EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0954

2006/954/EY: Neuvoston päätös, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006 , teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimukseen liittyvään, Genevessä 2 päivänä heinäkuuta 1999 tehtyyn Geneven asiakirjaan tapahtuvan Euroopan yhteisön liittymisen hyväksymisestä

OJ L 386, 29.12.2006, p. 28–43 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 17 Volume 003 P. 25 - 40
Special edition in Romanian: Chapter 17 Volume 003 P. 25 - 40
Special edition in Croatian: Chapter 17 Volume 002 P. 114 - 129

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/954/oj

29.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 386/28


NEUVOSTON PÄÄTÖS

tehty 18 päivänä joulukuuta 2006

teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimukseen liittyvään, Genevessä 2 päivänä heinäkuuta 1999 tehtyyn Geneven asiakirjaan tapahtuvan Euroopan yhteisön liittymisen hyväksymisestä

(2006/954/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, JOKA

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 308 artiklan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan toisen virkkeen ja 300 artiklan 3 kohdan ensimmäisen alakohdan kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Yhteisömallista 12 päivänä joulukuuta 2001 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 6/2002 (1), joka perustuu perustamissopimuksen 308 artiklaan, pyritään luomaan hyvin toimivat ja edellytyksiltään kansallisia markkinoita vastaavat markkinat. Tällaisten markkinoiden luomiseksi ja niiden kehittämiseksi enemmän yhtenäismarkkinoiden suuntaan otettiin asetuksen nojalla käyttöön yhteisön mallijärjestelmä, jonka avulla yritykset voivat yhtä menettelyä noudattaen saada yhteisömallin, jolla on yhdenmukainen suoja ja jolla on samat vaikutukset koko Euroopan yhteisön alueella.

(2)

Teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimukseen liittyvä Geneven asiakirja, jäljempänä ”Geneven asiakirja”, hyväksyttiin 2 päivänä heinäkuuta 1999 tätä tarkoitusta varten Genevessä kokoontuneessa diplomaattikonferenssissa, joka seurasi maailman henkisen omaisuuden järjestön (WIPO) alulle panemia ja päätökseen saattamia kokousvalmisteluja, joihin osallistuivat myös Haagin liiton jäseninä olevat ja siihen kuulumattomat jäsenvaltiot sekä Euroopan yhteisö.

(3)

Geneven asiakirja hyväksyttiin tiettyjen uudistusten sisällyttämiseksi teollismallien kansainvälistä tallettamista koskevaan järjestelmään, josta määrätään 2 päivänä kesäkuuta 1934 tehdyssä Lontoon asiakirjassa ja 28 päivänä marraskuuta 1960 tehdyssä Haagin asiakirjassa.

(4)

Geneven asiakirjan tavoitteina on laajentaa kansainvälistä rekisteröintiä koskeva Haagin järjestelmä koskemaan uusia jäseniä ja tehdä järjestelmästä hakijoiden kannalta houkuttelevampi. Lontoon ja Haagin asiakirjoihin verrattuna yksi Geneven asiakirjan tärkeimmistä uudistuksista on, että sellaisen hallitustenvälisen järjestön, jolla on virasto alueellaan voimassa olevien mallien suojaamista varten, on mahdollista tulla Geneven asiakirjan sopimuspuoleksi.

(5)

Liittyminen Geneven asiakirjan sopimuspuoleksi tehtiin mahdolliseksi hallitustenväliselle järjestölle, jolla on alueellinen virasto mallien rekisteröintiä varten, erityisesti sen vuoksi, että yhteisö voisi liittyä asiakirjaan ja näin ollen Haagin liittoon.

(6)

Geneven asiakirja tuli voimaan 23 päivänä joulukuuta 2003, ja sitä on sovellettu 1 päivästä huhtikuuta 2004. Sisämarkkinoilla toimiva yhdenmukaistamisvirasto (tavaramerkit ja mallit) on vastaanottanut rekisteröityjä yhteisömalleja koskevia hakemuksia 1 päivästä tammikuuta 2003, ja hakemusten ensimmäinen saapumispäivä oli 1 päivä huhtikuuta 2003.

(7)

Yhteisön mallijärjestelmä ja Geneven asiakirjalla perustettu kansainvälinen rekisteröintijärjestelmä ovat toisiaan täydentäviä. Yhteisön mallijärjestelmä muodostaa täydellisen ja yhtenäisen mallien alueellisen rekisteröintijärjestelmän, joka kattaa yhteisön koko alueen. Haagin sopimus on sopimusjärjestely, jonka tarkoituksena on keskittää menettelyt, joilla haetaan malleille suojaa nimettyjen sopimuspuolten alueella.

(8)

Yhteyden luominen yhteisön mallijärjestelmän ja Geneven asiakirjan mukaisen kansainvälisen rekisteröintijärjestelmän välille antaisi suunnittelijoille mahdollisuuden hankkia yhdellä ainoalla kansainvälisellä hakemuksella suojaa malleilleen sekä yhteisössä yhteisön mallijärjestelmän nojalla että Geneven asiakirjan piiriin kuuluvilla alueilla yhteisössä ja sen ulkopuolella.

(9)

Yhteyden luominen yhteisön mallijärjestelmän ja Geneven asiakirjan mukaisen kansainvälisen rekisteröintijärjestelmän välille edistää lisäksi taloudellisen toiminnan tasapainoista kehitystä, poistaa kilpailun vääristymiä, on kustannustehokasta ja lisää sisämarkkinoiden yhdentymistä ja toimivuutta. Yhteisön on tämän vuoksi tarpeen liittyä Geneven asiakirjaan yhteisön mallijärjestelmän houkuttelevuuden lisäämiseksi.

(10)

Komissiolle olisi annettava valtuudet edustaa yhteisöä Haagin liiton yleiskokouksessa sen jälkeen, kun yhteisö on liittynyt Geneven asiakirjaan.

(11)

Tämä päätös ei vaikuta jäsenvaltioiden oikeuteen osallistua Haagin liiton yleiskokoukseen kansallisia mallejaan koskevien kysymysten osalta,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta teollismallien kansainvälistä rekisteröintiä koskevaan Haagin sopimukseen liittyvä, Genevessä 2 päivänä heinäkuuta 1999 tehty asiakirja, jäljempänä ”Geneven asiakirja”, niiden kysymysten osalta, jotka kuuluvat yhteisön toimivaltaan.

Geneven asiakirjan teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

1.   Valtuutetaan neuvoston puheenjohtaja tallettamaan liittymiskirja Maailman henkisen omaisuuden järjestön pääjohtajan huostaan aikaisintaan sinä päivänä, jona neuvosto ja komissio ovat toteuttaneet yhteisön mallilainsäädännön ja Geneven asiakirjan välisen yhteyden luomiseksi tarvittavat toimenpiteet.

2.   Julistukset, jotka ovat tämän päätöksen liitteenä, tehdään osana liittymiskirjaa.

3 artikla

1.   Valtuutetaan komissio edustamaan Euroopan yhteisöä Haagin liiton yleiskokouksen kokouksissa, jotka pidetään Maailman henkisen omaisuuden järjestön yhteydessä.

2.   Komissio neuvottelee yhteisön puolesta Haagin liiton yleiskokouksessa kaikista yhteisön toimivaltaan yhteisömallin osalta kuuluvista kysymyksistä seuraavien järjestelyjen mukaisesti:

a)

kanta, jonka yhteisö mahdollisesti vahvistaa yleiskokouksessa, valmistellaan toimivaltaisessa neuvoston työryhmässä tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, paikan päällä pidettävissä kokouksissa, jotka kutsutaan koolle osana Maailman henkisen omaisuuden järjestön yhteydessä tehtävää työtä;

b)

niiden päätösten osalta, jotka edellyttävät muutoksia asetukseen (EY) N:o 6/2002 tai johonkin muuhun sellaiseen neuvoston säädökseen, jonka antaminen edellyttää neuvoston yksimielisyyttä, neuvosto vahvistaa yhteisön kannan yksimielisesti komission ehdotuksesta;

c)

muiden yhteisön mallilainsäädäntöön vaikuttavien päätösten osalta neuvosto vahvistaa yhteisön kannan määräenemmistöllä komission ehdotuksesta.

Tehty Brysselissä, 18 päivänä joulukuuta 2006

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J.-E. ENESTAM


(1)  EYVL L 3, 5.1.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna vuoden 2003 liittymisasiakirjalla.


LIITE

Geneven asiakirja, 2. heinäkuuta 1999

SISÄLTÖ

ALKUMÄÄRÄYKSET

1 artikla:

Lyhennetyt ilmaukset

2 artikla:

Sopimuspuolten lainsäädännössä ja eräissä kansainvälisissä sopimuksissa annetun muun suojan sovellettavuus

I LUKU

KANSAINVÄLINEN HAKEMUS JA KANSAINVÄLINEN REKISTERÖINTI

3 artikla:

Oikeus tehdä kansainvälinen hakemus

4 artikla:

Menettely kansainvälisen hakemuksen tekemiseksi

5 artikla:

Kansainvälisen hakemuksen sisältö

6 artikla:

Etuoikeus

7 artikla:

Nimeämismaksut

8 artikla:

Puutteiden korjaaminen

9 artikla:

Kansainvälisen hakemuksen saapumispäivä

10 artikla:

Kansainvälinen rekisteröinti, kansainvälisen rekisteröinnin päivämäärä, kansainvälisen rekisteröinnin julkaiseminen ja salassa pidettävät jäljennökset

11 artikla:

Julkaisemisen lykkääminen

12 artikla:

Kielteinen päätös

13 artikla:

Mallin yhtenäisyyttä koskevat erityisvaatimukset

14 artikla:

Kansainvälisen rekisteröinnin vaikutukset

15 artikla:

Mitätöiminen

16 artikla:

Kansainvälisiä rekisteröintejä koskevien muutosten ja muiden tietojen merkitseminen

17 artikla:

Kansainvälisen rekisteröinnin alkuperäinen voimassaoloaika ja uudistaminen sekä suojan kesto

18 artikla:

Julkaistuja kansainvälisiä rekisteröintejä koskevat tiedot

II LUKU

HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET

19 artikla:

Usean valtion yhteinen virasto

20 artikla:

Haagin liiton jäsenyys

21 artikla:

Yleiskokous

22 artikla:

Kansainvälinen toimisto

23 artikla:

Varainhoito

24 artikla:

Täytäntöönpanomääräykset

III LUKU

TARKISTAMINEN JA MUUTTAMINEN

25 artikla:

Tämän asiakirjan tarkistaminen

26 artikla:

Tiettyjen artikloiden muuttaminen yleiskokouksessa

IV LUKU

LOPPUMÄÄRÄYKSET

27 artikla:

Tämän asiakirjan sopimuspuoleksi tuleminen

28 artikla:

Ratifioinnin ja liittymisen voimaantulopäivä

29 artikla:

Varaumien kielto

30 artikla:

Sopimuspuolten antamat selitykset

31 artikla:

Vuosien 1934 ja 1960 asiakirjojen soveltaminen

32 artikla:

Tämän asiakirjan irtisanominen

33 artikla:

Tämän asiakirjan kielet ja allekirjoittaminen

34 artikla:

Tallettaja

ALKUMÄÄRÄYKSET

1 artikla

Lyhennetyt ilmaukset

Tässä asiakirjassa tarkoitetaan

i)

”Haagin sopimuksella” Haagin sopimusta teollismallien kansainvälisestä tallettamisesta, jonka nimi on myöhemmin muutettu ”Haagin sopimukseksi teollismallien kansainvälisestä rekisteröinnistä”;

ii)

”tällä asiakirjalla” Haagin sopimusta tässä asiakirjassa esitetyssä muodossa;

iii)

”täytäntöönpanomääräyksillä” tämän asiakirjan täytäntöönpanomääräyksiä;

iv)

”määrätyllä” täytäntöönpanomääräyksissä määrättyä;

v)

”Pariisin yleissopimuksella” Pariisissa 20 päivänä maaliskuuta 1 883 allekirjoitettua teollisoikeuden suojelemista koskevaa Pariisin yleissopimusta, sellaisena kuin se on tarkistettuna ja muutettuna;

vi)

”kansainvälisellä rekisteröinnillä” tämä asiakirjan mukaisesti tehtyä teollismallin kansainvälistä rekisteröintiä;

vii)

”kansainvälisellä hakemuksella” kansainvälistä rekisteröintiä koskevaa hakemusta;

viii)

”kansainvälisellä rekisterillä” kansainvälisen toimiston ylläpitämää kansainvälisiä rekisteröintejä koskevaa virallista tietokokoelmaa; näiden tietojen merkitsemistä edellytetään tässä asiakirjassa tai täytäntöönpanomääräyksissä tai se sallitaan niissä, riippumatta tietojen tallennusvälineestä;

ix)

”henkilöllä” luonnollista henkilöä tai oikeushenkilöä;

x)

”hakijalla” henkilöä, jonka nimissä kansainvälinen hakemus tehdään;

xi)

”haltijalla” henkilöä, jonka nimissä kansainvälinen rekisteröinti on merkitty kansainväliseen rekisteriin;

xii)

”hallitustenvälisellä järjestöllä” hallitustenvälistä järjestöä, josta voi tulla tämän asiakirjan sopimuspuoli 27 artiklan 1 kohdan ii alakohdan mukaisesti;

xiii)

”sopimuspuolella” tämän asiakirjan sopimuspuolena olevaa valtiota tai hallitustenvälistä järjestöä;

xiv)

”hakijan sopimuspuolella” sopimuspuolta tai yhtä sopimuspuolista, josta hakijan oikeus tehdä kansainvälinen hakemus johtuu sillä perusteella, että se täyttää tähän sopimuspuoleen nähden vähintään yhden 3 artiklassa mainituista edellytyksistä; jos on olemassa vähintään kaksi sopimuspuolta, josta hakijan oikeus tehdä kansainvälinen hakemus johtuu 3 artiklan perusteella, ”hakijan sopimuspuolella” tarkoitetaan sitä sopimuspuolta, joka mainitaan sellaisena kansainvälisessä hakemuksessa;

xv)

”sopimuspuolen alueella” sopimuspuolena olevan valtion tapauksessa kyseisen valtion aluetta, ja sopimuspuolena olevan hallitustenvälisen järjestön tapauksessa aluetta, jolla kyseisen hallitustenvälisen järjestön perustamissopimusta sovelletaan;

xvi)

”virastolla” virastoa, jonka sopimuspuoli on valtuuttanut antamaan suojan teollismalleille sopimuspuolen alueella;

xvii)

”hakemuksia käsittelevällä virastolla” virastoa, joka viran puolesta tutkii sille tehdyt teollismallien suojaamista koskevat hakemukset ratkaistakseen ainakin sen, täyttävätkö teollismallit uutuusvaatimuksen;

xviii)

”nimeämisellä” pyyntöä saada kansainvälinen rekisteröinti voimaan sopimuspuolen osalta; lisäksi sillä tarkoitetaan kyseisen pyynnön merkitsemistä kansainväliseen rekisteriin;

xix)

”nimetyllä sopimuspuolella” ja ”nimetyllä toimistolla” sopimuspuolta ja sopimuspuolen toimistoa, joita nimeäminen koskee;

xx)

”vuoden 1934 asiakirjalla” Haagin sopimusta Lontoossa 2 päivänä kesäkuuta 1934 allekirjoitetussa asiakirjassa esitetyssä muodossa;

xxi)

”vuoden 1960 asiakirjalla” Haagin sopimusta Haagissa 28 päivänä marraskuuta 1960 allekirjoitetussa asiakirjassa esitetyssä muodossa;

xxii)

”vuoden 1961 lisäasiakirjalla” Monacossa 18 päivänä marraskuuta 1961 allekirjoitettua asiakirjaa, joka on lisäys vuoden 1934 asiakirjaan;

xxiii)

”vuoden 1967 täydennysasiakirjalla” Haagin sopimusta Tukholmassa 14 päivänä heinäkuuta 1967 allekirjoitetussa asiakirjassa esitetyssä muodossa, sellaisena kuin se on muutettuna;

xxiv)

”liitolla”6 päivänä marraskuuta 1925 tehdyllä Haagin sopimuksella perustettua Haagin liittoa, joka on pysytetty voimassa vuosien 1934 ja 1960 asiakirjoilla, vuoden 1961 lisäasiakirjalla, vuoden 1967 täydennysasiakirjalla sekä tällä asiakirjalla;

xxv)

”yleiskokouksella” 21 artiklan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettua yleiskokousta tai kyseisen yleiskokouksen korvaavaa elintä;

xxvi)

”järjestöllä” Maailman henkisen omaisuuden järjestöä;

xxvii)

”pääjohtajalla” järjestön pääjohtajaa;

xxviii)

”kansainvälisellä toimistolla” järjestön kansainvälistä toimistoa;

xxix)

”ratifioimiskirjalla” myös hyväksymiskirjoja.

2 artikla

Sopimuspuolten lainsäädännössä ja eräissä kansainvälisissä sopimuksissa annetun muun suojan sovellettavuus

1.   [Sopimuspuolten lainsäädäntö ja eräät kansainväliset sopimukset] Tämän asiakirjan määräykset eivät vaikuta sopimuspuolen lainsäädännössä mahdollisesti annetun laajemman suojan soveltamiseen, eivätkä ne vaikuta millään tavalla taideteoksille ja taideteollisille teoksille kansainvälisissä tekijänoikeussopimuksissa ja -yleissopimuksissa annettuun suojaan tai teollismalleille Maailman kauppajärjestön perustamissopimukseen liitetyssä teollis- ja tekijänoikeuksien kauppaan liittyvistä näkökohdista tehdyssä sopimuksessa annettuun suojaan.

2.   [Velvollisuus noudattaa Pariisin yleissopimusta] Kunkin sopimuspuolen on noudatettava Pariisin yleissopimuksen teollismalleja koskevia määräyksiä.

I LUKU

KANSAINVÄLINEN HAKEMUS JA KANSAINVÄLINEN REKISTERÖINTI

3 artikla

Oikeus tehdä kansainvälinen hakemus

Henkilöllä, joka on sopimuspuolena olevan valtion kansalainen tai sopimuspuolena olevan hallitustenvälisen järjestön jäsenvaltion kansalainen, tai jolla on kotipaikka, asuinpaikka tai todellinen ja toiminnassa oleva teollinen tai kaupallinen liike sopimuspuolen alueella, on oikeus tehdä kansainvälinen hakemus.

4 artikla

Menettely kansainvälisen hakemuksen tekemiseksi

1.   [Hakemuksen tekeminen suoraan tai välillisesti]

a)

Kansainvälinen hakemus voidaan hakijan valinnan mukaan tehdä joko suoraan kansainväliseen toimistoon tai hakijan sopimuspuolen viraston kautta.

b)

Sen estämättä, mitä a alakohdassa määrätään, sopimuspuoli voi antaa pääjohtajalle selityksen, jonka mukaan kansainvälisiä hakemuksia ei voida tehdä sen viraston kautta.

2.   [Välitysmaksu tehdessä hakemus välillisesti] Sopimuspuolen virasto voi edellyttää, että hakija maksaa sille välitysmaksun sen kautta tehdyistä kansainvälisistä hakemuksista.

5 artikla

Kansainvälisen hakemuksen sisältö

1)   [Kansainvälisen hakemuksen pakollinen sisältö] Kansainvälinen hakemus laaditaan määrätyllä kielellä tai yhdellä määrätyistä kielistä, ja se sisältää tai siihen liitetään:

i)

tämän asiakirjan mukaista kansainvälistä rekisteröintiä koskeva pyyntö;

ii)

määrätyt hakijaa koskevat tiedot;

iii)

määrätty määrä jäljennöksiä kansainvälisen hakemuksen kohteena olevan teollismallin kuvasta tai hakijan valinnan mukaan useasta erilaisesta kuvasta, jotka on esitetty määrätyllä tavalla; jos teollismalli on kaksiulotteinen ja jos 5 kohdan mukaisesti haetaan julkaisemisen lykkäämistä, kansainväliseen hakemukseen voidaan kuvien sijasta liittää määrätty määrä teollismallin mallikappaleita;

iv)

määräysten mukainen maininta tuotteesta tai tuotteista, jotka muodostavat teollismallin tai joiden osalta teollismallia on käytettävä;

v)

maininta nimetyistä sopimuspuolista;

vi)

määrätyt maksut;

vii)

mahdolliset muut määrätyt tiedot.

