EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1919

Komission asetus (EY) N:o 1919/2006, annettu 11 päivänä joulukuuta 2006 , useiden maidon ja maitotuotteiden yhteistä markkinajärjestelyä koskevien asetusten mukauttamisesta Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

OJ L 322M , 2.12.2008, p. 383–432 (MT)
OJ L 380, 28.12.2006, p. 1–50 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 080 P. 280 - 329
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 080 P. 280 - 329
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 009 P. 11 - 60

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; Implisiittinen kumoaja 32020R0760

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1919/oj

28.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 380/1


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1919/2006,

annettu 11 päivänä joulukuuta 2006,

useiden maidon ja maitotuotteiden yhteistä markkinajärjestelyä koskevien asetusten mukauttamisesta Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 56 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Useisiin maidon ja maitotuotteiden yhteistä markkinajärjestelyä koskeviin komission asetuksiin on tarpeen tehdä tietyt tekniset muutokset, jotta voidaan tehdä Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi tarvittavat mukautukset.

(2)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä voin ja kerman markkinoiden interventiotoimenpiteiden osalta 16 päivänä joulukuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2771/1999 (1) liite V vastaa jäsenvaltioissa tuotetun, yksityisen varastoinnin tukeen oikeutetun voin kansallista laatuluokkaa. Kyseiseen liitteeseen olisi sisällyttävä Bulgarian ja Romanian kansalliset laatuluokat.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä eläinten rehuksi tarkoitetun rasvattoman maidon ja rasvattoman maitojauheen tuen ja mainitun rasvattoman maitojauheen myynnin osalta 17 päivänä joulukuuta 1999 annetun komission asetuksen (EY) N:o 2799/1999 (2) liite II sisältää jäsenvaltioittain eritellyn luettelon tuotteista, joiden markkinahinnat olisi ilmoitettava komissiolle säännöllisesti edellyttäen, että määritellyillä tuotteilla käydään edustavassa määrin kauppaa. Kyseiseen liitteeseen olisi lisättävä luettelo Bulgarian ja Romanian markkinoilla olevista edustavista tuotteista.

(4)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä maito- ja maitotuotealan tuontijärjestelmän ja tariffikiintiöiden avaamisen osalta 14 päivänä joulukuuta 2001 annettu komission asetus (EY) N:o 2535/2001 (3) sisältää Bulgarialle ja Romanialle avatut kiintiöt ja niiden soveltamista koskevat säännökset. Sen vuoksi kyseisen asetuksen 5 artiklan b alakohta, 19 artiklan 1 kohdan a alakohta ja liite I B olisi poistettava.

(5)

Lisäksi asetuksen (EY) N:o 2535/2001 18 artiklan 1 kohdan d alakohta, 21 artiklan 1 kohdan d alakohta, 28 artiklan 1 kohdan d alakohta, 37 artikla ja 44 artiklan 3 kohta sisältävät eräät maininnat kaikilla yhteisön kielillä. Kyseisissä artikloissa pitäisi säätää myös bulgarian- ja romaniankielisistä maininnoista.

(6)

Eräiden maitotuotteiden vientitukia koskevasta tarjouskilpailusta 26 päivänä maaliskuuta 2004 annetun komission asetuksen (EY) N:o 580/2004 (4) 2 artiklassa säädetään pysyvän tarjouskilpailun avaamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä. Eräiden voilaatujen vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta 26 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 581/2004 (5) ja rasvattoman maitojauheen vientitukia koskevan pysyvän tarjouskilpailun avaamisesta 26 päivänä maaliskuuta 2004 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 582/2004 (6) säädetään mainittuja tuotteita koskevista erillisistä tarjouskilpailuista. Asetukset (EY) N:o 581/2004 ja (EY) N:o 582/2004 sisältävät viittauksia Bulgarian ja Romanian kanssa käytävään kauppaan. Kyseiset viittaukset olisi poistettava liittymispäivästä alkaen. Kyseisiin asetuksiin olisi sisällytettävä myös tarjouskilpailumenettelystä Bulgariassa ja Romaniassa vastaavien toimivaltaisten viranomaisten nimet ja osoitteet.

(7)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä kerman, voin ja voiöljyn myyntiä yhteisön markkinoilla koskevien toimenpiteiden osalta 9 päivänä marraskuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1898/2005 (7) liitteissä VII, XIII, XV ja XVI on eräitä mainintoja kaikilla yhteisön kielillä. Kyseisiin säännöksiin olisi sisällyttävä maininnat myös bulgarian ja romanian kielillä.

(8)

Neuvoston asetuksen (EY) N:o 1255/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista erityissäännöistä maidon ja maitotuotteiden vientitodistusten ja vientitukien osalta 17 päivänä elokuuta 2006 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1282/2006 (8) liite IV sisältää eräitä mainintoja yhteisön kaikkien jäsenvaltioiden kielillä. Kyseisiin säännöksiin olisi sisällyttävä maininnat myös bulgarian ja romanian kielillä.

(9)

Sen vuoksi asetukset (EY) N:o 2771/1999, (EY) N:o 2799/1999, (EY) N:o 2535/2001, (EY) N:o 581/2004, (EY) N:o 582/2004, (EY) N:o 1898/2005 ja (EY) N:o 1282/2006 olisi muutettava vastaavasti,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2771/1999 liite V tämän asetuksen liitteellä I.

2 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 2799/1999 liite II tämän asetuksen liitteellä II.

3 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2535/2001 seuraavasti:

1)

Poistetaan 5 artiklan b alakohta.

2)

Korvataan 18 artiklan 1 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)

20 kohdassa kiintiön numero ja jokin liitteessä XV luetelluista maininnoista;”

3)

Poistetaan 19 artiklan 1 kohdan a alakohta.

4)

Korvataan 21 artiklan 1 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)

20 kohdassa jokin liitteessä XVI luetelluista maininnoista”.

5)

Korvataan 28 artiklan 1 kohdan d alakohta seuraavasti:

”d)

20 kohdassa tarvittaessa kiintiön numero sekä IMA 1 -todistuksen numero ja sen myöntämispäivä jollakin liitteessä XVII luetelluista maininnoista merkittynä”.

6)

Korvataan 37 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Poiketen siitä, mitä asetuksen (EY) N:o 1291/2000 26 artiklassa säädetään, todistuksen myöntävän toimivaltaisen viranomaisen on tehtävä todistuksen 20 kohtaan jokin liitteessä XVIII luetelluista merkinnöistä.”

7)

Korvataan 44 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Kun fyysinen tarkastus on tehty, tuontitodistuksen 32 kohtaan tai sähköisen todistuksen viestikenttään on tehtävä jokin liitteessä XIX luetelluista merkinnöistä.”

8)

Poistetaan liite I B.

9)

Lisätään tämän asetuksen liitteessä III oleva teksti liitteiksi XV–XIX.

4 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 581/2004 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 1 kohdan toinen alakohta seuraavasti:

”Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetut tuotteet on tarkoitettu vietäviksi kaikkiin määräpaikkoihin lukuun ottamatta Andorraa, Ceutaa ja Melillaa, Gibraltaria, Amerikan yhdysvaltoja ja Vatikaanivaltiota.”

2)

Korvataan liite tämän asetuksen liitteellä IV.

5 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 582/2004 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Avataan pysyvä tarjouskilpailu nettopainoltaan vähintään 25 kilogramman säkeissä olevan ja enintään 0,5 painoprosenttia lisättyä muuta kuin maitoa sisältävää ainetta sisältävän tuotekoodiin ex ex 0402 10199 000 kuuluvan, komission asetuksen (ETY) N:o 3846/87 (9) liitteessä I olevassa 9 jaksossa tarkoitetun rasvattoman maitojauheen vientituen määrittämiseksi vientiä varten kaikkiin määräpaikkoihin, ei kuitenkaan Andorraan, Ceutaan ja Melillaan, Gibraltariin, Amerikan yhdysvaltoihin ja Vatikaanivaltioon.

2)

Korvataan liite tämän asetuksen liitteellä V.

6 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1898/2005 seuraavasti:

1)

Korvataan liite VII tämän asetuksen liitteellä VI.

2)

Korvataan liite XIII tämän asetuksen liitteellä VII.

3)

Korvataan liitteet XV ja XVI tämän asetuksen liitteellä VIII.

7 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1282/2006 liite IV tämän asetuksen liitteellä IX.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen voimaantulopäivänä sillä edellytyksellä, että kyseinen sopimus tulee voimaan.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 11 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 333, 24.12.1999, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1633/2006 (EUVL L 305, 4.11.2006, s. 3).

(2)  EYVL L 340, 31.12.1999, s. 3. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1558/2006 (EUVL L 288, 19.10.2006, s. 21).

(3)  EYVL L 341, 22.12.2001, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 926/2006 (EUVL L 170, 23.6.2006, s. 8).

(4)  EUVL L 90, 27.3.2004, s. 58. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1814/2005 (EUVL L 292, 8.11.2005, s. 3).

(5)  EUVL L 90, 27.3.2004, s. 64. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 975/2006 (EUVL L 176, 30.6.2006, s. 69).

(6)  EUVL L 90, 27.3.2004, s. 67. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 975/2006.

(7)  EUVL L 308, 25.11.2005, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1474/2006 (EUVL L 275, 6.10.2006, s. 44).

(8)  EUVL L 234, 29.8.2006, s. 4.

(9)  EYVL L 366, 24.12.1987, s. 1.”


LIITE I

LIITE V

KANSALLINEN LAATULUOKKA

’beurre de laiterie; qualité extra; melkerijboter; extra kwaliteit’, kun kyse on belgialaisesta voista,

’Екстра качество’, kun kyse on bulgarialaisesta voista,

’České stolní máslo’, kun kyse on tšekkiläisestä voista,

’smør af første kvalitet’, kun kyse on tanskalaisesta voista,

’Markenbutter’, kun kyse on saksalaisesta voista,

’Ekstra kvaliteet’, kun kyse on virolaisesta voista,

’προϊόν προερχόμενο αποκλειστικά από κρέμα γάλακτος που υπέστη επεξεργασία φυγοκεντρήσεως και παστεριώσεως’ , kun kyse on kreikkalaisesta voista,

’producto exclusivamente a partir de leche de vaca o de nata de leche pasteurizada’, kun kyse on espanjalaisesta voista,

’pasteurisé A’, kun kyse on ranskalaisesta voista,

’Irish creamery butter’, kun kyse on irlantilaisesta voista,

’prodotto esclusivamente con crema di latte sottoposta ad un trattamento di centrifugazione e pastorizzazione’, kun kyse on italialaisesta voista,

’Ekstrā klases sviests’, kun kyse on latvialaisesta voista,

’A klasės sviestas’, kun kyse on liettualaisesta voista,

’Marque Rose’ tai ’Beurre de première qualité’, kun kyse on luxemburgilaisesta voista,

’Márkázott vaj’, kun kyse on unkarilaisesta voista,

’Extra kwaliteit’, kun kyse on alankomaalaisesta voista,

’Teebutter’, kun kyse on itävaltalaisesta voista,

’masło ekstra; masło delikatesowe; masło wyborowe’, kun kyse on puolalaisesta voista,

’produto exclusivamente a partir de leite ou de nata de leite de vaca pasteurizados’, kun kyse on portugalilaisesta voista,

’unt extra’, kun kyse on romanialaisesta voista,

’Surovo maslo I. vrste’, kun kyse on slovenialaisesta voista,

’Slovenské výberové maslo’, kun kyse on slovakialaisesta voista,

’perinteinen meijerivoi / traditionellt mejerismör’, kun kyse on suomalaisesta voista,

’svensk smör’, kun kyse on ruotsalaisesta voista,

’Extra selected’, kun kyse on isobritannialaisesta voista ja ’Premium’, kun kyse on pohjoisirlantilaisesta voista.


LIITE II

LIITE II

A.

Esiseoksia sisältäviin pakkauksiin tehtävät merkinnät:

bulgariaksi: Смес, предназначена за производство на комбинирани фуражи — Регламент (ЕО) No 2799/1999

espanjaksi: Mezcla destinada a la fabricación de piensos compuestos — Reglamento (CE) no 2799/1999

tšekiksi: Směs určená k výrobě krmných směsí — nařízení (ES) č. 2799/1999

tanskaksi:Blanding bestemt til fremstilling af foderblandinger — Forordning (EF) nr. 2799/1999

saksaksi: Mischung zur Herstellung von Mischfutter — Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

viroksi: Segasööda valmistamiseks ettenähtud segud — määrus (EÜ) nr 2799/1999

kreikaksi: Μείγμα που προορίζεται για την παρασκευή συνθέτων ζωοτροφών — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999

englanniksi: Mixture intended for the manufacture of compound feedingstuffs — Regulation (EC) No 2799/1999

ranskaksi: Mélange destiné à la fabrication d'aliments composés — Règlement (CE) no 2799/1999

italiaksi: Miscela destinata alla fabbricazione di alimenti composti — Regolamento (CE) n. 2799/1999

latviaksi: Kombinētās dzīvnieku barības ražošanai paredzēts maisījums — Regula (EK) Nr.2799/1999

liettuaksi: Mišinys, skirtas kombinuotųjų pašarų gamybai — Reglamentas (EB) Nr. 2799/1999

unkariksi: Összetett takarmány előállítására szánt keverék — 2799/1999/EK rendelet

maltaksi: Taħlita maħsuba għall-fabrikazzjoni ta' l-alimenti komposti — Regolament (KE) Nru 2799/1999

hollanniksi: Voor de vervaardiging van mengvoeders bestemd mengsel — Verordening (EG) nr. 2799/1999

puolaksi:”Mieszanka przeznaczona do wytwarzania pasz złożonych — Rozporządzenie (WE) nr 2799/1999”

portugaliksi: Mistura destinada ao fabrico de alimentos compostos — Regulamento (CE) n.o 2799/1999

romaniaksi: Amestec destinat fabricării alimentelor compuse — Regulamentul (CE) nr. 2799/1999

slovakiksi: Zmesi určené na výrobu kŕmnych zmesí — nariadenie (ES) č. 2799/1999

sloveeniksi: Zmes za proizvodnjo sestavljenih krmnih mešanic — Uredba (ES) št. 2799/1999

suomeksi: Rehuseosten valmistukseen tarkoitettu esiseos — asetus (EY) N:o 2799/1999

ruotsiksi: Blandning avsedd för framställning av foderblandningar — Förordning (EG) nr 2799/1999

B.

