EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007L0016

Komission direktiivi 2007/16/EY, annettu 19 päivänä maaliskuuta 2007 , arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 85/611/ETY täytäntöönpanosta tiettyjen määritelmien selventämiseksi (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti )

OJ L 79, 20.3.2007, p. 11–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 56M , 29.2.2008, p. 134–142 (MT)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 006 P. 34 - 42

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2007/16/oj

20.3.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 79/11


KOMISSION DIREKTIIVI 2007/16/EY,

annettu 19 päivänä maaliskuuta 2007,

arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun neuvoston direktiivin 85/611/ETY täytäntöönpanosta tiettyjen määritelmien selventämiseksi

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta 20 päivänä joulukuuta 1985 annetun neuvoston direktiivin 85/611/ETY (1) ja erityisesti sen 53 a artiklan a kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Direktiivissä 85/611/ETY on useita, joskus toisiinsa liittyviä määritelmiä omaisuuseristä, joihin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavat yritykset (yhteissijoitusyritykset) voivat sijoittaa. Direktiivissä määritellään muun muassa siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinavälineet.

(2)

Direktiivin 85/611/ETY antamisen jälkeen rahoitusmarkkinoille on tullut yhä useamman tyyppisiä rahoitusvälineitä, ja on epävarmuutta siitä, mitä rahoitusvälineitä direktiivin määritelmillä tarkoitetaan. Epävarmuus määritelmien soveltamisessa johtaa direktiivin erilaisiin tulkintoihin.

(3)

Jotta voidaan varmistaa direktiivin 85/611/ETY yhdenmukainen soveltaminen, auttaa jäsenvaltioita pääsemään yhteisymmärrykseen siitä, voiko yhteissijoitusyritys tehdä sijoituksia tietyntyyppisiin omaisuuseriin, ja varmistaa, että määritelmät ymmärretään direktiivin 85/611/ETY pohjana olevien periaatteiden mukaisesti, on tarpeen antaa toimivaltaisille viranomaisille ja markkinatoimijoille enemmän varmuutta tässä asiassa. Mainitut periaatteet koskevat esimerkiksi riskien hajauttamista ja riskirajoja sekä yhteissijoitusyrityksen kykyä lunastaa osuutensa osuudenhaltijoiden pyynnöstä ja laskea nettoarvonsa, kun osuuksia lasketaan liikkeeseen tai lunastetaan. Varmuuden lisääntyminen parantaa myös yhteissijoitusyritysten osuuksien pitämistä kaupan rajojen yli koskevan ilmoitusmenettelyn toimintaa.

(4)

Tässä direktiivissä säädetyistä selvennyksistä ei sinällään aiheudu toimivaltaisille viranomaisille tai markkinatoimijoille uusia toiminnallisia velvollisuuksia. Direktiivissä ei niinkään anneta kattavaa luetteloa rahoitusvälineistä ja liiketoimista, vaan selitetään peruskriteereitä, joiden avulla voidaan arvioida, kattavatko eri määritelmät tietyn rahoitusvälinetyypin.

(5)

Varallisuuserän sallittavuutta yhteissijoitusyrityksen sijoituskohteeksi ei pidä arvioida vain sen perusteella, kuuluuko se tässä direktiivissä selvennettyjen määritelmien soveltamisalaan, vaan myös muiden direktiivissä 85/611/ETY säädettyjen vaatimusten kannalta. Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voisivat tehdä yhteistyötä Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komiteassa (CESR) kehittääkseen yhteisiä lähestymistapoja näiden selvennysten soveltamiseen valvontavelvollisuuksissaan, erityisesti direktiivin 85/611/ETY muiden vaatimusten, kuten valvonta- ja riskienhallintamenettelyjen ja sijoitustuotekohtaisen EU:n kattavan toimiluvan ongelmattoman käyttämisen varmistamiseksi.

(6)

Direktiivissä 85/611/ETY määritellään siirtokelpoiset arvopaperit yksinomaan muodollisoikeudellisesta näkökulmasta. Sen mukaan siirtokelpoisten arvopaperien määritelmää voidaan soveltaa suureen määrään erilaisia rahoitusvälineitä, joilla on erilaisia ominaisuuksia ja joiden likvidiys vaihtelee. Kaikkien näiden rahoitusvälineiden osalta olisi varmistettava, että siirtokelpoisten arvopapereiden määritelmä ja direktiivin muut säännökset ovat keskenään johdonmukaiset.

(7)

Suljetut rahastot ovat sijoituskohdeluokka, jota direktiivissä 85/611/ETY ei nimenomaan mainita yhteissijoitusyrityksille sallituksi sijoituskohteeksi. Suljettujen rahastojen osuuksia käsitellään kuitenkin usein siirtokelpoisina arvopapereina, ja tällainen käsittely voidaan usein perustella sillä, että ne voidaan hyväksyä kaupankäynnin kohteeksi säännellyillä markkinoilla. Markkinatoimijoiden ja toimivaltaisten viranomaisten on voitava olla varmoja siitä, kattaako siirtokelpoisten arvopaperien määritelmä suljettujen rahastojen osuudet. Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voisivat työskennellä yhdessä CESR:ssä kehittääkseen yhteisiä lähestymistapoja, joiden mukaan suljettuihin rahastoihin sovellettavia kriteerejä käytetään päivittäisessä toiminnassa. Tämä liittyy erityisesti yritysjohdon valvontamekanismeja koskevien keskeisten vähimmäisvaatimusten noudattamiseen.

