EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1987

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1987/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006 , toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä

OJ L 381, 28.12.2006, p. 4–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 009 P. 76 - 95
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 009 P. 76 - 95
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 007 P. 74 - 93

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 28/12/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1987/oj

28.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 381/4


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1987/2006,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2006,

toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, JOTKA

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 62 artiklan 2 kohdan a alakohdan, 63 artiklan 3 kohdan b alakohdan ja 66 artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (1),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Schengenin tietojärjestelmä (”SIS”), joka on perustettu tarkastusten asteittaisesta lakkauttamisesta yhteisillä rajoilla 14 päivänä kesäkuuta 1985 Benelux-talousliiton valtioiden, Saksan liittotasavallan ja Ranskan tasavallan välillä tehdyn Schengenin sopimuksen soveltamisesta 19 päivänä kesäkuuta 1990 tehdyn yleissopimuksen (2) (”Schengenin yleissopimus”) IV osaston määräysten mukaisesti, ja sen kehitetty versio SIS 1+ ovat keskeisiä välineitä osaksi Euroopan unionia sisällytetyn Schengenin säännöstön soveltamisessa.

(2)

Toisen sukupolven SIS:n (”SIS II”) kehittäminen on annettu komission tehtäväksi toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) kehittämisestä 6 päivänä joulukuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2424/2001 (3) ja samana päivänä tehdyn neuvoston päätöksen N:o 2001/886/YOS (4) mukaisesti. SIS II korvaa Schengenin yleissopimuksen mukaisesti perustetun SIS:n.

(3)

Tämä asetus on välttämätön oikeusperusta SIS II:lle asioissa, jotka kuuluvat Euroopan yhteisön perustamissopimuksen (”perustamissopimus”) soveltamisalaan. Toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmän (SIS II) perustamisesta, toiminnasta ja käytöstä tehty neuvoston päätös 2006/000/YOS (5) on välttämätön oikeusperusta SIS II:lle asioissa, jotka kuuluvat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen soveltamisalaan.

(4)

Vaikka SIS II:n edellyttämä oikeusperusta koostuu erillisistä säädöksistä, SIS II muodostaa yhden ainoan tietojärjestelmän, jonka olisi toimittava sellaisena. Sen vuoksi näiden säädösten tiettyjen säännösten olisi oltava yhtäpitävät.

(5)

SIS II:n olisi oltava kompensoiva toimenpide, joka osaltaan auttaa säilyttämään korkean turvallisuuden tason Euroopan unionin vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella edistämällä Schengenin säännöstön henkilöiden liikkumista koskevaan osaan liittyvien politiikkojen toteuttamista sellaisina kuin ne ovat perustamissopimuksen kolmannen osan IV osastossa.

(6)

On välttämätöntä määrittää SIS II:n tavoitteet, tekninen rakenne ja rahoitus ja vahvistaa säännöt, jotka koskevat sen toimintaa ja käyttöä ja määrittää vastuualueet,, järjestelmään tallennettavat tietoluokat, tietojen tallentamisen tarkoitus, tallentamista koskevat kriteerit, ne viranomaiset, joilla on oikeus käyttää tietoja, kuulutusten linkittäminen, sekä tarkemmat säännöt tietojen käsittelystä ja henkilötietojen suojasta.

(7)

SIS II:n on tarkoitus sisältää keskusjärjestelmä (Central SIS II) ja kansalliset sovellutukset. Central SIS II:n ja siihen liittyvän viestintäinfrastruktuurin toiminnasta aiheutuvat kulut olisi rahoitettava Euroopan unionin yleisestä talousarviosta.

(8)

On välttämätöntä laatia käsikirja, jossa vahvistetaan yksityiskohtaiset säännöt tiettyjen lisätietojen vaihtamiselle kuulutusten edellyttämästä toiminnasta. Kansallisten viranomaisten olisi kussakin jäsenvaltiossa varmistettava, että tällaisia tietoja voidaan vaihtaa.

(9)

Komission olisi siirtymäkauden aikana vastattava Central SIS II:n ja viestintäinfrastruktuurin osien operatiivisesta hallinnoinnista. Jotta varmistettaisiin sujuva siirtyminen SIS II:een, komissio voi kuitenkin siirtää kyseisen vastuun kokonaisuudessaan tai osittain kahdelle kansalliselle julkisen sektorin elimelle. Pitkällä aikavälillä ja sen jälkeen, kun on tehty vaikutustenarviointi, joka sisältää eri vaihtoehtoja taloudellisesta, toiminnallisesta ja organisatorisesta näkökulmasta tarkastelevan sisältöanalyysin, ja komissiolta saatujen säädösehdotusten pohjalta olisi perustettava tietokantaa hallinnoiva viranomainen, joka vastaa kyseisistä tehtävistä. Siirtymäkausi ei saisi olla pidempi kuin viisi vuotta tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivästä.

(10)

SIS II:n on tarkoitus sisältää maahantulon tai maassa oleskelun epäämistä varten tarvittavia kuulutuksia. On tarpeen yhdenmukaistaa entisestään säännöksiä niistä perusteista, joiden nojalla voidaan tehdä kuulutuksia kolmansien maiden kansalaisista maahantulon tai maassa oleskelun epäämiseksi, ja selventää kuulutusten käyttöä turvapaikka-, maahanmuutto- ja palautusasioissa. Näin ollen komission olisi kolmen vuoden kuluttua tämän asetuksen soveltamisen alkamispäivästä tarkistettava maahantulon tai oleskelun epäämistä varten tehtävien kuulutusten tekemisen tavoitteita ja edellytyksiä koskevat säännökset.

(11)

Kuulutuksia, joiden tarkoituksena on maahantulon tai maassa oleskelun epääminen, ei pitäisi säilyttää SIS II:ssa pidempään kuin sen ajan, joka on tarpeen niihin tarkoituksiin, joita varten ne on toimitettu. Yleensä kuulutukset olisi poistettava SIS II:sta automaattisesti kolmen vuoden kuluttua. Kuulutuksen säilyttämistä pidemmän aikaa koskevan päätöksen olisi perustuttava kattavaan yksilölliseen arviointiin. Jäsenvaltioiden olisi tarkasteltava näitä kuulutuksia kyseisellä kolmivuotiskaudella ja pidettävä tilastoja sellaisten kuulutusten lukumäärästä, joiden säilyttämisaikaa on jatkettu.

(12)

SIS II:ssa olisi voitava käsitellä biometrisia tietoja, joiden avulla voidaan tunnistaa kyseessä olevat henkilöt luotettavasti. Jotta vältyttäisiin virheellisten tunnistusten aiheuttamilta haitoilta, SIS II:ssa olisi myös voitava käsitellä niitä henkilöitä koskevia tietoja, joiden henkilöllisyyttä on käytetty väärin. Tällöin olisi sovellettava asianmukaisia suojatoimia, joihin kuuluu erityisesti kyseisen henkilön suostumus ja niiden tarkoitusten tiukka rajoittaminen, joihin tietoja saadaan lainmukaisesti käyttää.

(13)

Jäsenvaltioiden olisi voitava linkittää kuulutuksia SIS II:ssa. Sillä, että jäsenvaltio linkittää kaksi kuulutusta tai useamman kuulutuksen toisiinsa, ei pitäisi olla vaikutusta suoritettavaan toimenpiteeseen, kuulutusten säilyttämisaikaan eikä oikeuksiin käyttää kuulutuksia.

(14)

SIS II:ssa tämän asetuksen nojalla käsiteltyjä tietoja ei saisi siirtää kolmansille maille tai kansainvälisille järjestöille eikä antaa niiden saataville.

(15)

Tämän asetuksen soveltamista varten käsiteltäviin henkilötietoihin sovelletaan yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 24 päivänä lokakuuta 1995 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviä 95/46/EY (6). Tähän sisältyy rekisterinpitäjän nimeäminen ja jäsenvaltioiden oikeus määrätä poikkeuksia ja rajoituksia, jotka koskevat joitakin kyseisessä direktiivissä säädetyistä oikeuksista ja velvoitteista, asianomaisen tiedonsaantioikeus ja informointi mukaan luettuina. Direktiivissä 95/46/EY vahvistettuja periaatteita olisi tarvittaessa täydennettävä tai selvennettävä tässä asetuksessa.

(16)

Euroopan yhteisön toimielinten tai elinten suorittamaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan yksilöiden suojelusta yhteisöjen toimielinten ja elinten suorittamassa henkilötietojen käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 18 päivänä joulukuuta 2000 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EY) N:o 45/2001 (7) ja erityisesti sen säännökset käsittelyn luottamuksellisuudesta ja turvallisuudesta koskevat henkilötietojen käsittelyä, jota Euroopan yhteisön toimielimet tai elimet suorittavat vastatessaan SIS II:n operatiivisesta hallinnoinnista. Asetuksessa (EY) N:o 45/2001 vahvistettuja periaatteita olisi tarvittaessa täydennettävä tai selvennettävä tässä asetuksessa.

(17)

SIS II:n yhteydessä palvelukseen otettuihin ja työskenteleviin virkamiehiin ja muuhun henkilöstöön olisi luottamuksellisuuden osalta sovellettava Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen ja yhteisöjen muuta henkilöstöä koskevien palvelussuhteen ehtojen asiaa koskevia määräyksiä.

(18)

Kansallisten valvontaviranomaisten olisi valvottava jäsenvaltioiden suorittaman henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuutta, kun taas Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 286 artiklan mukaisen riippumattoman valvontaviranomaisen nimittämisestä 22 päivänä joulukuuta 2003 tehdyllä Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen 2004/55/EY (8) mukaisesti nimitetyn Euroopan tietosuojavaltuutetun olisi valvottava yhteisön toimielinten ja elinten suorittamaa henkilötietojen käsittelyä ottaen huomioon, että yhteisön toimielinten ja elinten tehtävät liittyvät itse tietoihin vain rajallisesti.

(19)

Sekä jäsenvaltioiden että komission olisi laadittava turvallisuussuunnitelma turvallisuutta koskevien velvoitteiden täytäntöönpanon helpottamiseksi, ja niiden olisi toimittava yhteistyössä turvallisuuskysymysten käsittelemiseksi yhteisestä näkökulmasta.

(20)

Avoimuuden varmistamiseksi komission tai sen jälkeen, kun se on perustettu, tietokantaa hallinnoivan viranomaisen olisi esitettävä kahden vuoden välein kertomus Central SIS II:n ja viestintäinfrastruktuurin teknisestä toiminnasta, mukaan lukien sen turvallisuus, sekä lisätietojen vaihdosta. Komission olisi esitettävä yleinen arviointi neljän vuoden välein.

(21)

Tämän asetuksen säännöksillä ei voida kattaa tyhjentävästi eräitä SIS II:n osatekijöitä niiden teknisen luonteen, yksityiskohtaisuuden ja jatkuvan päivitystarpeen vuoksi. Tällaisia ovat tekniset säännöt, jotka koskevat tietojen tallentamista, mukaan lukien kuulutuksen tallentamiseen tarvittavat tiedot, tietojen päivittämistä, poistamista ja hakua, kuulutusten yhteensopivuutta ja ensisijaisjärjestystä, kuulutusten välisiä linkkejä ja lisätietojen vaihtamista. Näitä osatekijöitä koskeva täytäntöönpanovalta olisi näin ollen siirrettävä komissiolle. Kuulutusten hakemista koskevissa teknisissä säännöissä olisi otettava huomioon kansallisten sovellusten moitteeton toiminta. Komission tekemän vaikutustenarvioinnin perusteella olisi päätettävä, missä määrin täytäntöönpanotoimenpiteet voisivat kuulua tietokantaa hallinnoivan viranomaisen vastuualueeseen sen perustamisen jälkeen.

(22)

Tämän asetuksen täytäntöönpanemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (9) mukaisesti.

