EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32007D0129

2007/129/EY: Komission päätös, tehty 16 päivänä helmikuuta 2007 , kriittisiä käyttötarkoituksia varten Kreikassa sallittujen metyylibromidin määrien vahvistamisesta 1 päivän kesäkuuta ja 31 päivän joulukuuta 2006 väliseksi ajaksi otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000 nojalla (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 448)

OJ L 55, 23.2.2007, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 219M , 24.8.2007, p. 277–279 (MT)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/129(1)/oj

23.2.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 55/28


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 16 päivänä helmikuuta 2007,

kriittisiä käyttötarkoituksia varten Kreikassa sallittujen metyylibromidin määrien vahvistamisesta 1 päivän kesäkuuta ja 31 päivän joulukuuta 2006 väliseksi ajaksi otsonikerrosta heikentävistä aineista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000 nojalla

(tiedoksiannettu numerolla K(2007) 448)

(Ainoastaan kreikankielinen teksti on todistusvoimainen)

(2007/129/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon otsonikerrosta heikentävistä aineista 29 päivänä kesäkuuta 2000 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2037/2000 (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 2 kohdan ii alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Asetuksen (EY) N:o 2037/2000 3 artiklan 2 kohdan i alakohdan d alakohdassa ja 4 artiklan 2 kohdan i alakohdan d alakohdassa kielletään metyylibromidin tuotanto, tuonti ja markkinoille saattaminen kaikkiin tarkoituksiin 31 päivän joulukuuta 2004 jälkeen, lukuun ottamatta muun muassa (2) kriittisiä käyttötarkoituksia 3 artiklan 2 kohdan ii alakohdan mukaisesti sekä Montrealin pöytäkirjan osapuolten päätöksessä IX/6 esitettyjä perusteita ja muita osapuolten hyväksymiä asiaankuuluvia perusteita. Kriittisiä käyttötarkoituksia varten myönnettävät vapautukset on tarkoitettu rajoitetuiksi, lyhytkestoisiksi poikkeuksiksi, joiden voimassaoloaikana otetaan käyttöön vaihtoehtoisia ratkaisuja.

(2)

Päätöksessä IX/6 todetaan, että metyylibromidin käyttöä olisi pidettävä ”kriittisenä” vain, jos hakija todistaa, että mahdottomuus käyttää metyylibromidia tiettyyn käyttökohteeseen johtaisi merkittävään markkinahäiriöön ja että käyttäjän saatavilla ei ole teknisesti ja taloudellisesti toteutuskelpoisia vaihtoehtoja tai korvaavia tuotteita, jotka ovat ympäristön ja terveyden kannalta hyväksyttäviä ja soveltuvat kyseessä oleville kasveille pyynnössä tarkoitetuissa olosuhteissa. Jos metyylibromidia käytetään ja kulutetaan kriittisiin käyttötarkoituksiin, se olisi lisäksi sallittava vain, jos kaikki teknisesti ja taloudellisesti mahdolliset toimet metyylibromidin kriittisen käytön ja siihen mahdollisesti liittyvien päästöjen minimoimiseksi on toteutettu. Hakijan olisi myös todistettava, että vaihtoehtoisia ja korvaavia tuotteita pyritään asianmukaisesti arvioimaan, saattamaan markkinoille ja hyväksymään kansallisessa sääntelyssä, ja että vaihtoehtoisten tuotteiden kehittämiseksi ja levittämiseksi on olemassa tutkimusohjelmia.

(3)

Komissio sai 18. tammikuuta 2006 Kreikalta pyynnön käyttää yhteensä 113 081 kg metyylibromidia kriittisiin tarkoituksiin 1. tammikuuta ja 31. joulukuuta 2006 välisenä aikana.

(4)

Komissio vahvisti metyylibromidin kriittisiin käyttötarkoituksiin sallitun määrän Kreikassa vuonna 2006 soveltaen päätöksessä IX/6 ja asetuksen (EY) N:o 2037/2000 3 artiklan 2 kohdan ii alakohdassa esitettyjä perusteita. Komissio totesi, että asianmukaisia vaihtoehtoisia tuotteita on saatavilla tietyissä määrin ja että Kreikassa voidaan käyttää 46 771 kg metyylibromidia kriittisiin käyttötarkoituksiin vuonna 2006. Kriittiset käyttötarkoitukset ovat samankaltaisia kuin Montrealin pöytäkirjan seitsemännentoista osapuolikokouksen (3) päätöksen XVII/9 taulukossa A Kreikalle määritellyt käyttötarkoitukset.

(5)

Asetuksen 3 artiklan 2 kohdan ii alakohdassa säädetään, että komissio myös määrittelee käyttäjät, jotka voivat käyttää kriittisiä käyttötarkoituksia koskevaa poikkeusta hyväkseen. Koska 17 artiklan 2 kohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden on määriteltävä metyylibromidin käyttöön osallistuvan henkilökunnan vähimmäispätevyysvaatimukset, ja koska kaasutus on ainoa käyttötarkoitus, komissio päätti, että ainoita käyttäjiä ovat metyylibromidin kaasuttajat, joita jäsenvaltiot ovat ehdottaneet ja joille komissio on antanut luvan metyylibromidin käyttöön kriittisiä käyttötarkoituksia varten. Kaasutuksen suorittajilla on työn suorittamisen vaatima pätevyys, toisin kuin esimerkiksi viljelijöillä tai myllyjen omistajilla, joilla ei yleensä ole pätevyyttä metyylibromidin käyttöön mutta joiden mailla tai tiloissa sitä käytetään. Lisäksi jäsenvaltiot ovat ottaneet käyttöön menettelyjä määritelläkseen alueellaan toimivat kaasuttajat, joilla on lupa käyttää metyylibromidia kriittisiin käyttötarkoituksiin.