2.   [Muut kansainvälisen hakemuksen sisältämät pakolliset tiedot]

a)

Sopimuspuoli, jonka virasto on hakemuksia käsittelevä virasto ja jonka lainsäädännössä edellytetään sopimuspuolen tähän asiakirjaan liittymisen ajankohtana, että suojan antamista teollismallille koskevan hakemuksen on sisällettävä jokin b alakohdassa mainituista tiedoista, jotta kyseiselle hakemukselle voidaan kyseisen lainsäädännön nojalla vahvistaa saapumispäivä, voi antaa pääjohtajalle selityksen, jossa vaadittavat tiedot ilmoitetaan.

b)

Tiedot, jotka voidaan ilmoittaa a alakohdan mukaisesti, ovat seuraavat:

i)

hakemuksen kohteena olevan teollismallin luojan henkilöllisyyttä koskevat tiedot;

ii)

lyhyt kuvaus hakemuksen kohteena olevan teollismallin kuvasta tai tunnuspiirteistä;

iii)

vaatimus.

c)

Jos kansainvälinen hakemuksessa nimetään a alakohdan mukaisen selityksen antanut sopimuspuoli, hakemuksen on sisällettävä myös kaikki selityksen kohteena tiedot määrätyllä tavalla.

3.   [Kansainvälisen hakemuksen muu mahdollinen sisältö] Kansainväliseen hakemukseen voi sisältyä tai olla liitettynä täytäntöönpanomääräyksissä täsmennettyjä muita tietoja.

4.   [Useita teollismalleja samassa kansainvälisessä hakemuksessa] Kansainvälinen hakemus voi määrättyjen edellytysten täyttyessä sisältää useampia teollismalleja.

5.   [Julkaisemisen lykkäämistä koskeva pyyntö]Kansainvälinen hakemus voi sisältää pyynnön julkaisemisen lykkäämiseksi.

6 artikla

Etuoikeus

1.   [Etuoikeuden vaatiminen]

a)

Kansainvälinen hakemus voi sisältää ilmoituksen, jolla vaaditaan Pariisin yleissopimuksen 4 artiklan nojalla etuoikeutta, joka perustuu jossakin yleissopimuksen sopimuspuolena olevassa maassa tai jonkin tällaisen maan osalta taikka Maailman kauppajärjestön jäsenessä tai jonkin tällaisen jäsenen osalta tehtyyn yhteen tai useampaan aikaisempaan hakemukseen.

b)

Täytäntöönpanomääräyksissä voidaan määrätä, että a alakohdassa tarkoitettu ilmoitus voidaan tehdä kansainvälisen hakemuksen tekemisen jälkeen. Täytäntöönpanomääräyksissä on tällaisessa tapauksessa määrättävä, mihin mennessä ilmoitus voidaan tehdä.

2.   [Kansainvälinen hakemus etuoikeusvaatimuksen perustana] Kansainvälisen hakemuksen on vastattava saapumispäivästään ja hakemuksen myöhemmästä käsittelystä riippumatta Pariisin yleissopimuksen 4 artiklassa tarkoitettua asianmukaisessa järjestyksessä tehtyä hakemusta.

7 artikla

Nimeämismaksut

1.   [Määrätty nimeämismaksu] Määrätyt maksut sisältävät nimeämismaksun, joka vahvistetaan jokaiselle nimetylle sopimuspuolelle, jollei 2 kohdasta muuta johdu.

2.   [Yksilöllinen nimeämismaksu] Sopimuspuoli, jonka virasto on hakemuksia käsittelevä virasto, ja sopimuspuoli, joka on hallitustenvälinen järjestö, voi antaa pääjohtajalle selityksen, jonka mukaan sellaisen kansainvälisen hakemuksen yhteydessä, jossa se on nimetty, ja tällaisesta kansainvälisestä hakemuksesta johtuvan kansainvälisen rekisteröinnin uudistamisen yhteydessä 1 kohdassa tarkoitettu määrätty nimeämismaksu korvataan yksilöllisellä nimeämismaksulla, jonka määrä mainitaan selityksessä ja jota voidaan muuttaa antamalla uusi selitys. Kyseinen sopimuspuoli voi vahvistaa kyseisen määrän alkuperäiselle suoja-ajalle ja kullekin uudistetulle suoja-ajalle tai sopimuspuolen sallimalle suoja-ajan enimmäispituudelle. Tämä määrä ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin määrä, jonka kyseisen sopimuspuolen virasto on oikeutettu ottamaan vastaan hakijalta suojan antamiseksi vastaavaksi ajaksi samalle määrälle teollismalleja, kyseisen määrän ollessa pienempi kansainvälisestä menettelystä johtuvien säästöjen vuoksi.

3.   [Nimeämismaksujen siirtäminen] Kansainvälinen toimisto siirtää 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut nimeämismaksut niille sopimuspuolille, joiden osalta maksut on suoritettu.

8 artikla

Puutteiden korjaaminen

1.   [Kansainvälisen hakemuksen tutkiminen] Jos kansainvälinen toimisto havaitsee, että kansainvälinen hakemus ei sen vastaanottohetkellä täytä tämän asiakirjan ja täytäntöönpanomääräysten vaatimuksia, se kehottaa hakijaa tekemään vaadittavat korjaukset asetettavan määräajan kuluessa.

2.   [Korjaamatta jätetyt puutteet]

a)

Jos hakija ei noudata kehotusta määräajassa, kansainvälinen hakemus katsotaan jätetyksi sillensä, jollei b alakohdasta muuta johdu.

b)

Kun on kyse 5 artiklan 2 kohtaan tai sopimuspuolen täytäntöönpanomääräysten mukaisesti pääjohtajalle ilmoittamaan erityisvaatimukseen liittyvästä puutteesta, kansainvälinen hakemus katsotaan tehdyksi ilman kyseisen sopimuspuolen nimeämistä, jos hakija ei noudata kehotusta määräajassa.

9 artikla

Kansainvälisen hakemuksen saapumispäivä

1.   [Suoraan tehty kansainvälinen hakemus] Jos kansainvälinen hakemus tehdään suoraan kansainväliseen toimistoon, saapumispäivänä pidetään päivää, jona kansainvälinen toimisto vastaanottaa kansainvälisen hakemuksen, jollei 3 kohdasta muuta johdu.

2.   [Välillisesti tehty kansainvälinen hakemus] Jos kansainvälinen hakemus tehdään hakijan sopimuspuolen viraston kautta, saapumispäivä vahvistetaan määrätyllä tavalla.

3.   [Kansainvälinen hakemus, jossa on tiettyjä puutteita] Jos kansainväliseen hakemukseen sisältyy sen kansainväliseen toimistoon saapumispäivänä puute, joka määräysten mukaan johtaa kansainvälisen hakemuksen saapumispäivän lykkäämiseen, saapumispäivänä pidetään päivää, jona kansainvälinen toimisto vastaanottaa puutteen korjauksen.

10 artikla (1)

Kansainvälinen rekisteröinti, kansainvälisen rekisteröinnin päivämäärä, kansainvälisen rekisteröinnin julkaiseminen ja salassa pidettävät jäljennökset

1.   [Kansainvälinen rekisteröinti] Kansainvälinen toimisto rekisteröi jokaisen kansainvälisen hakemuksen kohteena olevan teollismallin välittömästi kansainvälisen hakemuksen saatuaan tai, jos 8 artiklan nojalla vaaditaan korjauksia, välittömästi vaaditut korjaukset saatuaan. Rekisteröinti tehdään riippumatta siitä, lykätäänkö julkaisemista 11 artiklan nojalla.

2.   [Kansainvälisen rekisteröinnin päivä]

a)

Kansainvälisen rekisteröinnin päivämääränä pidetään kansainvälisen hakemuksen saapumispäivää, jollei b alakohdasta muuta johdu.

b)

Jos kansainväliseen hakemukseen sisältyy sen kansainväliseen toimistoon saapumispäivänä puute, joka liittyy 5 artiklan 2 kohtaan, kansainvälisen rekisteröinnin päivämääränä pidetään päivää, jona kansainvälinen toimisto vastaanottaa kyseisen puutteen korjauksen, tai kansainvälisen hakemuksen saapumispäivää sen mukaan, kumpi ajankohta on myöhempi.

3.   [Julkaiseminen]

a)

Kansainvälinen toimisto julkaisee kansainvälisen rekisteröinnin. Tällaista julkaisemista pidetään kaikkien sopimuspuolten alueella riittävänä julkaisemisena, eikä haltijalta vaadita muuta julkistamista.

b)

Kansainvälinen toimisto lähettää jäljennöksen julkaistusta kansainvälisestä rekisteröinnistä kullekin nimetylle virastolle.

4.   [Salassapito ennen julkaisemista] Kansainvälinen toimisto pitää kaikki kansainväliset hakemukset ja kansainväliset rekisteröinnit salassa ennen niiden julkaisemista, jollei 5 kohdasta ja 11 artiklan 4 kohdan b alakohdasta muuta johdu.

5.   [Salassa pidettävät jäljennökset]

a)

Kansainvälinen toimisto lähettää välittömästi rekisteröinnin jälkeen jäljennöksen kansainvälisestä rekisteröinnistä sekä kansainväliseen hakemukseen mahdollisesti liitetystä asiaankuuluvasta lausunnosta, asiakirjasta tai mallikappaleesta kullekin virastolle, joka on ilmoittanut kansainväliselle toimistolle haluavansa saada tällaisen jäljennöksen ja joka on nimetty kansainvälisessä hakemuksessa.

b)

Viraston on pidettävä siihen asti, kunnes kansainvälinen toimisto julkaisee kansainvälisen rekisteröinnin, salassa kaikki kansainväliset rekisteröinnit, joista kansainvälinen toimisto on lähettänyt sille jäljennöksen, ja se voi käyttää jäljennöstä ainoastaan tutkiakseen kansainvälistä rekisteröintiä ja teollismallien suojaa koskevaa hakemusta, joka on tehty siinä sopimuspuolessa tai sille sopimuspuolelle, jonka osalta toimisto on toimivaltainen. Erityisesti se ei saa luovuttaa tietoja tällaisen kansainvälisen rekisteröinnin sisällöstä kenellekään toimiston ulkopuoliselle henkilölle kansainvälisen rekisteröinnin haltijaa lukuun ottamatta, paitsi sellaista hallinnollista tai oikeuskäsittelyä varten, joka liittyy kiistaan oikeudesta jättää se kansainvälinen hakemus, joka on kansainvälisen rekisteröinnin perustana. Tällaisen hallinnollisen tai oikeuskäsittelyn tapauksessa kansainvälisen rekisteröinnin sisältöä koskevia tietoja voidaan luovuttaa luottamuksellisesti ainoastaan käsittelyn osapuolille, jotka ovat velvollisia noudattamaan luovutettujen tietojen salassapitovaatimusta.

11 artikla

Julkaisemisen lykkääminen

1.   [Julkaisemisen lykkäämistä koskevat sopimuspuolen lainsäädännön säännökset]

a)

Jos sopimuspuolen lainsäädännössä säädetään teollismallin julkaisemisen lykkäämisestä ajanjaksoksi, joka on määrättyä ajanjaksoa lyhyempi, kyseisen sopimuspuolen on annettava pääjohtajalle selitys, jossa ilmoitetaan lykkäyksen sallittu kesto.

b)

Jos sopimuspuolen lainsäädännössä ei säädetä teollismallin julkaisemisen lykkäämisestä, kyseisen sopimuspuolen on annettava pääjohtajalle asiaa koskeva selitys.