(8)

Enemmän oikeusvarmuutta tarvitaan myös, jos halutaan luokitella siirtokelpoisiksi arvopapereiksi sellaisia rahoitusvälineitä, jotka liittyvät muiden omaisuuserien arvon kehitykseen, mukaan lukien omaisuuserien lajit, joihin direktiivissä 85/611/ETY itsessään ei viitata, tai joiden vakuutena ovat tällaiset varat. Olisi tehtävä selväksi, että jos rahoitusvälineen yhteys kohde-etuutena olevaan rahoitusvälineeseen tai välineen muuhun komponenttiin on niin vahva, että kyseisen välineen on katsottava sisältävän johdannaisen, rahoitusväline kuuluu silloin sellaisten siirtokelpoisten arvopaperien alaluokkaan, joka sisältää johdannaisen. Tästä seuraa, että kyseiseen välineeseen on sovellettava direktiivissä 85/611/ETY tarkoitettuja johdannaisten arviointiperusteita.

(9)

Jotta rahoitusvälineen voidaan katsoa kuuluvan direktiivissä 85/611/ETY tarkoitettujen rahamarkkinavälineiden määritelmän soveltamisalaan, sen täytyisi täyttää tietyt arviointiperusteet. Sen täytyy erityisesti olla normaalisti rahamarkkinoilla kaupankäynnin kohteena oleva väline, sen on oltava likvidi ja sillä on oltava arvo, joka voidaan määritellä tarkasti milloin tahansa. On välttämätöntä varmistaa näiden perusteiden yhdenmukainen soveltaminen ja ottaa siinä huomioon tietyt markkinoiden käytänteet. On myös tärkeää selventää, että perusteita on käytettävä yhdenmukaisesti direktiivin 85/611/ETY muiden periaatteiden kanssa. Rahamarkkinavälineiden määritelmän olisi ulotuttava sellaisiin rahoitusvälineisiin, joita ei ole otettu säännellyille markkinoille tai joilla ei käydä kauppaa säännellyillä markkinoilla ja joita varten direktiivissä 85/611/ETY säädetään rahamarkkinavälineitä koskevien yleisten edellytysten lisäksi myös erityisiä arviointiperusteita. Näitä arviointiperusteita on yhtä lailla tarpeen selventää sijoittajien suojaan liittyvien vaatimusten vuoksi. On myös otettava huomioon muut direktiivin vaatimukset, kuten sen 37 artiklan mukaista salkun likviditeettiä koskeva periaate.

(10)

Rahoitusjohdannaisia on direktiivin 85/611/ETY nojalla pidettävä helposti rahaksi muutettavana rahoitusomaisuutena, jos ne täyttävät kyseisessä direktiivissä annetut arviointiperusteet. On välttämätöntä varmistaa näiden perusteiden yhdenmukainen soveltaminen, ja on myös tehtävä selväksi, että nämä kriteerit on ymmärrettävä tavalla, joka on johdonmukainen direktiivin muiden säännösten kanssa. On myös tehtävä selväksi, että jos luottojohdannaiset ovat näiden kriteerien mukaiset, ne ovat direktiivissä 85/611/ETY tarkoitettuja rahoitusjohdannaisia, minkä vuoksi niitä voidaan käsitellä helposti rahaksi muutettavana rahoitusomaisuutena.

(11)

Erityisen kiireellisesti olisi selvennettävä indeksijohdannaiset. Nykyisin on olemassa monenlaisia taloudellisia indeksejä, jotka toimivat johdannaisvälineen kohde-etuutena. Nämä indeksit vaihtelevat koostumuksensa tai osiensa painotuksen mukaan. Joka tapauksessa on varmistettava, että yhteissijoitusyritys pystyy täyttämään velvollisuutensa, jotka koskevat direktiivin 85/611/ETY 37 artiklan mukaista salkun likviditeettiä ja rahaston nettoarvon laskemista, ja etteivät johdannaisen kohde-etuuden ominaisuudet vaikuta kielteisesti näihin velvollisuuksiin. Olisi selvennettävä, että sellaiset indeksijohdannaiset, joiden koostumus on tarpeeksi hajautettu, jotka kuvaavat riittävän tarkasti niitä markkinoita, joihin ne viittaavat, ja joiden koostumuksesta ja laskemisesta on asianmukaista tietoa, kuuluvat helposti rahaksi muutettavana rahoitusomaisuutena pidettäviin johdannaisiin. Toimivaltaiset kansalliset viranomaiset voisivat tehdä yhteistyötä CESR:ssä kehittääkseen yhteisiä lähestymistapoja näiden kriteerien päivittäiseen käytännön soveltamiseen sellaisten omaisuuserien lajeihin perustuviin indekseihin, joita ei direktiivissä nimenomaan yksilöidä sallituiksi varoiksi.

(12)

Direktiivissä 85/611/ETY tunnustetaan siirtokelpoisten arvopaperien ja rahamarkkinavälineiden alaluokaksi sellaiset välineet, joihin sisältyy johdannaiselementti. Se, että siirtokelpoiseen arvopaperiin tai rahamarkkinavälineeseen sisältyy johdannaiselementti, ei tee koko rahoitusvälineestä rahoitusjohdannaista, joka jäisi siirtokelpoisen arvopaperin tai rahamarkkinavälineen määritelmän ulkopuolelle. Sen vuoksi on tarpeen selventää, milloin rahoitusjohdannaisen katsotaan sisältävän toisen välineen. Johdannaisen sisällyttäminen siirtokelpoiseen arvopaperiin tai rahamarkkinavälineeseen tuo lisäksi mukanaan riskin, että direktiivissä 85/611/ETY annettuja johdannaisia koskevia sääntöjä kierretään. Tästä syystä direktiivissä vaaditaan rahoitusvälineeseen sisältyvän johdannaiselementin tunnistamista ja näiden sääntöjen noudattamista. Rahoitusala on hyvin innovatiivista, eikä johdannaiselementin tunnistaminen ole aina ilmeisen selvää. Jotta tässä asiassa voitaisiin olla varmoja, on laadittava arviointiperusteet mainittujen elementtien tunnistamiseksi.