(23)

On aiheellista säätää siirtymäsäännöksistä, jotka koskevat SIS 1+:an tallennettuja kuulutuksia, jotka on siirrettävä SIS II -järjestelmään. Eräiden Schengenin säännöstön määräysten soveltamista olisi jatkettava rajoitetun ajan, kunnes jäsenvaltiot ovat tutkineet kyseisten kuulutusten yhdenmukaisuuden uuden lainsäädännön kanssa. Henkilöitä koskevien kuulutusten yhdenmukaisuus olisi tutkittava ensisijaisesti. Lisäksi jos SIS 1+:sta SIS II:een siirrettyyn kuulutukseen tehdään muutoksia, täydennyksiä, oikaisuja tai päivityksiä tai jos siihen saadaan osuma, olisi välittömästi tutkittava, onko kuulutus tämän asetuksen säännösten mukainen.

(24)

On tarpeen antaa erityissäännöksiä Euroopan unionin yleisen talousarvion ulkopuolisen SIS:n toimintaan osoitetun talousarvion jäljellä olevista summista.

(25)

Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla toteuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita, jotka ovat yhteisen tietojärjestelmän perustaminen ja sääntely, vaan ne voidaan toimenpiteen laajuuden ja vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin yhteisön tasolla, joten yhteisö voi toteuttaa toimenpiteitä perustamissopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Mainitussa artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä asetuksessa ei ylitetä sitä, mikä on näiden tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeen.

(26)

Tässä asetuksessa kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan erityisesti Euroopan unionin perusoikeuskirjassa tunnustettuja periaatteita.

(27)

Euroopan unionista tehtyyn sopimukseen ja Euroopan yhteisön perustamissopimukseen liitetyn, Tanskan asemaa koskevan pöytäkirjan 1 ja 2 artiklan mukaisesti Tanska ei osallistu tämän asetuksen antamiseen eikä asetus sen vuoksi sido Tanskaa eikä sitä sovelleta Tanskaan. Koska tällä asetuksella kehitetään Schengenin säännöstöä perustamissopimuksen kolmannen osan IV osaston määräysten nojalla, Tanska päättää edellä mainitun pöytäkirjan 5 artiklan mukaisesti kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun neuvosto on antanut tämän asetuksen, saattaako se sen osaksi kansallista lainsäädäntöään.

(28)

Tällä asetuksella kehitetään Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Yhdistynyt kuningaskunta ei osallistu Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 29 päivänä toukokuuta 2000 tehdyn neuvoston päätöksen 2000/365/EY (10) mukaisesti. Yhdistynyt kuningaskunta ei sen vuoksi osallistu tämän asetuksen antamiseen, asetus ei sido Yhdistynyttä kuningaskuntaa eikä asetusta sovelleta siihen.

(29)

Tällä asetuksella kehitetään Schengenin säännöstön määräyksiä, joihin Irlanti ei osallistu Irlannin pyynnöstä saada osallistua joihinkin Schengenin säännöstön määräyksiin 28 päivänä helmikuuta 2002 tehdyn neuvoston päätöksen 2002/192/EY (11) mukaisesti. Irlanti ei sen vuoksi osallistu tämän asetuksen antamiseen, asetus ei sido Irlantia eikä asetusta sovelleta siihen.

(30)

Tämän asetuksen soveltaminen ei vaikuta päätöksissä 2000/365/EY ja 2002/192/EY määriteltyihin järjestelyihin, joiden mukaisesti Yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti osallistuvat osittain Schengenin säännöstöön.

(31)

Islannin ja Norjan osalta tällä asetuksella kehitetään Schengenin säännöstön määräyksiä tietyistä Euroopan unionin neuvoston, Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välillä näiden kahden valtion osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tehdyn sopimuksen (12) yksityiskohtaisista soveltamissäännöistä 17 päivänä toukokuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/437/EY (13) 1 artiklan G kohdassa tarkoitetulla alalla.

(32)

Olisi sovittava järjestelystä, jonka mukaisesti Islannin ja Norjan edustajat voivat osallistua komissiota sen täytäntöönpanovallan käyttämisessä avustavien komiteoiden työhön. Tällaista järjestelyä on tarkasteltu edellä mainittuun sopimukseen liitetyssä Euroopan unionin neuvoston sekä Islannin tasavallan ja Norjan kuningaskunnan välisessä kirjeenvaihdossa komissiota sen täytäntöönpanovallan käyttämisessä avustavista komiteoista (14).

(33)

Sveitsin osalta tällä asetuksella kehitetään Schengenin säännöstön määräyksiä Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisessä sopimuksessa Sveitsin valaliiton osallistumisesta Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen tarkoitetulla tavalla. Kyseiset määräykset kuuluvat päätöksen 1999/437/EY 1 artiklan G kohdan soveltamisalaan luettuna yhdessä päätösten 2004/849/EY (15) ja 2004/860/EY (16) 4 artiklan 1 kohdan kanssa.

(34)

Olisi sovittava järjestelystä, jonka mukaisesti Sveitsin edustajat voivat osallistua komissiota sen täytäntöönpanovallan käyttämisessä avustavien komiteoiden työhön. Tällaista järjestelyä on tarkasteltu edellä mainittuun sopimukseen liitetyssä yhteisön ja Sveitsin välisessä kirjeenvaihdossa.

(35)

Tämä asetus on vuoden 2003 liittymisasiakirjan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu Schengenin säännöstöön perustuva tai muuten siihen liittyvä säädös.

(36)

Tätä asetusta olisi sovellettava Yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja Irlantiin Schengenin säännöstön soveltamisesta kyseisiin valtioihin annetuissa säädöksissä vahvistettujen menettelyjen mukaisesti määritetyistä päivämääristä alkaen,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

I LUKU

YLEISET SÄÄNNÖKSET

1 artikla

SIS II:n perustaminen ja yleiset tavoitteet

1.   Perustetaan toisen sukupolven Schengenin tietojärjestelmä (”SIS II”).

2.   SIS II:n tavoitteena on tämän asetuksen mukaisesti varmistaa jäsenvaltioiden alueella korkea turvallisuustaso Euroopan unionin vapauden, turvallisuuden ja oikeuden alueella, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen sekä turvallisuuden takaaminen mukaan lukien, ja soveltaa niiden alueella henkilöiden liikkuvuutta koskevia perustamissopimuksen kolmannen osan IV osaston määräyksiä kyseisellä järjestelmällä toimitettujen tietojen avulla.

2 artikla

Soveltamisala

1.   Tässä asetuksessa vahvistetaan ehdot ja menettelyt, jotka koskevat kolmansien maiden kansalaisia koskevien kuulutusten tallentamista SIS II:een ja niiden käsittelyä siinä sekä lisätietojen ja täydentävien tietojen vaihtoa jäsenvaltioon saapumisen tai siellä oleskelun epäämiseksi.

2.   Tämä asetus sisältää myös säännöksiä SIS II:n teknisestä rakenteesta, jäsenvaltioiden ja 15 artiklassa tarkoitetun tietokantaa hallinnoivan viranomaisen velvollisuuksista, yleisestä tietojenkäsittelystä, asianomaisten henkilöiden oikeuksista ja korvausvastuusta.

3 artikla

Määritelmät

Tässä asetuksessa sovelletaan seuraavia määritelmiä:

a)

”kuulutuksella” tarkoitetaan SIS II:een tallennettuja tietoja, joiden avulla toimivaltaiset viranomaiset voivat tunnistaa henkilön tietyn toimenpiteen toteuttamiseksi;

b)

”lisätiedoilla” tarkoitetaan tietoja, joita ei ole tallennettu SIS II:een mutta jotka liittyvät SIS II -kuulutuksiin ja joita vaihdetaan:

(i)

jotta jäsenvaltiot voivat neuvotella tai vaihtaa tietoja keskenään, kun tehdään kuulutus,

(ii)

osuman jälkeen tarvittaviin toimiin ryhtymiseksi,

(iii)

kun pyydettyä toimenpidettä ei voida suorittaa,

(iv)

kun on kyse SIS II -tietojen laadusta,

(v)

kun on kyse kuulutusten yhteensopivuudesta ja tärkeysjärjestyksestä,

(vi)

kun on kyse tiedonsaantioikeuden käyttämisestä.

c)

”täydentävillä tiedoilla” tarkoitetaan SIS II:een tallennettuja ja SIS II -kuulutuksiin liittyviä tietoja, joiden on oltava välittömästi toimivaltaisten viranomaisten käytettävissä, kun henkilö, josta on tallennettu tietoja SIS II:een, löytyy siinä tehdyillä hauilla;

d)

”kolmannen maan kansalaisilla” tarkoitetaan kaikkia henkilöitä, jotka

(i)

eivät ole EY:n perustamissopimuksen 17 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja Euroopan unionin kansalaisia eivätkä

(ii)

sellaisia kolmansien maiden kansalaisia, joilla on yhtäältä yhteisön ja sen jäsenvaltioiden ja toisaalta kyseisten kolmansien maiden välillä tehtyjen sopimusten perusteella Euroopan unionin kansalaisten kanssa yhtäläinen oikeus vapaaseen liikkuvuuteen;

e)

”henkilötiedoilla” tarkoitetaan kaikenlaisia tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (”rekisteröity”) liittyviä tietoja; tunnistettavissa olevana pidetään henkilöä, joka voidaan tunnistaa suoraan tai epäsuorasti;

f)

”henkilötietojen käsittelyllä” (”käsittely”) kaikenlaisia sellaisia toimintoja tai toimintojen kokonaisuuksia, joita kohdistetaan henkilötietoihin joko automaattisen tietojenkäsittelyn avulla tai manuaalisesti, kuten kerääminen, tallentaminen, järjestäminen, säilyttäminen, muokkaaminen tai muuttaminen, haku, kysely, käyttö, luovuttaminen siirtämällä, levittämällä tai asettamalla muutoin saataville, yhteensovittaminen tai yhdistäminen sekä suojaaminen, poistaminen tai tuhoaminen.

4 artikla

SIS II:n tekninen rakenne ja toimintatavat

1.   SIS II muodostuu seuraavista osista:

a)

keskusjärjestelmä (”Central SIS II”), joka muodostuu seuraavista osista:

teknisen tuen yksikkö (”CS-SIS”), johon sisältyy SIS II -tietokanta;

yhdenmukainen kansallinen käyttöliittymä (”NI-SIS”);

b)

kussakin jäsenvaltioissa oleva kansallinen järjestelmä (”N. SIS II”), joka sisältää Central SIS II:een yhteydessä olevat kansalliset tietojärjestelmät. N. SIS II:een voi sisältyä tiedosto (”kansallinen kopio”), joka sisältää täydellisen tai osittaisen kopion SIS II -tietokannasta;

c)

CS-SIS:n ja NI-SIS:n välinen viestintäinfrastruktuuri (”viestintäinfrastruktuuri”), joka on SIS II -tiedoille ja 7 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen SIRENE-toimistojen väliseen tietojenvaihtoon tarkoitettu salattu virtuaalinen verkko.

2.   SIS II:n tietoja tallennetaan, päivitetään, poistetaan ja haetaan eri N. SIS II-järjestelmien kautta. Kansallista kopiota voidaan käyttää automaattisten hakujen suorittamiseen kunkin tällaista kopiota käyttävän jäsenvaltion alueella. Muiden jäsenvaltioiden N. SIS II:n tiedostoihin ei saa olla mahdollisuutta tehdä hakuja.

3.   CS-SIS, joka huolehtii teknisistä valvonta- ja hallintotehtävistä, sijaitsee Strasbourgissa (Ranska), ja CS-SIS:n varakeskus, joka voi huolehtia kaikista CS-SIS:n pääkeskuksen toiminnoista, jos järjestelmään tulee vika, sijaitsee Sankt Johann im Pongaussa (Itävalta).

4.   CS-SIS tarjoaa tarvittavat palvelut SIS II: n tietojen tallentamiseksi ja käsittelemiseksi, mukaan lukien hakujen tekeminen SIS II -tietokannasta. CS-SIS huolehtii kansallista kopiota käyttävien jäsenvaltioiden puolesta:

a)

kansallisten kopioiden online-päivityksestä;

b)

kansallisten kopioiden ja SIS II -tietokannan synkronoinnin ja yhdenmukaisuuden varmistamisesta;

c)

kansallisten kopioiden alustamisesta ja palautuksesta.