(6)

Asetuksen 4 artiklan 2 kohdan ii alakohdassa säädetään, että jollei 4 artiklan 4 kohdasta muuta johdu, muiden yritysten kuin tuottajien ja maahantuojien metyylibromidin markkinoille saattaminen ja käyttö kielletään 31 päivän joulukuuta 2005 jälkeen. Asetuksen 4 artiklan 4 kohdassa säädetään, että 4 artiklan 2 kohtaa ei sovelleta valvottavien aineiden markkinoille saattamiseen ja käyttöön, jos on kyse 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti sallittujen kriittisten käyttötarkoitusten aiheuttaman kysynnän tyydyttämisestä.

Sen vuoksi kaasuttajilla, jotka komissio on rekisteröinyt vuonna 2006, olisi tuottajien ja tuojien lisäksi lupa saattaa metyylibromidia markkinoille ja käyttää sitä kriittisiin käyttötarkoituksiin 31 päivän joulukuuta 2005 jälkeen. Kaasuttaja edellyttää yleensä tuojaa niin metyylibromidin tuontiin kuin sen toimitukseen.

(7)

Kaasuttajilla, jotka komissio on rekisteröinyt kriittisten käyttötarkoitusten osalta vuonna 2005, olisi lupa siirtää vuodelle 2006 mahdolliset jäljellä olevat metyylibromidimäärät (jäljempänä ’varastot’), joita ei ollut käytetty vuonna 2005. Euroopan komissio on aloittanut lupamenettelyn vähentääkseen tällaisia metyylibromidivarastoja ennen kuin tuodaan tai tuotetaan lisää metyylibromidia sallittuihin kriittisiin käyttötarkoituksiin vastaamiseksi vuonna 2006. Päätöksessä IX/6 todetaan, että metyylibromidin tuotanto ja käyttö kriittisiin käyttötarkoituksiin olisi sallittava vain, jos metyylibromidia ei ole saatavana käyttämättömän tai kierrätetyn metyylibromidin varastoista. Asetuksen 3 artiklan 2 kohdan ii alakohdassa säädetään, että metyylibromidin tuotanto ja tuonti sallitaan vain, jollei kierrätettyä tai regeneroitua metyylibromidia ole saatavissa miltään osapuolelta. Päätöksen IX/6 ja asetuksen 3 artiklan 2 kohdan ii alakohdan mukaisesti ja Kreikan komissiolle toimittamien tietojen mukaan Kreikassa ei ole varastossa metyylibromidia, jota voitaisiin käyttää kriittisiin käyttötarkoituksiin.

(8)

Komission päätöksellä 2006/350/EY (4) komissio myönsi 8 jäsenvaltiolle luvan käyttää yhteensä 1 607 587 kg metyylibromidia kriittisiin käyttötarkoituksiin 1. tammikuuta ja 31. joulukuuta 2006 välisenä aikana kyseisiltä jäsenvaltioilta heinäkuussa 2005 saatujen hakemusten mukaisesti. Tällä päätöksellä Kreikalle sallittu metyylibromidin määrä vastaa määrää, joka metyylibromidia tarvitaan kriittisiin käyttötarkoituksiin 1. kesäkuuta ja 31. joulukuuta 2006 välisenä aikana.

(9)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat asetuksen (EY) N:o 2037/2000 18 artiklalla perustetun komitean lausunnon mukaiset.

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kreikan sallitaan käyttää yhteensä 46 771 kg metyylibromidia kriittisiin käyttötarkoituksiin 1 päivän kesäkuuta ja 31 päivän joulukuuta 2006 välisenä aikana liitteessä esitettyjen erityisten määrien ja käyttötarkoitusten mukaisesti.

2 artikla

Kreikan ilmoittamien, kriittisiin käyttötarkoituksiin 1. kesäkuuta 2006 jälkeen saatavilla olevien varastojen määrä vähennetään määrästä, joka voidaan tuoda maahan tai tuottaa kyseisessä jäsenvaltiossa kriittisiä käyttötarkoituksia varten.

3 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä kesäkuuta 2006, ja sen voimassaolo päättyy 31 päivänä joulukuuta 2006.

4 artikla

Tämä päätös on osoitettu Kreikan tasavallalle.

Tehty Brysselissä 16 päivänä helmikuuta 2007.

Komission puolesta

Stavros DIMAS

Komission jäsen


(1)  EYVL L 244, 29.9.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna neuvoston asetuksella (EY) N:o 1791/2006 (EUVL L 363, 20.12.2006, s. 1).

(2)  Muita käyttötarkoituksia ovat karanteenikäsittely ja kuljetusta edeltävä käsittely, käyttö raaka-aineeksi sekä laboratorio- ja analyysikäyttötarkoitukset.

(3)  UNEP/OzL.Pro.17/11. Report of the Seventeenth Meeting of the Parties to the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer, held 12-16 December 2005 in Dakar, Senegal. www.unep.org/ozone/Meeting_Documents/mop/index.asp

(4)  EUVL L 130, 18.5.2006, s. 29.


LIITE

Kreikan tasavalta

Sallitut kriittiset käyttötarkoitukset

Kg

Kuivatut hedelmät (rusinat ja viikunat)

1 347

Jauhomyllyt ja elintarvikkeiden jalostusyritykset

8 000

Riisi ja palkokasvit

924

Tomaatti ja kurkku (katteen alla)

36 500

Yhteensä

46 771

Jäsenvaltion kriittisiin käyttötarkoituksiin saatavilla olevan metyylibromidin varastot = 0 kg.


Top