(13)

Direktiivin 85/611/ETY nojalla sellaiset siirtokelpoisiin arvopapereihin tai rahamarkkinavälineisiin liittyvät menetelmät ja välineet, joilla edistetään tehokasta salkunhoitoa, eivät kuulu siirtokelpoisten arvopapereiden tai rahamarkkinavälineiden määritelmään. Näiden määritelmien rajojen selventämiseksi on laadittava arviointiperusteet, joilla voidaan tunnistaa mainittuihin menetelmiin ja välineisiin kuuluvat liiketoiminnot. On myös välttämätöntä palauttaa mieleen, että näiden menetelmien ja välineiden yhteydessä on otettava johdonmukaisesti huomioon yhteissijoitusyritysten muut, erityisesti riskiprofiilia koskevat velvollisuudet. Kyseisten menetelmien ja välineiden on siis oltava niiden sääntöjen mukaisia, joita direktiivissä 85/611/ETY annetaan riskinhallinnasta ja riskien hajauttamisesta sekä lyhyeksi myyntiä ja lainanottoa koskevista rajoituksista.

(14)

Direktiivissä 85/611/ETY annetaan perusteet sellaisten yhteissijoitusyritysten määrittelemiseksi, jotka jäljittelevät joukkolaina- tai osakeindeksejä. Nämä arviointiperusteet täyttäviin yhteissijoitusyrityksiin voidaan soveltaa joustavampia sääntöjä siitä, kuinka suureen määrään saman liikkeeseenlaskijan arvopapereista ne saavat sijoittaa. Siksi on tarpeen laatia selvät säännöt kyseisistä arviointiperusteista ja varmistaa, että niitä sovelletaan yhdenmukaisesti kaikissa jäsenvaltioissa. Tähän liittyy myös lisäselvennys siitä, milloin yhteissijoitusyritystä voidaan pitää indeksiä jäljittelevänä yhteissijoitusyrityksenä, ja siis lisävarmuuden antaminen ehdoista, jotka oikeuttavat tällaiseen indeksiä jäljittelevän yhteissijoitusyrityksen suosituimmuuskohteluun.

(15)

Euroopan arvopaperimarkkinavalvojien komitealta on pyydetty teknistä lausuntoa.

(16)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat Euroopan arvopaperikomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Kohde

Tässä direktiivissä annetaan termien yhdenmukaista soveltamista varten säännöt seuraavien termien selventämiseksi:

1)

direktiivin 85/611/ETY 1 artiklan 8 kohdassa määritellyt siirtokelpoiset arvopaperit;

2)

direktiivin 85/611/ETY 1 artiklan 9 kohdassa määritellyt rahamarkkinavälineet;

3)

direktiivin 85/611/ETY 1 artiklan 2 kohdassa yhteissijoitusyrityksen määritelmässä tarkoitettu helposti rahaksi muutettava rahoitusomaisuus, kun on kyse rahoitusjohdannaisista;

4)

direktiivin 85/611/ETY 21 artiklan 3 kohdan neljännessä alakohdassa tarkoitetut siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinavälineet, joihin sisältyy johdannaisia;

5)

direktiivin 85/611/ETY 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut tehokkaassa salkunhoidossa käytetyt menetelmät ja välineet;

6)

direktiivin 85/611/ETY 22 a artiklan 1 kohdassa tarkoitetut indeksejä jäljittelevät yhteissijoitusyritykset.

2 artikla

Direktiivin 85/611/ETY 1 artiklan 8 kohta

Siirtokelpoiset arvopaperit

1.   Direktiivin 85/611/ETY 1 artiklan 8 kohdan viittaus siirtokelpoisiin arvopapereihin on ymmärrettävä viittaukseksi rahoitusvälineisiin, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

tappio, joka yhteissijoitusyritykselle voi koitua tällaisten välineiden hallussapidosta, rajoittuu niistä maksettuun määrään;

b)

niiden likviditeetti ei vaaranna yhteissijoitusyrityksen kykyä noudattaa direktiivin 85/611/ETY 37 artiklan säännöksiä;

c)

niiden arvo voidaan määrittää luotettavasti seuraavasti:

i)

kun on kyseessä arvopaperit, jotka on otettu direktiivin 85/611/ETY 19 artiklan 1 kohdan a–d alakohdassa tarkoitetuille säännellyille markkinoille tai joilla käydään kauppaa tällaisilla markkinoilla, niistä on saatavilla tarkat, luotettavat ja säännönmukaiset hinnat, jotka ovat joko markkinahintoja tai liikkeeseenlaskijasta riippumattomilla arviointimenetelmillä saatuja hintoja;

ii)

kun on kyseessä direktiivin 85/611/ETY 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut muut arvopaperit, niistä on saatavilla määräajoin määritetty arvo, joka on johdettu arvopaperin liikkeeseenlaskijan antamista tiedoista tai pätevästä sijoitustutkimuksesta;

d)

niistä on saatavissa asianmukaisia tietoja seuraavasti:

i)