Rehuseoksia sisältäviin pakkauksiin tehtävät merkinnät:

bulgariaksi: Комбинирани фуражи, съдържащи обезмаслено сухо мляко на прах — Регламент (ЕО) No 2799/1999

espanjaksi: Pienso compuesto que contiene leche desnatada en polvo — Reglamento (CE) no 2799/1999

tšekiksi: Krmné směsi obsahující sušené odstředěné mléko — nařízení (ES) č. 2799/1999

tanskaksi: Foderblanding med indhold af skummetmælkspulver — Forordning (EF) nr. 2799/1999

saksaksi: Magermilchpulver enthaltendes Mischfutter — Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

viroksi: Lõssipulbrit sisaldavad segasöödad — määrus (EÜ) nr 2799/1999

kreikaksi: Σύνθετη ζωοτροφή που περιέχει αποκορυφωμένο γάλα σε σκόνη — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999

englanniksi: Compound feedingstuff containing skimmed-milk powder — Regulation (EC) No 2799/1999

ranskaksi: Aliment composé pour animaux contenant du lait écrémé en poudre — Règlement (CE) no 2799/1999

italiaksi: Alimento composto per animali contenente latte scremato in polvere — Regolamento (CE) n. 2799/1999

latviaksi: Kombinētā dzīvnieku barība, kas satur sauso vājpienu (vājpiena pulveri) — Regula (EK) Nr.2799/1999

liettuaksi: Kombinuotieji pašarai, kuriuose yra nugriebto pieno miltelių — Reglamentas (EB) Nr. 2799/1999

unkariksi: Sovány tejport tartalmazó összetett takarmányok — 2799/1999/EK rendelet

maltaksi: Alimenti komposti li jikontjenu trab tal-ħalib xkumat — Regolament (KE) Nru 2799/1999

hollanniksi: Mageremelkpoeder bevattend mengvoeder — Verordening (EG) nr. 2799/1999

puolaksi:”Pasze złożone zawierające odtłuszczone mleko w proszku — Rozporządzenie (WE) nr 2799/1999”

portugaliksi: Alimento composto para animais com leite em pó desnatado — Regulamento (CE) n.o 2799/1999

romaniaksi: Aliment compus pentru animale care conţine lapte praf degresat — Regulamentul (CE) nr. 2799/1999

slovakiksi: Kŕmne zmesi obsahujúce sušené odstredené mlieko — nariadenie (ES) č. 2799/1999

sloveeniksi: Sestavljene krmne mešanice z vsebnostjo posnetega mleka v prahu — Uredba (ES) No 2799/1999

suomeksi: Rasvatonta maitojauhetta sisältavä rehuseos — asetus (EY) N:o 2799/1999

ruotsiksi: Foderblandning innehållande skummjölkspulver — Förordning (EG) nr 2799/1999

C.

T5-valvontakappaleen 104 kohtaan tehtävät erityiset merkinnät rehuseosten säiliö- tai konttitoimituksissa:

bulgariaksi: Комбинирани фуражи, предназначени за ферма или развъдно стопанство или стопанство за угояване, които използват фуражи — Регламент (ЕО) No 2799/1999

espanjaksi: Piensos compuestos destinados a una explotación agraria o una explotación pecuaria o de engorde que utilice los piensos compuestos — Reglamento (CE) no 2799/1999

tšekiksi: Krmné směsi určené zemědělskému podniku, nebo podniku zabývajícímu se chovem nebo výkrmem zvířat, který krmné směsi používá — nařízení (ES) č. 2799/1999

tanskaksi: Foderblanding til brug på en landbrugsbedrift, en opdrætnings- eller en opfedningsvirksomhed — Forordning (EF) nr. 2799/1999

saksaksi: Für landwirtschaftliche Betriebe bzw. Aufzucht- oder Mastbetriebe bestimmtes Mischfutter — Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

viroksi: Segasöödad, mis on ettenähtud põllumajandus-, aretus- või nuumloomadele — määrus (EÜ) nr 2799/1999

kreikaksi: Σύνθετες ζωοτροφές που θα χρησιμοποιηθούν από γεωργική εκμετάλλευση ή κτηνοτροφική εκμετάλλευση εκτροφής ή πάχυνσης — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999

englanniksi: Compound feedingstuffs bound for a farm or breeding or fattening concern which uses feedingstuffs — Regulation (EC) No 2799/1999

ranskaksi: Aliments composés pour animaux destinés à une exploitation agricole ou à une exploitation d'élevage ou d'engraissement utilisatrice — Règlement (CE) no 2799/1999

italiaksi: Alimenti composti per animali destinati ad un'azienda agricola o ad un'azienda dedita all'allevamento o all'ingrasso che utilizzano gli alimenti composti — Regolamento (CE) n. 2799/1999

latviaksi: Kombinētā dzīvnieku barība, kas paredzēta lauku saimniecībai vai vaislas dzīvnieku audzētavai, vai nobarošanas saimniecībai, kur izmanto lopbarību — Regula (EK) Nr. 2799/1999

liettuaksi: Kombinuotieji pašarai, skirti tiekti ūkiui arba pašarus naudojančiai veisimo arba penėjimo įmonei — Reglamentas (EB) Nr. 2799/1999

unkariksi: Takarmányokat használó gazdaságba illetve tenyésztő vagy hizlaló vállalkozásba szánt összetett takarmányok — 2799/1999/EK rendelet

maltaksi: Alimenti komposti maħsuba għall-bdiewa u t-tobbija u t-tismin konċernat li jużaw l-alimenti — Regolament (KE) Nru 2799/1999

hollanniksi: Mengvoeder, bestemd voor een dit voeder gebruikend landbouwbedrijf of veeteelt- of veemesterijbedrijf — Verordening (EG) nr. 2799/1999

puolaksi:”Pasze złożone przeznaczone na potrzeby gospodarstw lub na potrzeby zakładów hodowlanych lub tuczu — Rozporządzenie (WE) nr 2799/1999”

portugaliksi: Alimentos compostos para animais destinados a uma exploração agrícola, pecuária ou de engorda utilizadora — Regulamento (CE) n.o 2799/1999

romaniaksi: Alimente compuse pentru animale destinate unei exploatări agricole sau unei exploatări de creştere sau de îngrăşare care utilizează alimentele compuse — Regulamentul (CE) nr. 2799/1999

slovakiksi: Kŕmne zmesi určené pre podnik zaoberajúci sa chovom alebo výkrmom zvierat, ktoré používajú kŕmne zmesi — nariadenie (ES) č. 2799/1999

sloveeniksi: Sestavljene krmne mešanice za kmetije oziroma objekte za vzrejo ali pitanje, kjer uporabljajo krmne mešanice — Uredba (ES) št. 2799/1999

suomeksi: Maatilalle, jalostuskarjatilalle tai lihakarjatilalle tarkoitettu rehuseos — asetus (EY) N:o 2799/1999

ruotsiksi: Foderblandningar avsedda att användas i ett jordbruksföretag, eller för uppfödning eller gödning — Förordning (EG) nr 2799/1999

D.

T5-valvontakappaleen 104 kohtaan tehtävät erityiset merkinnät julkisesta varastosta myydyn rasvattoman maitojauheen osalta:

bulgariaksi: За преработка под формата на комбинирани фуражи или за денатуриране — Регламент (ЕО) No 2799/1999

espanjaksi: Debe transformarse en piensos compuestos o desnaturalizarse — Reglamento (CE) no 2799/1999

tšekiksi: Ke zpracování do krmných směsí nebo k denaturaci — nařízení (ES) č. 2799/1999

tanskaksi: Skal forarbejdes til foderblandinger eller denatureres — Forordning (EF) nr. 2799/1999

saksaksi: Zur Verarbeitung zu Mischfutter oder zur Denaturierung — Verordnung (EG) Nr. 2799/1999

viroksi: Ette nähtud segasöödaks töötlemiseks või denatureerimiseks — määrus (EÜ) nr 2799/1999

kreikaksi: Προς μεταποίηση σε σύνθετες ζωοτροφές ή μετουσίωση — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2799/1999

englanniksi: To be processed into compound feedingstuffs or denatured — Regulation (EC) No 2799/1999

ranskaksi: À transformer en aliments composés pour animaux ou à dénaturer — Règlement (CE) no 2799/1999

italiaksi: Da trasformare in alimenti composti per animali o da denaturare — Regolamento (CE) n. 2799/1999

latviaksi: Pārstrādei barības maisījumos (kombinētā dzīvnieku barībā) vai denaturēšanai — Regula (EK) Nr. 2799/1999

liettuaksi: Perdirbti į kombinuotuosius pašarus arba denatūruoti — Reglamentas (EB) Nr. 2799/1999

unkariksi: Denaturált vagy összetett takarmánnyá feldolgozandó — 2799/1999/EK rendelet

maltaksi: Biex ikunu pproċessati f'alimenti ta' l-ikel jew dinaturat — Regolament (KE) Nru 2799/1999

hollanniksi: Moet tot mengvoeder worden verwerkt of worden gedenatureerd — Verordening (EG) nr. 2799/1999

puolaksi: Do przetworzenia na pasze złożone lub do denaturacji — Rozporządzenie (WE) nr 2799/1999

portugaliksi: Para transformação em alimentos compostos para animais ou desnaturação — Regulamento (CE) n.o 2799/1999

romaniaksi: De transformat în alimente compuse pentru animale sau de denaturat — Regulamentul (CE) nr. 2799/1999

slovakiksi: Na spracovanie na kŕmne zmesi alebo denaturovanie -nariadenie (ES) č. 2799/1999

sloveeniksi: Za predelavo v sestavljeno krmno mešanico ali za denaturacijo– Uredba (ES) št. 2799/1999

suomeksi: Rehuseoksiksi jalostettavaksi tai denaturoitavaksi — asetus (EY) N:o 2799/1999

ruotsiksi: För bearbetning till foderblandningar eller denaturering — Förordning (EG) nr 2799/1999


LIITE III

LIITE XV

18 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut maininnat

bulgariaksi: Регламент (ЕО) No 2535/2001, член 5,

espanjaksi: Reglamento (CE) no 2535/2001, artículo 5,

tšekiksi: Článek 5 nařízení (ES) č. 2535/2001,

tanskaksi: Forordning (EF) nr. 2535/2001, artikel 5,

saksaksi: Verordnung (EG) Nr. 2535/2001, Artikel 5,

viroksi: Määruse (EÜ) nr 2535/2001 artikkel 5,

kreikaksi: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 2535/2001, άρθρο 5,

englanniksi: Article 5 of Regulation (EC) No 2535/2001,

ranskaksi: Règlement (CE) no 2535/2001, article 5,

italiaksi: Regolamento (CE) n. 2535/2001, articolo 5,

latviaksi: Regulas (EK) Nr.2535/2001 5.pants,

liettuaksi: Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 5 straipsnis,

unkariksi: 2535/2001/EK rendelet 5. cikk,

maltaksi: Artikolu 5 tar-Regolament (KE) Nru 2535/2001,

hollanniksi: Verordening (EG) nr 2535/2001, artikel 5,

puolaksi: Artykuł 5 Rozporządzenia (WE) nr 2535/2001,

portugaliksi: Regulamento (CE) no 2535/2001 artigo 5.o,

romaniaksi: Regulamentul (CE) nr. 2535/2001, articolul 5,

slovakiksi: Článok 5 nariadenia (ES) č. 2535/2001,

sloveeniksi: Člen 5 Uredbe (ES) št. 2535/2001,

suomeksi: Asetus (EY) N:o 2535/2001, artikla 5,

ruotsiksi: Förordning (EG) nr 2535/2001 artikel 5.

LIITE XVI

21 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut maininnat

bulgariaksi: Регламент (ЕO) No 2535/2001, член 20,

espanjaksi: Reglamento (CE) no 2535/2001 artículo 20,

tšekiksi: Článek 20 nařízení (ES) č. 2535/2001,

tanskaksi: Forordning (EF) nr 2535/2001, artikel 20,

saksaksi: Verordnung (EG) Nr. 2535/2001, Artikel 20,

viroksi: Määruse (EÜ) nr 2535/2001 artikkel 20,

kreikaksi: Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001, άρθρο 20,

englanniksi: Article 20 of Regulation (EC) No 2535/2001,

ranskaksi: Règlement (CE) no 2535/2001, article 20,

italiaksi: Regolamento (CE) n. 2535/2001, articolo 20,

latviaksi: Regulas (EK) Nr.2535/2001 20.pants,

liettuaksi: Reglamento (EB) Nr. 2535/2001 20 straipsnis,

unkariksi: 2535/2001/EK rendelet 20. cikk,

maltaksi: Artikolu 20 tar-Regolament (KE) Nru 2535/2001,

hollanniksi: Verordening (EG) nr 2535/2001, artikel 20,

puolaksi: Artykuł 20 Rozporządzenia (WE) nr 2535/2001,

portugaliksi: Regulamento (CE) no 2535/2001, artigo 20.o,

romaniaksi: Regulamentul (CE) nr. 2535/2001, articolul 20,

slovakiksi: Clánok 20 nariadenia (ES) č. 2535/2001,

sloveeniksi: Člen 20 Uredbe (ES) št. 2535/2001,

suomeksi: Asetus (EY) N:o 2535/2001, artikla 20,

ruotsiksi: Förordning (EG) nr 2535/2001, artikel 20.

