EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1890

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1890/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006 , maatilojen rakennetta koskevien yhteisön tilastotietojen keruun järjestämisestä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 571/88 muuttamisesta vuosien 2007–2009 rahoituskehyksen sekä Bulgarialle ja Romanialle myönnettävän yhteisön rahoituksen enimmäismäärän osalta

OJ L 386, 29.12.2006, p. 12–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 081 P. 93 - 94
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 081 P. 93 - 94

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1890/oj

29.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 386/12


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1890/2006,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2006,

maatilojen rakennetta koskevien yhteisön tilastotietojen keruun järjestämisestä annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 571/88 muuttamisesta vuosien 2007–2009 rahoituskehyksen sekä Bulgarialle ja Romanialle myönnettävän yhteisön rahoituksen enimmäismäärän osalta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 285 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 56 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Neuvoston asetuksessa (ETY) N:o 571/88 (2) säädetään jäsenvaltioille maksettavasta tutkimuskohtaisesta enimmäiskorvauksen määrästä, jolla osallistutaan koituneisiin keruukustannuksiin.

(2)

Jotta maatilojen rakennetta koskevat tutkimukset voitaisiin toteuttaa, vaaditaan merkittävää jäsenvaltioiden ja yhteisön rahoitusta yhteisön toimielinten tietotarpeiden täyttämiseksi.

(3)

Kun otetaan huomioon Bulgarian ja Romanian liittyminen ja maatilojen rakennetta koskevien tutkimusten tekeminen näissä uusissa jäsenvaltioissa vuonna 2007, on tarpeen säätää tutkimuskohtaisesta yhteisön enimmäiskorvauksen määrästä; tällainen muutos on tarpeen liittymisen vuoksi, eikä siitä ole säädetty liittymisasiakirjassa.

(4)

Tässä asetuksessa säädetään ohjelman loppuajaksi rahoituspuitteista, joita budjettivallan käyttäjä pitää talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen (3) 37 kohdassa tarkoitettuna ensisijaisena ohjeenaan vuosittaisessa talousarviomenettelyssä,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (ETY) N:o 571/88 seuraavasti:

1.

Lisätään 14 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen alakohtaan luetelmakohdat seuraavasti:

”–

2 000 000 euroa Bulgarialle

2 000 000 euroa Romanialle.”

2.

Korvataan 14 artiklan 1 kohdan kolmas, neljäs ja viides alakohta seuraavasti:

”Rahoituspuitteet ohjelman toteuttamiseksi, mukaan luettuna Eurofarm-projektin hallinnointiin tarvittavat määrärahat, ovat 20 400 000 euroa kaudella 2007–2009.

Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat rahoituskehyksen rajoissa.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Edellä 1 artiklan 1 kohtaa sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä, 20 päivänä joulukuuta 2006

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KORKEAOJA


(1)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 12. joulukuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 20. joulukuuta 2006.

(2)  EYVL L 56, 2.3.1988, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 204/2006 (EUVL L 34, 7.2.2006, s. 3).

(3)  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.


Top