kun on kyseessä arvopaperit, jotka on otettu direktiivin 85/611/ETY 19 artiklan 1 kohdan a–d alakohdassa tarkoitetuille säännellyille markkinoille tai joilla käydään kauppaa tällaisilla markkinoilla, markkinoilla on saatavilla säännönmukaiset, tarkat ja kattavat tiedot kyseisestä arvopaperista tai tapauksesta riippuen arvopaperisalkusta;

ii)

kun on kyseessä direktiivin 85/611/ETY 19 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut muut arvopaperit, yhteissijoitusyritykselle on saatavilla säännönmukaiset ja tarkat tiedot kyseisestä arvopaperista tai tapauksesta riippuen arvopaperisalkusta;

e)

ne ovat siirtokelpoisia;

f)

ne on hankittu direktiivissä 85/611/ETY tarkoitetun yhteissijoitusyrityksen sijoitustavoitteiden ja/tai -politiikan mukaisesti;

g)

yhteissijoitusyrityksen riskinhallintajärjestelmässä otetaan huomioon niihin liittyvät riskit.

Sovellettaessa ensimmäisen alakohdan b ja e alakohtaa ja ellei yhteissijoitusyrityksen saatavilla ole tietoja, jotka johtaisivat toisenlaiseen päätelmään, on katsottava, että rahoitusvälineet, jotka on otettu säännellyille markkinoille direktiivin 85/611/ETY 19 artiklan 1 kohdan a, b tai c alakohdan mukaisesti tai joilla käydään kauppaa tällaisilla markkinoilla, eivät estä yhteissijoitusyritystä noudattamasta direktiivin 85/611/ETY 37 artiklan säännöksiä, ja tällaisia rahoitusvälineitä on myös pidettävä siirtokelpoisina.

2.   Direktiivin 85/611/ETY 1 artiklan 8 kohdassa tarkoitettuihin siirtokelpoisiin arvopapereihin kuuluvat seuraavat:

a)

oikeudellisesti sijoitusyhtiöiksi tai trusteja koskevien säännösten nojalla perustettujen suljettujen rahastojen osuudet, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

i)

ne täyttävät 1 kohdan vaatimukset;

ii)

niihin sovelletaan yhtiöihin sovellettavia hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä;

iii)

jos toinen yritys hoitaa omaisuutta suljetun rahaston puolesta, kyseiseen yritykseen sovelletaan sijoittajansuojaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä;

b)

sopimusoikeudellisten säännösten mukaisesti perustettujen suljettujen rahastojen osuudet, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

i)

ne täyttävät 1 kohdan vaatimukset;

ii)

niihin sovelletaan a kohdan ii luetelmakohdassa tarkoitettuja hallinnointi- ja ohjausjärjestelmiä vastaavia mekanismeja;

iii)

niitä hoitaa yritys, johon sovelletaan sijoittajansuojaa koskevaa kansallista lainsäädäntöä;

c)

rahoitusvälineet, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

i)

ne täyttävät 1 kohdan vaatimukset;

ii)

niiden vakuutena on muita varoja tai niiden arvo riippuu muiden varojen arvon kehityksestä; nämä varat voivat olla muita kuin direktiivin 85/611/ETY 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja.

3.   Jos 2 kohdan c alakohdassa tarkoitettu rahoitusväline sisältää tämän direktiivin 10 artiklassa tarkoitetun johdannaisosan, kyseiseen osaan sovelletaan direktiivin 85/611/ETY 21 artiklaa.

3 artikla

Direktiivin 85/611/ETY 1 artiklan 9 kohta

Rahamarkkinoilla tavallisesti kaupankäynnin kohteena olevat välineet

1.   Direktiivin 85/611/ETY 1 artiklan 9 kohdan viittaus rahamarkkinavälineisiin välineinä on ymmärrettävä viittaukseksi seuraaviin:

a)

rahoitusvälineet, jotka on otettu säännellyille markkinoille direktiivin 85/611/ETY 19 artiklan 1 kohdan a, b ja c alakohdan mukaisesti tai joilla käydään kauppaa tällaisilla markkinoilla;

b)

rahoitusvälineet, joita ei ole otettu kaupankäynnin kohteeksi.

2.   Direktiivin 85/611/ETY 1 artiklan 9 kohdan viittaus rahamarkkinavälineisiin rahamarkkinoilla tavallisesti kaupankäynnin kohteena olevina välineinä on ymmärrettävä viittaukseksi rahoitusvälineisiin, jotka täyttävät yhden seuraavista vaatimuksista:

a)

niiden maturiteetti liikkeeseenlaskuhetkellä on enintään 397 päivää;

b)

niiden jäljellä oleva maturiteetti on enintään 397 päivää;

c)

niiden korkotuotto oikaistaan säännöllisesti rahamarkkinaolosuhteiden mukaisesti vähintään 397 päivän välein;

d)

niiden riskiprofiili, mukaan lukien luotto- ja korkoriski, vastaa sellaisten rahoitusvälineiden riskiprofiilia, joiden erääntymisaika on a tai b alakohdan mukainen, tai niiden korkotuottoja oikaistaan c alakohdassa tarkoitetulla tavalla.

4 artikla

Direktiivin 85/611/ETY 1 artiklan 9 kohta

Helposti rahaksi muutettavat välineet, joiden arvo voidaan tarkasti määritellä koska tahansa

1.   Direktiivin 85/611/ETY 1 artiklan 9 kohdan viittaus rahamarkkinavälineisiin helposti rahaksi muutettavina välineinä on ymmärrettävä viittaukseksi rahoitusvälineisiin, jotka voidaan myydä rajoitetuin kustannuksin riittävän lyhyen ajan kuluessa ottaen huomioon yhteissijoitusyrityksen velvollisuus ostaa takaisin tai lunastaa osuutensa kenen tahansa osuudenhaltijan pyynnöstä.

