleva kumoava säädös julkaistaan. Kumoava säädös on annettu tiedoksi, mutta tiedoksiantamispäivä ei ole saatavilla EUR-Lexissä, minkä vuoksi sen asemesta käytetään julkaisemispäivää.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/269/oj

3.5.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 115/18


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 23 päivänä huhtikuuta 2007,

hevosen näivetystautia koskevista suojatoimenpiteistä Romaniassa

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1652)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/269/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon eläinlääkärin- ja kotieläinjalostustarkastuksista yhteisön sisäisessä tiettyjen elävien eläinten ja tuotteiden kaupassa 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/425/ETY (1) ja erityisesti sen 10 artiklan 4 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Hevosen näivetystauti (equine infectious anaemia) on virustauti, joka vaikuttaa vain heimoon Equidae kuuluviin eläimiin. Hevosen näivetystautitartunta saattaa jäädä huomaamatta, ellei kuolema johdu akuutista kliinisestä kohtauksesta. Itämisaika on yleensä yhdestä kolmeen viikkoa, mutta se voi olla jopa kolme kuukautta. Tartunnan saanut hevoseläin on tartunnan kantaja loppuikänsä, ja se voi levittää tartunnan muihin hevoseläimiin. Tartunta tapahtuu tartunnan saaneen hevoseläimen veren siirtymisestä todennäköisimmin verta imevän paarman välityksellä tai kohdussa sikiöön taikka saastuneiden neulojen tai viruksen sisältävien verituotteiden käytöstä.

(2)

Eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista elävien hevoseläinten liikkuvuuden ja kolmansista maista tapahtuvan tuonnin osalta 26 päivänä kesäkuuta 1990 annetun neuvoston direktiivin 90/426/ETY (2) liitteen A mukaisesti hevosen näivetystauti on ilmoituspakon alainen tauti. Lisäksi eläintaudeista ilmoittamisesta yhteisössä 21 päivänä joulukuuta 1982 annetussa neuvoston direktiivissä 82/894/ETY (3) säädetään, että hevosen näivetystaudin puhkeamisesta on ilmoitettava sekä komissiolle että muille jäsenvaltioille eläintautien ilmoitusjärjestelmän välityksellä.

(3)

Direktiivin 90/426/ETY 4 artiklan 5 kohdassa säädetään rajoituksista, jotka koskevat sellaisilta tiloilta peräisin olevien hevoseläinten liikkuvuutta, joilla hevosen näivetystautia on todistettavasti esiintynyt, siihen saakka kunnes tartunnan saaneiden eläinten teurastuksen jälkeen jäljellä olevien eläinten reaktio kahteen Cogginsin kokeeseen on negatiivinen.

(4)

Hevosen näivetystautia esiintyy Romaniassa muista jäsenvaltioista poiketen endeemisesti, eikä tartunnan saaneiden hevoseläinten välitöntä teurastusta toteuteta johdonmukaisesti. Tästä syystä Romania on Euroopan unioniin liittymisen jälkeen jatkanut hevoseläinten tuontia Romaniasta koskevista suojatoimenpiteistä 29 päivänä marraskuuta 2004 tehdyssä komission päätöksessä 2004/825/EY (4) säädettyjen asianmukaisten toimenpiteiden täytäntöönpanoa vapaaehtoisesti soveltuvin osin.

(5)

Elävien hevoseläinten, niiden siemennesteen, munasolujen ja alkioiden kaupan vuoksi Romanian tautitilanne saattaa muodostaa vaaran hevoseläinten terveydelle yhteisössä.

(6)

Sen vuoksi on aiheellista hyväksyä suojatoimenpiteet, joissa vahvistetaan erityisjärjestelyt Romaniasta peräisin olevien hevoseläinten, niiden munasolujen ja alkioiden kaupassa ja liikkumisessa muiden jäsenvaltioiden hevoseläinten terveyden ja hyvinvoinnin turvaamiseksi.

(7)

Rekisteröityjen hevoseläinten mukana seuraavasta tunnistusasiakirjasta (passista) 20 päivänä lokakuuta 1993 tehdyssä komission päätöksessä 93/623/ETY (5) ja päätöksen 93/623/ETY muuttamisesta sekä jalostukseen ja tuotantoon tarkoitettujen hevoseläinten tunnistamisesta 22 päivänä joulukuuta 1999 tehdyssä komission päätöksessä 2000/68/EY (6) säädetään, että hevoseläimiä liikuteltaessa ja kuljetettaessa niiden mukana on oltava tunnistusasiakirja.

(8)

Hevoseläinten liikkumiseen ja kuljetukseen liittyviä todistuksia koskevat vaatimukset vahvistetaan direktiivin 90/426/ETY 8 artiklassa. Jotta sellaisilta alueilta peräisin olevien rekisteröityjen hevoseläinten, joilla esiintyy hevosen näivetystautia, liikkuminen muihin jäsenvaltioihin voitaisiin jäljittää paremmin, direktiivin 90/426/ETY liitteen B mukainen todistus olisi korvattava kyseisen direktiivin liitteen C mukaisella terveystodistuksella.