LIITE XVII

28 artiklan 1 kohdan d alakohdassa tarkoitetut maininnat

bulgariaksi: Валидно, ако е придружено от IMA 1 сертификат No ..., издаден на ...,

espanjaksi: Válido si va acompañado del certificado IMA 1 no … expedido el …,

tšekiksi: Platné pouze při současném předložení osvědčení IMA 1 č. …. Vydaného dne ….,

tanskaksi: Kun gyldig ledsaget af IMA 1-certifikat nr. …, udstedt den …,

saksaksi: Nur gültig in Verbindung mit der Bescheinigung IMA 1 Nr. …, ausgestellt am …,

viroksi: Kehtiv, kui on kaasas IMA 1 sertifikaat nr …, välja antud …,

kreikaksi: Έγκυρο μόνο εφόσον συvοδεύεται από το πιστοποιητικό IMA 1 αριθ. … που εξεδόθη στις …,

englanniksi: Valid if accompanied by the IMA 1 certificate No ... issued on ...,

ranskaksi: Valable si accompagné du certificat IMA no ..., délivré le ...,

italiaksi: Valido se accompagnato dal certificato IMA 1 n. …, rilasciato il …,

latviaksi: Derīgs kopā ar IMA 1 sertifikātu Nr. …, kas izdots …,

liettuaksi: Galioja tik kartu su IMA 1 sertifikatu Nr. …, išduotu …,

unkariksi: Csak a … -án/én kiállított … számú IMA 1 bizonyítvánnyal együtt érvényes,

maltaksi: Validu jekk akkumpanjat b’ċertifikat IMA 1 Nru ... maħruġ fl-...,

hollanniksi: Geldig indien vergezeld van een certificaat IMA nr. … dat is afgegeven op …,

puolaksi: Ważne razem z certyfikatem IMA 1 nr ... wydanym dnia...,

portugaliksi: Válido quando acompanhado do certificado IMA 1 com o número … emitido …,

romaniaksi: Valabil doar însoţit de certificatul IMA 1 nr. ….. eliberat la ……

slovakiksi: Platné v prípade, že je pripojené osvedčenie IMA 1 č. … vydané dňa…,

sloveeniksi: Veljavno, če ga spremlja potrdilo IMA 1 št. …., izdano dne….,

suomeksi: Voimassa vain … myönnetyn IMA 1 -todistuksen N:o ... kanssa,

ruotsiksi: Gäller endast tillsammans med IMA 1-intyg nr … utfärdat den …

LIITE XVIII

37 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut maininnat

bulgariaksi: Сертификат за внос при намалено мито за продукта, съответстващ на нареждане No…, превърнат в сертификат за внос при пълно мито, за който ставката на приложимото мито от …/100 кг е била начислена и е платена; сертификатът вече е издаден,

espanjaksi: Certificado de importación con tipo reducido para el producto con el número de orden … que se ha convertido en un certificado de importación con tipo pleno para el que se adeudaba, y se ha abonado, el tipo de derecho de …/100 kg; certificado ya anotado,

tšekiksi: Změněno z dovozní licence se sníženým clem pro produkt pod pořadovým č. … na dovozní licenci s plným clem, na základě které bylo vyměřeno a uhrazeno clo v hodnotě …/100 kg; licence již byla započtena,

tanskaksi: Ændret fra en importlicens med nedsat toldsats for et produkt under nr … til en importlicens med fuld toldsats, hvor den skyldige importtold på …/100 kg er betalt; licensen er allerede afskrevet,

saksaksi: Umwandlung einer Einfuhrlizenz zum ermäßigten Zollsatz für das Erzeugnis mit der lfd. Nr. … in eine Einfuhrlizenz zum vollen Zollsatz von …/100 kg, der entrichtet wurde; Lizenz abgeschrieben,

viroksi: Ümber arvestatud vähendatud tollimaksuga impordilitsentsist, mis on välja antud tellimusele nr …… vastavale tootele, täieliku tollimaksuga impordilitsentsiks, mille puhul tuli maksta ja on makstud tollimaks …… 100 kilogrammi kohta; litsents juba lisatud,

kreikaksi: Μετατροπή από πιστοποιητικό εισαγωγής με μειωμένο δασμό για προϊόν βάσει του αύξοντος αριθμού … της ποσόστωσης, σε πιστοποιητικό εισαγωγής με πλήρη δασμό για το οποίο το ποσοστό δασμού ποσού …/100 kg οφείλετο και πληρώθηκε·Το πιστοποιητικό ήδη χορηγήθηκε,

englanniksi: Converted from a reduced duty import licence for product under order No … to a full duty import licence on which the rate of duty of …/100 kg was due and has been paid; licence already attributed,

ranskaksi: Certificat d'importation à droit réduit pour le produit correspondant au contingent …, converti en un certificat d'importation à taux plein, pour lequel le taux du droit applicable de …/100 kg a été acquitté; certificat déjà imputé,

italiaksi: Conversione da un titolo d'importazione a dazio ridotto per il prodotto corrispondente al contingente … ad un titolo d'importazione a dazio pieno, per il quale è stata pagata l'aliquota di …/100 kg; titolo già imputato,

latviaksi: Pāreja no samazināta nodokļa importa licences par produktu ar kārtas nr. … uz pilna apjoma nodokļa importa licenci ar nodokļu likmi … / 100 kg, kas ir samaksāta; licence jau izdota,

liettuaksi: Licencija, pagal kurią taikomas sumažintas importo muitas, išduota produktui, kurio užsakymo Nr. …, pakeista į licenciją, pagal kurią taikomas visas importo muitas, kurio norma yra …/100 kg, muitas sumokėtas; licencija jau priskirta,

unkariksi: …kontingensszámú termék csökkentett vám hatálya alá tartozó importengedélye teljes vám hatálya alá tartozó importengedéllyé átalakítva, melyen a …/100 kg vámtétel kiszabva és leróva, az engedély már kiadva,

maltaksi: Konvertit minn liċenzja tad-dazju fuq importazzjoni mnaqqsa għall-prodott li jaqa' taħt in-Nru … għal dazju sħiħ fuq importazzjoni bir-rata tad-dazju ta' …/100 kg kien dovut u ġie imħallas; liċenzja diġà attribwita,

hollanniksi: Invoercertificaat met verlaagd recht voor onder volgnummer … vallend product omgezet in een invoercertificaat met volledig recht waarvoor het recht van …/100 kg verschuldigd was en is betaald; hoeveelheid reeds op het certificaat afgeschreven,

puolaksi: Pozwolenie na przywóz produktu nr … po obniżonej stawce należności celnych zmienione na pozwolenie na przywóz po pełnej stawce należności celnych, która to stawka wynosi …/100kg i została uiszczona; pozwolenie zostało już przyznane,

portugaliksi: Obtido por conversão de um certificado de importação com direito reduzido para o produto com o número de ordem … num certificado de importação com direito pleno, relativamente ao qual a taxa de direito aplicável de …/100 kg foi paga; certificado já imputado,

romaniaksi: Licenţă de import cu taxe vamale reduse pentru produsul din contingentul … transformată în licenţă de import cu taxe vamale întregi, pentru care taxa vamală aplicabilă de …/100 kg a fost achitată; licenţă atribuită deja,

slovakiksi: Osvedčenie na znížené dovozné clo na tovar č. …zmenené na osvedčenie na riadne dovozné clo, ktorého sadzba za…/100 kg bola zaplatená; osvedčenie udelené,

sloveeniksi: Spremenjeno iz uvoznega dovoljenja z znižanimi dajatvami za proizvod iz naročila št. … v uvozno dovoljenje s polnimi dajatvami, v katerem je stopnja dajatev v višini …/100 kg zapadla in bila plačana; dovoljenje že podeljeno,

suomeksi: Muutettu etuuskohteluun oikeuttavasta kiintiötuontitodistuksesta vakiotuontitodistukseksi tavaralle, joka kuuluu järjestysnumeroon … ja josta on kannettu tariffin mukainen tulli …/100 kg; vähennysmerkinnät tehty,

ruotsiksi: Omvandlad från importlicens med sänkt tull för produkt med löpnummer … till importlicens med hel tullavgift för vilken gällande tullsats …/100 kg har betalats. Redan avskriven licens.

LIITE XIX

44 artiklan 3 kohdassa tarkoitetut maininnat

bulgariaksi: Извършена физическа проверка [Регламент (ЕО) No 2535/2001],

espanjaksi: Se ha realizado el control material [Reglamento (CE) no 2535/2001],

tšekiksi: Fyzická kontrola provedena [nařízení (ES) č. 2535/2001],

tanskaksi: Fysisk kontrol [forordning (EF) nr.2535/2001],

saksaksi: Warenkontrolle durchgeführt [Verordnung (EG) Nr. 2535/2001],

viroksi: Füüsiline kontroll tehtud [määrus (EÜ) nr 2535/2001],

kreikaksi: Πραγματοποιήθηκε φυσικός έλεγχος [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001],

englanniksi: Physical check carried out [Regulation (EC) No 2535/2001],

ranskaksi: Contrôle physique effectué [règlement (CE) no 2535/2001],

italiaksi: Controllo fisico effettuato [regolamento (CE) n. 2535/2001],

latviaksi: Fiziska pārbaude veikta [Regula (EK) Nr.2535/2001],

liettuaksi: Fizinis patikrinimas atliktas [Reglamentas (EB) Nr. 2535/2001],

unkariksi: Fizikai ellenőrzés elvégezve [2535/2001/EK rendelet],

maltaksi: Iċċekjar fiżiku mwettaq [Regolament (KE) Nru 2535/2001],

hollanniksi: Fysieke controle uitgevoerd [Verordening (EG) nr. 2535/2001],

puolaksi: Przeprowadzono kontrolę fizyczną [Rozporządzenie (WE) nr 2535/2001],

portugaliksi: Controlo físico em conformidade com [Regulamento (CE) no 2535/2001],

romaniaksi: Control fizic efectuat [Regulamentul (CE) nr. 2535/2001],

slovakiksi: Fyzická kontrola vykonaná [Nariadenie (ES) č. 2535/2001],

sloveeniksi: Fizični pregled opravljen [Uredba (ES) št. 2535/2001],

suomeksi: Fyysinen tarkastus suoritettu [asetus (EY) N:o 2535/2001],

ruotsiksi: Fysisk kontroll utförd [förordning (EG) nr 2535/2001].


LIITE IV

LIITE

Asetuksessa (EY) N:o 580/2004 ja tässä asetuksessa tarkoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, joille tarjoukset on jätettävä:

BE

Bureau d'intervention et de restitution belge

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves 82/Trierstraat 82

B-1040 Bruxelles/Brussel

p. (32-2) 287 24 11

f. (32-2) 230 25 33/ (32-2) 281 03 07

BG

STATE FUND ’AGRICULTURE’ — PAYING AGENCY

136, Tsar Boris III Blvd.

1618 Sofia

Bulgaria

p. + 359 2 81 87 100

f. + 359 2 81 87 167

CZ

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00, Praha 1

Czech Republic

p. +42 0 222 871 452

f. +42 0 222 871 769

S-posti: info@szif.cz

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

p. (45) 33 95 80 00

f. (45) 33 95 80 18

DE

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

D-53168 Bonn

oder

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

p. (49-228) 6845 — 3732, 3774, 3884

f. (49-228) 6845 — 3874, 3792

EE

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Narva mnt 3

Tartu 51009

Estonia

p. +37 27371200

f. +37 27371201

EL

O.P.E.K.E.P.E. — Direction Dilizo

Rue Acharnon 241

GR-10446 Athènes

p. (30-210)212 49 03 — (30-210)212 49 11

f. (30-210) 86 70 503

ES

Ministerio de Economia

Secretaria General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E — 28071 Madrid

p. (3491) 349 3780

f. (3491) 349 3806

FR

Office de l'élevage

80, avenue des Terroirs de France

75607 Paris CEDEX 12

p. (33-1) 73 00 50 00 / f. (33-1) 73 00 50 50

Unité de stockage

2, rue Saint-Charles

75740 Paris CEDEX 15

p. (33-1)73 00 52 67 / f. (33-1)73 00 53 91

IE

Department of Agriculture and Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Ireland

p. (353) 53 63 400

f. (353) 53 42 843

IT

Ministero Del Commercio Internazionale

Direzione Generale Per La Politica Commerciale

DIV. II

Viale Boston 25

00142 ROMA

p. 390659932220

f. 390659932141

CY

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

1421 Lefkosia (Nicosia)

Cyprus

p. +357 22867 100

f. +357 22375 120

LV

Lauku atbalsta dienests (LAD)

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

Latvija

p. +371 7027542

f. +371 7027120

LT

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Blindžių 17

08111 Vilnius

Lithuania

p. +370 5 25 26 703

f. +370 5 25 26 945

LU

OFFICE DES LICENCES

21, Rue Philippe II

L — 2011 Luxembourg

p. (35-2) 478 2370

f. (35-2) 466138

HU

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22-24.

