EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1966R(01)

Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 1966/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006 , kalastustoimia koskevien tietojen sähköisestä kirjaamisesta ja toimittamisesta sekä kaukohavaintokeinoista ( EUVL L 409, 30.12.2006 )

OJ L 36, 8.2.2007, p. 3–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1966/corrigendum/2007-02-08/oj

8.2.2007   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 36/3


Oikaistaan neuvoston asetus (EY) N:o 1966/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006, kalastustoimia koskevien tietojen sähköisestä kirjaamisesta ja toimittamisesta sekä kaukohavaintokeinoista

( Euroopan unionin virallinen lehti L 409, 30. joulukuuta 2006 )

Korvataan asetus (EY) N:o 1966/2006 seuraavasti:

NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1966/2006,

annettu 21 päivänä joulukuuta 2006,

kalastustoimia koskevien tietojen sähköisestä kirjaamisesta ja toimittamisesta sekä kaukohavaintokeinoista

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2371/2002 (1) vahvistetaan puitteet elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämiselle ja kestävälle hyödyntämiselle yhteisessä kalastuspolitiikassa.

(2)

Vesiluonnonvarojen säilyttämistä ja kestävää hyödyntämistä koskevat tavoitteet saavutetaan asettamalla vesialueille pääsyä ja kalavarojen käyttöoikeutta koskevia edellytyksiä, eli saaliita ja pyyntiponnistusta rajoittamalla sekä hyväksymällä kalastusmenetelmiin, pyydyksiin ja saaliiden kokoon liittyviä teknisiä toimenpiteitä.

(3)

Kalastusmahdollisuuksien moitteettoman hallinnoinnin turvaamiseksi ja mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi on sen vuoksi tarpeen seurata kalastustoimintaa siihen parhaiten soveltuvia keinoja käyttäen. Pyydettyjen määrien valvonta tapahtuu pääasiassa keräämällä tietoja saaliista, saaliiden purkamisista, jälleenlaivauksista, kuljetuksista ja myynnistä, kun taas pyyntiponnistuksen valvonta tapahtuu pääasiassa keräämällä tietoja alusten ominaisuuksista, kalastukseen käytetystä ajasta ja käytetyistä pyydyksistä. Kalastuksenvalvontaviranomaiset voivat lisäksi kaukovalvontatekniikan avulla seurata alusten läsnäoloa jollakin tietyllä alueella. Kaikkien näiden keinojen yhteiskäyttö lisää tietojen tarkkuutta.

(4)

Asetuksen (EY) N:o 2371/2002 22 artiklan 1 kohdassa säädetään, että neuvosto päättää vuonna 2004 velvollisuudesta kirjata ja toimittaa sähköisesti kalastustoimia koskevat merkitykselliset tiedot, saaliiden purkaminen ja jälleenlaivaaminen sekä myynti-ilmoitukset mukaan luettuina, ja sen 23 artiklan 3 kohdassa säädetään, että neuvosto päättää vuonna 2004 velvollisuudesta ottaa käyttöön alusten kaukohavaintojärjestelmä.

(5)

Jäsenvaltiot ja muut maat ovat viime vuosina toteuttaneet kalastustoimia koskevien tietojen sähköiseen kirjaamiseen ja toimittamiseen samoin kuin kaukohavaintojärjestelmiin liittyviä kokeiluhankkeita. Järjestelmät ovat osoittautuneet toimiviksi ja kustannustehokkaiksi.

(6)

Yhteiseen kalastuspolitiikkaan sovellettavasta valvontajärjestelmästä 12 päivänä lokakuuta 1993 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 (2) 6 artiklassa säädetään, että yhteisön kalastusalusten päälliköiden on pidettävä aluspäiväkirjaa.

(7)

Asetuksen (EY) N:o 2371/2002 22 artiklassa säädetään, että kalastustuotteita saa myydä kalastusalukselta ainoastaan rekisteröidyille ostajille tai rekisteröidyissä huutokaupoissa.

(8)

Asetuksen (ETY) N:o 2847/93 9 artiklassa säädetään, että julkisten huutokauppakeskusten tai muiden jäsenvaltioiden hyväksymien elinten tai henkilöiden, jotka vastaavat kalastustuotteiden kaupan pitämisestä ensimmäistä kertaa, on luovutettava myynti-ilmoitus ensimmäisen myynnin ajankohtana sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa tuotteet pidetään kaupan ensimmäistä kertaa.

(9)

Asetuksen (ETY) N:o 2847/93 8 artiklassa säädetään, että jokaisen yhteisön kalastusaluksen päällikön, jonka aluksen kokonaispituus on vähintään 10 metriä, tai hänen edustajansa on kunkin kalastusmatkan jälkeen ja 48 tunnin kuluessa saaliin aluksesta purkamisesta toimitettava ilmoitus sen jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille, jossa purkaminen on suoritettu.