5 artikla

Kustannukset

1.   Central SIS II:n ja viestintäinfrastruktuurin perustamisesta, toiminnasta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset katetaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta.

2.   Näihin kustannuksiin sisältyy CS-SISiin liittyvä työ, jolla varmistetaan 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen palvelujen suorittaminen.

3.   Kunkin jäsenvaltion on vastattava oman N. SIS II:nsa perustamisesta, toiminnasta ja ylläpidosta aiheutuvista kustannuksista.

II LUKU

JÄSENVALTIOIDEN VELVOLLISUUDET

6 artikla

Kansalliset järjestelmät

Kunkin jäsenvaltion velvollisuutena on huolehtia N. SIS II:nsa perustamisesta, toiminnasta ja ylläpidosta ja N. SIS II:nsa yhdistämisestä NI-SIS:ään.

7 artikla

N. SIS II -toimisto ja SIRENE-toimisto

1.   Kunkin jäsenvaltion on nimettävä viranomainen (”'N. SIS II -toimisto”'), jolla on keskitetty vastuu kyseisen valtion N. SIS II: sta. Mainittu viranomainen vastaa N. SIS II: n moitteettomasta toiminnasta ja turvallisuudesta, huolehtii toimivaltaisten viranomaisten pääsystä SIS II:een ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan tämän asetuksen säännösten noudattaminen. Kunkin jäsenvaltion on tallennettava kuulutuksensa N. SIS II -toimiston välityksellä.

2.   Kunkin jäsenvaltion on nimettävä viranomainen, joka huolehtii kaikkien lisätietojen vaihdosta (”SIRENE-toimisto”) 8 artiklassa tarkoitetun SIRENE-käsikirjan säännösten mukaisesti.

Sirene-toimistot koordinoivat myös SIS II:een tallennettujen tietojen laadun tarkistamista. Tätä varten ne saavat käyttää SIS II:ssa käsiteltyjä tietoja.

3.   Jäsenvaltioiden on ilmoitettava tietokantaa hallinnoivalle viranomaiselle N. SIS II -toimistonsa ja SIRENE-toimistonsa yhteystiedot. Tietokantaa hallinnoiva viranomainen julkaisee niistä luettelon yhdessä 31 artiklan 8 kohdassa tarkoitetun luettelon kanssa.

8 artikla

Lisätietojen vaihto

1.   Lisätietoja vaihdetaan SIRENE-käsikirjan säännösten mukaisesti ja viestintäinfrastruktuuria käyttäen. Ellei viestintäinfrastruktuuri ole käytettävissä, jäsenvaltiot voivat käyttää lisätietojen vaihtoon muita asianmukaisesti suojattuja teknisiä keinoja.

2.   Lisätietoja saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon ne on välitetty.

3.   Muiden jäsenvaltioiden esittämiin lisätietoja koskeviin pyyntöihin on vastattava mahdollisimman nopeasti.

4.   Yksityiskohtaiset säännöt lisätietojen vaihdosta annetaan 51 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti "SIRENE-käsikirjan" muodossa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tietokantaa hallinnoivan viranomaisen perustamista koskevan välineen säännösten soveltamista.

9 artikla

Tekninen yhteensopivuus

1.   Nopean ja tehokkaan tiedonsiirron varmistamiseksi kunkin jäsenvaltion on N. SIS II: taan perustaessaan noudatettava sitä varten vahvistettuja yhteyskäytäntöjä ja teknisiä menettelyjä, jotka on laadittu sen N. SIS II: n ja CS-SISin välisen yhteensopivuuden varmistamiseksi. Nämä yhteyskäytännöt ja tekniset menettelyt vahvistetaan 51 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tietokantaa hallinnoivan viranomaisen perustamista koskevan välineen säännösten soveltamista.

2.   Jos jäsenvaltio käyttää kansallista kopiota, sen on CS-SISin palvelujen avulla varmistettava, että sen kansalliseen kopioon tallennetut tiedot ovat 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettujen automaattisten päivitysten avulla samat ja yhdenmukaiset SIS II -tietokannan kanssa ja että sen kansalliseen kopioon suoritettu haku antaa samanlaisen hakutuloksen kuin SIS II-tietokannassa suoritettu haku.

10 artikla

Turvallisuus – jäsenvaltiot

1.   Kunkin jäsenvaltion on toteutettava N. SIS II: nsa osalta tarvittavat toimenpiteet, turvallisuussuunnitelma mukaan lukien, joilla pystytään

a)

suojaamaan tiedot fyysisesti, muun muassa laatimalla varautumissuunnitelmia kriittisen infrastruktuurin suojaamiseksi;

b)

estämään luvaton pääsy tiloihin, joita käytetään henkilötietojen käsittelyyn (sisäänpääsyn valvonta);

c)

estämään tietovälineiden luvaton lukeminen, kopioiminen, muuttaminen tai pois vieminen (tietovälineiden valvonta);

d)

estämään luvaton tietojen tallentaminen järjestelmään sekä järjestelmään tallennettujen henkilötietojen luvaton tutkiminen, muuttaminen ja poistaminen (tallentamisen valvonta);

e)

estämään sellaisia henkilöitä, joilla ei ole siihen lupaa, pääsemästä käyttämään automaattisen tietojenkäsittelyn järjestelmiä tiedonsiirtolaitteiden avulla (käytön valvonta);

f)

varmistamaan, että henkilöt, joilla on lupa käyttää automaattisen tietojenkäsittelyn järjestelmää, pääsevät ainoastaan heidän toimivaltaansa kuuluviin tietoihin ja ainoastaan yksilöllisiä ja ainutkertaisia käyttäjätunnuksia ja luottamuksellisia käyttömuotoja käyttäen (pääsyn valvonta);

g)

varmistamaan, että kaikki viranomaiset, joilla on SIS II:n tai tietojenkäsittelylaitteiden käyttöoikeus, laativat profiileja, joissa kuvataan niiden henkilöiden tehtävät ja vastuualueet, joilla on lupa käyttää, tallentaa, päivittää, poistaa ja hakea tietoja, ja toimittavat kyseiset profiilit viipymättä 44 artiklan 1 kohdassa tarkoitettujen kansallisten valvontaviranomaisten pyynnöstä näiden saataville (henkilöprofiilit);

h)

varmistamaan, että on mahdollista tarkistaa ja todeta, mille elimille henkilötietoja voidaan toimittaa tiedonsiirtolaitteita käyttäen (tiedonsiirron valvonta);

i)

varmistamaan, että jälkikäteen on mahdollista tarkistaa ja todeta, mitä henkilötietoja on tallennettu automaattisen tietojenkäsittelyn järjestelmiin, millä hetkellä, kuka niitä on tallentanut ja mitä tarkoitusta varten (tallentamisen valvonta);

j)

estämään erityisesti asianmukaista salaustekniikkaa käyttäen henkilötietojen luvaton lukeminen, kopioiminen, muuttaminen tai poistaminen henkilötietojen siirron tai tietovälineiden kuljetuksen aikana (siirtämisen valvonta);

k)

valvomaan tässä kohdassa tarkoitettujen turvatoimien tehokkuutta ja toteuttamaan tarvittavat sisäiseen valvontaan liittyvät organisatoriset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tätä asetusta noudatetaan (sisäisen valvonta).

2.   Jäsenvaltioiden on toteutettava 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä turvallisuuden varmistamiseksi lisätietojen vaihdossa.

11 artikla

Luottamuksellisuus - jäsenvaltiot

Kunkin jäsenvaltion on sovellettava omia vaitiolovelvollisuutta tai muita vastaavia salassapitovelvollisuutta koskevia sääntöjään kaikkiin SIS II -tietoja ja lisätietoja käsitteleviin henkilöihin ja elimiin kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti. Salassapitovelvollisuus jatkuu vielä senkin jälkeen, kun kyseiset henkilöt jättävät tehtävänsä tai toimensa tai kyseisten elinten toiminta lakkaa.

12 artikla

Tietojenkäsittelytapahtumien rekisteröinti jäsenvaltioissa

1.   Muiden kuin kansallista kopiota käyttävien jäsenvaltioiden on varmistettava, että kaikki CS-SIS:ssa olevien henkilötietojen käsittelytapahtumat ja sellaisten tietojen vaihtotapahtumat CS-SIS:n kanssa tallennetaan N. SIS II: n lokitiedostoon hakujen hyväksyttävyyden valvomiseksi, tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden valvomiseksi sekä sisäisen valvonnan harjoittamiseksi, jotta voidaan varmistaa N. SIS II: n moitteeton toiminta, tietojen eheys ja tietoturvallisuus.

2.   Jäsenvaltioiden, jotka käyttävät kansallisia kopioita, on varmistettava, että kaikki SIS II -tietojen käsittely ja vaihto tallennetaan lokitiedostoon 1 kohdassa mainittuja tarkoituksia varten. Tätä ei sovelleta 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuihin menettelyihin.

3.   Lokitiedoissa on mainittava erityisesti kuulutusten vaiheet, tietojen siirron päivämäärä ja kellonaika, haun suorittamisessa käytetyt tiedot, siirretyt tiedot sekä toimivaltaisen viranomaisen ja tietojen käsittelystä vastaavan henkilön nimi.

4.   Lokitietoja saadaan käyttää ainoastaan 1 ja 2 kohdassa mainittuun tarkoitukseen ja ne on hävitettävä aikaisintaan vuoden ja viimeistään kolmen vuoden kuluttua niiden luomisesta. Kuulutusten vaiheet sisältävät lokitiedot on hävitettävä yhdestä kolmeen vuoden kuluttua kuulutusten poistamisesta.

5.   Lokitietoja saadaan säilyttää pidempään, jos niitä tarvitaan jo aloitetuissa valvontamenettelyissä.

6.   Toimivaltaisilla kansallisilla viranomaisilla, jotka valvovat hakujen hyväksyttävyyttä tietojenkäsittelyn lainmukaisuuden valvomiseksi, sisäisen valvonnan harjoittamiseksi ja N. SIS II: n moitteettoman toiminnan, tietojen eheyden ja tietoturvallisuuden varmistamiseksi, on oltava pyynnöstä toimivaltansa mukainen pääsy lokitietoihin, jotta ne voivat suorittaa tehtävänsä.

13 artikla

Sisäinen valvonta

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että jokainen viranomainen, jolla on oikeus käyttää SIS II -tietoja, toteuttaa tämän asetuksen noudattamisen edellyttämät toimenpiteet ja tekee tarvittaessa yhteistyötä kansallisen valvontaviranomaisen kanssa.

14 artikla

Henkilöstön koulutus

Ennen kuin SIS II -tietojen käyttöön oikeutettujen viranomaisten henkilöstölle annetaan oikeus käsitellä SIS II:een tallennettuja tietoja, henkilöstön on saatava asianmukaista koulutusta tietoturva- ja tietosuojasäännöistä ja tietoa asiaan liittyvistä rikoksista ja seuraamuksista.

III LUKU

TIETOKANTAA HALLINNOIVAN VIRANOMAISEN VELVOLLISUUDET

15 artikla

Operatiivinen hallinnointi

1.   Central SIS II:n operatiivisesta hallinnoinnista vastaa siirtymäkauden jälkeen tietokantaa hallinnoiva viranomainen (”tietokantaa hallinnoiva viranomainen”), joka rahoitetaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta. Tietokantaa hallinnoivan viranomaisen on yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa varmistettava, että Central SIS II:n osalta käytetään aina kustannuksiin ja hyötyihin nähden parasta saatavilla olevaa teknologiaa.

2.   Tietokantaa hallinnoiva viranomainen vastaa myös seuraavista viestintäinfrastruktuuriin liittyvistä tehtävistä:

a)

valvonta;

b)

turvallisuus;

c)

jäsenvaltioiden ja viestintäinfrastruktuurintarjoajan välisten suhteiden koordinointi.