2.   Direktiivin 85/611/ETY 1 artiklan 9 kohdan viittaus rahamarkkinavälineisiin välineinä, joiden arvo voidaan tarkasti määritellä koska tahansa, on ymmärrettävä viittaukseksi rahoitusvälineisiin, joiden arvonmääritystä varten on olemassa tarkat ja luotettavat järjestelmät, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

yhteissijoitusyritys voi niiden avulla laskea nettoarvon sen arvon mukaisesti, jolla salkkuun sisältyvä rahoitusväline on vaihdettavissa asiaa tuntevien, liiketoimeen halukkaiden, toisistaan riippumattomien osapuolten välillä;

b)

ne perustuvat joko markkinatietoihin tai arvostusmalleihin, mukaan lukien jaksotettuun hankintamenoon perustuvat järjestelmät.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten on katsottava täyttyneen, kun on kyseessä direktiivin 85/611/ETY 1 artiklan 9 kohdassa tarkoitetut rahoitusvälineet, joilla tavallisesti käydään kauppaa rahamarkkinoilla ja jotka on otettu direktiivin 19 artiklan 1 kohdan a, b tai c alakohdassa tarkoitetuille säännellyille markkinoille tai joilla käydään kauppaa tällaisilla markkinoilla, ellei yhteissijoitusyrityksen saatavilla ole tietoja, jotka johtaisivat toisenlaiseen päätelmään.

5 artikla

Direktiivin 85/611/ETY 19 artiklan 1 kohdan h alakohta

Välineet, joiden liikkeeseenlasku tai liikkeeseenlaskija kuuluu sijoittajien ja säästöjen suojaamiseksi tapahtuvan sääntelyn piiriin

1.   Direktiivin 85/611/ETY 19 artiklan 1 kohdan h alakohdan viittaus muihin kuin säännellyillä markkinoilla kaupankäynnin kohteena oleviin rahamarkkinavälineisiin, joiden liikkeeseenlasku tai liikkeeseenlaskija kuuluu sijoittajien ja säästöjen suojaamiseksi tapahtuvan sääntelyn piiriin, on ymmärrettävä viittaukseksi rahoitusvälineisiin, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

ne täyttävät yhden 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuista ja kaikki 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista vaatimuksista;

b)

niistä on saatavilla asianmukaisia tietoja, mukaan luettuna sellaisia, joiden avulla voidaan asianmukaisesti arvioida tällaisiin välineisiin tehtyihin sijoituksiin liittyvät luottoriskit, ottaen huomioon tämän artiklan 2, 3 ja 4 kohdan;

c)

ne ovat siirtokelpoisia.

2.   Kun kyseessä ovat direktiivin 85/611/ETY 19 artiklan 1 kohdan h alakohdan toisen ja neljännen luetelmakohdan soveltamisalaan kuuluvat rahamarkkinavälineet tai sellaiset rahamarkkinavälineet, jotka laskee liikkeeseen jäsenvaltion paikallis- tai alueviranomainen tai kansainvälinen julkisyhteisö, mutta joita jäsenvaltio tai liittovaltion (joka on jäsenvaltio) tapauksessa jokin liittovaltion muodostavista jäsenistä ei takaa, tämän artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut asianmukaiset tiedot ovat seuraavat:

a)

tiedot, jotka koskevat sekä liikkeeseenlaskua tai liikkeeseenlaskuohjelmaa että liikkeeseenlaskijan oikeudellista ja taloudellista asemaa ennen rahamarkkinavälineen liikkeeseenlaskua;

b)

a alakohdassa tarkoitettujen tietojen päivitys säännöllisesti ja aina kun tapahtuu jotain merkittävää;

c)

a alakohdassa tarkoitetut tiedot, joiden varmentamisen suorittavat asianmukaisesti pätevöityneet kolmannet osapuolet, jotka eivät saa ohjeita liikkeeseenlaskijalta;

d)

saatavilla olevat ja luotettavat tilastot liikkeeseenlaskusta tai liikkeeseenlaskuohjelmasta.

3.   Kun kyseessä ovat direktiivin 85/611/ETY 19 artiklan 1 kohdan h alakohdan kolmannessa luetelmakohdassa tarkoitetut rahamarkkinavälineet, tämän artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut asianmukaiset tiedot ovat seuraavat:

a)

tiedot, jotka koskevat sekä liikkeeseenlaskua tai liikkeeseenlaskuohjelmaa että liikkeeseenlaskijan oikeudellista ja taloudellista asemaa ennen rahamarkkinavälineen liikkeeseenlaskua;

b)

a alakohdassa tarkoitettujen tietojen päivitys säännöllisesti ja aina kun tapahtuu jotain merkittävää;

c)

saatavilla olevat ja luotettavat tilastot liikkeeseenlaskusta tai liikkeeseenlaskuohjelmasta tai muut tiedot, joiden avulla voidaan asianmukaisesti arvioida tällaisiin välineisiin tehtyihin sijoituksiin liittyvät luottoriskit.

4.   Kun kyseessä ovat direktiivin 85/611/ETY 19 artiklan 1 kohdan h alakohdan ensimmäisessä luetelmakohdassa tarkoitetut rahamarkkinavälineet, pois lukien tämän artiklan 2 kohdassa tarkoitetut välineet ja Euroopan keskuspankin tai jäsenvaltion keskuspankin liikkeeseen laskemat välineet, tämän artiklan 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetut asianmukaiset tiedot ovat tietoja, jotka koskevat liikkeeseenlaskua tai liikkeeseenlaskuohjelmaa tai liikkeeseenlaskijan oikeudellista ja taloudellista asemaa ennen rahamarkkinavälineen liikkeeseenlaskua.

