EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006E1002R(01)

Oikaistaan neuvoston yhteinen toiminta 2006/1002/YUTP, 21 päivältä joulukuuta 2006 , Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitoksen perustamista koskevan yhteisen toiminnan 2001/554/YUTP muuttamisesta ( EUVL L 409, 30.12.2006 )

OJ L 36, 8.2.2007, p. 66–67 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2006/1002/corrigendum/2007-02-08/oj

8.2.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 36/66


Oikaistaan neuvoston yhteinen toiminta 2006/1002/YUTP, 21 päivältä joulukuuta 2006, Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitoksen perustamista koskevan yhteisen toiminnan 2001/554/YUTP muuttamisesta

( Euroopan unionin virallinen lehti L 409, 30. joulukuuta 2006 )

Korvataan yhteinen toiminta 2006/1002/YUTP seuraavasti:

NEUVOSTON YHTEINEN TOIMINTA 2006/1002/YUTP,

21 päivältä joulukuuta 2006,

Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitoksen perustamista koskevan yhteisen toiminnan 2001/554/YUTP muuttamisesta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 14 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto hyväksyi 20 päivänä heinäkuuta 2001 yhteisen toiminnan 2001/554/YUTP Euroopan unionin turvallisuusalan tutkimuslaitoksen perustamisesta (1).

(2)

Korkeana edustajana toimiva pääsihteeri esitti mainitun yhteisen toiminnan 19 artiklan mukaisesti 28 päivänä heinäkuuta 2006 kertomuksen yhteisen toiminnan täytäntöönpanemisesta sen mahdollista uudelleen tarkastelua varten.

(3)

Poliittisten ja turvallisuusasioiden komitea (PTK) pani merkille kyseisen kertomuksen 22 päivänä syyskuuta 2006 tutkimuslaitoksen toiminnan poliittista valvontaa koskevan tehtävänsä mukaisesti ja suositti, että neuvosto muuttaisi yhteistä toimintaa tarvittavalla tavalla kertomuksen perusteella.

(4)

Yhteistä toimintaa 2001/554/YUTP olisi muutettava vastaavasti,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN YHTEISEN TOIMINNAN:

1 artikla

Muutetaan yhteinen toiminta 2001/554/YUTP seuraavasti:

1)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Tehtävät

Tutkimuslaitos osallistuu YUTP:n (yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka) ja erityisesti ETPP:n (Euroopan turvallisuus- ja puolustuspolitiikka) kehittämiseen Euroopan turvallisuusstrategian mukaisesti. Tätä varten se tekee akateemista tutkimusta ja poliittisia analyyseja, järjestää seminaareja ja toteuttaa tiedotus- ja viestintätoimintaa kyseisellä alalla. Tutkimuslaitoksen työllä edistetään muun muassa transatlanttista vuoropuhelua. Tutkimuslaitoksen työssä käytetään verkostoa, jonka avulla vaihdetaan tietoja muiden tutkimuslaitosten ja asiantuntijaryhmien kanssa sekä Euroopan unionissa että sen ulkopuolella. Tutkimuslaitoksen työn tuloksia levitetään mahdollisimman laajasti lukuun ottamatta turvaluokiteltuja tietoja, joihin sovelletaan päätöksessä 2001/264/EY (2) vahvistettuja neuvoston turvallisuussääntöjä.

2)

Korvataan 5 artiklan 5 kohta seuraavasti:

”5.   Jäsenvaltioiden edustajat tekevät johtokunnan päätökset määräenemmistöllä, ja äänet painotetaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 23 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän yhteisen toiminnan 12 artiklan 2 kohdan soveltamista. Johtokunta vahvistaa työjärjestyksensä.”

3)

Lisätään 6 artiklaan 3 a kohta seuraavasti:

”3 a.   Johtajaa voi avustaa apulaisjohtaja erityisesti 2 artiklan mukaisten tutkimuslaitoksen tehtävien hoidossa, jos johtokunta niin päättää ottaen huomioon rahoitusvaikutukset sen jälkeen, kun jäsenvaltioiden edustajat ovat yksimielisesti hyväksyneet vuotuisen talousarvion.

Johtaja nimittää apulaisjohtajan johtokunnan hyväksyttyä asian. Apulaisjohtaja nimitetään kolmen vuoden kaudeksi, ja toimikautta voidaan jatkaa yhdellä kolmivuotiskaudella.”

4)

Korvataan 7 artikla seuraavasti:

”7 artikla

Henkilöstö

1.   Tutkimuslaitoksen henkilöstöllä, joka koostuu tutkijoista ja hallintohenkilöstöstä, on sopimussuhteisten työntekijöiden asema, ja heidät otetaan palvelukseen jäsenvaltioiden kansalaisten keskuudesta.