H — 1095 Budapest

Hungary

p. + 36 1 37 43 603

f. + 36 1 47 52 114

MT

Ministry for Rural Affairs and Environment

Barriera Wharf

Valletta — CMR 02

p. +356 2295 2228

NL

PRODUCTSCHAP ZUIVEL

Louis Braillelaan 80

NL — 2719 EK Zoetermeer

p. (31)-(0)79 368 1534

f. (31) (0)79 368 1955

S-posti: HR@PZ.AGRO.NL

AT

Agrarmarkt Austria

Dresdner Straße 70

A — 1200 Wien

p. (43-1) 331 51 0

f. (43-1) 331 51 396

S-posti: bereich.MILCH@AMA.GV.AT

PL

Agencja Rynku Rolnego

Nowy Swiat 6/12

00-400 Warszawa

Poland

p. +4822 661-75-90

f. +4822 661-76-04

PT

Ministério das Finanças

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

P — 1149 — 060 Lisboa

p. (351-21) 881 42 62

f. (351-21) 881 42 61

RO

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

Bucureşti 030161

România

p. +40 21 3054802

p. +40 21 3054842

f. +40 21 3054803

SI

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

Slovenija

p. +386 1 478 9228

f. +386 1 478 9297

SK

Agricultural Paying Agency

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

Slovak Republic

P. +421 2 59 266 321; + 421 2 59 266 265

F. +421 2 59 266 329; + 421 2 59 266 256

FI

Maa- ja metsätalousministeriö Interventioyksikkö

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

p. (358-9) 160 01

f. (358-9) 16 05 27 07

SV

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S — 51182 Jönköping

p. (46-36) 15 50 00

f. (46-36) 19 05 46

UK

Rural Payments Agency (RPA)

Lancaster House, Hampshire Court

UK — NEWCASTLE UPON TYNE NE4 7YE

p. +44(0) 191 226 5262

f. +44(0) 191 226 5212


LIITE V

LIITE

Asetuksessa (EY) N:o 580/2004 ja tässä asetuksessa tarkoitetut jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset, joille tarjoukset on jätettävä:

BE

Bureau d'intervention et de restitution belge

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Rue de Trèves 82/Trierstraat 82

B — 1040 Bruxelles/Brussel

p. (32-2) 287 24 11

f. (32-2) 230 25 33 / (32-2) 281 03 07

BG

STATE FUND ’AGRICULTURE’ — PAYING AGENCY

136, Tsar Boris III Blvd.

1618 Sofia

Bulgaria

p. + 359 2 81 87 100

f. + 359 2 81 87 167

CZ

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00, Praha 1

Czech Republic

p. +42 0 222 871 452

f. +42 0 222 871 769

S-posti: info@szif.cz

DK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Eksportstøttekontoret

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

p. (45) 33 95 80 00

f. (45) 33 95 80 18

DE

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

D-53168 Bonn

oder

Deichmanns Aue 29

D — 53179 Bonn

p. (49-228) 6845 — 3732, 3774, 3884

f. (49-228) 6845 — 3874, 3792

EE

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA)

Narva mnt 3

Tartu 51009

Estonia

p. +37 27371200

f. +37 27371201

EL

O.P.E.K.E.P.E. — Direction Dilizo

Rue Acharnon 241

GR — 10446 Athènes

p. (30-210)212 49 03 — (30-210)212 49 11

f. (30-210) 86 70 503

ES

Ministerio de Economia

Secretaria General de Comercio Exterior

Paseo de la Castellana, 162

E — 28071 Madrid

p. (3491) 349 3780

f. (3491) 349 3806

FR

Office de l'élevage

80, avenue des Terroirs de France

F — 75607 Paris CEDEX 12

p. (33-1) 73 00 50 00 / f. (33-1) 73 00 50 50

Unité de stockage

2, rue Saint-Charles

F — 75740 Paris CEDEX 15

p. (33-1)73 00 52 67 / f. (33-1)73 00 53 91

IE

Department of Agriculture and Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Ireland

p. (353) 53 63 400

f. (353) 53 42 843

IT

Ministero Del Commercio Internazionale

Direzione Generale Per La Politica Commerciale

DIV. II

Viale Boston 25

00142 ROMA

p. 390659932220

f. 390659932141

CY

Ministry of Commerce, Industry and Tourism

Import & Export Licensing Unit

1421 Lefkosia (Nicosia)

Cyprus

p. +357 22867 100

f. +357 22375 120

LV

Lauku atbalsta dienests (LAD)

Republikas laukums 2

Rīga, LV-1981

Latvija

p. +371 7027542

f. +371 7027120

LT

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Blindžių 17

08111 Vilnius

Lithuania

p. +370 5 25 26 703

f. +370 5 25 26 945

LU

OFFICE DES LICENCES

21, Rue Philippe II

L — 2011 Luxembourg

p. (35-2) 478 23 70

f. (35-2) 46 61 38

HU

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

Soroksári út 22-24.

H — 1095 Budapest

Hungary

p. + 36 1 37 43603

f. + 36 1 47 52114

MT

Ministry for Rural Affairs and Environment

Barriera Wharf

Valletta — CMR 02

p. +356 2295 2228

NL

PRODUCTSCHAP ZUIVEL

Louis Braillelaan 80

NL — 2719 EK Zoetermeer

p. (31)-(0)79 368 1534

f. (31) (0)79 368 1955

S-posti: HR@PZ.AGRO.NL

AT

Agrarmarkt Austria

Dresdner Strasse 70

A — 1200 Wien

p. (43-1) 33 151 0

f. (43-1) 331 51 396

S-posti: bereich.MILCH@AMA.GV.AT

PL

Agencja Rynku Rolnego

Nowy Swiat 6/12

PL — 00-400 Warszawa

Poland

p. +4822 661-75-90

f. +4822 661-76-04

PT

Ministério das Finanças

Direcção Geral das Alfândegas e dos Impostos Especiais sobre o Consumo

Direcção de Serviços de Licenciamento

Rua Terreiro do Trigo — Edifício da Alfândega

P — 1149 — 060 Lisboa

p. (351-21) 881 42 62

f. (351-21) 881 42 61

RO

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

Bucureşti 030161

România

p. +40 21 3054802; + 40 21 3054842

f. +40 21 3054803

SI

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska cesta 160

1000 Ljubljana

Slovenija

p. +386 1 478 9228

f. +386 1 478 9297

SK

Agricultural Paying Agency

Dobrovičova 12

SK — 812 66 Bratislava

Slovak Republic

P. 421 2 58 243 308; + 421 2 59 266 265

F. +421 2 59 266 329; + 421 2 59 266 256

FI

Maa- ja metsätalousministeriö Interventioyksikkö

PL 30

FI-00023 Valtioneuvosto

p. (358-9) 160 01

f. (358-9) 16 05 27 07

SV

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S — 51182 Jönköping

p. (46-36) 15 50 00

f. (46-36) 19 05 46

UK

Rural Payments Agency (RPA)

Lancaster House, Hampshire Court

UK — NEWCASTLE UPON TYNE NE4 7YE

p. +44(0) 191 226 5262

f. +44(0) 191 226 5212


LIITE VI

LIITE VII

Pakkausmerkinnät (9 ja 10 artikla)

1.

a)

Voiöljy:

bulgariaksi: Концентрирано масло за влагане единствено в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

espanjaksi: Mantequilla concentrada destinada exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

tšekiksi: Zahuštěné máslo určené k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

tanskaksi: Koncentreret smør udelukkende til iblanding i en af de færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

saksaksi: Butterfett ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

viroksi: Kontsentreeritud või, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

kreikaksi: Συμπυκνωμένo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για την ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα που αναφέρονται στο άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

englanniksi: Concentrated butter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

ranskaksi: Beurre concentré destiné exclusivement à l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

italiaksi: Burro concentrato destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

latviaksi: Koncentrēts sviests, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā

liettuaksi: Koncentruotas sviestas, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

unkariksi: Vízmentes tejzsír kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

maltaksi: Butir ikkonċentrat għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali imsemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

hollanniksi: Boterconcentraat uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

puolaksi: Masło skoncentrowane przeznaczone wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

portugaliksi: Manteiga concentrada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

romaniaksi: Unt concentrat destinat exclusiv încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

slovakiksi: Maslo určené výlučne na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

sloveeniksi: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

suomeksi: Voiöljy, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi johonkin asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitetuista lopputuotteista

ruotsiksi: Koncentrerat smör uteslutande avsett för iblandning i en av de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

b)

Merkkiaineellinen voi:

bulgariaksi: Масло за влагане единствено в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

espanjaksi: Mantequilla destinada exclusivamente a su incorporación en uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

tšekiksi: Máslo určené k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

tanskaksi: Smør udelukkende til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

saksaksi: Butter, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

viroksi: Või, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

kreikaksi: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για τηνν ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνιςμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

englanniksi: Βutter for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

ranskaksi: Beurre destiné exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

italiaksi: Burro destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

latviaksi: Sviests, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā

liettuaksi: Sviestas, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

unkariksi: Vaj kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

maltaksi: Butir għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

hollanniksi: Boter uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

puolaksi: Masło przeznaczone wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

portugaliksi: Manteiga destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

romaniaksi: Unt destinat exclusiv încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

slovakiksi: Maslo určené výlučne na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

sloveeniksi: Maslo za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

suomeksi: Voi, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

ruotsiksi: Smör uteslutande avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 förordning (EG) nr 1898/2005

c)

Merkkiaineellinen kerma:

bulgariaksi: Сметана, към която са били добавени маркери, за влагане единствено в някой от крайните продукти, упоменати в член 4, Формула Б на Регламент (ЕО) No 1898/2005

espanjaksi: Nata con adición de marcadores destinada exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4, fórmula B, del Reglamento (CE) no 1898/2005

tšekiksi: Smetana s přídavkem stopovacích látek určená k přimíchání výhradně do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 kategorii B nařízení (ES) č. 1898/2005

tanskaksi: Fløde tilsat røbestoffer, udelukkende til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4, formel B, i forordning (EF) nr. 1898/2005

saksaksi: Gekennzeichneter Rahm, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 Formel B der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 genannten Enderzeugnisse bestimmt

viroksi: Märgistusainetega koor, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 4 juhendis B osutatud lõpptoodetes

kreikaksi: Κρέμα γάλακτoς με ιχνoθέτες πoυ πρooρίζεται απoκλειστικά για την ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4, τύπoς Β, τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

englanniksi: Cream to which tracers have been added for incorporation exclusively into one of the final products referred to in Article 4 formula B of Regulation (EC) No 1898/2005

ranskaksi: Crème tracée destinée exclusivement à l'incorporation dans les produits finaux visés à l'article 4, formule B, du règlement (CE) no 1898/2005

italiaksi: Crema contenente rivelatori destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 formula B del regolamento (CE) n. 1898/2005

latviaksi: Krējums ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kuri minēti Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.panta B formulā

liettuaksi: Grietinėlė, į kurią pridėta atsekamųjų medžiagų, skirta dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnio B formulėje

unkariksi: Tejszín, amelyhez jelölőanyagokat adtak a kizárólag az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett B képlet szerinti végtermékek egyikébe való bedolgozásra

maltaksi: Krema li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni esklussiva f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 formula B tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

hollanniksi: Room waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, uitsluitend bestemd voor bijmenging in de in artikel 4, formule B, van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

puolaksi: Śmietana, do której dodano znaczniki, przeznaczona wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4, receptura B rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

portugaliksi: Nata marcada destinada exclusivamente à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o, fórmula B, do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

romaniaksi: Smântână cu marcatori destinată exclusiv încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4, formula B, din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

slovakiksi: Smotana, do ktorej boli pridané značkovacie látky, na výlučné vmiešanie do konečných produktov uvedených v článku 4 v skupine B nariadenia (ES) č. 1898/2005

sloveeniksi: Smetana z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 formula B Uredbe (ES) št. 1898/2005

suomeksi: Merkitty kerma, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklan B menettelyssä tarkoitettuihin lopputuotteisiin

ruotsiksi: Grädde med tillsats av spårämnen uteslutande avsedd iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 metod B i förordning (EG) nr 1898/2005

d)

CN-koodiin ex 0405 90 10 kuuluva maitorasva:

bulgariaksi: Млечни мазнини, предназначени за производството на концентрирано масло, както е упоменато в член 5 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

espanjaksi: Grasa láctea destinada a la fabricación de la mantequilla concentrada contemplada en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1898/2005

tšekiksi: Mléčný tuk určený k použití při výrobě zahuštěného másla podle článku 5 nařízení (ES) č. 1898/2005

tanskaksi: Mælkefedt til brug til fremstilling af koncentreret smør, som omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1898/2005

saksaksi: Milchfett zur Herstellung von Butterfett gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

viroksi: Kontsentreeritud või tootmiseks mõeldud piimarasv vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklile 5

kreikaksi: Λιπαρές ύλες του γάλακτος όπως χρήση στην παρασκευή συμπυκνωμένου βουτύρου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

englanniksi: Milkfat intended for use in the manufacture of concentrated butter as referred to in Article 5 of Regulation (EC) No 1898/2005

ranskaksi: Matières grasses du lait destinées à la fabrication de beurre concentré au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 1898/2005

italiaksi: Grasso del latte destinato alla fabbricazione del burro concentrato di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1898/2005

latviaksi: Piena tauki, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 5.pantu paredzēts izmantot iebiezināta sviesta ražošanai

liettuaksi: Pieno riebalai, skirti koncentruoto sviesto gamybai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 5 straipsnyje

unkariksi: Az 1898/2005/EK rendelet 5. cikkében említett vízmentes tejzsír előállítása során történő felhasználásra szánt tejzsír

maltaksi: Xaham tal-halib intenzjonat ghall-manifattura ta' butir ikkoncentrat bhal ma hu riferut f' Artiklu 5 ta' Regolament (KE) Nru 1898/2005

hollanniksi: Melkvet, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van boterconcentraat zoals bedoeld in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1898/2005

puolaksi: Tłuszcz mleczny w celu przetworzenia na koncentrat masła zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

portugaliksi: Matérias gordas lácteas destinadas ao fabrico da manteiga concentrada referida no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

romaniaksi: Grăsimi din lapte destinate fabricării untului concentrat în sensul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

slovakiksi: Mliečny tuk určený na použitie pri výrobe koncentrovaného masla podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1898/2005

sloveeniksi: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1898/2005

suomeksi: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 5 artiklassa tarkoitetun voiöljyn valmistukseen käytettäväksi tarkoitettu maitorasva

ruotsiksi: Mjölkfett avsett att användas för tillverkning av koncentrerat smör enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1898/2005

2.