3.   Komissio vastaa kaikista muista viestintäinfrastruktuuriin liittyvistä tehtävistä, erityisesti:

a)

talousarvion toteuttamiseen liittyvät tehtävät;

b)

hankinnat ja uudistukset;

c)

sopimusasiat.

4.   Komissio vastaa Central SIS II:n operatiivisesta hallinnoinnista siirtymäkautena, ennen kuin tietokantaa hallinnoiva viranomainen ottaa tehtävänsä vastaan. Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (17) mukaisesti komissio voi antaa tämän tehtävän sekä talousarvion toteuttamiseen liittyvät tehtävät kahden eri maan kansalliselle julkisen sektorin elimelle.

5.   Kunkin 4 kohdassa tarkoitetun kansallisen julkisen sektorin elimen on täytettävä seuraavat valintaperusteet:

a)

sen on osoitettava, että sillä on pitkähköä kokemusta 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitetut toiminnot sisältävän laajamittaisen tietojärjestelmän toiminnasta;

b)

sillä on oltava huomattavaa kokemusta 4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja toimintoja vastaavan tietojärjestelmän toiminta- ja turvallisuusvaatimuksista;

c)

sillä on oltava riittävä ja kokenut henkilöstö, jolla on SIS II:n edellyttämään kansainväliseen yhteistyöhön soveltuva ammatti- ja kielitaito;

d)

sillä on oltava turvallinen erityisesti rakennettu tilainfrastruktuuri, joka kykenee erityisesti tarjoamaan varajärjestelmän ja takaamaan laajamittaisten tietojärjestelmien jatkuvan toiminnan;

ja

e)

sen hallinnollisen ympäristön on oltava sellainen, että se voi suorittaa tehtävänsä asianmukaisesti ja välttää eturistiriidat.

6.   Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle ennen 4 kohdassa tarkoitettua tehtävien siirtämistä ja sen jälkeen säännöllisin väliajoin tehtävien siirtoa koskevat edellytykset, tehtävien siirron tarkan laajuuden sekä elimet, joille tehtävät siirretään.

7.   Mikäli komissio siirtää 4 kohdan nojalla vastuualaansa kuuluvia tehtäviä siirtymäkautena, sen on varmistettava, että tehtävien siirron osalta noudatetaan täysimääräisesti perustamissopimuksessa määrätyn toimielinjärjestelmän mukaisia rajoja. Sen on varmistettava erityisesti, että tehtävien siirto ei vaikuta haitallisesti yhteisön lainsäädännön nojalla toimivien valvontajärjestelmien tehokkuuteen niin yhteisöjen tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen kuin Euroopan tietosuojavaltuutetunkaan osalta.

8.   Central SIS II:n operatiiviseen hallinnointiin kuuluvat kaikki tehtävät Central SIS II:n pitämiseksi toiminnassa ympäri vuorokauden seitsemänä päivänä viikossa tämän asetuksen mukaisesti, erityisesti järjestelmän moitteettoman toiminnan edellyttämä ylläpito ja tekninen kehittäminen.

16 artikla

Turvallisuus

1.   Tietokantaa hallinnoivan viranomaisen on toteutettava Central SIS II:n osalta ja komission on toteutettava viestintäinfrastruktuurin osalta tarvittavat toimenpiteet, turvallisuussuunnitelma mukaan lukien, joilla pystytään:

a)

suojaamaan tiedot fyysisesti, muun muassa laatimalla varautumissuunnitelmia kriittisen infrastruktuurin suojaamiseksi;

b)

estämään luvaton pääsy tiloihin, joita käytetään henkilötietojen käsittelyyn (sisäänpääsyn valvonta);

c)

estämään tietovälineiden luvaton tutkiminen, kopioiminen, muuttaminen tai pois vieminen (tietovälineiden valvonta);

d)

estämään luvaton tietojen tallentaminen järjestelmään sekä järjestelmään tallennettujen henkilötietojen luvaton tutkiminen, muuttaminen ja poistaminen (tallentamisen valvonta);

e)

estämään sellaisia henkilöitä, joilla ei ole siihen lupaa, pääsemästä käyttämään automaattisen tietojenkäsittelyn järjestelmiä tiedonsiirtolaitteiden avulla (käytön valvonta);

f)

varmistamaan, että käytettäessä automaattisen tietojenkäsittelyn järjestelmää henkilöt, joilla on lupa käyttää sitä, pääsevät ainoastaan heidän toimivaltaansa kuuluviin tietoihin ja ainoastaan yksilöllisiä ja ainutlaatuisia käyttäjätunnuksia ja luottamuksellisia käyttömuotoja käyttäen (pääsyn valvonta);

g)

laatimaan profiileja, joissa esitetään niiden henkilöiden tehtävät ja vastuualueet, joilla on lupa käyttää tietoja ja tietojenkäsittelylaitteita, ja toimittamaan kyseiset profiilit viipymättä 45 artiklassa tarkoitetun Euroopan tietosuojavaltuutetun pyynnöstä tämän saataville (henkilöprofiilit);

h)

varmistamaan, että on mahdollista tarkistaa ja todeta, mille elimille henkilötietoja voidaan toimittaa tiedonsiirtolaitteita käyttäen (tiedonsiirron valvonta);

i)

varmistamaan, että jälkikäteen on mahdollista tarkistaa ja todeta, mitä henkilötietoja on tallennettu automaattisen tietojenkäsittelyn järjestelmiin, milloin niitä on tallennettu ja kuka niitä on tallentanut (tallentamisen valvonta);

j)

estämään erityisesti asianmukaista salaustekniikkaa käyttäen henkilötietojen lukeminen, kopioiminen, muuttaminen tai poistaminen luvatta henkilötietojen siirron tai tietovälineiden kuljetuksen aikana (kuljetuksen valvonta);

k)

valvomaan tässä kohdassa tarkoitettujen turvatoimien tehokkuutta ja toteuttamaan tarvittavat sisäiseen valvontaan liittyvät organisatoriset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että tätä asetusta noudatetaan (sisäisen valvonta).

2.   Tietokantaa hallinnoivan viranomaisen on toteutettava 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä turvallisuuden varmistamiseksi lisätietojen vaihdossa, joka tapahtuu viestintäinfrastruktuurin välityksellä.

17 artikla

Luottamuksellisuus - tietokantaa hallinnoiva viranomainen

1.   Rajoittamatta Euroopan yhteisöjen virkamiehiin sovellettavien henkilöstösääntöjen 17 artiklan soveltamista tietokantaa hallinnoivan viranomaisen on sovellettava asianmukaisia vaitiolovelvollisuutta tai muita vastaavia salassapitovelvollisuutta koskevia sääntöjä kaikkeen SIS II -tietoja käsittelevään henkilöstöönsä tämän asetuksen 11 artiklassa säädettyjä vaatimuksia vastaavin vaatimuksin. Salassapitovelvollisuus jatkuu vielä senkin jälkeen, kun kyseiset henkilöt jättävät tehtävänsä tai toimensa tai heidän tehtäviensä hoito on päättynyt.

2.   Tietokantaa hallinnoivan viranomaisen on toteutettava 1 kohdassa tarkoitettuja toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä luottamuksellisuuden varmistamiseksi lisätietojen vaihdossa ja käsittelyssä, joka tapahtuu viestintäinfrastruktuurin välityksellä.

18 artikla

Tietojenkäsittelytapahtumien rekisteröinti keskushallinnon tasolla

1.   Tietokantaa hallinnoivan viranomaisen on varmistettava, että kaikki henkilötietojen käsittelytapahtumat ja sellaisten tietojen vaihtotapahtumat CS-SIS:ssä tallennetaan lokitiedostoon 12 artiklan 1 ja 2 kohdassa mainittuja tarkoituksia varten.

2.   Lokitiedoissa on mainittava erityisesti kuulutushistoria, tietojen siirron päivämäärä ja kellonaika, hakujen suorittamisessa käytetyt tiedot, siirretyt tiedot sekä tietojen käsittelystä vastaavan toimivaltaisen viranomaisen nimi.

3.   Lokitietoja saadaan käyttää ainoastaan 1 kohdassa mainittuja tarkoituksia varten ja ne on hävitettävä aikaisintaan vuoden ja viimeistään kolmen vuoden kuluttua niiden luomisesta. Kuulutushistoriaa sisältävät lokitiedot on poistettava yhdestä kolmeen vuoden kuluttua kuulutusten poistamisesta.

4.   Lokitietoja saadaan säilyttää pidempään, jos niitä tarvitaan jo aloitetuissa valvontamenettelyissä.

5.   Toimivaltaisilla viranomaisilla, jotka tarkastavat hakujen lainmukaisuutta, valvovat tietojenkäsittelyn lainmukaisuutta, suorittavat sisäistä valvontaa ja vastaavat CS-SIS:n moitteettoman toiminnan, tietojen eheyden ja tietoturvallisuuden varmistamisesta, on oltava pyynnöstä toimivaltansa rajoissa pääsy lokitietoihin tehtäviensä suorittamiseksi.

19 artikla

Tiedotuskampanja

Komissio yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaisten ja Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa tukee SIS II:n toiminnan aloittamista järjestämällä tiedotuskampanjan, jolla yleisölle tiedotetaan järjestelmän tavoitteista, siihen tallennetuista tiedoista, sen käyttöön oikeutetuista viranomaisista sekä henkilöiden oikeuksista. Sen jälkeen kun tietokantaa hallinnoiva viranomainen on perustettu, se järjestää yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaisten ja Euroopan tietosuojavaltuutetun kanssa tällaisia kampanjoita säännöllisesti. Jäsenvaltioiden on yhteistyössä kansallisten valvontaviranomaistensa kanssa suunniteltava ja toteutettava tarvittavat menettelyt, joilla kansalaisille tiedotetaan yleisesti SIS II:sta.

IV LUKU

KOLMANSIEN MAIDEN KANSALAISIA KOSKEVAT KUULUTUKSET MAAHANTULON JA MAASSA OLESKELUN EPÄÄMISEKSI

20 artikla

Tietoluokat

1.   SIS II sisältää ainoastaan ne tietoluokat, jotka kukin jäsenvaltio toimittaa ja jotka ovat tarpeen 24 artiklassa säädettyjä tarkoituksia varten, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 8 artiklan 1 kohdan tai täydentävien tietojen säilyttämistä koskevien tämän asetuksen säännösten soveltamista.

2.   Henkilöistä, joista on annettu kuulutus, saadaan tallentaa ainoastaan seuraavat tiedot:

a)

suku- ja etunimi (-nimet), nimi(nimet) syntymähetkellä ja aikaisemmin käytetyt nimet ja peitenimet, jotka saadaan tallentaa erikseen;

b)

erityiset, muuttumattomat fyysiset erityistuntomerkit;

c)

syntymäaika ja -paikka;

d)

sukupuoli;

e)

valokuvat;

f)

sormenjäljet;

g)

kansalaisuus (kansalaisuudet);

h)

onko kyseinen henkilö aseistettu, väkivaltainen tai karannut;

i)

kuulutuksen syy;

j)

kuulutuksen antava viranomainen;

k)

viittaus päätökseen, jonka perusteella kuulutus on tehty;

l)

toteutettava toimenpide;

m)

linkki tai linkit muihin kuulutuksiin SIS II:ssa 37 artiklan mukaisesti.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettujen tietojen tallentamisen, päivittämisen, poistamisen ja hakemisen edellyttämät tekniset säännöt vahvistetaan 51 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tietokantaa hallinnoivan viranomaisen perustamista koskevan välineen säännösten soveltamista.

4.   Edellä 2 alakohdassa tarkoitettujen tietojen hakemisen edellyttämien teknisten sääntöjen on oltava vastaavia CS-SIS:ssä, kansallisissa kopioissa ja teknisissä kopioissa tehtävien hakujen kanssa, kuten 31 artiklan 2 kohdassa todetaan.