2.   [Julkaisemisen lykkääminen] Jos kansainvälinen hakemus sisältää julkaisemisen lykkäämistä koskevan pyynnön, julkaiseminen toteutetaan,

i)

jos yksikään kansainvälisessä hakemuksessa nimetyistä sopimuspuolista ei ole antanut 1 kohdan mukaista selitystä määrätyn ajanjakson kuluttua,

tai

ii)

jos jokin kansainvälisessä hakemuksessa nimetyistä sopimuspuolista on antanut 1 kohdan a alakohdan mukaisen selityksen tällaisessa selityksessä ilmoitetun ajanjakson kuluttua tai silloin, kun on olemassa useampi kuin yksi tällainen nimetty sopimuspuoli, niiden selityksissä ilmoitetun lyhyimmän ajanjakson kuluttua.

3.   [Lykkäyspyyntöjen käsittely silloin, kun lykkääminen ei ole mahdollista sovellettavan lainsäädännön nojalla] Jos julkaisemisen lykkäämistä on pyydetty ja jokin kansainvälisessä hakemuksessa nimetyistä sopimuspuolista on antanut 1 kohdan b alakohdan mukaisen selityksen, jonka mukaan julkaisemisen lykkääminen ei ole sen lainsäädännön nojalla mahdollista,

i)

kansainvälinen toimisto ilmoittaa asiasta hakijalle, jollei ii alakohdasta muuta johdu; jos hakija ei määräajassa ilmoita kansainväliselle toimistolle kirjallisesti peruuttavansa kyseisen sopimuspuolen nimeämistä, kansainvälinen toimisto jättää julkaisemisen lykkäämistä koskevan pyynnön huomiotta;

ii)

jos kansainvälinen hakemus ei sisältänyt teollismallin kuvia, vaan siihen oli liitetty teollismallin mallikappaleita, kansainvälinen toimisto jättää kyseisen sopimuspuolen nimeämisen huomiotta ja ilmoittaa asiasta hakijalle.

4.   [Ennenaikaista julkaisemista koskeva pyyntö tai pyyntö erityisestä oikeudesta tutustua kansainväliseen rekisteröintiin]

a)

Haltija voi 2 kohdan nojalla sovellettavan lykkäysajan kuluessa pyytää yhden tai useamman kansainvälisen rekisteröinnin kohteena olevan teollismallin tai kaikkien sen kohteena olevien teollismallien julkaisemista, missä tapauksessa lykkäysajan katsotaan näiden teollismallien osalta umpeutuneen sinä päivänä, jona kansainvälinen toimisto vastaanottaa pyynnön.

b)

Haltija voi lisäksi 2 kohdan nojalla sovellettavan lykkäysajan kuluessa pyytää kansainvälistä toimistoa antamaan haltijan mainitsemalle kolmannelle osapuolelle otteen yhdestä tai useammasta kansainvälisen rekisteröinnin kohteena olevasta teollismallista tai kaikista sen kohteena olevista teollismalleista tai antamaan tälle osapuolelle oikeuden tutustua näihin teollismalleihin.

5.   [Luopuminen ja rajoittaminen]

a)

Jos haltija luopuu kansainvälisestä rekisteröinnistä kaikkien nimettyjen sopimuspuolten osalta 2 kohdan nojalla sovellettavan lykkäysajan kuluessa, kansainvälisen rekisteröinnin kohteena olevaa yhtä tai useampaa teollismallia ei julkaista.

b)

Jos haltija rajoittaa kansainvälisen rekisteröinnin kaikkien nimettyjen sopimuspuolten osalta kansainvälisen rekisteröinnin kohteena olevaan yhteen tai useampaan teollismalliin 2 kohdan nojalla sovellettavan lykkäysajan kuluessa, muita kansainvälisen rekisteröinnin kohteena olevia teollismalleja ei julkaista.

6.   [Julkaiseminen ja kuvien toimittaminen]

a)

Kansainvälinen toimisto julkaisee tämän artiklan määräysten nojalla sovellettavan mahdollisen lykkäysajan umpeutuessa kansainvälisen rekisteröinnin edellyttäen, että määrätyt maksut on suoritettu. Jos tällaisia maksuja ei ole suoritettu määräysten mukaisesti, kansainvälinen rekisteröinti kumotaan, eikä sitä julkaista.

b)

Jos kansainväliseen hakemukseen on liitetty yksi tai useampi teollismallin mallikappale 5 artiklan 1 kohdan iii alakohdan mukaisesti, haltijan on toimitettava määräajassa kansainväliselle toimistolle määrätty määrä jäljennöksiä kunkin kyseisen hakemuksen kohteena olevan teollismallin kuvasta. Muussa tapauksessa kansainvälinen rekisteröinti kumotaan, eikä sitä julkaista.

12 artikla

Kielteinen päätös

1.   [Oikeus antaa kielteinen päätös] Jos sopimuspuolen lainsäädännön mukaiset edellytykset suojan antamiseksi yhdelle tai useammalle kansainvälisen rekisteröinnin kohteena olevalle teollismallille tai kaikille sen kohteena oleville teollismalleille eivät täyty, nimetyn sopimuspuolen virasto voi päättää olla antamatta kansainväliselle rekisteröinnille vaikutuksia osittain tai kokonaan kyseisen sopimuspuolen alueella, edellyttäen kuitenkin, että virasto ei voi antaa tällaista kielteistä päätöstä sillä perusteella, että tässä asiakirjassa tai täytäntöönpanomääräyksissä määrättyjä kansainvälisen hakemuksen muoto- tai sisältövaatimuksia tai kyseisiä vaatimuksia täydentäviä tai niistä poikkeavia vaatimuksia ei ole täytetty kyseisen sopimuspuolen lainsäädännön mukaisesti.

2.   [Kielteisestä päätöksestä ilmoittaminen]

a)

Virasto ilmoittaa asetetussa määräajassa kansainväliselle toimistolle päätöksestään olla antamatta kansainväliselle rekisteröinnille vaikutuksia.

b)

Kielteistä päätöstä koskevassa ilmoituksessa on mainittava kaikki sen perusteet.

3.   [Kielteistä päätöstä koskevan ilmoituksen toimittaminen; oikeussuojakeinot]

a)

Kansainvälinen toimisto toimittaa haltijalle viipymättä jäljennöksen kielteistä päätöstä koskevasta ilmoituksesta.

b)

Haltija voi käyttää samoja oikeussuojakeinoja kuin sillä olisi käytettävissä siinä tapauksessa, että kansainvälisen rekisteröinnin kohteena olevan teollismallin suojaamista koskeva hakemus olisi tehty siihen toimistoon sovellettavan lainsäädännön nojalla, joka antoi kielteisen päätöksen tiedoksi. Tällaisiin oikeussuojakeinoihin on kuuluttava vähintään mahdollisuus asian tai kielteisen päätöksen uudelleenkäsittelyyn tai muutoksenhaku kielteiseen päätökseen.

4.   [ (2) Kielteisen päätöksen peruuttaminen] Kielteisen päätöksen tiedoksi antanut virasto voi milloin tahansa peruuttaa päätöksen joko osittain tai kokonaan.

13 artikla

Mallin yhtenäisyyttä koskevat erityisvaatimukset

1.   [Erityisvaatimuksista ilmoittaminen] Sopimuspuoli, jonka lainsäädännössä sen tähän asiakirjaan liittymisen ajankohtana edellytetään, että saman hakemuksen kohteena olevat mallit täyttävät mallin yhtenäisyyttä, tuotannon yhtenäisyyttä tai käytön yhtenäisyyttä koskevan vaatimuksen tai kuuluvat samaan tuoteperheeseen tai -kokonaisuuteen tai, että yksi hakemus voi koskea vain yhtä itsenäistä ja erillistä mallia, voi antaa pääjohtajalle asiaa koskevan selityksen. Tällainen selitys ei kuitenkaan vaikuta hakijan oikeuteen sisällyttää kansainväliseen hakemukseen kahta tai useampaa teollismallia 5 artiklan 4 kohdan mukaisesti silloinkaan, kun hakemuksessa nimetään ilmoituksen tehnyt sopimuspuoli.

2.   [Selityksen vaikutus] Edellä tarkoitettu selitys oikeuttaa sen antaneen sopimuspuolen viraston lykkäämään12 artiklan 1 kohdan nojalla kansainvälisen rekisteröinnin vaikutuksia siihen asti, kunnes kyseisen sopimuspuolen ilmoittama vaatimus täytetään.

3.   [Rekisteröinnin jakamisesta suoritettavat lisämaksut] Jos kansainvälinen rekisteröinti jaetaan kyseisessä virastossa 2 kohdan mukaisen kielteistä päätöstä koskevan ilmoituksen seurauksena ilmoituksessa todetun kielteisen päätöksen perusteen poistamiseksi, tällä virastolla on oikeus periä maksu jokaisesta kansainvälisestä lisähakemuksesta, jota olisi tarvittu kyseisen perusteen välttämiseksi.

14 artikla

Kansainvälisen rekisteröinnin vaikutukset

1.   [Sama vaikutus kuin sovellettavan lainsäädännön nojalla tehtävällä hakemuksella] Kansainvälisellä rekisteröinnillä on kansainvälisen rekisteröinnin päivämäärästä lukien jokaisen nimetyn sopimuspuolen alueella vähintään sama vaikutus kuin teollismallin suojaamista koskevalla hakemuksella, joka on tehty asianmukaisessa järjestyksessä tällaisen sopimuspuolen lainsäädännön mukaisesti.