(10)

Asetuksen (ETY) N:o 2847/93 9 artiklassa säädetään myös, että jos kalastustuotteiden ensimmäinen kaupan pitäminen ei tapahdu siinä jäsenvaltiossa, jossa tuotteet on purettu aluksesta, ensimmäisen kaupan pitämisen seurannasta vastaavan jäsenvaltion on varmistettava, että myynti-ilmoituksen jäljennös toimitetaan mahdollisimman pian näiden tuotteiden aluksesta purkamisen seurannasta vastaaville viranomaisille.

(11)

Asetuksen (ETY) N:o 2847/93 19 artiklassa säädetään, että jäsenvaltioiden on luotava tietokoneistettu tietokanta ja perustettava varmentamisjärjestelmä, johon kuuluu erityisesti tietojen vertailu ja tarkastaminen.

(12)

Asetuksen (ETY) N:o 2847/93 9 artiklassa säädetään myös, että toimivaltaisille viranomaisille on toimitettava haltuunottoilmoitus, mikä on kyseisen ilmoituksen haltijan tehtävä, jos tuotteita ei saateta myyntiin tai ne on tarkoitus saattaa myyntiin vasta myöhemmin.

(13)

Kaukohavaintojärjestelmää olisi käytettävä ainoastaan silloin, kun on selvää näyttöä siitä, että siitä koituu kustannushyötyä verrattuna pelkkien perinteisten valvontakeinojen, kuten partioalusten ja lentokoneiden, käyttöön laittomasti toimivien kalastusalusten etsinnässä.

(14)

Sen vuoksi olisi vahvistettava valvontatarkoituksiin käytettävää tietojen sähköistä kirjaamista ja toimittamista sekä kaukohavaintokeinoja koskevat edellytykset.

(15)

Esitysmuodot, joita kansalliset toimivaltaiset viranomaiset käyttävät tietojen vaihtamiseksi valvonta- ja tarkastustarkoituksiin, olisi määriteltävä yksityiskohtaisissa täytäntöönpanosäännöissä.

(16)

Jäsenvaltion olisi saatava vapaasti valita, mitä tietojen toimittamisen muotoa sen lipun alla purjehtivat alukset käyttävät.

(17)

Valvontatekniikan käyttöönottoon liittyvät investoinnit ovat tukikelpoisia yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa ja kansainvälisen merioikeuden alaa koskevista yhteisön rahoitustoimenpiteistä 22 päivänä toukokuuta 2006 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 861/2006 (3) nojalla.

(18)

Tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (4) mukaisesti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Tietojen sähköinen kirjaaminen ja toimittaminen

1.   Yhteisön kalastusaluksen päällikön on kirjattava sähköisesti kalastustoimiin liittyvät tiedot, jotka hänen edellytetään kirjaavan aluspäiväkirjaan ja jälleenlaivausilmoitukseen, sellaisina kuin ne on määritelty asiaa koskevassa yhteisön lainsäädännössä, ja lähetettävä ne sähköisesti lippuvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

2.   Yhteisön kalastusaluksen päällikön tai hänen edustajansa on kirjattava sähköisesti kalastustoimiin liittyvät tiedot, jotka on kirjattava lastin purkausilmoitukseen, sellaisena kuin se on määritelty asiaa koskevassa yhteisön lainsäädännössä, ja lähetettävä ne sähköisesti lippuvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle.

3.   Rekisteröidyn ostajan, rekisteröidyn kalahuutokaupan tai muun jäsenvaltioiden hyväksymän yhteisön tai henkilön, joka vastaa kalastustuotteiden ensimyynnistä, on kirjattava ja toimitettava sähköisesti ensimyyntiä koskeva ilmoitus ja tarvittaessa haltuunottoilmoitus niille toimivaltaisille viranomaisille, joiden alueella kalastustuotteet pidetään ensimmäisen kerran kaupan.

4.   Jäsenvaltioilla on oltava tarvittavat hallinnolliset ja tekniset rakenteet, joiden avulla ne voivat vastaanottaa, käsitellä, ristiintarkastaa ja toimittaa edelleen sähköisesti ainakin 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuihin aluspäiväkirjoihin, jälleenlaivausilmoituksiin, lastin purkausilmoituksiin, myynti-ilmoituksiin ja haltuunottoilmoituksiin sisältyvät tiedot.

2 artikla

Tietojen antamistiheys ja todistusvoimaisuus

1.   Kalastusaluksen päällikön on toimitettava asianomaiset aluspäiväkirjatiedot vähintään kerran päivässä. Hänen on toimitettava nämä tiedot myös lippuvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä. Hänen on joka tapauksessa toimitettava asianomaiset aluspäiväkirjatiedot sen jälkeen, kun viimeinen kalastustoimi on suoritettu, ja ennen satamaan saapumista.

2.   Lippuvaltion toimivaltaisen viranomaisen kirjaamia aluspäiväkirjaa, jälleenlaivausilmoitusta ja lastin purkausilmoitusta koskevia tietoja pidetään todistusvoimaisina kansallisessa lainsäädännössä vahvistetuin edellytyksin.