21 artikla

Suhteellisuus

Ennen kuulutuksen antamista jäsenvaltioiden on määritettävä, onko tapaus asianmukainen ja niin merkityksellinen ja tärkeä, että siitä on tehtävä kuulutus SIS II:ssa.

22 artikla

Valokuvia ja sormenjälkiä koskevat erityissäännöt

Edellä 20 artiklan 2 kohdan e ja f alakohdassa tarkoitettuja valokuvia ja sormenjälkiä käytettäessä on noudatettava seuraavia säännöksiä:

a)

valokuvia ja sormenjälkiä tallennetaan ainoastaan erityisen laatutarkastuksen jälkeen, jossa varmistetaan, että ne täyttävät tietojen vähimmäislaatuvaatimukset. Erityisen laatutarkastuksen yksityiskohtainen määrittely vahvistetaan 51 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tietokantaa hallinnoivan viranomaisen perustamista koskevan välineen säännösten soveltamista;

b)

valokuvia ja sormenjälkiä käytetään ainoastaan sellaisen kolmannen maan kansalaisen henkilöllisyyden varmentamiseen, joka on löydetty SIS II:een tehdyn aakkosnumeerisen haun tuloksena;

c)

valokuvia ja sormenjälkiä saadaan käyttää myös kolmannen maan kansalaisen tunnistamiseen hänen biometrisen tunnisteensa perusteella heti kun se on teknisesti mahdollista. Ennen kuin kyseinen toiminto otetaan käyttöön SIS II:ssa, komissio esittää siihen tarvittavan tekniikan saatavuudesta ja valmiudesta kertomuksen, josta kuullaan Euroopan parlamenttia.

23 artikla

Kuulutuksen tekemisen edellyttämät vähimmäistiedot

1.   Kuulutusta ei saa tehdä ilman 20 artiklan 2 kohdan a, d, k ja l alakohdassa tarkoitettuja tietoja.

2.   Kaikki muut 20 artiklan 2 kohdassa luetellut tiedot on myös tallennettava, jos ne ovat saatavilla.

24 artikla

Maahantulon tai maassa oleskelun epäämistä koskevien kuulutusten tekemisen edellytykset

1.   Maahantulo- tai oleskelukieltoon määrättyjä kolmansien maiden kansalaisia koskevat tiedot tallennetaan järjestelmään kansallisen kuulutuksen perusteella, joka perustuu toimivaltaisten hallintoviranomaisten tai tuomioistuinten kansallisessa lainsäädännössä määrättyjä menettelytapasääntöjä noudattaen ja yksilöllisen arvioinnin perusteella tekemään päätökseen. Kyseisiä päätöksiä koskevassa muutoksenhaussa noudatetaan kansallista lainsäädäntöä.

2.   Kuulutus tehdään, kun 1 kohdassa tarkoitettu päätös perustuu yleiseen turvallisuuteen ja järjestykseen tai kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvaan uhkaan, jonka kolmannen maan kansalaisen läsnäolo jäsenvaltion alueella aiheuttaa. Tämä pätee erityisesti, jos on kyse:

a)

kolmannen maan kansalaisesta, joka on tuomittu jäsenvaltiossa rikoksesta, josta seuraa vähintään vuoden vapausrangaistus;

b)

kolmannen maan kansalaisesta, jonka voidaan perustellusti olettaa syyllistyneen vakavaan rikokseen. tai jonka osalta on olemassa selviä viitteitä siitä, että hän aikoo tehdä tällaisen rikoksen jonkin jäsenvaltion alueella.

3.   Kuulutus saadaan tehdä myös silloin, kun 1 kohdassa tarkoitettu päätös perustuu siihen, että kolmannen maan kansalainen on ollut sellaisen käännytys- tai karkotustoimenpiteen kohteena, jota ei ole kumottu tai keskeytetty ja johon sisältyy tai liittyy maahantulokielto tai tapauksen mukaan oleskelukielto ja joka perustuu kolmannen maan kansalaisen maahantuloon tai oleskeluun liittyvien kansallisten säädösten rikkomiseen.

4.   Tätä artiklaa ei sovelleta 26 artiklassa tarkoitettuihin henkilöihin.

5.   Komissio tarkastelee uudelleen tämän artiklan säännösten soveltamista kolmen vuoden kuluttua 55 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta ajankohdasta. Komissio tekee perustamissopimuksen mukaista aloiteoikeuttaan käyttäen tarkastelun perusteella tarvittavat ehdotukset tämän artiklan säännösten muuttamisesta kuulutusten tekemisen perusteiden yhdenmukaistamiseksi laajemmin.

25 artikla

Sellaisia kolmansien maiden kansalaisia, joilla on oikeus vapaaseen liikkuvuuteen yhteisössä, koskevien kuulutusten tekemisen edellytykset

1.   Sellaista kolmannen maan kansalaista, jolla on Euroopan unionin kansalaisten ja heidän perheenjäsentensä oikeudesta liikkua ja oleskella vapaasti jäsenvaltioiden alueella 29 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2004/38/EY (18) tarkoitettu oikeus vapaaseen liikkuvuuteen yhteisössä, koskevan kuulutuksen on oltava mainitun direktiivin täytäntöönpanemiseksi annettujen sääntöjen mukainen.

2.   Jos 24 artiklan mukaisesti tehtyyn kuulutukseen kolmannen maan kansalaisesta, jolla on oikeus vapaaseen liikkuvuuteen yhteisössä, on saatu osuma, kuulutuksen täytäntöönpanevan jäsenvaltion on välittömästi neuvoteltava kuulutuksen tehneen jäsenvaltion kanssa SIRENE-toimiston välityksellä ja SIRENE-käsikirjan säännösten mukaisesti, jotta toteutettavista toimista voidaan päättää viipymättä.

26 artikla

Sellaisia kolmansien maiden kansalaisia koskevien kuulutusten tekemisen edellytykset, joihin sovelletaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 15 artiklan mukaisesti toteutettua rajoittavaa toimenpidettä.

1.   SIS II:een saadaan, jos tietojen laatua koskevat vaatimukset täyttyvät, tehdä maahantulon tai maassa oleskelun epäämistä koskeva kuulutus sellaisista kolmansien maiden kansalaisista, joihin sovelletaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 15 artiklan mukaisesti toteutettavaa rajoittavaa toimenpidettä, jonka tarkoituksena on estää pääsy jäsenvaltioiden alueelle tai kauttakulku jäsenvaltioiden alueiden kautta, mukaan lukien toimenpiteet, joilla pannaan täytäntöön Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston määräämä matkustuskielto, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 25 artiklan soveltamista.

2.   Edellä olevaa 23 artiklaa ei sovelleta tämän artiklan 1 kohdan perusteella tehtyihin kuulutuksiin.

3.   Kyseisten kuulutusten tekemisestä, päivittämisestä ja poistamisesta kaikkien jäsenvaltioiden puolesta vastaava jäsenvaltio nimetään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 15 artiklan mukaisesti toteutetun asianmukaisen toimenpiteen hyväksymisen yhteydessä.

27 artikla

Viranomaiset, joilla on oikeus käyttää kuulutuksia

1.   Pääsy SIS II:een tallennettuihin tietoihin sekä oikeus tehdä hakuja niihin suoraan tai CS-SIS:n tietojen kopiosta on sallittava ainoastaan viranomaisille, jotka vastaavat kolmansien maiden kansalaisten tunnistamisesta:

a)

ulkorajavalvonnan yhteydessä henkilöiden liikkumista rajojen yli koskevasta yhteisön säännöstöstä (Schengenin rajasäännöstö) 15 päivänä maaliskuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 562/2006 (19) mukaisesti;

b)

muissa poliisi- tai tullitarkastuksissa, joita tehdään kyseisessä jäsenvaltiossa, ja tällaisten tarkastusten yhteensovittamisesta, josta nimetty viranomainen huolehtii.

2.   Kuitenkin myös kansallisilla oikeusviranomaisilla, mukaan lukien niillä, jotka vastaavat syytteeseenpanosta rikosasioissa ja tutkinnasta ennen syytteeseenpanoa, sekä koordinointiviranomaisilla voi olla tehtäviään suorittaessaan kansallisen lainsäädännön mukainen oikeus päästä SIS II:een tallennettuihin tietoihin ja oikeus hakea tällaisia tietoja suoraan.

3.   Lisäksi SIS II:een tallennettuihin tietoihin ja päätöksen 2006/000/YOS Virallinen lehti: Pyydetään täydentämään numero kuten johdanto-osan 3 kappaleessa.38 artiklan 2 kohdan d ja e alakohdan mukaisesti tallennettuihin, henkilöihin liittyviä asiakirjoja koskeviin tietoihin voivat päästä sekä oikeutta tehdä niihin suoraan hakuja voivat käyttää viranomaiset, joiden tehtävänä on viisumien myöntäminen, keskusviranomaiset, joiden tehtävänä on viisumihakemusten tutkiminen, sekä viranomaiset, joiden tehtävänä on oleskelulupien myöntäminen ja kolmansien maiden kansalaisia koskevan lainsäädännön hallinnointi henkilöiden liikkuvuutta koskevaa yhteisön säännöstöä sovellettaessa. Näiden viranomaisten oikeus päästä tietoihin määräytyy kunkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti.

4.   Tässä artiklassa tarkoitetut viranomaiset on sisällytettävä 31 artiklan 8 kohdassa tarkoitettuun luetteloon.

28 artikla

Tietoihin pääsyn laajuus

Käyttäjät voivat päästä ainoastaan tietoihin, jotka ovat tarpeen heidän tehtäviensä suorittamiseksi.

29 artikla

Kuulutusten säilyttämisaika

1.   SIS II:een tämän asetuksen mukaisesti tallennettuja kuulutuksia henkilöistä säilytetään ainoastaan sen ajan, joka on tarpeen niihin tarkoituksiin, joita varten ne on tallennettu.

2.   SIS II:een tällaisen kuulutuksen tehneen jäsenvaltion on kolmen vuoden kuluessa kuulutuksen tallentamisesta tarkistettava, onko kuulutuksen säilyttäminen vielä tarpeen.

3.   Kukin jäsenvaltio voi tarvittaessa säätää lyhyemmästä tarkistusjaksosta kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti.

4.   Kuulutuksen tehnyt jäsenvaltio voi tarkistusjakson kuluessa päättää kattavan ja lokitiedostoon tallennettavan yksilöllisen arvioinnin jälkeen säilyttää kuulutuksen pidemmän aikaa, jos säilyttäminen on tarpeen niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, joita varten kuulutus tehtiin. Tällöin sovelletaan 2 kohtaa myös voimassaolon jatkamisen osalta. Kuulutuksen voimassaolon jatkamisesta on ilmoitettava CS-SIS:iin.

5.   Kuulutukset poistetaan automaattisesti 2 kohdassa tarkoitetun tarkistusjakson päätyttyä, paitsi jos kuulutuksen tehnyt jäsenvaltio on ilmoittanut kuulutuksen voimassaolon jatkamisesta CS-SIS:iin 4 kohdan mukaisesti. CS-SIS ilmoittaa jäsenvaltioille automaattisesti neljä kuukautta etukäteen määräajan mukaisesta tietojen poistamisesta järjestelmästä.

6.   Jäsenvaltioiden on pidettävä tilastoja sellaisten kuulutusten määrästä, joiden säilyttämisaikaa on jatkettu 4 kohdan mukaisesti.

30 artikla

Kansalaisuuden saaminen ja kuulutukset

Kuulutukset henkilöstä, joka on saanut jonkin sellaisen valtion kansalaisuuden, jonka kansalaisilla on oikeus vapaaseen liikkuvuuteen yhteisössä, on poistettava heti kun kuulutuksen tehnyt jäsenvaltio saa tiedon tai sille ilmoitetaan 34 artiklan mukaisesti, että kyseinen henkilö on saanut tällaisen kansalaisuuden.