2.   [Sama vaikutus kuin sovellettavan lainsäädännön nojalla myönnettävällä suojalla]

a)

Kansainvälisellä rekisteröinnillä on jokaisen sellaisen nimetyn sopimuspuolen alueella, jonka virasto ei ole 12 artiklan mukaisesti antanut tiedoksi kielteistä päätöstä, sama vaikutus kuin kyseisen sopimuspuolen lainsäädännön nojalla teollismallille myönnettävällä suojalla viimeistään siitä päivästä, jona sopimuspuolelle asetettu määräaika kielteisen päätöksen tiedoksiannolle päättyi, tai jos sopimuspuoli on tehnyt vastaavan ilmoituksen täytäntöönpanomääräysten nojalla, viimeistään kyseisessä ilmoituksessa mainittuna ajankohtana.

b) (3)

Jos nimetyn sopimuspuolen virasto on antanut kielteisen päätöksen tiedoksi ja myöhemmin osittain tai kokonaan peruuttanut kyseisen päätöksen, kansainvälisellä rekisteröinnillä on, siltä osin kuin kielteinen päätös on peruutettu, kyseisen sopimuspuolen alueella sama vaikutus kuin sen lainsäädännön nojalla teollismallille myönnettävällä suojalla viimeistään siitä päivästä, jona kielteinen päätös peruutettiin.

c)

Tämän kohdan mukaisesti kansainväliselle rekisteröinnille annettavaa vaikutusta sovelletaan rekisteröinnin kohteena olevaan yhteen tai useampaan teollismalliin sellaisena kuin nimetty virasto on vastaanottanut rekisteröinnin kansainväliseltä toimistolta tai tarvittaessa tässä nimetyssä virastossa sovelletussa menettelyssä tehdyin muutoksin.

3.   [Hakijan sopimuspuolen nimeämisen vaikutusta koskeva selitys]

a)

Sopimuspuoli, jonka virasto on hakemuksia käsittelevä virasto, voi antaa pääjohtajalle selityksen, jonka mukaan sen ollessa hakijan sopimuspuoli, kyseisen sopimuspuolen nimeämisellä kansainvälisessä rekisteröinnissä ei ole vaikutusta.

b)

Jos a alakohdassa tarkoitetun selityksen antanut sopimuspuoli mainitaan kansainvälisessä hakemuksessa sekä hakijan sopimuspuolena että nimettynä sopimuspuolena, kansainvälinen toimisto jättää kyseisen sopimuspuolen nimeämisen huomiotta.

15 artikla

Mitätöiminen

1.   [Oikeuksien valvomismahdollisuutta koskeva vaatimus] Nimetyn sopimuspuolen toimivaltaiset viranomaiset eivät voi julistaa kansainvälisen rekisteröinnin vaikutuksia osittain tai kokonaan mitättömiksi kyseisen sopimuspuolen alueella ilman, että haltijalle on hyvissä ajoin annettu mahdollisuus valvoa oikeuksiaan.

2.   [Mitätöinnistä ilmoittaminen] Sen sopimuspuolen viraston, jonka alueella kansainvälisen rekisteröinnin vaikutukset on mitätöity, on mitätöinnistä tiedon saatuaan ilmoitettava siitä kansainväliselle toimistolle.

16 artikla

Kansainvälisiä rekisteröintejä koskevien muutosten ja muiden tietojen merkitseminen

1.   [Muutosten ja muiden tietojen merkitseminen] Kansainvälinen toimisto merkitsee määrätyllä tavalla kansainväliseen rekisteriin

i)

muutokset kansainvälisen rekisteröinnin omistajuudessa yhden tai useamman nimetyn sopimuspuolen tai kaikkien nimettyjen sopimuspuolten osalta ja yhden tai useamman kansainvälisen rekisteröinnin kohteena olevan teollismallin tai kaikkien sen kohteena olevien teollismallien osalta edellyttäen, että uudella omistajalla on oikeus tehdä kansainvälinen hakemus 3 artiklan perusteella,

ii)

haltijan nimen tai osoitteen muutokset,

iii)

hakijan tai haltijan edustajan nimittämisen ja muut tällaista edustajaa koskevat asiaan liittyvät tiedot,

iv)

haltijan luopumisen kansainvälisestä rekisteröinnistä yhden tai useamman nimetyn sopimuspuolen tai kaikkien nimettyjen sopimuspuolten osalta,

v)

kansainvälisen rekisteröinnin rajaamisen haltijan toimesta yhden tai useamman nimetyn sopimuspuolen tai kaikkien nimettyjen sopimuspuolten osalta koskemaan yhtä tai useampaa kansainvälisen rekisteröinnin kohteena olevaa teollismallia,

vi)

kansainvälisen rekisteröinnin vaikutusten mitätöimisen nimetyn sopimuspuolen toimivaltaisten viranomaisten toimesta kyseisen sopimuspuolen alueella kansainvälisen rekisteröinnin kohteena olevan yhden tai useamman teollismallin tai kaikkien sen kohteena olevien teollismallien osalta,

vii)

muut mahdolliset täytäntöönpanomääräyksissä mainitut tiedot, jotka koskevat yhteen tai useampaan kansainvälisen rekisteröinnin kohteena olevaan teollismalliin tai kaikkiin sen kohteena oleviin teollismalleihin liittyviä oikeuksia.

2.   [Kansainväliseen rekisteriin merkitsemisen vaikutus] Edellä 1 kohdan i, ii, iv, v, vi ja vii alakohdassa tarkoitetulla merkinnällä on sama vaikutus kuin merkinnöillä, jotka on tehty kunkin kyseisen sopimuspuolen toimiston rekisteriin, paitsi että sopimuspuoli voi antaa pääjohtajalle selityksen, jonka mukaan 1 kohdan i alakohdassa tarkoitetulla merkinnällä ei ole mainittua vaikutusta sen alueella siihen asti, kunnes kyseisen sopimuspuolen virasto on vastaanottanut selityksessä mainitut lausumat tai asiakirjat.

3.   [Maksut] Kaikista 1 kohdan nojalla tehdyistä merkinnöistä voidaan periä maksu.

4.   [Julkaiseminen] Kansainvälinen toimisto julkaisee ilmoituksen kaikista 1 kohdan nojalla tehdyistä merkinnöistä. Se toimittaa ilmoituksen julkaisemisesta jäljennöksen kunkin asiaan liittyvän sopimuspuolen virastolle.

17 artikla

Kansainvälisen rekisteröinnin alkuperäinen voimassaoloaika ja uudistaminen sekä suojan kesto

1.   [Kansainvälisen rekisteröinnin alkuperäinen voimassaoloaika] Kansainvälinen rekisteröinti tehdään aluksi viideksi vuodeksi kansainvälisen rekisteröinnin päivämäärästä laskettuna.

2.   [Kansainvälisen rekisteröinnin uudistaminen] Kansainvälinen rekisteröinti voidaan uudistaa viideksi vuodeksi määrätyn menettelyn mukaisesti ja edellyttäen, että määrätyt maksut on suoritettu.

3.   [Suojan kesto nimettyjen sopimuspuolten alueella]

a)

Edellyttäen, että kansainvälinen rekisteröinti on uudistettu, ja jollei b alakohdasta muuta johdu, suojan kesto on kunkin nimetyn sopimuspuolen alueella 15 vuotta kansainvälisen rekisteröinnin päivämäärästä laskettuna.

b)

Jos nimetyn sopimuspuolen lainsäädännössä säädetään yli 15 vuoden suojasta teollismallille, jolle on annettu suoja kyseisen lainsäädännön nojalla, suojan kesto on sama kuin tämän sopimuspuolen lainsäädännössä säädetty suojan kesto, edellyttäen, että kansainvälinen rekisteröinti uudistetaan.

c)

Kunkin sopimuspuolen on tehtävä pääjohtajalle ilmoitus lainsäädännössään säädetystä suojan enimmäiskestosta.

4.   [Rajoitetun uudistamisen mahdollisuus] Kansainvälisen rekisteröinnin uudistaminen voi koskea yhtä tai useampaa nimettyä sopimuspuolta tai kaikkia nimettyjä sopimuspuolia ja yhtä tai useampaa kansainvälisen rekisteröinnin kohteena olevaa teollismallia tai kaikkia sen kohteena olevia teollismalleja.

5.   [Uudistamisen merkitseminen ja julkaiseminen] Kansainvälinen toimisto merkitsee uudistamiset kansainväliseen rekisteriin ja julkaisee asiasta ilmoituksen. Se toimittaa julkaistusta ilmoituksesta jäljennöksen kunkin asiaan liittyvän sopimuspuolen virastolle.

18 artikla

Julkaistuja kansainvälisiä rekisteröintejä koskevat tiedot

1.   [Tiedonsaanti] Kansainvälinen toimisto toimittaa hakemuksesta ja määrätyn maksun suorittamista vastaan minkä tahansa julkaistun kansainvälisen rekisteröinnin osalta rekisteriotteen tai tietoja kansainvälisen rekisterin sisällöstä.

2.   [Vapautus laillistamisesta] Kansainvälisen toimiston toimittamat otteet kansainvälisestä rekisteristä on vapautettu kaikista laillistamisvaatimuksista kunkin sopimuspuolen alueella.

II LUKU

HALLINNOLLISET MÄÄRÄYKSET

19 artikla

Usean valtion yhteinen virasto

1.   [Yhteisestä virastosta ilmoittaminen] Jos useat valtiot, jotka aikovat liittyä tämän asiakirjan sopimuspuoliksi, ovat yhtenäistäneet teollismalleja koskevat kansalliset lainsäädäntönsä tai, jos useat tämän asiakirjan sopimuspuolina olevat valtiot sopivat lainsäädäntönsä yhtenäistämisestä, ne voivat ilmoittaa pääjohtajalle,

i)

että kunkin tällaisen valtion kansallinen virasto korvataan yhteisellä virastolla,

ja

ii)

että niiden koko sellaisen alueen, johon yhtenäistettyä lainsäädäntöä sovelletaan, katsotaan tämän asiakirjan 1, 3–18 ja 31 artiklan soveltamisen kannalta muodostavan yhden sopimuspuolen.

2.   [Ilmoituksen tekemisen ajankohta] Edellä 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä,

i)

kun on kyse valtioista, jotka aikovat tulla tämän asiakirjan sopimuspuoliksi, 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen asiakirjojen tallettamisen ajankohtana;

ii)

kun on kyse tämän asiakirjan sopimuspuolina olevista valtioista, milloin tahansa niiden kansallisten lainsäädäntöjen yhtenäistämisen jälkeen.

3.   [Ilmoituksen voimaantulopäivä] Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu ilmoitus tulee voimaan,

i)

kun on kyse valtioista, jotka aikovat liittyä tämän asiakirjan sopimuspuoliksi, ajankohtana, jona tästä asiakirjasta tulee kyseisiä valtioita sitova;

ii)

kun on kyse tämän asiakirjan sopimuspuolina olevista valtioista, kolme kuukautta päivästä, jona pääjohtaja on antanut ilmoituksen tiedoksi muille sopimuspuolille, tai muuna ilmoituksessa mahdollisesti mainittuna myöhempänä päivänä.

20 artikla

Haagin liiton jäsenyys

Sopimuspuolet ovat jäseninä samassa liitossa kuin vuoden 1934 asiakirjan tai vuoden 1960 asiakirjan sopimuspuolet.