Välituotteet

bulgariaksi: Междинен продукт, както е упоменато в член 10 на Регламент (ЕО) No 1898/2005, предназначен единствено за влагане в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на същия този регламент

espanjaksi: Producto intermedio contemplado en el artículo 10 del Reglamento (CE) no 1898/2005 y destinado exclusivamente a su incorporación a uno de los productos finales contemplados en el artículo 4 de dicho Reglamento

tšekiksi: Meziprodukt podle článku 10 nařízení (ES) č. 1898/2005 určený výhradně k přimíchání do jednoho z konečných produktů uvedených v článku 4 téhož nařízení

tanskaksi: Mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 i forordning (EF) nr. 1898/2005 udelukkende til iblanding i en af de i artikel 4 i samme forordning omhandlede færdigvarer

saksaksi: Zwischenerzeugnisse gemäß Artikel 10 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005, ausschließlich zur Verarbeitung zu einem der in Artikel 4 derselben Verordnung genannten Enderzeugnisse bestimmt

viroksi: Määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 10 osutatud vahesaadus, mis on ette nähtud kasutamiseks üksnes nimetatud määruse artiklis 4 osutatud lõpptoodetes

kreikaksi: Ενδιάμεσo πρoϊόν πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 και πρooρίζεται απoκλειστικά για ενσωμάτωση σε ένα από τα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ ιδίoυ κανoνισμoύ

englanniksi: Intermediate product as referred to in Article 10 of Regulation (EC) No 1898/2005 solely for incorporation into one of the final products referred to in Article 4 of that Regulation

ranskaksi: Produit intermédiaire visé à l'article 10 du règlement (CE) no 1898/2005 et destiné exclusivement à l'incorporation dans l'un des produits finaux visés à l'article 4 dudit règlement

italiaksi: Prodotto intermedio di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1898/2005 destinato esclusivamente all'incorporazione in uno dei prodotti finali di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento

latviaksi: Starpprodukts (pusfabrikāts), kas saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 10.pantu paredzēts iestrādei (pievienošanai) kā sastāvdaļa tikai kādā no galaproduktiem, kas norādīti minētās regulas 4.pantā

liettuaksi: Tarpinis produktas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 10 straipsnyje, skirtas dėti tik į vieną iš galutinių produktų, nurodytų šio reglamento 4 straipsnyje

unkariksi: Az 1898/2005/EK rendelet 10. cikkében említett köztes termék kizárólag az idézett rendelet 4. cikkében említett végtermékek egyikébe való bedolgozásra

maltaksi: Prodott intermedju kif imsemmi biss fl-Artikolu 10 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 għall-inkorporazzjoni f'wieħed mill-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 ta' dak ir-Regolament

hollanniksi: Tussenproduct zoals bedoeld in artikel 10 van Verordening (EG) nr. 1898/2005, uitsluitend bestemd voor bijmenging in één van de in artikel 4 van die verordening bedoelde eindproducten

puolaksi: Produkt pośredni, o którym mowa w artykule 10 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, przeznaczony wyłącznie do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 niniejszego rozporządzenia

portugaliksi: Produto intermédio referido no artigo 10.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005 e exclusivamente destinado à incorporação num dos produtos finais referidos no artigo 4.o do mesmo regulamento

romaniaksi: Produs intermediar menţionat la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 şi destinat exclusiv încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din regulamentul anterior

slovakiksi: Polotovar uvedený v článku 10 nariadenia (ES) č. 1898/2005 je určený len na vmiešanie do jedného z konečných produktov v súlade s článkom 4 tohto nariadenia

sloveeniksi: Vmesni proizvod iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1898/2005 za dodajanje v izključno enega od končnih proizvodov iz člena 4 navedene uredbe

suomeksi: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 10 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi johonkin mainitun asetuksen 4 artiklassa tarkoitetuista lopputuotteista

ruotsiksi: Mellanprodukt enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1898/2005, uteslutande avsedd för iblandning i en av de slutprodukter som avses i artikel 4 i samma förordning

Tämän asetuksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettujen CN-koodiin 0405 10 30 kuuluvien välituotteiden osalta ilmaisu ’10 artiklassa’ korvataan ilmaisulla ’4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa’.


LIITE VII

"LIITE XIII

45 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut T5-valvontakappaleen 104 ja 106 kohdassa olevat maininnat

A.

Voi, voiöljy, kerma tai välituotteet, jotka on tarkoitettu käytettäviksi lopputuotteisiin merkkiaineiden lisäämisen jälkeen:

a)

toimitettaessa interventiovoita merkkiaineiden lisäämistä varten:

T5-valvontakappaleen 104 kohta:

bulgariaksi: Масло, към което да се добавят маркери, за употреба както е упоменато в член 6, параграф 1, точка а) 1 от Регламент (ЕО) No 1898/2005

espanjaksi: Mantequilla para la adición de marcadores y la utilización conforme al artículo 6, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1898/2005

tšekiksi: Máslo k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1898/2005

tanskaksi: Smør, der skal tilsættes røbestoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1898/2005

saksaksi: Butter, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

viroksi: Märgistusainetega või, mis on ette nähtud kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile a

kreikaksi: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ιχνoθετηθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo α) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

englanniksi: Butter for the addition of tracers for use in accordance with Article 6(1)(a) of Regulation (EC) No 1898/2005

ranskaksi: Beurre destiné à être tracé et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 1898/2005

italiaksi: Burro destinato all'aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1898/2005

latviaksi: Sviests, kuram paredzēts pievienot marķierus, kas tiks izmantots saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu

liettuaksi: Sviestas, skirtas pridėti atsekamųjų medžiagų, bei naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies a punktą

unkariksi: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében felhasználandó és jelölőanyagok hozzáadására szánt vaj

maltaksi: Butir għaż-żieda ta' traċċi għall-użu b’mod konformi ma' l-Artikolu 6 (1) (a) tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

hollanniksi: Boter bestemd om na toevoeging van verklikstoffen te worden verwerkt overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

puolaksi: Masło z przeznaczeniem do dodania znaczników i do wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

portugaliksi: Manteiga destinada a ser marcada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea a), do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

romaniaksi: Unt destinat adăugării de marcatori pentru utilizarea conform articolului 6 alineatul 1 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

slovakiksi: Maslo, do ktorého sa majú pridať značkovacie látky a použiť v súlade s článkom 6, ods. 1, písm. (a) nariadenia (ES) č. 1898/2005

sloveeniksi: Maslo za dodajanje sledljivih snovi za uporabo v skladu s členom 6 (1)(a) Uredbe (ES) št. 1898/2005

suomeksi: Voi, joka on tarkoitettu merkittäväksi ja jonka käyttötapa on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen

ruotsiksi: Smör avsett för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005

T5-valvontakappaleen 106 kohta:

1

lopputuotteisiin käytön määräpäivä;

2

käyttötarkoitus (menettely A tai B);

b)

toimitettaessa interventiovoita voiöljyn valmistusta ja merkkiaineiden lisäämistä varten:

T5-valvontakappaleen 104 kohta:

bulgariaksi: Масло, предназначено за концентриране, към което да се добавят маркери, за употреба както е упоменато в член 6, параграф 1, точка а) 1 от Регламент (ЕО) No 1898/2005

espanjaksi: Mantequilla destinada a su concentración, a su utilización y a la adición de marcadores, conforme al artículo 6, apartado 1, letra a), del Reglamento (CE) no 1898/2005

tšekiksi: Máslo k zahuštění a k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst.1, písm. a) nařízení (ES) č. 1898/2005

tanskaksi: Smør, der skal koncentreres, tilsættes røbestoffer og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a), i forordning (EF) nr. 1898/2005

saksaksi: Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett, zur Kennzeichnung und zur Verwendung nach Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

viroksi: Või, mis on ette nähtud kontsentreerimiseks ja millele lisatakse märgistusaineid ja mis on ettenähtud kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile a

kreikaksi: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να συμπυκνωθεί, να ιχνoθετηθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo α) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

englanniksi: Butter for concentration and the addition of tracers for use in accordance with Article 6(1)(a) of Regulation (EC) No 1898/2005

ranskaksi: Beurre destiné à être concentré et tracé et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1898/2005

italiaksi: Burro destinato alla concentrazione, all'aggiunta di rivelatori e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1898/2005

latviaksi: Sviests, kas ir paredzēts koncentrēta sviesta ražošanai un kuram paredzēts pievienot marķierus, kas tiks izmantots saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu

liettuaksi: Sviestas, skirtas koncentruoti ir pridėti atsekamųjų medžiagų, bei naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies a punktą

unkariksi: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja értelmében felhasználandó, koncentrálásra és jelölőanyagok hozzáadására szánt vaj

maltaksi: Butir għall-konċentrazzjoni u ż-żieda t' traċċanti għall-użu b’mod konformi ma' l-Artikolu 6 (1) (a) tar- Regolament (KE) Nru 1898/2005

hollanniksi: Boter, bestemd voor verwerking tot boterconcentraat en toevoeging van verklikstoffen, met het oog op verdere verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

puolaksi: Masło z przeznaczeniem do przetworzenia na masło skoncentrowane i dodania znaczników, do wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

portugaliksi: Manteiga destinada a ser concentrada e marcada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea a) do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

romaniaksi: Unt destinat concentrării şi adăugării de marcatori în vederea utilizării conform articolului 6 alineatul 1 litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

slovakiksi: Maslo na výrobu koncentrovaného masla a pridávanie značkovacích látok s použitím v súlade s článkom 6. ods. 1, pism. (a) nariadenia (ES) č. 1898/2005

sloveeniksi: Maslo za dodajanje sledljivih snovi za uporabo v skladu s členom 6 (1)(a) Uredbe (ES) št. 1898/2005

suomeksi: Voi, joka on tarkoitettu merkittäväksi ja jonka käyttötapa on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukainen

ruotsiksi: Smör avsett för förädling till koncentrerat smör, för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 a i förordning (EG) nr 1898/2005

T5-valvontakappaleen 106 kohta:

1

lopputuotteisiin käytön määräpäivä;

2

käyttötarkoitus (menettely A tai B);

c)

toimitettaessa merkkiaineellista välituotetta tai merkkiaineellista voita, interventiovoita tai voiöljyä käytettäväksi suoraan lopputuotteisiin tai tarvittaessa välituotteen kautta:

T5-valvontakappaleen 104 kohta:

bulgariaksi: Масло, към което са били добавени маркери, за влагане директно в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005 или, ако е уместно, чрез влагане в междинен продукт, както е упоменато в член 10

tai

Концентрирано масло, към което са били добавени маркери, за влагане директно в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005 или, ако е уместно, чрез влагане в междинен продукт, както е упоменато в член 10 (1)

tai

Междинен продукт, както е упоменато в член 10 (2), към който са били добавени маркери, за влагане в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

espanjaksi: Mantequilla con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10

tai

Mantequilla concentrada con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10 (1)

tai

Producto intermedio con adición de marcadores contemplado en el artículo 10 (2) destinado a ser incorporado a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

tšekiksi: Máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání do konečných produktů podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10

tai

Zahuštěné máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání přímo do konečného produktu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10 (1)

tai

Meziprodukt podle článku 10 (2) s přidanými stopovacími látkami určený k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

tanskaksi: Smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, eller i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10

tai

Koncentreret smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 (1)

tai

Mellemprodukt tilsat røbestoffer, som omhandlet i artikel 10 (2), bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

saksaksi: Gekennzeichnete Butter, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10

tai

Gekennzeichnetes Butterfett, zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (1)

tai

Gekennzeichnetes Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (2), zur Beimischung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt

viroksi: Märgistusainetega või kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või vajadusel läbi mõne artiklis 10 osutatud vahetoote

tai

Märgistusainetega kontsentreeritud või otsekasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või vajadusel läbi mõne artiklis 10 (1) osutatud vahetoote (1)

tai

Artiklis 10 (2) osutatud märgistusainetega vahetoode kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

kreikaksi: Βούτυρο στο οποίο έχουν προστεθεί ιχνηθέτες προς ενσωμάτωση στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 ή, κατά περίπτωση, με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 10

tai

Συμπυκνωμένο βούτυρο στο οποίο έχουν προστεθεί ιχνηθέτες, προς ενσωμάτωση κατευθείαν στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 ή, κατά περίπτωση, με τη χρησιμοποίηση ενδιάμεσου προϊόντος που αναφέρεται στο άρθρο 10 (1)

tai

Ενδιάμεσο προϊόν ιχνοθετημένο, που αναφέρεται στο άρθρο 10 (2), που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

englanniksi: Butter to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10

tai

Concentrated butter to which tracers have been added for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10 (1)

tai

Intermediate product as referred to in Article 10 (2) to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

ranskaksi: Beurre tracé destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10

tai

beurre concentré tracé destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10 (1)

tai

produit intermédiaire tracé visé à l'article 10 (2) du règlement (CE) no 1898/2005 destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4

italiaksi: Burro contenente rivelatori, destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10

tai

Burro concentrato contenente rivelatori, destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10 (1)

tai

Prodotto intermedio contenente rivelatori di cui all'articolo 10 (2) destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

latviaksi: Sviests ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētajos galaproduktos vai attiecīgā gadījumā starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu

tai

Koncentrēts sviests ar pievienotiem marķieriem, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) tieši kādā Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētā galaproduktā vai attiecīgā gadījumā starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10 (1).pantu

tai

Starpprodukts (pusfabrikāts) ar pievienotiem marķieriem saskaņā ar 10 (2).pantu, kas paredzēts iestrādei (pievienošanai) Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantā minētos galaproduktos

liettuaksi: Sviestas, į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba, tam tikrais atvejais, į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje

tai

Koncentruotas sviestas, į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba, tam tikrais atvejais, į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 (1) straipsnyje

tai

Tarpinis produktas, kaip nurodyta 10 straipsnyje (2), į kurį pridėta atsekamųjų medžiagų, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

unkariksi: Vaj, amelyhez jelölőanyagokat adtak a közvetlenül az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozás, vagy adott esetben egy, a 10. cikkben említett köztes terméken keresztül történő bedolgozás céljából

tai

Vízmentes tejzsír, amelyhez jelölőanyagokat adtak a közvetlenül az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe való bedolgozás, vagy adott esetben egy, a 10. cikkben (1) említett köztes terméken keresztül történő bedolgozás céljából

tai

A 10. cikkben (2) említett köztes termék, amelyhez jelölőanyagokat adtak az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozás céljából

maltaksi: Butir li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni fil-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10

tai

Butir ikkonċentrat li ġiet miżjuda bi traċċanti għall-inkorporazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10 (1)

tai

Prodott intermedjat kif imsemmi fl-Artikolu 10 (2) li ġie miżjud bi traċċanti għall-inkorporazzjoni fi prodott finali msemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

hollanniksi: Boter waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

tai

Boterconcentraat waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 (1) bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

tai

In artikel 10 (2) bedoeld tussenproduct waaraan verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

puolaksi: Masło, do którego dodano wskaźniki przeznaczone do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, gdzie stosowne, poprzez produkt pośredni zgodnie z art. 10

tai

Masło skoncentrowane, do którego dodano wskaźniki przeznaczone do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005, gdzie stosowne, poprzez produkt pośredni zgodnie z art. 10 (1)

tai

Produkt pośredni, do którego dodano wskaźniki, zgodnie z art. 10 (2) przeznaczony do włączenia do produktów gotowych, o których mowa w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

portugaliksi: Manteiga marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.

tai

Manteiga concentrada marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10 (1).

tai

Produto intermédio marcado referido no artigo 10. (2) destinado a ser incorporado nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

romaniaksi: Unt cu marcatori destinat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 sau, dacă este cazul, prin intermediul unui produs intermediar menţionat la articolul 10

tai

Unt concentrat cu marcatori destinat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 sau, dacă este cazul, prin intermediul unui produs intermediar menţionat la articolul 10 (1)

tai

Produs intermediar cu marcatori menţionat la articolul 10 (2) destinat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

slovakiksi: Maslo, do ktorého boli pridané značkovacie látky, na vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo prípadne prostredníctvom medziproduktu podľa článku 10

tai

Koncentrované maslo, do ktorého boli pridané značkovacie látky, na priame vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo prípadne prostredníctvom medziproduktu podľa článku 10 (1)

tai

Medziprodukt uvedený v článku 10 (2), do ktorého majú byť pridané značkovacie látky, na vmiešanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

sloveeniksi: Maslo z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končne proizvode iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvodu iz člena 10

tai

Zgoščeno maslo z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvodu iz člena 10 (1)

tai

Vmesni proizvod iz člena 10 (2) z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje v končne proizvode iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

suomeksi: Merkitty voi, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin, tarvittaessa 10 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Merkitty voiöljy, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin, tarvittaessa 10 artiklassa (1) tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Edellä 10 artiklassa (2) tarkoitettu merkitty välituote, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

ruotsiksi: Smör med tillsats av spårämnen avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10

tai

Koncentrerat smör med tillsats av spårämnen avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10 (1)

tai

Mellanprodukt med tillsats av spårämnen i enlighet med artikel 10 (2), avsedd att blandas i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

T5-valvontakappaleen 106 kohta:

1

lopputuotteisiin käytön määräpäivä;

2

käyttötarkoitus (menettely A tai B);

3

tarvittaessa välituotteen valmistukseen käytetyn interventiovoin, voin tai voiöljyn paino.

d)

toimitettaessa merkkiaineellista kermaa käytettäväksi lopputuotteisiin:

T5-valvontakappaleen 104 kohta:

bulgariaksi: Сметана, към която са били добавени маркери, за влагане единствено в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 от Регламент (ЕО) No 1898/2005

espanjaksi: Nata con adición de marcadores destinada a su incorporación a los productos finales contemplados en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

tšekiksi: Smetana s přídavkem stopovacích látek určená k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

tanskaksi: Fløde tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

saksaksi: Gekennzeichneter Rahm zur Beimischung zu Enderzeugnissen gemäß Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

viroksi: Märgistusainetega koor, mis on ette nähtud kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

kreikaksi: Κρέμα γάλακτος ιχνοθετημένη, που προορίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά προϊόντα που αναφέρονται στο άρθρο 4 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

englanniksi: Cream to which tracers have been added for incorporation into the final products referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

ranskaksi: Crème tracée destinée à être incorporée dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005

italiaksi: Crema contenente rivelatori destinata ad essere incorporata nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

latviaksi: Krējums ar pievienotiem marķieriem, paredzēts iestrādei Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4. pantā minētos galaproduktos

liettuaksi: Grietinė, į kurią įdėta atsekamųjų medžiagų, skirta dėti į galutinius produktus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

unkariksi: Tejszín, amelyhez jelölőanyagokat adtak az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékekbe való bedolgozásra

maltaksi:Krema li ġiet miżjuda bi traċċanti għall- inkorporazzjoni fil-prodotti finali msemmija fl-Artikolu 4 tar- Regolament (KE) Nru 1898/2005

hollanniksi: Room waarin verklikstoffen zijn toegevoegd, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

puolaksi: Śmietana, do której dodano znaczniki, przeznaczona do włączenia do jednego z produktów końcowych, o których mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

portugaliksi: Nata marcada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

romaniaksi: Smântână cu marcatori destinată încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

slovakiksi: Smotana, do ktorej boli pridané značkovacie látky, na vmiešavanie do konečných produktov podla článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

sloveeniksi: Smetana z dodanimi sledljivimi snovmi za dodajanje k končnim proizvodom iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

suomeksi: Merkitty kerma, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

ruotsiksi: Grädde med tillsats av spårämnen avsedd att blandas i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

T5-valvontakappaleen 106 kohta:

1

lopputuotteisiin käytön määräpäivä;

2

käyttötarkoitus (menettely B).

B

Interventiovoi, voiöljy tai välituotteet, jotka on tarkoitettu käytettäväksi lopputuotteisiin:

a)

toimitettaessa interventiovoita voiöljyn valmistukseen:

T5-valvontakappaleen 104 kohta:

bulgariaksi: Масло, предназначено за концентриране и за употреба както е упоменато в член 6, параграф 1, точка b) 1 от Регламент (ЕО) No 1898/2005

espanjaksi: Mantequilla para ser concentrada y utilizada conforme al artículo 6, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) no 1898/2005

tšekiksi: Máslo k zahuštění a k přidání stopovacích látek pro použití v souladu s čl. 6, odst.1, písm. b) nařízení (ES) č. 1898/2005

tanskaksi: Smør, der skal koncentreres og anvendes i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b), i forordning (EF) nr. 1898/2005

saksaksi: Butter, zur Verarbeitung zu Butterfett und zur Verwendung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bestimmt

viroksi: Või, mis on ette nähtud kontsentreerimiseks ja kasutamiseks vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artikli 6 lõikes 1 punktile b

kreikaksi: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να συμπυκνωθεί και να χρησιμoπoιηθεί σύμφωνα με τo άρθρo 6 παράγραφος 1 στoιχείo β) τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

englanniksi: Butter for concentration and use in accordance with Article 6(1)(b) of Regulation (EC) No 1898/2005

ranskaksi: Beurre destiné à être concentré et mis en œuvre conformément à l'article 6, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1898/2005

italiaksi: Burro destinato alla concentrazione e alla lavorazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1898/2005

latviaksi: Sviests koncentrēšanai un izmantošanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 6.panta 1.punkta b) apakšpunktu

liettuaksi: Sviestas, skirtas koncentruoti ir naudoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 6 straipsnio 1 dalies b punktą

unkariksi: Az 1898/2005/EK rendelet 6. cikke (1) bekezdése b) pontjának megfelelően koncentrálásra és felhasználásra szánt vaj

maltaksi: Butir għall-konċentrazzjoni u għall-użu f’ konformità ma’ l-Artikolu 6 (1)(b) tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

hollanniksi: Boter, bestemd voor verwerking tot boterconcentraat, met het oog op verdere verwerking overeenkomstig artikel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1898/2005

puolaksi: Masło z przeznaczeniem do przetworzenia na masło skoncentrowane i wykorzystania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

portugaliksi: Manteiga destinada a ser concentrada e transformada em conformidade com o n.o 1, alínea b) do artigo 6.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

romaniaksi: Unt destinat concentrării şi utilizării conform articolului 6 alineatul 1 litera b) dinRegulamentul (CE) nr. 1898/2005

slovakiksi: Maslo na koncentráciu a použitie v súlade s článkom 6. ods. 1, pism. (b) nariadenia (ES) č. 1898/2005

sloveeniksi: Maslo za zgoščevanje in uporabo v skladu s členom 6 (1)(b) Uredbe (ES) št. 1898/2005

suomeksi: Voi, joka on tarkoitettu voiöljyn valmistukseen tai merkitsemiseen tai jonka käyttötarkoitus on asetuksen (EY) N:o 1898/2005 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukainen

ruotsiksi: Smör avsett för förädling till koncentrerat smör, för tillsättning av spårämnen och för iblandning i enlighet med artikel 6.1 b i förordning (EG) nr 1898/2005

T5-valvontakappaleen 106 kohta:

1

lopputuotteisiin käytön määräpäivä;

2

käyttötarkoitus (menettely A tai B);

b)

toimitettaessa välituotetta, jotka on valmistettu interventiovoista, voista tai voiöljystä, tai toimitettaessa interventiovoita tai voiöljyä käytettäväksi suoraan lopputuotteisiin tai tarvittaessa välituotteen kautta:

T5-valvontakappaleen 104 kohta:

bulgariaksi: Масло за влагане директно в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005 или, ако е уместно, чрез влагане в междинен продукт, както е упоменато в член 10

tai

Концентрирано масло за влагане директно в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005 или, ако е уместно, чрез влагане в междинен продукт, както е упоменато в член 10 (1)

tai

Междинен продукт, както е упоменато в член 10, за влагане в някой от крайните продукти, упоменати в член 4 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

espanjaksi: Mantequilla con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10

tai

Mantequilla concentrada con adición de marcadores destinada a ser incorporada a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005, en su caso, a través de un producto intermedio contemplado en el artículo 10 (1)

tai

Producto intermedio con adición de marcadores contemplado en el artículo 10 destinado a ser incorporado a los productos finales previstos en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 1898/2005

tšekiksi: Máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání do konečných produktů podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10

tai

Zahuštěné máslo s přidanými stopovacími látkami určené k přimíchání přímo do konečného produktu podle článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005 případně prostřednictvím nebo do meziproduktu podle článku 10 (1)

tai

Meziprodukt podle článku 10 s přidanými stopovacími látkami určený k přimíchání do konečných produktů uvedených v článku 4 nařízení (ES) č. 1898/2005

tanskaksi: Smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, eller i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10

tai

Koncentreret smør tilsat røbestoffer, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005, i givet fald via et mellemprodukt, som omhandlet i artikel 10 (1)

tai

Mellemprodukt tilsat røbestoffer, som omhandlet i artikel 10, bestemt til iblanding i færdigvarer, som omhandlet i artikel 4 i forordning (EF) nr. 1898/2005

saksaksi: Butter, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10

tai

Butterfett, zur Verwendung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt, gegebenenfalls über ein Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10 (1)

tai

Zwischenerzeugnis gemäß Artikel 10, zur Verarbeitung zu den in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 bezeichneten Enderzeugnissen bestimmt

viroksi: Või, mis on ette nähtud vahetuks kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või artiklis 10 osutatud vahetootes

tai

Kontsentreeritud või, mis on ette nähtud vahetuks kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes või artiklis 10 (1) osutatud vahetootes

tai

Artiklis 10 osutatud vahetoode, mis on ette nähtud kasutamiseks määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklis 4 osutatud lõpptootes

kreikaksi: Βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί απευθείας στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005, ή, κατά περίπτωση, μέσω ενός ενδιάμεσoυ πρoϊόντoς πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10

tai

Συμπυκνωμένo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί απευθείας στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005, ή, κατά περίπτωση, μέσω ενός ενδιάμεσoυ πρoϊόντoς πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10 (1)

tai

Ενδιάμεσo πρoϊόν πoυ αναφέρεται στo άρθρo 10, πoυ πρooρίζεται να ενσωματωθεί στα τελικά πρoϊόντα πoυ αναφέρoνται στo άρθρo 4 τoυ κανoνισμoύ (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

englanniksi: Butter for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10

tai

Concentrated butter for incorporation directly into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005 or, where appropriate, via an intermediate product as referred to in Article 10 (1)

tai

Intermediate product as referred to in Article 10 for incorporation into a final product as referred to in Article 4 of Regulation (EC) No 1898/2005

ranskaksi: Beurre destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10

tai

beurre concentré destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4 du règlement (CE) no 1898/2005, le cas échéant via un produit intermédiaire visé à l'article 10 (1)