V LUKU

YLEISET TIETOJENKÄSITTELYSÄÄNNÖT

31 artikla

SIS II:n sisältämien tietojen käsittely

1.   Jäsenvaltiot voivat käsitellä 20 artiklassa tarkoitettuja tietoja maahantulon tai maassa oleskelun epäämiseksi.

2.   Tietoja saadaan kopioida ainoastaan teknisiin tarkoituksiin, jos tämä kopiointi on tarpeen 27 artiklassa tarkoitettujen viranomaisten tekemää suoraa hakua varten. Tämän asetuksen säännöksiä sovelletaan kyseisiin kopioihin. Yhden jäsenvaltion tekemiä kuulutuksia ei saa kopioida N. SIS II:sta muihin kansallisiin tiedostoihin.

3.   Edellä 2 kohdassa tarkoitettu kopiointi teknisiin tarkoituksiin, mikä johtaa off-line -tietokantoihin, sallitaan enintään 48 tunniksi. Määräaikaa voidaan hätätilanteessa jatkaa hätätilanteen päättymiseen asti.

Sen estämättä, mitä ensimmäisessä alakohdassa säädetään, teknisiä kopioita, jotka johtavat viisumien myöntämisestä vastaavien viranomaisten käyttämiin off-line -tietokantoihin, ei sallita vuoden kuluttua siitä, kun kyseinen viranomainen on onnistuneesti liitetty viisumitietojärjestelmästä ja lyhytaikaisia viisumeja koskevien tietojen vaihdosta jäsenvaltioiden välillä tulevaisuudessa annettavassa asetuksessa säädettävän viisumitietojärjestelmän viestintäinfrastruktuuriin, lukuun ottamatta kopioita, jotka on tehty käytettäväksi ainoastaan hätätilanteessa, kun verkko on ollut pois käytöstä yli 24 tuntia.

Jäsenvaltioiden on pidettävä yllä ajantasaista luetteloa tällaisista kopioista, asetettava luettelo kansallisen valvontaviranomaisensa saataville ja varmistettava, että tällaisiin kopioihin sovelletaan tämän asetuksen säännöksiä ja erityisesti 10 artiklan säännöksiä.

4.   Oikeus käyttää tietoja annetaan ainoastaan 27 artiklassa tarkoitettujen kansallisten viranomaisten toimivallan rajoissa ja asianmukaisesti valtuutetulle henkilöstölle.

5.   Tietoja ei saa käyttää hallinnollisiin tarkoituksiin. Tästä poiketen 27 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut viranomaiset voivat kunkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti käyttää tämän asetuksen mukaisesti tallennettuja tietoja tehtäviensä suorittamiseksi.

6.   Tämän asetuksen 24 artiklan mukaisesti tallennettuja tietoja ja päätöksen 2006/000/YOS Virallinen lehti: Pyydetään täydentämään numero kuten johdanto-osan 3 kappaleessa.38 artiklan 2 kohdan d ja e alakohdan mukaisesti tallennettuja, henkilöihin liittyviä asiakirjoja koskevia tietoja saadaan käyttää kunkin jäsenvaltion lainsäädännön mukaisesti tämän asetuksen 27 artiklan 3 kohdassa mainittuihin tarkoituksiin.

7.   Edellä olevien 1–6 kohdan vastaista tietojenkäyttöä pidetään väärinkäyttönä kunkin jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

8.   Kukin jäsenvaltio toimittaa tietokantaa hallinnoivalle viranomaiselle luettelon toimivaltaisista viranomaisistaan, joilla on lupa hakea suoraan SIS II:een tallennettuja tietoja tämän asetuksen mukaisesti, ja luetteloon tehdyt muutokset. Kunkin viranomaisen osalta ilmoitetaan, mitä tietoja se voi hakea ja mihin tarkoituksiin. Tietokantaa hallinnoiva viranomainen huolehtii luettelon julkaisemisesta vuosittain Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

9.   Jollei yhteisön lainsäädännöstä muuta johdu, N. SIS II: een tallennettuihin tietoihin sovelletaan kyseessä olevan jäsenvaltion lainsäädäntöä.

32 artikla

SIS II -tiedot ja kansalliset tiedostot

1.   Edellä oleva 31 artiklan 2 kohta ei vaikuta jäsenvaltion oikeuteen säilyttää kansallisissa tiedostoissaan SIS II -tietoja, jotka liittyvät sen alueella toteutettuihin toimenpiteisiin. Tällaisia tietoja saadaan säilyttää kansallisissa tiedostoissa enintään kolme vuotta, jollei kansallisen lainsäädännön erityissäännöksissä säädetä pidemmästä säilytysajasta.

2.   Edellä oleva 31 artiklan 2 kohta ei vaikuta jäsenvaltion oikeuteen säilyttää kansallisissa tiedostoissaan SIS II:een tekemäänsä tiettyyn kuulutukseen sisältyviä tietoja.

33 artikla

Ilmoitus kuulutuksen suorittamatta jättämisestä

Jos pyydettyä toimenpidettä ei voida suorittaa, pyynnön saaneen jäsenvaltion on ilmoitettava siitä viipymättä kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle.

34 artikla

SIS II:ssa käsiteltyjen tietojen laatu

1.   Kuulutuksen tehnyt jäsenvaltio on vastuussa siitä, että tiedot ovat paikkansapitäviä ja ajantasaisia ja että ne tallennetaan SIS II:een laillisesti.

2.   Ainoastaan kuulutuksen tehneellä jäsenvaltiolla on lupa muuttaa, täydentää, oikaista, päivittää tai poistaa tallentamiaan tietoja.

3.   Jos muulla kuin kuulutuksen tehneellä jäsenvaltiolla on todisteita, jotka antavat aihetta olettaa, että jossain tiedossa on asiavirhe tai että se on tallennettu oikeudettomasti, sen on lisätietojen vaihdon avulla ilmoitettava asiasta kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle mahdollisimman pian ja viimeistään kymmenen päivän kuluessa siitä, kun se sai tietoonsa kyseiset todisteet. Kuulutuksen tehneen jäsenvaltion on tarkistettava tieto ja tarvittaessa oikaistava tai poistettava se viipymättä.

4.   Jos jäsenvaltiot eivät pääse kahden kuukauden kuluessa yksimielisyyteen, sen jäsenvaltion, joka ei ole tehnyt kuulutusta, on saatettava asia käsiteltäväksi Euroopan tietosuojavaltuutetulle, joka toimii sovittelijana yhdessä asianomaisten kansallisten tietosuojaviranomaisten kanssa.

5.   Jäsenvaltioiden on vaihdettava lisätietoja, jos henkilö väittää, ettei hän ole kuulutuksessa tarkoitettu henkilö. Jos tarkastuksessa todetaan, että kyseessä on todella kaksi eri henkilöä, väitteen tehneelle henkilölle ilmoitetaan 36 artiklan säännöksistä.

6.   Kun henkilöstä on jo tehty kuulutus SIS II:een, jäsenvaltion, joka tekee uuden kuulutuksen, on sovittava kuulutuksen tekemisestä ensimmäisen kuulutuksen tehneen jäsenvaltion kanssa. Sopiminen tapahtuu lisätietojen vaihdon avulla.

35 artikla

Toisiaan muistuttavien henkilöiden erottaminen toisistaan

Jos uuden kuulutuksen tekemisen yhteydessä ilmenee, että SIS II:ssa on jo henkilötiedoiltaan vastaava henkilö, on noudatettava seuraavaa menettelyä:

a)

SIRENE-toimiston on otettava yhteys pyynnön tehneeseen viranomaiseen sen tarkentamiseksi, koskeeko kuulutus samaa henkilöä vai ei;

b)

jos ristiintarkastus osoittaa, että henkilö, jota uusi kuulutus koskee ja jo SIS II:ssa oleva henkilö ovat todella yksi ja sama henkilö, SIRENE-toimiston on sovellettava 34 artiklan 6 kohdassa tarkoitettua päällekkäiskuulutusten tekemistä koskevaa menettelyä. Jos tarkastuksessa todetaan, että kyseessä on kaksi eri henkilöä, SIRENE-toimiston on hyväksyttävä toisen kuulutuksen tekemistä koskeva pyyntö ja lisättävä kuulutukseen tarvittavat tiedot virheellisten tunnistusten välttämiseksi.

36 artikla

Täydentävät tiedot henkilöllisyyden väärinkäyttämisen varalta

1.   Kun kuulutuksessa todellisuudessa tarkoitettu henkilö saatetaan sekoittaa sellaiseen henkilöön, jonka henkilöllisyyttä on käytetty väärin, jäsenvaltion, joka on tehnyt kuulutuksen, on kyseisen henkilön nimenomaisella suostumuksella lisättävä kuulutukseen jälkimmäistä koskevia tietoja, jotta voidaan välttää virheellisten tunnistusten aiheuttamat kielteiset seuraukset.

2.   Sellaista henkilöä, jonka henkilöllisyyttä on käytetty väärin, koskevia tietoja saadaan käyttää ainoastaan seuraaviin tarkoituksiin:

a)

jotta toimivaltainen viranomainen pystyy erottamaan henkilön, jonka henkilöllisyyttä on käytetty väärin, kuulutuksessa todellisuudessa tarkoitetusta henkilöstä;

b)

jotta henkilö, jonka henkilöllisyyttä on käytetty väärin, pystyy todistamaan henkilöllisyytensä ja osoittamaan, että hänen henkilöllisyyttään on käytetty väärin.

3.   Ainoastaan seuraavat henkilötiedot saadaan tallentaa SIS II:een ja niitä saadaan käsitellä SIS II:ssa tämän artiklan soveltamiseksi:

a)

suku- ja etunimi (-nimet), nimi (nimet) syntymähetkellä ja aikaisemmin käytetyt nimet ja peitenimet, jotka on mahdollisesti tallennettu erikseen;

b)

erityiset, muuttumattomat fyysiset erityistuntomerkit;

c)

syntymäaika ja -paikka;

d)

sukupuoli;

e)

valokuvat;

f)

sormenjäljet;

g)

kansalaisuus (kansalaisuudet);

h)

henkilöasiakirjan numero (henkilöasiakirjojen numerot) ja myöntämispäivä.

4.   Edellä 3 kohdassa tarkoitettujen tietojen tallentamisen ja edelleen käsittelyn edellyttämät tekniset säännöt vahvistetaan 51 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tietokantaa hallinnoivan viranomaisen perustamista koskevan välineen säännösten soveltamista.

5.   Edellä 3 kohdassa tarkoitetut tiedot on poistettava samanaikaisesti kuin vastaava kuulutus tai kyseisen henkilön sitä vaatiessa jo aikaisemmin.

6.   Ainoastaan ne viranomaiset, joiden käytettävissä vastaava kuulutus on, saavat käyttää 3 kohdassa tarkoitettuja tietoja. Ne saavat käyttää tietoja ainoastaan virheellisten tunnistusten välttämiseksi.

37 artikla

Kuulutusten linkittäminen

1.   Jäsenvaltio voi luoda SIS II:een tallentamiensa kuulutusten välille linkin. Tällaisella linkillä osoitetaan kahden tai useamman kuulutuksen keskinäinen yhteys.

2.   Linkin luominen ei vaikuta kunkin linkitetyn kuulutuksen perusteella toteutettavaan yksittäiseen toimenpiteeseen eikä linkitettyjen kuulutusten säilyttämisaikoihin.

3.   Linkin luominen ei vaikuta tämän asetuksen mukaisiin käyttöoikeuksiin. Niillä viranomaisilla, joilla ei ole oikeutta päästä tiettyihin kuulutusluokkiin, ei saa olla mahdollisuutta nähdä linkkiä kuulutukseen, johon niillä ei ole pääsyä.

4.   Jäsenvaltion on luotava kuulutusten välille linkki ainoastaan silloin, kun siihen on selvä operatiivinen tarve.

5.   Jäsenvaltio voi luoda linkkejä kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti edellyttäen, että tässä artiklassa esitettyjä periaatteita noudatetaan.