(9)

Eläinten terveyttä koskevista vaatimuksista eläinten, siemennesteen, munasolujen ja alkioiden yhteisön sisäisessä kaupassa ja yhteisöön tuonnissa siltä osin, kuin niitä eivät koske direktiivin 90/425/ETY liitteessä A olevassa I jaksossa mainittujen erityisten yhteisön säädösten eläinten terveyttä koskevat vaatimukset, 13 päivänä heinäkuuta 1992 annetun neuvoston direktiivin 92/65/ETY (7) liitteessä D olevan II luvun A osan mukaisesti hevosen sukuisten eläinten siemennesteen kaupassa käytettävän terveystodistuksen mallista 24 päivänä heinäkuuta 1995 tehdyssä komission päätöksessä 95/307/EY (8) säädetään, että oriille on tehtävä hevosen näivetystautia koskeva koe, jos siemenneste kerätään yhteisön sisäistä kauppaa varten. Hevoseläinten munasolujen ja alkioiden kaupassa käytettävän terveystodistuksen mallista 24 päivänä heinäkuuta 1995 tehdyssä komission päätöksessä 95/294/EY (9) vahvistettuja eläinten terveyttä koskevia vaatimuksia on kuitenkin täydennettävä siten, että vaaditaan hevosen näivetystautia koskeva koe, jos munasolut ja alkiot kerätään Romaniasta peräisin olevilta tammoilta.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Romaniasta peräisin oleviin hevoseläimiin sovellettavat suojatoimenpiteet

1.   Romanian on varmistettava, että hevoseläimiä ei lähetetä muihin jäsenvaltioihin, elleivät kyseiset hevoseläimet täytä seuraavia edellytyksiä:

a)

niille on tehty Cogginsin koe negatiivisin tuloksin verinäytteestä, joka on otettu enintään 30 päivää ennen lähettämistä; testi ja sen tulos merkitään päätöksissä 93/623/ETY ja 2000/68/EY tarkoitetun tunnistusasiakirjan VII lukuun; kyseisen tunnistusasiakirjan on oltava mukana eläintä kuljetettaessa;

b)

niiden mukana on oltava direktiivin 90/426/ETY liitteen C mukaisesti terveystodistus, jossa oltava seuraava lisämerkintä:

”Komission päätöksen 2007/269/EY mukainen hevoseläin.”

2.   Edellä olevaa 1 kohtaa ei sovelleta Romanian ulkopuolella sijaitsevilta tiloilta peräisin oleviin hevoseläimiin, jotka kuljetaan Romanian läpi kauttakulkuna pääväyliä tai moottoriteitä pitkin tai jotka kuljetetaan Romanian läpi suoraan teurastamoon välitöntä teurastusta varten niin että matka ei keskeydy.

3.   Romanian on varmistettava, että hevoseläinten munasoluja ja alkioita ei lähetetä muihin jäsenvaltioihin, elleivät kyseiset tuotteet täytä seuraavia edellytyksiä:

a)

ne on kerätty luovuttajatammoilta, joille on tehty Cogginsin koe negatiivisin tuloksin verinäytteestä, joka on otettu kustakin tammasta enintään 30 päivää ennen lähetykseen kuuluvien munasolujen tai alkioiden keräämistä; ja

b)

munasolujen ja alkioiden lähetyksen mukana on oltava päätöksen 95/294/EY liitteen mukainen terveystodistus, jossa oltava seuraava lisämerkintä:

”Komission päätöksen 2007/269/EY mukaiset munasolut tai alkiot.”

4.   Romanian on esitettävä säännöllisesti komissiolle ja muille jäsenvaltioille kertomus hevosen näivetystaudin kehittymisestä ja sen valvontaa koskevien toimenpiteiden täytäntöönpanosta.

2 artikla

Soveltaminen

Tämä päätös tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 23 päivänä huhtikuuta 2007.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 29. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2002/33/EY (EYVL L 315, 19.11.2002, s. 14).

(2)  EYVL L 224, 18.8.1990, s. 42. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2006/104/EY (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 352).

(3)  EYVL L 378, 31.12.1982, s. 58. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission päätöksellä 2004/216/EY (EUVL L 67, 5.3.2004, s. 27).

(4)  EUVL L 358, 3.12.2004, s. 18. Päätös kumottu asetuksella (EY) N:o 1792/2006 (EUVL L 362, 20.12.2006, s. 1).

(5)  EYVL L 298, 3.12.1993, s. 45. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2000/68/EY (EYVL L 23, 28.1.2000, s. 72).

(6)  EYVL L 23, 28.1.2000, s. 72.

(7)  EYVL L 268, 14.9.1992, s. 54. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/68/EY (EUVL L 139, 30.4.2004, s. 321, oikaisu EUVL L 226, 25.6.2004, s. 128).

(8)  EYVL L 185, 4.8.1995, s. 58.

(9)  EYVL L 182, 2.8.1995, s. 27.


Top