tai

produit intermédiaire visé à l'article 10 du règlement (CE) no 1898/2005 destiné à être incorporé dans les produits finaux visés à l'article 4

italiaksi: Burro destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10

tai

Burro concentrato destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005, eventualmente tramite un prodotto intermedio di cui all'articolo 10 (1)

tai

Prodotto intermedio di cui all'articolo 10 destinato all'incorporazione nei prodotti finali di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1898/2005

latviaksi: Sviests iestrādei (pievienošanai) tieši kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu vai starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu

tai

Koncentrēts sviests iestrādei (pievienošanai) tieši kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu vai starpproduktā (pusfabrikātā) saskaņā ar 10.pantu (1)

tai

Starpprodukts (pusfabrikāts) saskaņā ar 10.pantu iestrādei (pievienošanai) kādā galaproduktā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 4.pantu

liettuaksi: Sviestas, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje

tai

Koncentruotas sviestas, skirtas dėti tiesiogiai į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje, arba į tarpinį produktą, kaip nurodyta 10 straipsnyje (1)

tai

Tarpinis produktas, kaip nurodyta 10 straipsnyje, skirtas dėti į galutinį produktą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 4 straipsnyje

unkariksi: Az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe vagy a rendelet 10. cikkében említett köztes termékbe való közvetlen bedolgozás céljára szánt vaj

tai

Az 1898/2005/EK rendelet 4. cikkében említett végtermékbe vagy a rendelet 10. cikkében (1) említett köztes termékbe való közvetlen bedolgozás céljára szánt vízmentes tejzsír

tai

Az 1898/2005/EK rendelet 10. cikkében említett köztes termék a rendelet 4. cikkében említett végtermékbe való bedolgozás céljára

maltaksi: Butir għall-inkorparazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10

tai

Butir ikkonċentrat għall-inkorporazzjoni diretta fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005 jew fi prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikolu 10 (1)

tai

Prodott intermedju kif imsemmi fl-Artikoli 10 għall-inkorporazzjoni fi prodott finali kif imsemmi fl-Artikolu 4 tar-Regolament (KE) Nru 1898/2005

hollanniksi: Boter, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

tai

Boterconcentraat, bestemd voor bijmenging, in voorkomend geval via een in artikel 10 (1) bedoeld tussenproduct, in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

tai

In artikel 10 bedoeld tussenproduct, bestemd voor bijmenging in de in artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde eindproducten

puolaksi: Masło z przeznaczeniem do włączenia bezpośrednio do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005 gdzie stosowne, poprzez produktu pośredniego, o którym mowa w artykule 10

tai

Masło skoncentrowane z przeznaczeniem do włączenia bezpośrednio do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005 gdzie stosowne, poprzez produktu pośredniego, o którym mowa w artykule 10 (1)

tai

Produkt pośredni, o którym mowa w artykule 10, z przeznaczeniem do włączenia do produktu końcowego, o którym mowa w artykule 4 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

portugaliksi: Manteiga destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o

tai

Manteiga concentrada destinada a ser incorporada nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005, eventualmente por via de um produto intermédio referido no artigo 10.o  (1)

tai

Produto intermédio referido no artigo 10.o destinado a ser incorporado nos produtos finais referidos no artigo 4.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

romaniaksi: Unt destinat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 sau, dacă este cazul, prin intermediul unui produs intermediar menţionat la articolul 10

tai

Unt concentrat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 sau, dacă este cazul, prin intermediul unui produs intermediar menţionat la articolul 10 (1)

tai

Produs intermediar menţionat la articolul 10 destinat încorporării în unul din produsele finale menţionate la articolul 4 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

slovakiksi: Maslo na vmiešavanie priamo do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo do polotovaru podľa článku 10

tai

Koncentrované maslo na vmiešavanie priamo do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005 alebo do polotovaru podľa článku 10 (1)

tai

Polotovar, ktorý sa uvádza v článku 10 na vmiešavanie do konečných produktov podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1898/2005

sloveeniksi: Maslo za neposredno dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvod iz člena 10

tai

Zgoščeno maslo za neposredno dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005 ali, kadar je to primerno, po vmesnem proizvod iz člena 10 (1)

tai

Vmesni proizvod iz člena 10 za dodajanje v končni proizvod iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1898/2005

suomeksi: Voi, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin tarvittaessa 10 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Voiöljy, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin tarvittaessa 10 (1) artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta

tai

Edellä 10 artiklassa tarkoitettu välituote, joka on tarkoitettu käytettäväksi asetuksen (EY) N:o 1898/2005 4 artiklassa tarkoitettuihin lopputuotteisiin

ruotsiksi: Smör avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10

tai

Koncentrerat smör avsett för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005, i förekommande fall via den mellanprodukt som avses i artikel 10 (1)

tai

Mellanprodukt i enlighet med artikel 10 avsedd för iblandning i de slutprodukter som avses i artikel 4 i förordning (EG) nr 1898/2005

T5-valvontakappaleen 106 kohta:

1

lopputuotteisiin käytön määräpäivä;

2

käyttötarkoitus (menettely A tai B);

3

tarvittaessa välituotteen valmistukseen käytetyn interventiovoin, voin tai voiöljyn paino.

C

CN-koodiin ex 0405 90 10 kuuluva maitorasva

Toimitettaessa voiöljyssä käytettäväksi tarkoitettua maitorasvaa:

T5-valvontakappaleen 104 kohta:

bulgariaksi: Млечни мазнини, предназначени за производството на концентрирано масло, както е упоменато в член 5 на Регламент (ЕО) No 1898/2005

espanjaksi: Grasa láctea destinada a la fabricación de la mantequilla concentrada contemplada en el artículo 5 del Reglamento (CE) no 1898/2005

tšekiksi: Mléčný tuk určený k použití při výrobě zahuštěného másla podle článku 5 nařízení (ES) č. 1898/2005

tanskaksi: Mælkefedt til brug til fremstilling af koncentreret smør, som omhandlet i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1898/2005

saksaksi: Milchfett zur Herstellung von Butterfett gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1898/2005

viroksi: Kontsentreeritud või tootmiseks mõeldud piimarasv vastavalt määruse (EÜ) nr 1898/2005 artiklile 5

kreikaksi: Λιπαρές ύλες του γάλακτος προς χρήση στην παρασκευή συμπυκνωμένου βουτύρου, όπως αναφέρεται στο άρθρο 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005

englanniksi: Milkfat intended for use in the manufacture of concentrated butter as referred to in Article 5 of Regulation (EC) No 1898/2005

ranskaksi: Matières grasses du lait destinées à la fabrication de beurre concentré au sens de l'article 5 du règlement (CE) no 1898/2005

italiaksi: Grasso del latte destinato alla fabbricazione del burro concentrato di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1898/2005

latviaksi: Piena tauki, ko saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1898/2005 5. pantu paredzēts izmantot iebiezināta sviesta ražošanai

liettuaksi: Pieno riebalai, skirti koncentruoto sviesto gamybai, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 5 straipsnyje

unkariksi: Az 1898/2005/EK rendelet 5. cikkében említett vízmentes tejzsír előállítása során történő felhasználásra szánt tejzsír

maltaksi: Xaham tal-halib intenzjonat ghall-manifattura ta butir ikkoncentrat bhal ma hu riferut f Artiklu 5 ta Regolament (KE) Nru 1898/2005

hollanniksi: Melkvet, bestemd voor gebruik bij de vervaardiging van het in artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1898/2005 bedoelde boterconcentraat

puolaksi: Tłuszcz mleczny w celu przetworzenia na koncentrat masła zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1898/2005

portugaliksi: Matérias gordas lácteas destinadas ao fabrico da manteiga concentrada referida no artigo 5.o do Regulamento (CE) n.o 1898/2005

romaniaksi: Grăsimi din lapte destinate fabricării untului concentrat în sensul articolului 5 din Regulamentul (CE) nr. 1898/2005

slovakiksi: Mliečny tuk určený na použitie pri výrobe koncentrovaného masla podľa článku 5 nariadenia (ES) č. 1898/2005

sloveeniksi: Mlečna maščoba za uporabo v proizvodnji zgoščenega masla iz člena 5 Uredbe (ES) št. 1898/2005

suomeksi: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 5 artiklassa tarkoitetun voiöljyn valmistukseen käytettäväksi tarkoitettu maitorasva

ruotsiksi: Mjölkfett avsett att användas för tillverkning av koncentrerat smör enligt artikel 5 i förordning (EG) nr 1898/2005

T5-valvontakappaleen 106 kohta:

voiöljyssä käyttämisen määräpäivä.


(1)  Korvataan 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettujen välituotteiden osalta ilmaisu ” tai tarvittaessa 10 artiklassa tarkoitetun välituotteen kautta” ilmaisulla ”4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitetun välituotteen kautta”.

(2)  Korvataan 4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa tarkoitettujen välituotteiden osalta ilmaisu ”10 artiklassa” ilmaisulla ”4 artiklan 1 kohdan b alakohdan ii alakohdassa”.


LIITE VIII

LIITE XV

Pakkausmerkinnät (61 artikla) ja T5-valvontakappaleessa olevat maininnat (70 artikla)

1.   Voiöljy, johon on lisätty merkkiaineita liitteessä XIV vahvistetun menettelyn I mukaisesti

bulgariaksi: Концентрирано масло — Регламент (ЕО) No 1898/2005, глава III

espanjaksi: Mantequilla concentrada — Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo III

tšekiksi: Zahuštěné máslo — nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola III

tanskaksi: Koncentreret smør — Forordning (EF) nr. 1898/2005 Kapitel III

saksaksi: Butterschmalz/Butterfett — Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel III

viroksi: Kontsentreeritud või — määrus (EÜ) nr 1898/2005 III peatükk

kreikaksi: Συμπυκνωμένο βούτυρο — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 Κεφάλαιο ΙΙΙ

englanniksi: Concentrated butter — Regulation (EC) No1898/2005 Chapter III

ranskaksi: Beurre concentré — règlement (CE) no1898/2005 chapitre III

italiaksi: Burro concentrato — Regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo III

latviaksi: Iebiezināts sviests — Regulas (EK) Nr. 1898/2005 III nodaļa

liettuaksi: Koncentruotas sviestas — Reglamentas (EB) Nr. 1898/2005 III skyrius

unkariksi: Vízmentes tejzsír — 1898/2005/EK rendelet, III. fejezet

maltaksi: Butir ikkoncentrat — Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu III

hollanniksi: Boterconcentraat — Verordening (EG) nr. 1898/2005 Hoofdstuk III

puolaksi: Koncentrat masła — rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 Rozdział III

portugaliksi: Manteiga concentrada — Regulamento (CE) n.o 1898/2005, capítulo III

romaniaksi: Unt concentrat — Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 capitolul III

slovakiksi: Koncentrované maslo — nariadenie (ES) č. 1898/2005 Kapitola III

sloveeniksi: Zgoščeno maslo — Uredba (ES) št. 1898/2005 Poglavje III

suomeksi: Voiöljy — asetuksen (EY) N:o 1898/2005 III luku

ruotsiksi: Koncentrerat smör — förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel III

2.   Ghee, johon on lisätty merkkiaineita liitteessä XIV vahvistetun menettelyn II mukaisesti

bulgariaksi: Гхи (ghee) получено от масло — Регламент (ЕО) No 1898/2005, глава III

espanjaksi: Ghee obtenido de mantequilla — Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo III

tšekiksi: Ghee z másla — nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola III

tanskaksi: Ghee — Forordning (EF) nr. 1898/2005 Kapitel III

saksaksi: Aus Butter gewonnenes Ghee — Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel III

viroksi: Pühvlivõi — määrus (EÜ) nr 1898/2005 III peatükk

kreikaksi: Βoύτυρo ghee — Καvovισμός (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 Κεφάλαιο ΙΙΙ

englanniksi: Butter ghee — Regulation (EC) No 1898/2005 Chapter III

ranskaksi: Ghee obtenu du beurre — règlement (CE) no 1898/2005 chapitre III

italiaksi: Ghee ottenuto da burro — Regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo III

latviaksi: Kausēts sviests (iegūts no bifeļmātes piena) — Regulas (EK) Nr. 1898/2005 III nodaļa

liettuaksi: Ghee sviestas — Reglamentas (EB) Nr. 1898/2005 III skyrius

unkariksi: Tisztított vaj (ghee) — 1898/2005/EK rendelet, III. fejezet

maltaksi: Butter Ghee — Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu III

hollanniksi: Ghee — Verordening (EG) nr. 1898/2005 Hoofdstuk III

puolaksi: Masło Ghee — rozporządzenie (WE) nr 1898/2005 Rozdział III

portugaliksi: Ghee — Regulamento (CE) n.o 1898/2005 capítulo III

romaniaksi: Unt ghee — Regulamentul (CE) nr. 1898/2005 Capitolul III

slovakiksi: Maslo čistené polotekuté — nariadenie (ES) č. 1898/2005 Kapitola III

sloveeniksi: Maslo ghee — Uredba (ES) št. 1898/2005 Poglavje III

suomeksi: Ghee — asetuksen (EY) N:o 1898/2005 III luku

ruotsiksi: Smörolja — förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel III