6.   Jos jäsenvaltio katsoo, että toisen jäsenvaltion luoma linkki kuulutusten välille on ristiriidassa sen kansallisen lainsäädännön tai kansainvälisten velvoitteiden kanssa, se voi toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että sen kansalliselta alueelta ei ole mahdollista käyttää linkkiä tai että sen viranomaisten, jotka ovat sen alueen ulkopuolella, ei ole mahdollista käyttää sitä.

7.   Kuulutusten linkittämistä koskevat tekniset säännöt hyväksytään 51 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tietokantaa hallinnoivan viranomaisen perustamista koskevan välineen säännösten soveltamista.

38 artikla

Lisätietojen tarkoitus ja säilyttämisaika

1.   Lisätietojen vaihtamisen helpottamiseksi jäsenvaltioiden on säilytettävä Sirene-toimistossa viitetiedot päätöksistä, joiden perusteella kuulutus on tehty.

2.   Henkilötietoja, joita Sirene-toimistolla on tiedostoissa toteutetun tietojen vaihdon tuloksena, säilytetään ainoastaan niin kauan kuin on välttämätöntä niiden tavoitteiden saavuttamiseksi, joita varten ne on toimitettu. Ne on joka tapauksessa poistettava viimeistään yhden vuoden kuluttua siitä, kun asianomainen kuulutus on poistettu SIS II:sta.

3.   Edellä olevan 2 kohdan soveltaminen ei rajoita jäsenvaltion oikeutta säilyttää kansallisissa tiedostoissa tietoja, jotka liittyvät tiettyyn kyseisen jäsenvaltion tekemään kuulutukseen tai kuulutukseen, jonka perusteella sen alueella on toteutettu toimenpiteitä. Siitä, kuinka pitkään kyseisiä tietoja saadaan säilyttää kansallisissa tiedostoissa, säädetään kansallisessa lainsäädännössä.

39 artikla

Henkilötietojen siirtäminen kolmansille osapuolille

SIS II:ssa tämän asetuksen mukaisesti käsiteltyjä henkilötietoja ei saa siirtää kolmansille maille tai kansainvälisille järjestöille eikä antaa niiden saataville.

VI LUKU

TIETOSUOJA

40 artikla

Arkaluonteisten tietojen käsittely

Direktiivin 95/46/EY 8 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuja henkilötietoja ei saa käsitellä.

41 artikla

Tarkastusoikeus, virheellisten tietojen oikaiseminen ja oikeudettomasti tallennettujen tietojen poistaminen

1.   Henkilön oikeus saada tieto SIS II:een tämän asetuksen mukaisesti tallennetuista itseään koskevista tiedoista määräytyy sen jäsenvaltion lainsäädännön mukaan, jossa kyseinen henkilö vetoaa tähän oikeuteen.

2.   Jos kansallisessa lainsäädännössä niin säädetään, kansallinen valvontaviranomainen päättää, luovutetaanko tiedot ja minkälaisin menettelyin.

3.   Muu kuin kuulutuksen tehnyt jäsenvaltio saa luovuttaa tietoja ainoastaan, jos se on ensin antanut kuulutuksen tehneelle jäsenvaltiolle tilaisuuden esittää kantansa. Tämä tapahtuu lisätietojen vaihdon avulla.

4.   Tietoja ei saa luovuttaa rekisteröidylle, mikäli se on välttämätöntä kuulutuksessa mainitun oikeudellisen toimenpiteen suorittamiseksi tai muiden henkilöiden oikeuksien tai vapauksien suojaamiseksi.

5.   Jokaisella on oikeus saada asiavirheitä sisältävät itseään koskevat tiedot oikaistuiksi tai oikeudettomasti tallennetut itseään koskevat tiedot poistettaviksi.

6.   Asianomaiselle henkilölle on ilmoitettava mahdollisimman nopeasti ja joka tapauksessa viimeistään 60 päivän kuluessa siitä, kun hän pyytää tietoja tai aikaisemmin, jos kansallisessa lainsäädännössä niin säädetään.

7.   Henkilölle on ilmoitettava mahdollisimman pian, mihin toimenpiteisiin tietojen oikaisemista tai poistamista koskevan pyynnön johdosta on ryhdytty, ja joka tapauksessa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa tietojen oikaisemista tai poistamista koskevasta pyynnöstä tai aikaisemmin, jos kansallisessa lainsäädännössä niin säädetään.

42 artikla

Tiedonsaantioikeus

1.   Kolmansien maiden kansalaisille, joista on tehty tämän asetuksen mukainen kuulutus, on ilmoitettava direktiivin 95/46/EY 10 ja 11 artiklan mukaisesti. Tiedot on toimitettava kirjallisesti ja niihin on liitettävä jäljennös 24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetusta kansallisesta päätöksestä, jonka perusteella kuulutus on tehty, tai sitä koskeva viite.

2.   Tietoja ei kuitenkaan anneta:

a)

jos

i)

henkilötietoja ei ole saatu kyseiseltä kolmannen maan kansalaiselta,

ja

ii)

tietojen antaminen osoittautuu mahdottomaksi tai vaatisi suhteettoman paljon työtä;

b)

jos kyseinen kolmannen maan kansalainen on jo saanut tiedon;

c)

jos kansallisessa lainsäädännössä sallitaan tiedonsaantioikeuden rajoittaminen erityisesti valtion turvallisuuden, puolustuksen ja yleisen turvallisuuden takaamiseksi tai jos on kyse rikosten torjunnasta, tutkinnasta, selvittämisestä ja syyteharkinnasta.

43 artikla

Oikeussuojakeinot

1.   Kuka tahansa voi saattaa jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaan toimivaltaisen tuomioistuimen tai viranomaisen ratkaistavaksi vaatimuksen tietoihin pääsemiseksi, niiden oikaisemiseksi, poistamiseksi tai tiedoksisaamiseksi tai vahingonkorvauksen saamiseksi itseään koskevan kuulutuksen osalta.

2.   Jäsenvaltiot sitoutuvat keskenään panemaan täytäntöön 1 kohdassa tarkoitettujen tuomioistuimien tai viranomaisten tekemät lopulliset päätökset, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 48 artiklan säännösten soveltamista.

3.   Komissio arvioi tässä artiklassa säädettyjä sääntöjä oikeussuojakeinoista viimeistään 17 päivänä tammikuuta 2009. Virallinen lehti: kahden vuoden kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta.

44 artikla

N. SIS II: n valvonta

1.   Kussakin jäsenvaltiossa nimetyn yhden tai useamman viranomaisen, jolla on direktiivin 95/46/EY 28 artiklassa tarkoitetut valtuudet (”kansallinen valvontaviranomainen”), on valvottava itsenäisesti SIS II:ssa olevien henkilötietojen alueellaan tapahtuvan käsittelyn ja niiden alueeltaan toimittamisen lainmukaisuutta sekä lisätietojen vaihtoa ja edelleenkäsittelyä.

2.   Kansallisen valvontaviranomaisen on varmistettava, että N. SIS II: ssa tapahtunut tietojenkäsittely tarkastetaan vähintään joka neljäs vuosi kansainvälisten tarkastuskäytäntöjen mukaisesti.

3.   Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kansallisella valvontaviranomaisella on riittävät voimavarat sille tämän asetuksen nojalla annettujen tehtävien hoitamiseksi.

45 artikla

Tietokantaa hallinnoivan viranomaisen valvonta

1.   Euroopan tietosuojavaltuutetun on valvottava, että tietokantaa hallinnoiva viranomainen suorittaa henkilötietojen käsittelyn tämän asetuksen mukaisesti. Asetuksen (EY) N:o 45/2001 46 ja 47 artiklassa tarkoitettuja tehtäviä ja toimivaltaa sovelletaan vastaavasti.

2.   Euroopan tietosuojavaltuutetun on varmistettava, että tietokantaa hallinnoivan viranomaisen suorittama henkilötietojen käsittely tarkastetaan vähintään joka neljäs vuosi kansainvälisten tarkastuskäytäntöjen mukaisesti. Tarkastusta koskeva selvitys lähetetään Euroopan parlamentille, neuvostolle, tietokantaa hallinnoivalle viranomaiselle, komissiolle ja kansallisille valvontaviranomaisille. Tietokantaa hallinnoivalle viranomaiselle on annettava tilaisuus esittää huomautuksia ennen selvityksen hyväksymistä.

46 artikla

Kansallisten valvontaviranomaisten ja Euroopan tietosuojavaltuutetun yhteistyö

1.   Kansallisten valvontaviranomaisten ja Euroopan tietosuojavaltuutetun on toimivaltansa puitteissa tehtävä aktiivisesti yhteistyötä ja varmistettava SIS II:n koordinoitu valvonta.

2.   Niiden on tarpeen mukaan toimivaltansa rajoissa vaihdettava asiaan kuuluvia tietoja, avustettava toisiaan tarkastusten ja tutkimusten suorittamisessa, tarkasteltava tämän asetuksen tulkintaan tai soveltamiseen liittyviä ongelmia, tutkittava itsenäiseen valvontaan tai rekisteröidyn oikeuksien käyttöön liittyviä ongelmia, laadittava yhdenmukaisia ehdotuksia yhteisiksi ratkaisuiksi ongelmiin sekä edistettävä tietoisuutta tietosuojaoikeuksista.

3.   Kansallisten valvontaviranomaisten ja Euroopan tietosuojavaltuutetun on kokoonnuttava tätä tarkoitusta varten vähintään kaksi kertaa vuodessa. Euroopan tietosuojavaltuutettu vastaa kyseisten kokousten kustannuksista ja järjestelyistä. Ensimmäisessä kokouksessa hyväksytään työjärjestys. Uusia työmenetelmiä kehitetään tarvittaessa yhteisesti. Yhteinen toimintaselvitys lähetetään joka toinen vuosi Euroopan parlamentille, neuvostolle, komissiolle ja tietokantaa hallinnoivalle viranomaiselle.

47 artikla

Tietosuoja siirtymäkauden aikana

Jos komissio siirtää tehtävänsä 15 artiklan 4 kohdan mukaisesti toiselle elimelle tai toisille elimille siirtymäkauden aikana, sen on varmistettava, että Euroopan tietosuojavaltuutetulla on oikeus ja mahdollisuus suorittaa tehtävänsä täydellisesti ja että tietosuojavaltuutettu voi myös tehdä tarkastuksia paikan päällä ja käyttää kaikkia muita asetuksen (EY) N:o 45/2001 47 artiklalla sille annettuja valtuuksia.

VII LUKU

KORVAUSVASTUU JA SEURAAMUKSET

48 artikla

Korvausvastuu

1.   Kukin jäsenvaltio on vastuussa kansallisen lainsäädäntönsä mukaisesti kaikista vahingoista, joita on aiheutunut henkilölle N. SIS II: n käytöstä. Näin on myös silloin, kun vahingot on aiheuttanut kuulutuksen tehnyt jäsenvaltio, joka on tallentanut järjestelmään asiavirheitä sisältäviä tietoja tai joka on tallentanut järjestelmään tietoja oikeudettomasti.

2.   Jos jäsenvaltio, jota vastaan nostetaan kanne, ei ole kuulutuksen tehnyt jäsenvaltio, viimeksi mainitun on pyynnöstä korvattava suoritettu korvaus, ellei korvauspyynnön esittänyt jäsenvaltio ole käyttänyt tietoja tämän asetuksen vastaisesti.

3.   Jos SIS II:lle aiheutuu vahinkoa siitä, että jokin jäsenvaltio ei ole noudattanut tämän asetuksen mukaisia velvoitteitaan, kyseinen jäsenvaltio on velvollinen korvaamaan tämän vahingon, paitsi jos ja siltä osin kuin tietokantaa hallinnoiva viranomainen tai toinen SIS II:een osallistuva jäsenvaltio on jättänyt toteuttamatta kohtuulliset toimenpiteet vahingon syntymisen ehkäisemiseksi tai sen vaikutusten rajoittamiseksi mahdollisimman vähiin.