2.   Tutkimuslaitoksen tutkijat ja apulaisjohtaja otetaan palvelukseen heillä YUTP:sta sekä erityisesti ETPP:sta olevien ansioiden ja akateemisen asiantuntemuksen perusteella sekä oikeudenmukaisten ja avoimien kilpailumenettelyjen kautta.”

5)

Korvataan 10 artikla seuraavasti:

”10 artikla

Työohjelma

1.   Johtaja laatii kunkin vuoden syyskuun 30 päivään mennessä luonnoksen seuraavan vuoden vuotuiseksi työohjelmaksi, johon liitetään ohjeelliset pitkän aikavälin tulevaisuudennäkymät seuraaville vuosille, ja toimittaa sen johtokunnalle.

2.   Johtokunta hyväksyy vuotuisen työohjelman kunkin vuoden marraskuun 30 päivään mennessä.”

6)

Korvataan 11 artiklan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Tutkimuslaitoksen tulot muodostuvat jäsenvaltioiden bruttokansantuloon perustuvista rahoitusosuuksista. Lisärahoitusta voidaan johtajan suostumuksella ottaa vastaan yksittäisiltä jäsenvaltioilta tai muista lähteistä erityistoimia varten.”

7)

Korvataan 12 artikla seuraavasti:

”12 artikla

Talousarviomenettely

1.   Johtaja toimittaa johtokunnalle kunkin vuoden syyskuun 30 päivään mennessä tutkimuslaitoksen vuotuisen talousarvioesityksen, joka kattaa seuraavan varainhoitovuoden hallintomenot, toimintamenot ja oletetut tulot.

2.   Johtokunta hyväksyy jäsenvaltioiden edustajien yksimielisellä päätöksellä tutkimuslaitoksen vuotuisen talousarvion kunkin vuoden marraskuun 30 päivään mennessä.

3.   Väistämättömissä, poikkeuksellisissa tai odottamattomissa olosuhteissa johtaja voi tehdä johtokunnalle esityksen lisätalousarvioksi. Johtokunta hyväksyy lisätalousarvion jäsenvaltioiden edustajien yksimielisellä päätöksellä ottaen asianmukaisesti huomioon asian kiireellisyyden.”

8)

Korvataan 17 artikla seuraavasti:

”17 artikla

Palvelukseen lähettäminen

1.   Jäsenvaltiot ja kolmannet valtiot voivat johtajan suostumuksella lähettää tutkimuslaitokseen rajoitetuksi ajaksi vierailevia tutkijoita osallistumaan tutkimuslaitoksen toimintaan 2 artiklan mukaisesti.

2.   Johtajan suostumuksella voidaan tutkimuslaitokseen lähettää asiantuntijoita jäsenvaltioista ja virkamiehiä EU:n toimielimistä tai virastoista määräajaksi tutkimuslaitoksen organisaatiorakenteeseen kuuluviin toimiin ja/tai erityistehtäviin ja -hankkeisiin.

3.   Henkilöstön jäseniä voidaan lähettää määräajaksi yksikön edun vuoksi tutkimuslaitoksen ulkopuoliseen tehtävään tutkimuslaitoksen henkilöstöä koskevien säännösten mukaisesti.

4.   Johtokunta hyväksyy johtajan ehdotuksesta tilapäistä työskentelyä koskevat määräykset.”

9)

Lisätään artikla seuraavasti:

”18 a artikla

Komission osallistuminen

Komissio osallistuu tiiviisti tutkimuslaitoksen työhön. Tutkimuslaitos luo komissioon tarvittaessa yhteistyösuhteet asiantuntemuksen ja neuvojen vaihtamiseksi yhteistä etua koskevilla aloilla.”

10)

Korvataan 19 artikla seuraavasti:

”19 artikla

Raportointi

Korkeana edustajana toimiva pääsihteeri esittää neuvostolle 31 päivään heinäkuuta 2011 mennessä tutkimuslaitoksen toimintaa koskevan kertomuksen ja liittää siihen tarvittaessa aiheellisia suosituksia laitoksen edelleenkehittämistä varten.”

11)

Poistetaan 20 artiklan 1, 2, 4 ja 5 kohta.

2 artikla

Tämä yhteinen toiminta tulee voimaan päivänä, jona se hyväksytään.

3 artikla

Tämä yhteinen toiminta julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KORKEAOJA


(1)  EYVL L 200, 25.7.2001, s. 1.

(2)  EYVL L 101, 11.4.2001, s. 1, päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2005/952/EY (EUVL L 346, 29.12.2005, s. 18).”


Top