3.   Jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen kirjaamia ensimyyntiä koskevaa ilmoitusta ja haltuunottoilmoitusta koskevia tietoja pidetään todistusvoimaisina kansallisessa lainsäädännössä vahvistetuin edellytyksin.

3 artikla

Asteittainen käyttöönotto

1.   Velvoitetta, joka koskee 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen sähköistä kirjaamista ja toimittamista, sovelletaan kokonaispituudeltaan yli 24 metriä pitkien kalastusalusten päälliköihin 24 kuukauden kuluessa 5 artiklassa tarkoitettujen täytäntöönpanosääntöjen voimaantulosta ja kokonaispituudeltaan yli 15 metriä pitkien kalastusalusten päälliköihin 42 kuukauden kuluessa täytäntöönpanosääntöjen voimaantulosta.

2.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa säädetään, jäsenvaltio voi 12 kuukauden kuluttua 5 artiklassa tarkoitettujen täytäntöönpanosääntöjen voimaantulosta velvoittaa ne sen lipun alla purjehtivien kalastusalusten päälliköt, joita tarkoitetaan 1 kohdassa ja joiden aluksen kokonaispituus on enintään 15 metriä, kirjaamaan ja toimittamaan sähköisesti 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot tai sallia tämän.

3.   Rantajäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on hyväksyttävä lippujäsenvaltiolta saadut sähköiset ilmoitukset, jotka sisältävät 2 kohdassa tarkoitetuilta kalastusaluksilta saadut tiedot.

4.   Velvoitetta, joka koskee myynti-ilmoitusten ja tarvittaessa haltuunottoilmoitusten sähköistä kirjaamista ja toimittamista, sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2009 rekisteröityihin ostajiin, rekisteröityihin kalahuutokauppoihin tai muihin jäsenvaltioiden hyväksymiin yhteisöihin tai henkilöihin, jotka vastaavat kalastustuotteiden ensimyynnistä ja joiden kalastustuotteiden ensimyynnin liikevaihto on yli 400 000 euroa vuodessa.

4 artikla

Kaukohavaintojärjestelmä

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden kalastuksen seurantakeskuksilla on 1 päivästä tammikuuta 2009 tarvittavat tekniset valmiudet, jotta ne voivat vertailla satelliitin tai muiden vastaavien järjestelmien maahan lähettämiin kaukohavainnointikuviin perustuvaa aluksen sijaintia ja alusten seurantajärjestelmän vastaanottamia tietoja keskenään sen arvioimiseksi, onko jollakin tietyllä alueella kalastusaluksia, jos on selvää näyttöä siitä, että tästä koituu kustannushyötyä laittomasti toimivien kalastusalusten havaitsemisessa käytettyihin perinteisiin valvontamenetelmiin verrattuna.

5 artikla

Yksityiskohtaiset säännöt

Tämän asetuksen täytäntöönpanoa koskevat yksityiskohtaiset säännöt hyväksytään asetuksen (EY) N:o 2371/2002 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti. Säännöissä on vahvistettava erityisesti seuraavat seikat:

1)

Edellytykset, joiden mukaisesti kansalliset toimivaltaiset viranomaiset vaihtavat tietoja valvonta- ja tarkastustarkoituksiin varmistaen luottamuksellisuuden ja sen, että rantajäsenvaltioilla on mahdollisuus saada näitä tietoja.

2)

Toimitettavien viestien sisältö.

3)

Esitysmuodot, joita kansalliset toimivaltaiset viranomaiset käyttävät tietojen vaihtamiseksi valvonta- ja tarkastustarkoituksiin.

4)

Myynti-ilmoitusta ja haltuunottoilmoitusta koskevien tietojen kirjaamiseen ja toimittamiseen sovellettavat edellytykset.

5)

Säännökset, joiden nojalla jäsenvaltiot voivat ulottaa velvoitteen toimittaa tiedot sähköisesti koskemaan 3 artiklan 2 kohdassa säädettyjä kalastusaluksia.

6)

Vapautukset lastin purkausilmoituksen sähköistä toimittamista koskevista vaatimuksista sekä edellytykset ja vaatimukset, joiden mukaisesti rantavaltiolle ilmoitetaan näistä vapautuksista.

7)

Kalastusaluksille, jotka kirjaavat ja toimittavat sähköisesti 1 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot, myönnettävät vapautukset tietyistä valvontaa koskevista säännöksistä, jotta voidaan vähentää aluksen käyttäjille aiheutuvaa hallinnollista rasitusta.

8)

Säännökset 1 artiklassa tarkoitettujen tietojen kirjaamisesta ja toimittamisesta teknisen vian sattuessa.

6 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KORKEAOJA


(1)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59.

(2)  EYVL L 261, 20.10.1993, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 768/2005 (EUVL L 128, 21.5.2005, s. 1).

(3)  EUVL L 160, 14.6.2006, s. 1.

(4)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).


Top