EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0231

2007/231/EY: Komission päätös, tehty 12 päivänä huhtikuuta 2007 , jäsenvaltioiden velvoittamisesta toteuttamaan toimia markkinoille saatettavien savukkeensytyttimien lapsiturvallisuuden varmistamiseksi ja muiden kuin savukkeensytytintä muistuttavien savukkeensytyttimien markkinoille saattamisen kieltämiseksi tehdyn päätöksen 2006/502/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1567) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 99, 14.4.2007, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 488–489 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 022 P. 118 - 119

No longer in force, Date of end of validity: 11/05/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/231/oj

14.4.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 99/16


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 12 päivänä huhtikuuta 2007,

jäsenvaltioiden velvoittamisesta toteuttamaan toimia markkinoille saatettavien savukkeensytyttimien lapsiturvallisuuden varmistamiseksi ja muiden kuin savukkeensytytintä muistuttavien savukkeensytyttimien markkinoille saattamisen kieltämiseksi tehdyn päätöksen 2006/502/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 1567)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2007/231/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yleisestä tuoteturvallisuudesta 3 päivänä joulukuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2001/95/EY (1) ja erityisesti sen 13 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksessä 2006/502/EY (2) velvoitetaan jäsenvaltiot toteuttamaan toimia, joilla varmistetaan markkinoille saatettavien savukkeensytyttimien lapsiturvallisuus ja kielletään muiden kuin savukkeensytytintä muistuttavien savukkeensytyttimien saattaminen markkinoille.

(2)

Päätöstä 2006/502/EY sovelletaan kaksitoista kuukautta sen tiedoksiantamispäivästä. Päätöksen voimassaoloa voidaan kuitenkin jatkaa direktiivin 2001/95/EY 13 artiklan 2 kohdan mukaisesti.

(3)

Tähänastisten kokemusten perusteella ja siksi, ettei sytytinten turvallisuudesta ole annettu pysyvää yhteisön säädöstä, on tarpeen jatkaa päätöksen voimassaoloa kahdellatoista kuukaudella.

(4)

Päätöksen 2006/502/EY mukaisesti markkinoille ei saa 11 päivästä maaliskuuta 2007 saattaa savukkeensytyttimiä, jotka eivät ole lapsiturvallisia tai jotka eivät muistuta savukkeensytytintä. Sen jälkeen kyseisiä sytyttimiä saa kuitenkin toimittaa kuluttajille varastojen loppumiseen asti. Koska sellaiset savukkeensytyttimet, jotka eivät ole lapsiturvallisia tai eivät muistuta savukkeensytytintä, aiheuttavat vakavan vaaran, niiden toimittaminen kuluttajille olisi kiellettävä.

(5)

Tässä päätöksessä säädettyjen toimenpiteiden toteuttamiseksi olisi myönnettävä mahdollisimman lyhyitä siirtymäkausia, jotta voidaan välttää uudet onnettomuudet; samalla otetaan huomioon tekniset rajoitteet ja varmistetaan suhteellisuus. Siirtymäkausia tarvitaan myös siksi, että jäsenvaltiot voivat varmistaa, että toimenpiteet toteutetaan tehokkaasti. Kieltoa, jonka mukaan kuluttajille ei saa toimittaa sellaisia savukkeensytyttimiä, jotka eivät ole lapsiturvallisia tai eivät muistuta savukkeensytyttimiä, olisi siksi alettava soveltaa vuoden kuluttua siitä, kun kyseisten tuotteitten markkinoille saattamista koskevaa kieltoa aletaan soveltaa.

(6)

Päätös 2006/502/EY olisi siksi muutettava.

(7)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat direktiivillä 2001/95/EY perustetun komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2006/502/EY seuraavasti:

1)

Lisätään 2 artiklaan 3 ja 4 alakohta seuraavasti:

”3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 11 päivästä maaliskuuta 2008 kuluttajille toimitetaan ainoastaan lapsiturvallisia savukkeensytyttimiä.

4.   Jäsenvaltioiden on 11 päivästä maaliskuuta 2008 kiellettävä muiden kuin savukkeensytytintä muistuttavien savukkeensytyttimien toimittaminen kuluttajille.”

2)

Korvataan 6 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tätä päätöstä sovelletaan 11 päivään toukokuuta 2008.”

2 artikla

Jäsenvaltioiden on toteutettava tämän päätöksen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet viimeistään 11 päivänä toukokuuta 2007 ja julkaistava kyseiset toimenpiteet. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 12 päivänä huhtikuuta 2007.

Komission puolesta

Meglena KUNEVA

Komission jäsen


(1)  EYVL L 11, 15.1.2002, s. 4.

(2)  EUVL L 198, 20.7.2006, s. 41.


Top