21 artikla

Yleiskokous

1.   [Kokoonpano]

a)

Sopimuspuolet ovat jäseninä samassa yleiskokouksessa kuin ne valtiot, joita vuoden 1967 täydennysasiakirjan 2 artikla sitoo.

b)

Jokaista yleiskokouksen jäsentä edustaa yksi valtuutettu, jolla voi olla apunaan varamiehiä, neuvonantajia ja asiantuntijoita, ja kukin valtuutettu voi edustaa ainoastaan yhtä sopimuspuolta.

c)

Liiton jäsenet, jotka eivät ole yleiskokouksen jäseniä, hyväksytään yleiskokouksen istuntoihin tarkkailijoiksi.

2.   [Tehtävät]

a)

Yleiskokous

i)

käsittelee kaikkia asioita, jotka koskevat liiton ylläpitämistä ja kehittämistä sekä tämän asiakirjan täytäntöönpanoa;

ii)

käyttää sellaisia oikeuksia ja suorittaa sellaisia tehtäviä, jotka sille on nimenomaisesti annettu tai osoitettu tämän asiakirjan tai vuoden 1967 täydennysasiakirjan nojalla;

iii)

antaa pääjohtajalle ohjeet tarkistuskonferenssien valmistelusta ja päättää tällaisen konferenssin koollekutsumisesta;

iv)

muuttaa täytäntöönpanomääräyksiä;

v)

tarkastaa ja hyväksyy liittoa koskevat pääjohtajan kertomukset ja toimenpiteet sekä antaa hänelle kaikki tarvittavat ohjeet liiton toimivaltaan kuuluvissa asioissa;

vi)

päättää toimintaohjelmasta ja hyväksyy liiton kaksivuotisen tulo- ja menoarvion sekä hyväksyy lopulliset tilit;

vii)

hyväksyy liiton varainhoitosäännöt;

viii)

asettaa liiton tavoitteiden saavuttamisen kannalta tarpeellisiksi katsottavat komiteat ja työryhmät;

ix)

määrää, minkä valtioiden, hallitustenvälisten järjestöjen ja valtiosta riippumattomien järjestöjen sallitaan osallistua sen kokouksiin tarkkailijoina, jollei 1 kohdan c alakohdasta muuta johdu;

x)

ryhtyy kaikkiin muihin tarvittaviin toimenpiteisiin, joilla voidaan edistää liiton tavoitteita, ja suorittaa muita sellaisia tehtäviä, jotka ovat tämän asiakirjan nojalla tarpeen.

b)

Kysymysten osalta, joilla on merkitystä myös muille järjestön alaisuudessa toimiville liitoille, yleiskokous tekee päätöksensä kuultuaan järjestön yhteistoimintakomiteaa.

3.   [Päätösvaltaisuus]

a)

Yleiskokous on tiettyä asiaa koskevassa äänestyksessä päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä, jotka ovat valtioita ja joilla on äänioikeus kyseisessä asiassa, on kokouksessa läsnä.

b)

Sen estämättä, mitä a alakohdassa määrätään, jos jossakin istunnossa edustettuina olevien jäsenten, jotka ovat valtioita ja joilla on äänioikeus tietyssä asiassa, lukumäärä on alle puolet mutta vähintään kolmannes yleiskokouksen jäsenistä, jotka ovat valtioita ja joilla on äänioikeus kyseisessä asiassa, yleiskokous voi tehdä päätöksiä, mutta lukuun ottamatta sen omaa menettelytapaa koskevia päätöksiä, tällaiset päätökset tulevat voimaan ainoastaan seuraavien ehtojen täyttyessä. Kansainvälinen toimisto antaa mainitut päätökset tiedoksi niille yleiskokouksen jäsenille, jotka ovat valtioita ja joilla on äänioikeus kyseisessä asiassa ja jotka eivät olleet edustettuina, ja pyytää niitä ilmoittamaan kirjallisesti äänensä tai pidättäytymisensä kolmen kuukauden kuluessa tiedoksiannon päivämäärästä. Jos tämän ajanjakson päätyttyä äänensä tai äänestämästä pidättäytymisensä ilmaisseiden jäsenten lukumäärä yltää lukumäärään, joka puuttui päätösvaltaisuudesta itse istunnossa, päätökset tulevat voimaan, edellyttäen, että vaadittu enemmistö samanaikaisesti myös saavutetaan.

4.   [Päätöksenteko yleiskokouksessa]

a)

Yleiskokous pyrkii tekemään päätöksensä yksimielisesti.

b)

Jos päätöstä ei saada aikaan yksimielisesti, käsiteltävänä olevasta asiasta päätetään äänestämällä. Tässä tapauksessa

i)

jokaisella sopimuspuolena olevalla valtiolla on yksi ääni, ja se äänestää vain omasta puolestaan,

ja

ii)

jokainen sopimuspuolena oleva hallitustenvälinen järjestö voi äänestää jäsenvaltioidensa sijasta tämän asiakirjan osapuolina olevien jäsenvaltioidensa lukumäärää vastaavalla määrällä ääniä; tällainen hallitustenvälinen järjestö ei osallistu äänestykseen, jos jokin sen jäsenvaltioista käyttää äänioikeuttaan, ja päinvastoin.

c)

Asioissa, jotka koskevat ainoastaan niitä valtioita, joita vuoden 1967 täydennysasiakirjan 2 artikla sitoo, äänioikeutta ei ole sellaisilla sopimuspuolilla, joita kyseinen artikla ei sido, kun taas pelkästään sopimuspuolia koskevissa asioissa ainoastaan sopimuspuolilla on äänioikeus.

5.   [Enemmistöt]

a)

Yleiskokous tekee päätöksensä kahden kolmanneksen enemmistöllä annetuista äänistä, jollei 24 artiklan 2 kohdasta ja 26 artiklan 2 kohdasta muuta johdu.

b)

Äänestyksestä pidättäytymistä ei katsota ääneksi.

6.   [Istunnot]

a)

Yleiskokous kokoontuu kerran joka toinen kalenterivuosi varsinaiseen istuntoon pääjohtajan kutsusta ja, jolleivät poikkeukselliset olosuhteet toisin vaadi, samana ajankohtana ja samassa paikassa kuin järjestön yleiskokous.

b)

Yleiskokous kokoontuu ylimääräiseen istuntoon pääjohtajan kutsusta joko yhden neljäsosan yleiskokouksen jäsenistä sitä pyytäessä tai pääjohtajan omasta aloitteesta.

c)

Kunkin istunnon esityslistan valmistelee pääjohtaja.

7.   [Työjärjestys] Yleiskokous hyväksyy oman työjärjestyksensä.

22 artikla

Kansainvälinen toimisto

1.   [Hallinnolliset tehtävät]

a)

Kansainvälinen toimisto hoitaa kansainvälisen rekisteröinnin ja siihen liittyvät tehtävät sekä kaikki muut liittoa koskevat hallinnolliset tehtävät.

b)

Kansainvälinen toimisto suorittaa yleiskokouksen sekä yleiskokouksen mahdollisesti asettamien asiantuntijakomiteoiden ja työryhmien kokousten valmistelutyöt ja järjestää sihteeristön niitä varten.

2.   [Pääjohtaja] Pääjohtaja on liiton ylintä toimeenpanovaltaa käyttävä virkamies, ja hän edustaa liittoa.

3.   [Yleiskokouksen muut kokoukset kuin istunnot] Pääjohtaja kutsuu koolle yleiskokouksen asettamat komiteat ja työryhmät ja kaikki muut liittoa koskevia asioita käsittelevät kokoukset.

4.   [Kansainvälisen toimiston rooli yleiskokouksessa ja muissa kokouksissa]

a)

Pääjohtaja ja hänen määräämänsä henkilöt osallistuvat ilman äänioikeutta kaikkiin yleiskokouksen kokouksiin, yleiskokouksen asettamien komiteoiden tai työryhmien kokouksiin ja kaikkiin muihin pääjohtajan liiton alaisuudessa koolle kutsumiin kokouksiin.

b)

Pääjohtaja tai hänen määräämänsä henkilökunnan jäsen on virkansa puolesta yleiskokouksen sekä a alakohdassa tarkoitettujen komiteoiden, työryhmien ja muiden kokousten sihteeri.

5.   [Konferenssit]

a)

Kansainvälinen toimisto suorittaa yleiskokouksen antamien ohjeiden mukaisesti tarkistuskonferenssien valmistelut.

b)

Kansainvälinen toimisto voi neuvotella hallitustenvälisten järjestöjen ja kansainvälisten ja kansallisten valtiosta riippumattomien järjestöjen kanssa tarkistuskonferenssien valmisteluista.

c)

Pääjohtaja ja hänen määräämänsä henkilöt osallistuvat ilman äänioikeutta neuvotteluihin tarkistuskonferensseissa.

6.   [Muut tehtävät] Kansainvälinen toimisto suorittaa myös kaikki muut sille tämän asiakirjan osalta määrätyt tehtävät.

23 artikla

Varainhoito

1.   [Tulo- ja menoarvio]

a)

Liitolla on tulo- ja menoarvio.

b)

Liiton tulo- ja menoarvio käsittää liiton omat tulot ja menot ja sen maksuosuuden järjestön hallinnan alaisten liittojen yhteisten menojen tulo- ja menoarviosta.

c)

Menot, jotka eivät kuulu yksinomaan liitolle vaan myös yhdelle tai useammalle järjestön hallinnan alaiselle muulle liitolle, katsotaan liittojen yhteisiksi menoiksi. Liiton osuus näistä yhteisistä menoista on suhteessa siihen etuun, joka liitolla on niistä.

2.   [Koordinointi muiden liittojen tulo- ja menoarvioihin nähden] Liiton tulo- ja menoarvio vahvistetaan ottaen asianmukaisesti huomioon ne vaatimukset, joita koordinointi järjestön alaisten muiden liittojen tulo- ja menoarvioiden kanssa edellyttää.

3.   [Tulo- ja menoarvion rahoituslähteet] Liiton tulo- ja menoarvio rahoitetaan seuraavista lähteistä:

i)

kansainvälisiin rekisteröinteihin liittyvät maksut;

ii)

kansainvälisen toimiston liiton osalta suorittamista muista palveluksista perityt maksut;

iii)

kansainvälisen toimiston liittoa koskevien julkaisujen myynti tai niiden rojaltit;

iv)

lahjoitukset, testamenttilahjoitukset ja avustukset;

v)

vuokrat, korot ja muut sekalaiset tulot.