6 artikla

Direktiivin 85/611/ETY 19 artiklan 1 kohdan h alakohta

Laitos, johon sovelletaan ja joka noudattaa sellaisia toiminnan vakautta koskevia sääntöjä, joiden toimivaltaiset viranomaiset katsovat olevan vähintään yhtä tiukat kuin yhteisön lainsäädännössä annetut säännöt

Direktiivin 85/611/ETY 19 artiklan 1 kohdan h alakohdan kolmannen luetelmakohdan viittaus laitokseen, johon sovelletaan ja joka noudattaa sellaisia toiminnan vakautta koskevia sääntöjä, joiden toimivaltaiset viranomaiset katsovat olevan vähintään yhtä tiukat kuin yhteisön lainsäädännössä annetut säännöt, on ymmärrettävä viittaukseksi liikkeeseenlaskijaan, johon sovelletaan ja joka noudattaa toiminnan vakautta koskevia sääntöjä ja joka täyttää yhden seuraavista kriteereistä:

1)

se on sijoittautunut Euroopan talousalueelle;

2)

se on sijoittautunut G10-ryhmään kuuluvaan OECD-maahan;

3)

sen luottoluokitus on vähintään Investment Grade -tasoinen;

4)

liikkeeseenlaskijaan kohdistuvan syvällisen analyysin perusteella voidaan osoittaa, että kyseiseen liikkeeseenlaskijaan sovellettavat toiminnan vakautta koskevat säännöt ovat vähintään yhtä tiukat kuin yhteisön lainsäädännössä annetut säännöt.

7 artikla

Direktiivin 85/611/ETY 19 artiklan 1 kohdan h alakohta

Arvopaperistamisvälineet, joissa hyödynnetään pankin likviditeettilimiittiä

1.   Direktiivin 85/611/ETY 19 artiklan 1 kohdan h alakohdan neljännen luetelmakohdan viittaus arvopaperistamisvälineisiin on ymmärrettävä viittaukseksi arvopaperistamisalalla toimiviin yhtiön tai trustin muodossa taikka sopimuksella perustettuihin rakenteisiin.

2.   Direktiivin 85/611/ETY 19 artiklan 1 kohdan h alakohdan neljännen luetelmakohdan viittaus pankin likviditeettilimiittiin on ymmärrettävä viittaukseksi rahoitusjärjestelyihin, jotka on taannut rahoituslaitos, joka itse noudattaa direktiivin 85/611/ETY 19 artiklan 1 kohdan h alakohdan kolmannen luetelmakohdan säännöksiä.

8 artikla

Direktiivin 85/611/ETY 1 artiklan 2 kohta ja 19 artiklan 1 kohdan g alakohta

Helposti rahaksi muutettava rahoitusomaisuus, kun kyseessä ovat rahoitusjohdannaiset

1.   Kun kyseessä ovat rahoitusjohdannaiset, direktiivin 85/611/ETY 1 artiklan 2 kohdan viittaus helposti rahaksi muutettavaan rahoitusomaisuuteen on ymmärrettävä viittaukseksi rahoitusjohdannaisiin, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

niiden kohde-etuudet koostuvat yhdestä tai useammasta seuraavista:

i)

direktiivin 85/611/ETY 19 artiklan 1 kohdassa luetellut varojen lajit, mukaan lukien rahoitusvälineet, joilla on yksi tai useampia näiden varojen ominaisuuksista;

ii)

korot;

iii)

valuuttakurssit tai valuutat;

iv)

rahoitusindeksit;

b)

vakioimattomat johdannaissopimukset ovat direktiivin 85/611/ETY 19 artiklan 1 kohdan g alakohdan toisessa ja kolmannessa luetelmakohdassa säädettyjen vaatimusten mukaiset.

2.   Direktiivin 85/611/ETY 19 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitettuihin rahoitusjohdannaisiin kuuluvat välineet, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

ne mahdollistavat tämän artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun omaisuuserän luottoriskin siirron erillään kyseiseen omaisuuserään liittyvistä muista riskeistä;

b)

niistä ei johdu muiden kuin direktiivin 85/611/ETY 19 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen varojen luovuttamista tai siirtoa, mukaan lukien käteisenä tapahtuva luovuttaminen ja siirto;

c)

ne täyttävät direktiivin 85/611/ETY 19 artiklan 1 kohdan g alakohdan toisessa ja kolmannessa luetelmakohdassa ja tämän artiklan 3 ja 4 kohdassa vakioimattomille johdannaissopimuksille säädetyt vaatimukset;

d)

niiden riskit otetaan asianmukaisesti huomioon yhteissijoitusyrityksen riskienhallintajärjestelmässä ja sisäisen tarkastuksen mekanismeissa, jos vaarana on, että tiedonsaanti yhteissijoitusyrityksen ja luottojohdannaisen vastapuolen välillä on epäsymmetristä, koska vastapuoli voi saada julkistamatonta tietoa yrityksistä, joiden liikkeeseen laskemia omaisuuseriä käytetään luottojohdannaisten referenssiomaisuutena.

3.   Direktiivin 85/611/ETY 19 artiklan 1 kohdan g alakohdan kolmatta luetelmakohtaa sovellettaessa on viittaus käypään arvoon ymmärrettävä viittaukseksi määrään, johon omaisuuserä voitaisiin vaihtaa tai velka suorittaa asiaa tuntevien, liiketoimeen halukkaiden, toisistaan riippumattomien osapuolten välillä.