49 artikla

Seuraamukset

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että SIS II:een tallennettujen tietojen väärinkäytöstä tai tämän asetuksen vastaisesta lisätietojen vaihdosta määrätään tehokkaat, oikeasuhteiset ja varoittavat seuraamukset kansallisen lainsäädännön mukaisesti.

VIII LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

50 artikla

Seuranta ja tilastot

1.   Tietokantaa hallinnoivan viranomaisen on varmistettava, että käytettävissä on menettelyjä, joiden avulla voidaan arvioida SIS II:n toiminnan tuloksia, kustannustehokkuutta, turvallisuutta ja palvelujen laatua suhteessa asetettuihin tavoitteisiin.

2.   Tietokantaa hallinnoivalla viranomaisella on oltava käytössään teknistä ylläpitoa, raportointia ja tilastointia varten Central SIS II:ssa suoritettua tietojenkäsittelyä koskevat tarvittavat tiedot.

3.   Tietokantaa hallinnoivan viranomaisen on julkaistava vuosittain tilastoja, joista ilmenee rekisteröintien lukumäärä kuulutusluokittain, osumien lukumäärä kuulutusluokittain ja se, montako kertaa SIS II:sta on käytetty yhteensä ja kunkin jäsenvaltion osalta erikseen.

4.   Tietokantaa hallinnoiva viranomainen antaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle kertomuksen Central SIS II:n ja viestintäinfrastruktuurin teknisestä toiminnasta, mukaan lukien sen turvallisuus, sekä jäsenvaltioiden kahdenvälisestä ja monenvälisestä lisätietojen vaihdosta kahden vuoden kuluttua SIS II:n toiminnan aloittamisesta ja sen jälkeen joka toinen vuosi.

5.   Komissio laatii yleisarvioinnin Central SIS II:n toiminnasta sekä jäsenvaltioiden kahdenvälisestä ja monenvälisestä lisätietojen vaihdosta kolmen vuoden kuluttua SIS II:n toiminnan aloittamisesta ja tämän jälkeen neljän vuoden välein. Yleisarvioinnissa tarkastellaan saavutettuja tuloksia suhteessa tavoitteisiin ja arvioidaan toiminnan perustana olevien periaatteiden pätevyyttä, tämän asetuksen soveltamista Central SIS II:een nähden, Central SIS II:n turvallisuutta ja tulevan toiminnan edellytyksiä. Komissio toimittaa arvioinnin Euroopan parlamentille ja neuvostolle.

6.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tietokantaa hallinnoivalle viranomaiselle ja komissiolle 3, 4 ja 5 kohdassa tarkoitettujen kertomusten laatimiseen tarvittavat tiedot.

7.   Tietokantaa hallinnoivan viranomaisen on toimitettava komissiolle 5 kohdassa tarkoitettujen yleisarviointien laatimiseen tarvittavat tiedot.

8.   Komissio vastaa tietokantaa hallinnoivan viranomaisen toiminnan aloittamista edeltävän siirtymäkauden ajan 3 ja 4 kohdassa tarkoitettujen kertomusten laatimisesta ja toimittamisesta.

51 artikla

Komitea

1.   Komissiota avustaa komitea.

2.   2. Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 5 ja 7 artiklaa ottaen huomioon mainitun päätöksen 8 artiklan säännökset..

3. Päätöksen 1999/468/EY 5 artiklan 6 kohdassa säädetty määräaika vahvistetaan kolmeksi kuukaudeksi.

3.   Komitea hoitaa tehtäviään tämän asetuksen voimaantulopäivästä lähtien.

52 artikla

Schengenin säännöstön määräysten muutokset

1.   Perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa tämä asetus korvaa 55 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta päivästä Schengenin yleissopimuksen 92–119 artiklan määräykset lukuun ottamatta 102 a artiklaa.

2.   Asetus korvaa 55 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta päivästä myös seuraavat kyseisten artiklojen täytäntöönpanemiseksi annetun Schengenin säännöstön määräykset (20):

a)

Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 14 päivänä joulukuuta 1993, Schengenin tietojärjestelmän teknisen tuen yksikön (C. SIS) perustamis- ja käyttökustannuksia koskevasta rahoitusasetuksesta (SCH/Com-ex (93) 16);

b)

Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 7 päivänä lokakuuta 1997, SIS-järjestelmän kehittämisestä (SCH/Com-ex (97) 24);

c)

Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 15 päivänä joulukuuta 1997, Schengenin C. SIS-yksikön perustamista ja käyttöä koskevan varainhoitoasetuksen muuttamisesta (SCH/Com-ex (97) 35);

d)

Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 21 päivänä huhtikuuta 1998, 15/18 linkin SIS-keskusyksiköstä (SCH/Com-ex (98) 11);

e)

Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999, Schengenin tietojärjestelmän teknisen tuen yksikön (C. SIS) perustamiskustannuksista (SCH/Com-ex (99) 4);

f)

Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 28 päivänä huhtikuuta 1999, SIRENE-käsikirjan ajantasaistamisesta (SCH/Com-ex (99) 5);

g)

Toimeenpanevan komitean julistus, annettu 18 päivänä huhtikuuta 1996, käsitteen ’ulkomaalainen’ määrittelemisestä (SCH/Com-ex (96) decl. 5);

h)

Toimeenpanevan komitean julistus, annettu 28 päivänä huhtikuuta 1999, Schengenin tietojärjestelmän rakenteesta (SCH/Com-ex (99) decl. 2 REV.);

i)

Toimeenpanevan komitean päätös, tehty 7 päivänä lokakuuta 1997, Islannin ja Norjan osuuksista C. SIS-yksikön perustamis- ja käyttökustannuksista (SCH/Com-ex (97) 18).

3.   Perustamissopimuksen soveltamisalaan kuuluvissa asioissa viittauksia Schengenin yleissopimuksen korvattuihin artikloihin ja näiden artiklojen täytäntöönpanemiseksi annetun Schengenin säännöstön asianmukaisiin määräyksiin pidetään viittauksina tähän asetukseen.

53 artikla

Kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 378/2004, asetus (EY) N:o 871/2004, päätös 2005/451/YOS, päätös 2005/728/YOS ja päätös 2006/628/EY 55 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta päivästä alkaen.

54 artikla

Siirtymäkausi ja talousarvio

1.   SIS 1+:sta voidaan siirtää kuulutuksia SIS II:een. Jäsenvaltioiden on varmistettava ensisijaisesti henkilöitä koskevien kuulutusten osalta, että SIS 1+:sta SIS II:een siirrettyjen kuulutusten sisältö on tämän asetuksen säännösten mukainen mahdollisimman pian ja viimeistään kolmen vuoden kuluttua 55 artiklan 2 kohdassa tarkoitetusta päivästä. Kyseisen siirtymäkauden aikana jäsenvaltiot voivat soveltaa edelleen Schengenin yleissopimuksen 94 ja 96 artiklan määräyksiä SIS 1+:sta SIS II:een siirrettyjen kuulutusten sisältöön seuraavia sääntöjä noudattaen:

(a)

jäsenvaltioiden on varmistettava SIS 1+:sta SIS II:een siirretyn kuulutuksen sisältöön tehdyn muutoksen, täydennyksen, oikaisun tai päivityksen osalta, että kuulutus täyttää tämän asetuksen säännökset muutoksen, täydennyksen, oikaisun tai päivityksen jälkeen;

(b)

jäsenvaltioiden on SIS 1+:sta SIS II:een siirrettyyn kuulutukseen saadun osuman osalta tutkittava viipymättä, onko kuulutus yhdenmukainen tämän asetuksen säännösten kanssa viivyttämättä kuitenkaan kuulutuksen perusteella toteutettavia toimia.

2.   Se osa Schengenin yleissopimuksen 119 artiklan määräysten mukaisesti hyväksytystä talousarviosta, joka on jäljellä 55 artiklan 2 kohdan mukaisesti vahvistettuna päivänä, maksetaan takaisin jäsenvaltioille. Takaisinmaksettavat summat lasketaan Schengenin tietojärjestelmän perustamis- ja käyttökustannuksia koskevasta rahoitusasetuksesta 14 päivänä joulukuuta 1993 tehdyssä toimeenpanevan komitean päätöksessä säädettyjen maksuosuuksien perusteella.

3.   Edellä 15 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun siirtymäkauden ajan tässä asetuksessa olevia viittauksia tietokantaa hallinnoivaan viranomaiseen pidetään viittauksina komissioon.

55 artikla

Voimaantulo, soveltaminen ja järjestelmään siirtyminen

1.   Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

2.   Asetusta sovelletaan SIS 1+:aan osallistuviin jäsenvaltioihin päivistä, jotka SIS 1+:aan osallistuvien jäsenvaltioiden hallituksia edustavat neuvoston jäsenet yksimielisesti vahvistavat.

3.   Edellä 2 alakohdassa tarkoitetut päivämäärät vahvistetaan sen jälkeen, kun

a)

tarvittavat täytäntöönpanotoimet on hyväksytty;

b)

kaikki SIS 1+:aan täysin osallistuvat jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet komissiolle, että ne ovat suorittaneet tarvittavat tekniset ja oikeudelliset järjestelyt SIS II -tietojen käsittelemiseksi ja lisätietojen vaihtamiseksi;

c)

komissio on ilmoittanut, että komission yhdessä jäsenvaltioiden kanssa suorittama SIS II:n kattava testaus on saatettu onnistuneesti päätökseen, ja neuvoston valmistelevat elimet ovat validoineet ehdotetun testituloksen ja vahvistaneet, että SIS II:n suoritustaso vastaa vähintään SIS 1+:lla saavutettua tasoa;

d)

komissio on suorittanut tarvittavat tekniset järjestelyt Central SIS II:n yhdistämiseksi asianomaisten jäsenvaltioiden N. SIS :een.

4.   Komissio ilmoittaa Euroopan parlamentille 3 kohdan c alakohdan mukaisesti suoritettujen testien tulokset.

5.   Neuvoston 2 kohdan mukaisesti tekemät päätökset julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan sitova ja sitä sovelletaan sellaisenaan jäsenvaltioissa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti.

Tehty Brysselissä20 joulukuuta 2006

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. KORKEAOJA


(1)  Euroopan parlamentin lausunto, vahvistettu 25. lokakuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston päätös, tehty 19. joulukuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 239, 22.9.2000, s. 19, yleissopimus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1160/2005 (EUVL L 191, 22.7.2005, s. 18).

(3)  EYVL L 328, 13.12.2001, s. 4.

(4)  EYVL L 328, 13.12.2001, s. 1.

(5)  EUVL L

(6)  EYVL L 281, 23.11.1995, s. 31.

(7)  EYVL L 8, 12.1.2001, s. 1.

(8)  EUVL L 12, 17.1.2004, s. 47.

(9)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2006/512/EY (EUVL L 200, 22.7.2006, s. 11).

(10)  EYVL L 131, 1.6.2000, s. 43.

(11)  EYVL L 64, 7.3.2002, s. 20.

(12)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 36.

(13)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 31.

(14)  EYVL L 176, 10.7.1999, s. 53.

(15)  Neuvoston päätös 2004/849/EY, tehty 25 päivänä lokakuuta 2004, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen, Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan unionin puolesta sekä sopimuksen tiettyjen määräysten väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 368, 15.12.2004, s. 26).

(16)  Neuvoston päätös 2004/860/EY, tehty 25 päivänä lokakuuta 2004, Euroopan unionin, Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen Sveitsin valaliiton osallistumista Schengenin säännöstön täytäntöönpanoon, soveltamiseen ja kehittämiseen koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta sekä sopimuksen tiettyjen määräysten väliaikaisesta soveltamisesta (EUVL L 370, 17.12.2004, s. 78).

(17)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(18)  EUVL L 158, 30.4.2004, s. 77.

(19)  EUVL L 105, 13.4.2006, s. 1.

(20)  EYVL L 239, 22.9.2000, s. 439.


Top