4.   [Maksujen vahvistaminen; tulo- ja menoarvion suuruus]

a)

Yleiskokous vahvistaa pääjohtajan ehdotuksesta 3 kohdan i alakohdassa tarkoitettujen maksujen suuruuden. Pääjohtaja vahvistaa 3 kohdan ii alakohdassa tarkoitetut maksut, ja niitä sovelletaan väliaikaisesti siihen asti, kunnes yleiskokous antaa seuraavassa istunnossa hyväksyntänsä.

b)

Edellä 3 kohdan i alakohdassa tarkoitettujen maksujen suuruus vahvistetaan siten, että liiton saamat tulot maksuista ja muista lähteistä riittävät kattamaan vähintään kaikki liittoa koskevat kansainvälisen toimiston menot.

c)

Jos tulo- ja menoarviota ei ole hyväksytty ennen uuden varainhoitokauden alkua, se on tasoltaan samaa suuruusluokkaa kuin edellisen vuoden tulo- ja menoarvio, varainhoitosääntöjen mukaisesti.

5.   [Käyttöpääomarahasto] Liitolla on käyttöpääomarahasto, joka koostuu ylijäämävaroista ja, jos tällaisia varoja ei ole riittävästi, liiton kunkin jäsenen suorittamista kertamaksuista. Jos rahasto käy riittämättömäksi, sen lisäämisestä päättää yleiskokous. Yleiskokous vahvistaa osuuden ja maksuehdot pääjohtajan ehdotuksesta.

6.   [Isäntävaltion suorittamat ennakot]

a)

Päämajasopimuksessa, joka on tehty sen valtion kanssa, jonka alueella järjestön päämaja on, on määrättävä, että käyttöpääomarahaston osoittautuessa riittämättömäksi tämän valtion on suoritettava ennakkoa. Tällaisten ennakkojen suuruudesta ja niiden suoritusehdoista on tehtävä kussakin tapauksessa erillinen sopimus asianomaisen valtion ja järjestön välillä.

b)

Edellä a alakohdassa tarkoitetulla valtiolla ja järjestöllä on oikeus sanoutua irti kirjallisella ilmoituksella velvollisuudesta suorittaa ennakoita. Irtisanominen tulee voimaan kolmen vuoden kuluttua sen vuoden päättymisestä, jona siitä on ilmoitettu.

7.   [Tilintarkastus] Tilien tarkastuksen suorittaa yksi tai useampi liiton jäsenvaltio tai ulkopuoliset tilintarkastajat varainhoitosääntöjen mukaisesti. Yleiskokous nimeää tilintarkastajat näiden suostumuksella.

24 artikla

Täytäntöönpanomääräykset

1.   [Kohde] Täytäntöönpanomääräyksillä säännellään tämän asiakirjan täytäntöönpanon yksityiskohtia. Niihin sisältyy erityisesti seuraavia seikkoja koskevia määräyksiä:

i)

asiat, joista on tämän asiakirjan mukaisesti nimenomaisesti määrättävä;

ii)

muut tämän asiakirjan määräyksiä koskevat tai sen täytäntöönpanon kannalta hyödylliset seikat;

iii)

kaikki hallinnolliset vaatimukset, asiat tai menettelyt.

2.   [Tiettyjen täytäntöönpanomääräysten säännösten muuttaminen]

a)

Täytäntöönpanomääräyksissä voidaan täsmentää, että tiettyjä täytäntöönpanomääräysten määräyksiä voidaan muuttaa ainoastaan yksimielisesti tai ainoastaan neljän viidesosan enemmistöllä.

b)

Yksimielinen päätös on edellytyksenä sille, että yksimielisyyttä tai neljän viidesosan enemmistöä koskevaa vaatimusta ei enää vastaisuudessa sovelleta täytäntöönpanomääräyksiin sisältyvän määräyksen muuttamiseen.

c)

Neljän viidesosan enemmistöllä tehty päätös on edellytyksenä sille, että yksimielisyyttä tai neljän viidesosan enemmistöä koskevaa vaatimusta sovelletaan vastaisuudessa täytäntöönpanomääräyksiin sisältyvän määräyksen muuttamiseen.

3.   [Tämän asiakirjan ja täytäntöönpanomääräysten välinen ristiriita] Jos tämän asiakirjan määräysten ja täytäntöönpanomääräysten välillä on ristiriita, ensin mainitut ovat ensisijaisia.

III LUKU

TARKISTAMINEN JA MUUTTAMINEN

25 artikla

Tämän asiakirjan tarkistaminen

1.   [Tarkistuskonferenssit] Tätä asiakirjaa voidaan tarkistaa sopimuspuolten konferenssissa.

2.   [Tiettyjen artikloiden tarkistaminen tai muuttaminen] 21, 22, 23 ja 26 artikla voidaan muuttaa joko tarkistuskonferenssissa tai yleiskokouksessa 26 artiklan määräysten mukaisesti.

26 artikla

Tiettyjen artikloiden muuttaminen yleiskokouksessa

1.   [Muutosehdotukset]

a)

Ehdotuksia 21, 22 ja 23 artiklan ja tämän artiklan muuttamiseksi yleiskokouksessa voi tehdä sopimuspuoli tai pääjohtaja.

b)

Pääjohtajan on annettava muutosehdotukset tiedoksi sopimuspuolille vähintään kuusi kuukautta ennen niiden käsittelyä yleiskokouksessa.

2.   [Enemmistöt] Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen artiklojen muutokset hyväksytään kolmen neljäsosan äänten enemmistöllä, lukuun ottamatta 21 artiklan tai tämän kohdan muutoksia, joihin vaaditaan neljän viidesosan äänten enemmistö.

3.   [Voimaantulo]

a)

Lukuun ottamatta tapauksia, joihin sovelletaan b alakohtaa, 1 kohdassa tarkoitettuihin artikloihin tehty muutos tulee voimaan kuukauden kuluttua siitä, kun pääjohtaja on vastaanottanut kyseessä olevan sopimuspuolen valtiosäännön mukaisten menettelytapojen mukaisesti annetun kirjallisen hyväksymisilmoituksen kolmelta neljäsosalta niistä sopimuspuolista, jotka olivat yleiskokouksen jäseniä muutoksen hyväksymisen ajankohtana ja joilla oli oikeus äänestää muutoksesta.

b)

Edellä olevaan 21 artiklan 3 tai 4 kohtaan tai tähän alakohtaan tehty muutos ei tule voimaan, jos jokin sopimuspuoli kuuden kuukauden kuluessa sen hyväksymisestä yleiskokouksessa ilmoittaa pääjohtajalle, että se ei hyväksy muutosta.

c)

Tämän kohdan määräysten mukaisesti voimaan tuleva muutos sitoo kaikkia valtioita ja hallitustenvälisiä järjestöjä, jotka ovat sopimuspuolia muutoksen voimaantulon ajankohtana tai jotka tulevat sopimuspuoliksi myöhemmin.

IV LUKU

LOPPUMÄÄRÄYKSET

27 artikla

Tämän asiakirjan sopimuspuoleksi tuleminen

1.   [Edellytykset] Jollei 2 ja 3 kohdasta ja 28 artiklasta muuta johdu,

i)

jokainen järjestön jäsenvaltio voi allekirjoittaa tämän asiakirjan ja tulla sen sopimuspuoleksi;

ii)

jokainen hallitustenvälinen järjestö, jolla on virasto, joka vastaa suojan antamisesta teollisuusmalleille sillä alueella, jolla hallitustenvälisen järjestön perustamissopimusta sovelletaan, voi allekirjoittaa tämän asiakirjan ja tulla sen sopimuspuoleksi edellyttäen, että vähintään yksi hallitustenvälisen järjestön jäsenvaltioista on järjestön jäsen, ja että tällaisesta virastosta ei ole tehty 19 artiklan mukaista ilmoitusta.

2.   [Ratifiointi tai liittyminen] Jokainen 1 kohdassa tarkoitettu valtio tai hallitustenvälinen järjestö voi tallettaa

i)

ratifioimiskirjan, jos se on allekirjoittanut tämän asiakirjan,

tai

ii)

liittymiskirjan, jos se ei ole allekirjoittanut tätä asiakirjaa.

3.   [Tallettamisen voimaantulopäivä]

a)

Ratifioimis- tai liittymiskirjan tallettamisen voimaantulopäivä on se päivä, jona asiakirja talletetaan, jollei b–d alakohdasta muuta johdu.

b)

Sellaisen valtion ratifioimis- tai liittymiskirjan tallettamisen voimaantulopäivä, jonka osalta teollismallien suoja voidaan saada ainoastaan sellaisen hallitustenvälisen järjestön viraston kautta, jossa kyseinen valtio on jäsenenä, on se päivä, jona kyseisen hallitustenvälisen järjestön asiakirja talletetaan, jos kyseinen päivä on kyseisen valtion asiakirjan tallettamispäivää myöhempi.

c)

Sellaisen ratifioimis- tai liittymiskirjan tallettamisen voimaantulopäivä, johon sisältyy tai on liitetty 19 artiklassa tarkoitettu ilmoitus, on se päivä, jona kyseisen ilmoituksen tehneestä valtioiden ryhmästä viimeisin valtio tallettaa kirjansa.

d)

Valtion ratifioimis- tai liittymiskirjaan voi sisältyä tai olla liitettynä selitys, jonka mukaan asiakirjan tallettamisen edellytykseksi asetetaan se, että yhden muun valtion tai yhden hallitustenvälisen järjestön asiakirja, kahden muun valtion asiakirjat, tai yhden muun valtion ja yhden hallitustenvälisen järjestön asiakirjat on myös talletettu; valtiot ja hallitustenvälinen järjestö on mainittava nimeltä, ja niiden on täytettävä tämän asiakirjan sopimuspuoleksi tulemista koskevat edellytykset. Asiakirja, johon sisältyy tai on liitettynä tällainen selitys, katsotaan talletetuksi sinä päivänä, jona selityksessä mainittu edellytys täyttyy. Jos selityksessä täsmennettyyn asiakirjaan itseensä sisältyy tai on liitettynä vastaava selitys, kyseinen asiakirja katsotaan talletetuksi sinä päivänä, jona selityksessä mainittu edellytys täyttyy.

e)

Edellä olevan d alakohdan nojalla tehty selitys voidaan peruuttaa kokonaisuudessaan tai osittain milloin tahansa. Peruuttaminen tulee voimaan sinä päivänä, jona pääjohtaja saa ilmoituksen peruuttamisesta.

28 artikla

Ratifioinnin ja liittymisen voimaantulopäivä

1.   [Huomioon otettavat asiakirjat] Tätä artiklaa sovellettaessa otetaan huomioon ainoastaan ne ratifioimis- tai liittymiskirjat, jotka 27 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut valtiot tai hallitustenväliset järjestöt ovat tallettaneet ja joilla on 27 artiklan 3 kohdan mukainen voimaantulopäivä.