4.   Direktiivin 85/611/ETY 19 artiklan 1 kohdan g alakohdan kolmatta luetelmakohtaa sovellettaessa on viittaus luotettavaan ja varmistettavaan arviointiin ymmärrettävä viittaukseksi yhteissijoitusyrityksen tekemään arvostukseen, joka vastaa tämän artiklan 3 kohdassa tarkoitettua käypää arvoa ja joka ei perustu ainoastaan vastapuolen markkinanoteerauksiin ja täyttää seuraavat vaatimukset:

a)

arvostaminen perustuu joko välineen luotettavaan, päivitettyyn markkina-arvoon tai, jos sellaista ei ole saatavilla, asianmukaista ja tunnustettua menetelmää käyttävään hinnoittelumalliin;

b)

arvostuksen todentaa jokin seuraavista:

i)

asianmukainen ulkopuolinen taho, joka on riippumaton vakioimattoman johdannaissopimuksen vastapuolesta ja joka tekee todennuksen riittävän usein ja siten, että yhteissijoitusyritys voi tarkistaa sen;

ii)

yhteissijoitusyrityksen yksikkö, joka on riippumaton varainhoidosta vastaavasta osastosta ja jolla on tarvittavat välineet kyseiseen tarkoitukseen.

5.   Direktiivin 85/611/ETY 1 artiklan 2 kohdassa ja 19 artiklan 1 kohdan g alakohdassa oleva viittaus helposti rahaksi muutettavaan rahoitusomaisuuteen on ymmärrettävä siten, että se ei kata hyödykejohdannaisia.

9 artikla

Direktiivin 85/611/ETY 19 artiklan 1 kohdan g alakohta

Rahoitusindeksit

1.   Direktiivin 85/611/ETY 19 artiklan 1 kohdan g alakohdan viittaus rahoitusindekseihin on ymmärrettävä viittaukseksi indekseihin, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

ne ovat riittävästi hajautettuja ja täyttävät seuraavat vaatimukset:

i)

indeksin koostumus on sellainen, etteivät yhteen osaan kohdistuvat hintojen muutokset tai kaupankäynti vaikuta merkittävästi koko indeksin kehitykseen;

ii)

jos indeksi koostuu direktiivin 85/611/ETY 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista omaisuuseristä, se on hajautettu vähintään siten kuin kyseisen direktiivin 22 a artiklassa säädetään;

iii)

jos indeksi koostuu muista kuin direktiivin 85/611/ETY 19 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista omaisuuseristä, se on hajautettu tavalla, joka vastaa kyseisen direktiivin 22 a artiklan säännöksiä;

b)

indeksit kuvaavat riittävän tarkasti niitä markkinoita, joihin ne viittaavat, ja ne täyttävät seuraavat vaatimukset:

i)

indeksi mittaa kohde-etuuksista muodostuvan edustavan ryhmän arvon kehitystä merkityksellisellä ja asianmukaisella tavalla;

ii)

indeksiä tarkistetaan ja tasapainotetaan säännöllisesti julkisesti saatavilla olevien arviointiperusteiden perusteella, jotta voidaan varmistaa, että se edelleen heijastaa viitemarkkinoitaan;

iii)

kohde-etuudet ovat riittävän likvidit, minkä johdosta käyttäjät voivat tarvittaessa jäljitellä indeksiä;

c)

ne julkistetaan asianmukaisesti siten, että seuraavat vaatimukset täyttyvät:

i)

niiden julkistamisprosessi perustuu järkeviin menettelyihin hintojen keräämiseksi ja indeksiarvon laskemiseksi ja julkaisemiseksi ja sisältää hinnoittelumenettelyt sellaisille osille, joille ei ole saatavilla markkinahintaa;

ii)

olennaiset tiedot toimitetaan laajalti ja ajoissa esimerkiksi indeksin laskemisesta, tasapainotusmenetelmistä, indeksien muutoksista tai mahdollisista vaikeuksista toimittaa ajoissa tarkkoja tietoja.

2.   Jos sellaisten varojen koostumus, joita käytetään rahoitusjohdannaisten referenssiomaisuutena direktiivin 85/611/ETY 19 artiklan 1 kohdan mukaisesti, ei täytä tämän artiklan 1 kohdassa säädettyjä vaatimuksia, kyseisiä rahoitusjohdannaisia on pidettävä tämän direktiivin 8 artiklan 1 kohdan a alakohdan i, ii ja iii luetelmakohdassa tarkoitettujen kohde-etuuksien yhdistelmän sisältävinä rahoitusjohdannaisina, jos ne täyttävät 8 artiklan 1 kohdan vaatimukset.

10 artikla

Direktiivin 85/611/ETY 21 artiklan 3 kohdan neljäs alakohta

Siirtokelpoiset arvopaperit ja rahamarkkinavälineet, joihin sisältyy johdannaisia

1.   Direktiivin 85/611/ETY 21 artiklan 3 kohdan neljännen alakohdan viittaus johdannaisen sisältäviin siirtokelpoisiin arvopapereihin on ymmärrettävä viittaukseksi rahoitusvälineisiin, jotka täyttävät tämän direktiivin 2 artiklan 1 kohdan vaatimukset ja jotka sisältävät osan, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

a)

kyseisen osan ansiosta osa kassavirrasta tai koko kassavirta, jonka muutoin vaatisi pääsopimuksena toimiva siirtokelpoinen arvopaperi, voidaan muuttaa määrätyn koron, rahoitusvälineen hinnan, valuuttakurssin, hinta- tai korkoindeksin, luottoluokituksen tai luottoindeksin tai muun muuttujan mukaan, ja se voi siksi vaihdella samalla tavalla kuin itsenäinen johdannainen;

b)

sen taloudelliset ominaisuudet ja riskit eivät ole läheisessä yhteydessä pääsopimuksen ominaisuuksiin ja riskeihin;

c)

sillä on merkittävä vaikutus siirtokelpoisen arvopaperin riskiprofiiliin ja hinnoitteluun.