3.   T5-valvontakappaleen 104 kohdassa ilmoitettavat erityismaininnat

bulgariaksi: Пакетирано концентрирано масло за директна консумация в Общността (да се поеме от търговците на дребно)

espanjaksi: Mantequilla concentrada y envasada destinada al consumo inmediato en la Comunidad (para su aceptación por el comercio minorista)

tšekiksi: Balené zahuštěné máslo určené k přímé spotřebě ve Společenství (k převzetí do maloobchodního prodeje)

tanskaksi: Emballeret koncentreret smør bestemt til direkte forbrug i Fællesskabet (til detailhandelen)

saksaksi: Verpacktes Butterschmalz/Butterfett zum unmittelbaren Verbrauch in der Gemeinschaft (vom Einzelhandel zu übernehmen)

viroksi: Pakendatud kontsentreeritud või otsetarbimiseks ühenduses (ülevõtmiseks jaekaubandusse)

kreikaksi: Συμπυκvωμέvo και συσκευασμέvo βoύτυρo πoυ πρooρίζεται για άμεση καταvάλωση στηv Κoινότητα (αναλαμβάνεται από τo λιαvικό εμπόριo)

englanniksi: Packed concentrated butter for direct consumption in the Community (to be taken over by the retail trade)

ranskaksi: Beurre concentré et emballé destiné à la consommation directe dans la Communauté (à prendre en charge par le commerce de détail)

italiaksi: Burro concentrato ed imballato destinato al consumo diretto nella Comunità (da consegnare ai commercianti al minuto)

latviaksi: Iepakots koncentrēts sviests tiešam patēriņam Kopienā (nodošanai mazumtirdzniecībā)

liettuaksi: Supakuotas koncentruotas sviestas, skirtas tiesiogiai vartoti bendrijoje (perduotinas į mažmeninę prekybą)

unkariksi: A Közösségben közvetlen fogyasztásra szánt csomagolt vízmentes tejzsír (a kiskereskedelem általi átvételre)

maltaksi: Butir ikkonċentrat u ppakjat għall-konsum dirett fil-Komunità (li għandu jsir bil-kummerċ bl-imnut)

hollanniksi: Verpakt boterconcentraat bestemd voor rechtstreekse consumptie in de Gemeenschap (over te nemen door de detailhandel)

puolaksi: Zapakowane masło skoncentrowane przeznaczone do bezpośredniej konsumpcji we Wspólnocie (do przejęcia przez handel detaliczny)

portugaliksi: Manteiga concentrada e embalada destinada ao consumo directo na Comunidade (com vista à sua tomada a cargo pelo comércio retalhista)

romaniaksi: Unt concentrat ambalat destinat consumului direct în cadrul Comunităţii (va fi preluat de comerţul cu amănuntul)

slovakiksi: Balené koncentrované maslo určené na priamu spotrebu v spoločenstve (na uvedenie do maloobchodného predaja)

sloveeniksi: Zapakirano zgoščeno maslo za neposredno porabo v Skupnosti (v prihodnje v okviru trgovine na drobno)

suomeksi: Pakattu ja yhteisössä välittömästi kulutukseen tarkoitettu voiöljy (vähittäiskaupan haltuun otettavia)

ruotsiksi: Förpackat koncentrerat smör för direkt förbrukning inom gemenskapen (avsett för detaljhandeln)

LIITE XVI

Pakkausmerkinnät (81 artikla)

1.

81 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut maininnat

bulgariaksi: Масло с намалена цена, съгласно Регламент (ЕО) No 1898/2005, глава IV

espanjaksi: Mantequilla a precio reducido con arreglo al Reglamento (CE) no 1898/2005, capítulo IV

tšekiksi: Máslo za sníženou cenu podle nařízení (ES) č. 1898/2005 kapitola IV

tanskaksi: Smør til nedsat pris i henhold til forordning (EF) nr. 1898/2005 Kapitel IV

saksaksi: Verbilligte Butter gemäß Verordnung (EG) Nr. 1898/2005 Kapitel IV

viroksi: Alandatud hinnaga või vastavalt määrusele (EÜ) nr 1898/2005 IV peatükk

kreikaksi: Βούτυρο σε μειωμένη τιμή που πωλείται δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1898/2005 Κεφάλαιο ΙV

englanniksi: Butter at reduced price under Regulation (EC) No 1898/2005 Chapter IV

ranskaksi: Beurre à prix réduit vendu au titre du règlement (CE) no 1898/2005 chapitre IV

italiaksi: Burro a prezzo ridotto venduto in conformità al regolamento (CE) n. 1898/2005 Capo IV

latviaksi: Sviests par pazeminātu cenu saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1898/2005 IV nodaļa

liettuaksi: Sviestas sumažinta kaina pagal Reglamentą (EB) Nr. 1898/2005 IV skyrius

unkariksi: A 1898/2005/EK rendelet értelmében csökkentett árú vaj, IV. fejezet

maltaksi: Butir bi prezz mnaqqas taħt Regolament (KE) Nru 1898/2005 Kapitlu IV

hollanniksi: Boter tegen verlaagde prijs overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1898/2005 Hoofdstuk IV

puolaksi: Masło po obniżonej cenie zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1898/2005 Rozdział IV

portugaliksi: Manteiga a preço diminuído em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 1898/2005 capítulo IV

romaniaksi: Unt cu preţ redus conform Regulamentului (CE) nr. 1898/2005 Capitolul IV

slovakiksi: Maslo za zníženú cenu podľa nariadenia (ES) č. 1898/2005 Kapitola IV

sloveeniksi: Maslo po znižani ceni v skladu z Uredbo (ES) št. 1898/2005 Poglavje IV

suomeksi: Asetuksen (EY) N:o 1898/2005 IV luvun mukaisesti alennettuun hintaan myyty voi

ruotsiksi: Smör till nedsatt pris i enlighet med förordning (EG) nr 1898/2005 kapitel IV

2.

81 artiklan 2 kohdassa tarkoitetut maininnat

bulgariaksi: Препродажбата забранена

espanjaksi: Reventa prohibida

tšekiksi: Opětný prodej zakázán

tanskaksi: Videresalg forbudt

saksaksi: Weiterverkauf verboten

viroksi: Edasimüük keelatud

kreikaksi: Απαγορεύεται η μεταπώληση

englanniksi: Resale prohibited

ranskaksi: Revente interdite

italiaksi: Vietata la rivendita

latviaksi: Atkalpārdošana aizliegta

liettuaksi: Perparduoti draudžiama

unkariksi: Viszonteladása tilos

maltaksi: Bejgħ mill-ġdid ipprojbit

hollanniksi: Doorverkoop verboden

puolaksi: Odsprzedaż zabroniona

portugaliksi: Proibida a revenda

romaniaksi: Revânzarea este interzisă

slovakiksi: Opätovný predaj zakázaný

sloveeniksi: Nadaljnja prodaja prepovedana

suomeksi: Jälleenmyynti kielletty

ruotsiksi: Återförsäljning förbjuden


LIITE IX

LIITE IV

Asetuksen 32 artiklan c alakohdassa tarkoitetut maininnat

bulgariaksi: глава III, дял 3 от Регламент (ЕО) N o 1282/2006: годишна тарифна квота 1.7…-30.6… за мляко на прах съгласно Меморандум за разбирателство, сключен между Европейската общност и Доминиканската република и одобрен с Решение 98/486/EО на Съвета

espanjaksi: Capítulo III, sección 3, del Reglamento (CE) no 1282/2006: contingente arancelario de leche en polvo del año 1.7.…-30.6.… fijado en el Memorándum de acuerdo celebrado entre la Comunidad Europea y la República Dominicana y aprobado por la Decisión 98/486/CE del Consejo.

tšekiksi: kapitola III oddíl 3 nařízení (ES) č. 1282/2006: Celní kvóta pro období od 1.7.… do 30.6.… pro sušené mléko v rámci memoranda o porozumění uzavřeného mezi Evropským společenstvím a Dominikánskou republikou a schváleného rozhodnutím Rady 98/486/ES.

tanskaksi: kapitel III, afdeling 3, i forordning (EF) nr. 1282/2006: toldkontingent for perioden 1.7.… til 30.6.… for mælkepulver i henhold til den aftale, som blev indgået mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Dominikanske Republik og godkendt ved Rådets afgørelse 98/486/EF.

saksaksi: Kapitel III Abschnitt 3 der Verordnung (EG) Nr. 1282/2006: Milchpulverkontingent für den Zeitraum 1.7.…—30.6.… gemäß der mit dem Beschluss 98/486/EG des Rates genehmigten Vereinbarung zwischen der Europäischen Gemeinschaft und der Dominikanischen Republik.

viroksi: Määruse (EÜ) nr 1282/2006 III peatüki 3. jaos: Piimapulbri tariifikvoot 1.7.…–30.6.… vastastikuse mõistmise memorandumi alusel, mis on sõlmitud Euroopa Ühenduse ja Dominikaani Vabariigi vahel ning heaks kiidetud nõukogu otsusega 98/486/EÜ.

kreikaksi: κεφάλαιο III, τμήμα 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1282/2006: δασμολογική ποσόστωση, για το έτος 1.7.…-30.6.…, γάλακτος σε σκόνη δυνάμει του μνημονίου συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δομινικανής Δημοκρατίας και εγκρίθηκε από την απόφαση 98/486/ΕΚ του Συμβουλίου.

englanniksi: Chapter III, Section 3 of Regulation (EC) No 1282/2006: tariff quota for 1.7.…-30.6.…, for milk powder under the Memorandum of Understanding concluded between the European Community and the Dominican Republic and approved by Council Decision 98/486/EC.

ranskaksi: chapitre III, section 3, du règlement (CE) no 1282/2006: contingent tarifaire, pour l'année 1.7.…-30.6.…, de lait en poudre au titre du mémorandum d'accord conclu entre la Communauté européenne et la République dominicaine et approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil.

italiaksi: capo III, sezione 3, del regolamento (CE) n. 1282/2006: contingente tariffario per l'anno 1.7.…-30.6.…, di latte in polvere a titolo del memorandum d'intesa concluso tra la Comunità europea e la Repubblica dominicana e approvato con la decisione 98/486/CE del Consiglio.

latviaksi: Regulas (EK) Nr. 1282/2006 III nodaļas 3 iedaļā: Tarifa kvota no … gada 1. jūlija līdz … gada 30. jūnijam sausajam pienam (piena pulverim) saskaņā ar Saprašanās memorandu, kas noslēgts starp Eiropas Kopienu un Dominikānas Republiku un apstiprināts ar Padomes Lēmumu 98/486/EK.

liettuaksi: Reglamento (EB) Nr. 1282/2006 III skyriaus 3 skirsnyje: tarifinė kvota nuo … metų liepos 1 dienos iki … metų birželio 30 dienos pieno milteliams, numatyta Europos bendrijos ir Dominikos Respublikos susitarimo memorandume ir patvirtinta Tarybos sprendimu 98/486/EB.

unkariksi: Az 1282/2006/EK rendelet III. fejezetének 3 szakasza: A 98/486/EK tanácsi határozat által jóváhagyott, az Európai Közösség és a Dominikai Köztársaság között megkötött egyetértési megállapodás értelmében a tejporra […] július 1-től […] június 30-ig vonatkozó vámkontingens.

maltaksi: Kapitolu III, Taqsima 3 tar-Regolament (KE) Nru 1282/2006: Quota ta' tariffa għal 1.7.…–30.6.… għall-ħalib tat-trab taħt il-Memorandum ta' Ftehim konkluż bejn il-Komunità Ewropea u r-Repubblika Dominikana u approvat permezz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill 98/486/KE.

hollanniksi: Hoofdstuk III, afdeling 3, van Verordening (EG) nr. 1282/2006: Tariefcontingent melkpoeder voor het jaar van 1.7.… t/m 30.6.… krachtens het memorandum van overeenstemming tussen de Europese Gemeenschap en de Dominicaanse Republiek, goedgekeurd bij Besluit 98/486/EG van de Raad.

puolaksi: rozdział III, sekcja 3 rozporządzenia (WE) nr 1282/2006: Kontyngent taryfowy na okres od 1.7.… do 30.6.… na mleko w proszku zgodnie z Protokołem ustaleń zawartym między Wspólnotą Europejską a Republiką Dominikańską i przyjętym decyzją Rady 98/486/WE.

portugaliksi: Secção 3 do capítulo III do Regulamento (CE) n.o 1282/2006: Contingente pautal do ano 1.7.…-30.6.…, de leite em pó ao abrigo do memorando de acordo concluído entre a Comunidade Europeia e a República Dominicana e aprovado pela Decisão 98/486/CE do Conselho.

romaniaksi: Capitolul III, Secţiunea 3 din Regulamentul (CE) nr. 1282/2006: Contingent tarifar pentru perioada 1.7…-30.6… pentru laptele praf conform Memorandumului de Acord încheiat între Comunitatea Europeană şi Republica Dominicană, aprobat prin Decizia Consiliului 98/486/CE.

slovakiksi: kapitola III, oddiel 3 nariadenia (ES) č. 1282/2006: Tarifná kvóta pre obdobie od 1.7.… do 30.6.… pre sušené mlieko podľa Memoranda o vzájomnom porozumení uzatvorenom medzi Európskym spoločenstvom a Dominikánskou republikou a schváleným rozhodnutím Rady 98/486/ES.

sloveeniksi: poglavje III oddelka 3 Uredbe (ES) št. 1282/2006: Tarifna kvota za obdobje 1.7.…– 30.6…. za mleko v prahu v skladu z Memorandumom o soglasju, sklenjenim med Evropsko skupnostjo in Dominikansko republiko in potrjenim z Odločbo Sveta 98/486/ES.

suomeksi: asetuksen (EY) N:o 1282/2006 III luvun 3 jaksossa: neuvoston päätöksellä 98/486/EY hyväksytyn Euroopan yhteisön ja Dominikaanisen tasavallan yhteisymmärryspöytäkirjan mukainen maitojauheen tariffikiintiö 1.7.… ja 30.6.… välisenä aikana.

ruotsiksi: avsnitt 3 i kapitel III i förordning (EG) nr 1282/2006: tullkvot för året 1.7.…–30.6.…, för mjölkpulver enligt avtalsmemorandumet mellan Europeiska gemenskapen och Dominikanska republiken, godkänt genom rådets beslut 98/486/EG.


Top