2.   [Tämän asiakirjan voimaantulo] Tämä asiakirja tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä, kun kuusi valtiota on tallettanut ratifioimis- tai liittymiskirjansa, edellyttäen, että kansainvälisen toimiston keräämien tuoreimpien vuositilastojen mukaan vähintään kolme kyseisistä valtioista täyttää ainakin toisen seuraavista edellytyksistä:

i)

kyseisessä valtiossa tai kyseisen valtion osalta on jätetty vähintään 3 000 teollismallien suojaa koskevaa hakemusta,

tai

ii)

kyseisessä valtiossa tai kyseisen valtion osalta on jätetty vähintään 1 000 teollismallien suojaa koskevaa hakemusta muissa valtioissa kuin kyseisessä valtiossa asuvien toimesta.

3.   [Ratifioinnin ja liittymisen voimaantulo]

a)

Tämä asiakirja sitoo voimaantulopäivästään alkaen valtioita tai hallitustenvälisiä järjestöjä, jotka ovat tallettaneet ratifioimis- tai liittymiskirjansa vähintään kolme kuukautta ennen tämän asiakirjan voimaantulopäivää.

b)

Tämä asiakirja sitoo muita valtioita tai hallitustenvälisiä järjestöjä kolmen kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona ne ovat tallettaneet ratifioimis- tai liittymiskirjansa tai muuna myöhempänä kyseisessä kirjassa ilmoitettuna päivänä.

29 artikla

Varaumien kielto

Tähän asiakirjaan ei saa tehdä varaumia.

30 artikla

Sopimuspuolten antamat selitykset

1.   [Ajankohta, jona selitykset voidaan antaa] Edellä 4 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, 5 artiklan 2 kohdan a alakohdassa, 7 artiklan 2 kohdassa, 11 artiklan 1 kohdassa, 13 artiklan 1 kohdassa, 14 artiklan 3 kohdassa, 16 artiklan 2 kohdassa tai 17 artiklan 3 kohdan c alakohdassa tarkoitettuja selityksiä voidaan antaa,

i)

kun 27 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu asiakirja talletetaan, jolloin selitys tulee voimaan sinä päivänä, jona tämä asiakirja alkaa sitoa selityksen antanutta valtiota tai hallitustenvälistä järjestöä,

tai

ii)

27 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun asiakirjan tallettamisen jälleen, jolloin selitys tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona pääjohtaja vastaanottaa sen, tai minä tahansa selityksessä mainittuna myöhempänä päivänä, mutta sitä sovelletaan ainoastaan sellaiseen kansainväliseen rekisteröintiin, jonka kansainvälisen rekisteröinnin päivä on sama tai myöhempi kuin selityksen päivämäärä.

2.   [Sellaisten valtioiden selitykset, joilla on yhteinen virasto] Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, sellainen mainitussa kohdassa tarkoitettu selitys, jonka on antanut valtio, joka on yhden tai useamman toisen valtion kanssa ilmoittanut pääjohtajalle 19 artiklan 1 kohdan nojalla kansallisten virastojensa korvaamisesta yhteisellä virastolla, tulee voimaan ainoastaan, jos kyseinen toinen valtio antaa vastaavan selityksen tai kyseiset toiset valtiot antavat vastaavat selitykset.

3.   [Selitysten peruuttaminen] Edellä 1 kohdassa tarkoitetut selitykset voidaan peruuttaa milloin tahansa pääjohtajalle osoitetulla ilmoituksella. Peruutus tulee voimaan kolmen kuukauden kuluttua siitä päivästä, jona pääjohtaja vastaanottaa ilmoituksen tai minä tahansa ilmoituksessa mainittuna myöhempänä päivänä. Edellä olevan 7 artiklan 2 kohdan nojalla tehdyn selityksen osalta peruutus ei vaikuta kansainvälisiin hakemuksiin, jotka on jätetty ennen kyseisen peruutuksen voimaantuloa.

31 artikla

Vuosien 1934 ja 1960 asiakirjojen soveltaminen

1.   [Niiden valtioiden väliset suhteet, jotka ovat sekä tämän asiakirjan että vuoden 1934 asiakirjan tai vuoden 1960 asiakirjan sopimuspuolia] Tätä asiakirjaa yksistään sovelletaan niiden valtioiden keskinäisiin suhteisiin, jotka ovat sekä tämän asiakirjan että vuoden 1934 asiakirjan tai vuoden 1960 asiakirjan sopimuspuolia. Nämä valtiot soveltavat kuitenkin keskinäisissä suhteissaan tapauksen mukaan joko vuoden 1934 asiakirjaa tai vuoden 1960 asiakirjaa sellaisiin teollismalleihin, jotka on jätetty kansainväliseen toimistoon ennen sitä päivää, jona tätä asiakirjaa aletaan soveltaa niiden keskinäisiin suhteisiin.

2.   [Niiden valtioiden, jotka ovat sekä tämän asiakirjan että vuoden 1934 asiakirjan tai vuoden 1960 asiakirjan sopimuspuolia, sekä niiden valtioiden, jotka ovat joko vuoden 1934 asiakirjan tai vuoden 1960 asiakirjan mutteivät tämän asiakirjan sopimuspuolia, väliset suhteet]

a)

Valtiot, jotka ovat sekä tämän asiakirjan että vuoden 1934 asiakirjan sopimuspuolia, soveltavat edelleen vuoden 1934 asiakirjaa suhteissaan niihin valtioihin, jotka ovat vuoden 1934 asiakirjan mutteivät vuoden 1960 asiakirjan tai tämän asiakirjan sopimuspuolia.

b)

Valtiot, jotka ovat sekä tämän asiakirjan että vuoden 1960 asiakirjan sopimuspuolia, soveltavat edelleen vuoden 1960 asiakirjaa suhteissaan niihin valtioihin, jotka ovat vuoden 1960 asiakirjan mutteivät tämän asiakirjan sopimuspuolia.

32 artikla

Tämän asiakirjan irtisanominen

1.   [Ilmoitus] Sopimuspuoli voi irtisanoa tämän asiakirjan pääjohtajalle osoitetulla ilmoituksella.

2.   [Voimaantulopäivä] Irtisanominen tulee voimaan vuoden kuluttua siitä päivästä, jona pääjohtaja vastaanottaa ilmoituksen, tai minä tahansa ilmoituksessa mainittuna myöhempänä päivänä. Irtisanominen ei vaikuta tämän asiakirjan soveltamiseen mihinkään käsiteltävänä olevaan kansainväliseen hakemukseen eikä mihinkään irtisanomista koskevan ilmoituksen antavan sopimuspuolen osalta irtisanomisen voimaantuloajankohtana voimassa olevaan kansainväliseen rekisteröintiin.

33 artikla

Tämän asiakirjan kielet ja allekirjoittaminen

1.   [Alkuperäiset tekstit ja viralliset tekstit]

a)

Tämä asiakirja allekirjoitetaan yhtenä englannin-, arabian, kiinan-, ranskan-, venäjän- ja espanjankielisenä alkuperäiskappaleena, jonka kaikki tekstit ovat yhtä todistusvoimaisia.

b)

Neuvoteltuaan asianomaisten hallitusten kanssa pääjohtaja laadituttaa viralliset tekstit muilla yleiskokouksen mahdollisesti määräämillä kielillä.

2.   [Allekirjoittamiselle asetettu määräaika] Tämä asiakirja on avoinna allekirjoittamista varten järjestön päämajassa yhden vuoden ajan sen hyväksymisestä.

34 artikla

Tallettaja

Tämä asiakirja talletetaan pääjohtajan huostaan.

SELITYS

hakemusten jättämisestä suoraan

Tallettaessaan tämän liittymiskirjan Maailman henkisen omaisuuden järjestön pääjohtajan huostaan neuvoston puheenjohtaja liittää liittymiskirjaan seuraavan selityksen:

”Euroopan yhteisö ilmoittaa, ettei kansainvälisiä hakemuksia voi jättää sen toimiston kautta.”

SELITYS

yksilöllisten maksujen järjestelmästä

Tallettaessaan tämän liittymiskirjan Maailman henkisen omaisuuden järjestön pääjohtajan huostaan neuvoston puheenjohtaja liittää liittymiskirjaan seuraavan selityksen:

”Euroopan yhteisö ilmoittaa, että sellaisen kansainvälisen hakemuksen yhteydessä, jossa se on nimetty, ja tällaisesta kansainvälisestä hakemuksesta johtuvan kansainvälisen rekisteröinnin uudistamisen yhteydessä, Geneven asiakirjan 7 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu määrätty nimeämismaksu korvataan yksilöllisellä nimeämismaksulla, jonka määrä on:

62 euroa mallilta kansainvälistä hakemusta tehtäessä

31 euroa mallilta hakemusta uudistettaessa.”

SELITYS

suojan kestosta Euroopan yhteisössä

Tallettaessaan tämän liittymiskirjan Maailman henkisen omaisuuden järjestön pääjohtajan huostaan neuvoston puheenjohtaja liittää liittymiskirjaan seuraavan selityksen:

”Euroopan yhteisö ilmoittaa, että sen lainsäädännössä säädetty suojan enimmäiskesto on 25 vuotta.”


(1)  Hyväksyessään 10 artiklan diplomaattikonferenssi katsoi, etteivät tämän artiklan määräykset estä hakijaa tai haltijaa taikka sellaista henkilöä, jolla on hakijan tai haltijan suostumus, saamasta oikeutta tutustua kansainväliseen hakemukseen tai kansainväliseen rekisteröintiin.

(2)  Hyväksyessään 12 artiklan 4 kohdan, 14 artiklan 2 kohdan b alakohdan ja 18 säännön 4 kohdan, diplomaattikonferenssi katsoi, että kielteisen päätöksen tiedoksi antanut virasto voi peruuttaa päätöksen antamalla lausuman siitä, että kyseinen virasto on päättänyt hyväksyä kansainvälisen rekisteröinnin vaikutukset niiden teollismallien tai joidenkin niiden teollismallien osalta, joihin kielteistä päätöstä koskeva ilmoitus liittyi. Lisäksi katsottiin, että virasto voi kielteisestä päätöksestä ilmoittamiselle asetetun määräajan kuluessa toimittaa lausuman siitä, että se on päättänyt hyväksyä kansainvälisen rekisteröinnin vaikutukset silloinkin, kun se ei ole antanut tiedoksi kielteistä päätöstä koskevaa ilmoitusta.

(3)  Ks. 12 artiklan 4 kohtaa koskeva alaviite.


Top