2.   Rahamarkkinavälineitä, jotka täyttävät yhden 3 artiklan 2 kohdassa säädetyistä vaatimuksista ja kaikki 4 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetyt vaatimukset ja joihin sisältyy osa, joka täyttää tämän artiklan 1 kohdan vaatimukset, on pidettävä johdannaisen sisältävinä rahamarkkinavälineinä.

3.   Siirtokelpoisen arvopaperin tai rahamarkkinavälineen ei katsota sisältävän johdannaista, kun se sisältää osan, joka voidaan siirtää sopimuksen perusteella siirtokelpoisesta arvopaperista tai rahamarkkinavälineestä riippumatta. Tällaista osaa on pidettävä erillisenä rahoitusvälineenä.

11 artikla

Direktiivin 85/611/ETY 21 artiklan 2 kohta

Tehokkaaseen salkunhoitoon tarkoitetut menetelmät ja välineet

1.   Direktiivin 85/611/ETY 21 artiklan 2 kohdan viittaus siirtokelpoisiin arvopapereihin liittyviin tehokkaassa salkunhoidossa käytettäviin menetelmiin ja välineisiin on ymmärrettävä viittaukseksi menetelmiin ja välineisiin, jotka täyttävät seuraavat vaatimukset:

a)

ne ovat taloudellisesti asianmukaisia, koska ne toteutetaan kustannustehokkaasti;

b)

niihin on tehty sijoitus yhdessä tai useammassa seuraavista tarkoituksista:

i)

riskin pienentäminen;

ii)

kustannusten pienentäminen;

iii)

lisäpääoman tai lisätulojen muodostaminen yhteissijoitusyritykselle siten, että riskitaso on yhteissijoitusyrityksen riskiprofiilin ja direktiivin 85/611/ETY 22 artiklassa annettujen riskinhajautussääntöjen mukainen;

c)

yhteissijoitusyrityksen riskienhallintajärjestelmässä otetaan huomioon niihin liittyvät riskit.

2.   Edellä 1 kohdassa säädetyt vaatimukset täyttäviä, rahamarkkinavälineisiin liittyviä menetelmiä ja välineitä on pidettävä direktiivin 85/611/ETY 21 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuina rahamarkkinavälineisiin liittyvinä tehokkaassa salkunhoidossa käytettävinä menetelminä ja välineinä.

12 artikla

Direktiivin 85/611/ETY 22 a artiklan 1 kohta

Indeksiä jäljittelevä yhteissijoitusyritys

1.   Direktiivin 85/611/ETY 22 a artiklan 1 kohdan viittaus osake- tai joukkovelkakirjaindeksin jäljittelyyn on ymmärrettävä viittaukseksi indeksin perustana olevien varojen jäljittelyyn, mukaan lukien johdannaisten tai muiden direktiivin 85/611/ETY 21 artiklan 2 kohdassa ja tämän direktiivin 11 artiklassa tarkoitettujen menetelmien tai välineiden käyttö.

2.   Direktiivin 85/611/ETY 22 a artiklan 1 kohdan ensimmäisen luetelmakohdan viittaus tarpeeksi hajautettuun indeksiin on ymmärrettävä viittaukseksi indeksiin, joka on mainitun direktiivin 22 a artiklassa säädettyjen riskinhajauttamissääntöjen mukainen.

3.   Direktiivin 85/611/ETY 22 a artiklan 1 kohdan toisen luetelmakohdan viittaus riittävän tarkasti kuvaavaan indeksiin on ymmärrettävä viittaukseksi indeksiin, jonka laatija käyttää tunnustettua metodiikkaa, joka ei yleensä johda merkittävän liikkeeseenlaskijan sulkemiseen markkinoilta, joihin indeksi viittaa.

4.   Direktiivin 85/611/ETY 22 a artiklan 1 kohdan kolmannen luetelmakohdan viittaus asianmukaisesti julkistettuun indeksiin on ymmärrettävä viittaukseksi indeksiin, joka täyttää seuraavat vaatimukset:

a)

se on yleisön käytettävissä;

b)

indeksin laatija on riippumaton indeksiä jäljittelevästä yhteissijoitusyrityksestä.

Mitä b alakohdassa säädetään ei estä indeksin laatijoita ja yhteissijoitusyritystä olemasta osa samaa taloudellista ryhmittymää edellyttäen, että käytössä on tehokkaat järjestelyt eturistiriitojen käsittelemiseksi.

13 artikla

Saattaminen osaksi kansallista lainsäädäntöä

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 23 päivänä maaliskuuta 2008. Niiden on viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisena nämä säännökset sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 23 päivästä heinäkuuta 2008.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

14 artikla

Voimaantulo

Tämä direktiivi tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

15 artikla

Osoitus

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä maaliskuuta 2007.

Komission puolesta

Charlie McCREEVY

Komission jäsen


(1)  EYVL L 375, 31.12.1985, s. 3. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2005/1/EY (EUVL L 79, 24.3.2005, s. 9).


Top