EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2008

Komission asetus (EY) N:o 2008/2006, annettu 22 päivänä joulukuuta 2006 , Kroatiasta, Bosnia ja Hertsegovinasta, entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta, Serbiasta, Montenegrosta ja Kosovosta peräisin olevien baby beef -tuotteiden tariffikiintiöiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vuodeksi 2007

OJ L 379, 28.12.2006, p. 105–116 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 338M , 17.12.2008, p. 834–847 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 080 P. 264 - 275
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 080 P. 264 - 275

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2008/oj

28.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 379/105


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2008/2006,

annettu 22 päivänä joulukuuta 2006,

Kroatiasta, Bosnia ja Hertsegovinasta, entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta, Serbiasta, Montenegrosta ja Kosovosta peräisin olevien ”baby beef” -tuotteiden tariffikiintiöiden soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä vuodeksi 2007

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Poikkeuksellisten kaupan toimenpiteiden käyttöönotosta Euroopan unionin vakautus- ja assosiaatioprosessiin osallistuville tai siihen yhteydessä oleville maille ja alueille sekä asetuksen (EY) N:o 2820/98 muuttamisesta ja asetusten (EY) N:o 1763/1999 ja (EY) N:o 6/2000 kumoamisesta 18 päivänä syyskuuta 2000 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2007/2000 (2) 4 artiklan 2 kohdassa vahvistetaan ”baby beef” -tuotteiden vuotuiseksi tuontietuuskiintiöksi 11 475 tonnia, joka jaetaan Bosnia ja Hertsegovinan, Serbian, Montenegron ja Kosovon kesken.

(2)

”Baby beef” -tuotteiden vuotuiseksi tuontietuuskiintiöksi vahvistetaan 9 400 tonnia neuvoston ja komission päätöksellä 2005/40/EY, Euratom, hyväksymässä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välisessä vakautus- ja assosiaatiosopimuksessa (3) ja 1 650 tonnia neuvoston ja komission päätöksellä 2004/239/EY, Euratom, hyväksymässä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisessä vakautus- ja assosiaatiosopimuksessa (4).

(3)

Tietyistä menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Kroatian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen soveltamiseksi ja Euroopan yhteisön ja Kroatian tasavallan välisen väliaikaisen sopimuksen soveltamiseksi 19 päivänä marraskuuta 2001 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2248/2001 (5) 2 artiklassa ja menettelyistä Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen soveltamiseksi ja Euroopan yhteisön ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian välisen väliaikaisen sopimuksen soveltamiseksi 21 päivänä tammikuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 153/2002 (6) 2 artiklassa säädetään, että ”baby beef” -tuotteita koskevien myönnytysten täytäntöönpanemiseksi olisi vahvistettava yksityiskohtaiset säännöt.

(4)

Bosnia ja Hertsegovinan, Serbian, Montenegron ja Kosovon ”baby beef” -tuotteiden kiintiöissä tapahtuvassa tuonnissa on asetuksen (EY) N:o 2007/2000 mukaan valvontasyistä esitettävä aitoustodistus, jolla todistetaan, että tavarat ovat todistuksen myöntäneen maan alkuperätuotteita ja että ne vastaavat täysin mainitun asetuksen liitteessä II olevaa määritelmää. Yhdenmukaisuussyistä myös Kroatiasta ja entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin olevien ”baby beef” -tuotteiden kiintiöissä tapahtuvassa tuonnissa olisi esitettävä aitoustodistus, jolla todistetaan, että tavarat ovat todistuksen myöntäneen maan alkuperätuotteita ja että ne vastaavat täysin Kroatian ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa tehtyjen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen liitteessä III olevaa määritelmää. Lisäksi olisi vahvistettava aitoustodistusten malli sekä niiden käyttöä koskevat yksityiskohtaiset säännöt.

(5)

Yhdistyneiden Kansakuntien johtaman operaation (UNMIK) kautta kansainvälisen siviilihallinnon alaisuudessa oleva Kosovo, sellaisena kuin se on määriteltynä 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244, ja Montenegro ovat lisäksi perustaneet erilliset tullihallinnot. Siksi olisi vahvistettava erityinen aitoustodistus myös Montenegron ja Kosovon tullialueilta peräisin olevia tuotteita varten.

(6)

Asianomaisia kiintiöitä olisi hallinnoitava tuontitodistuksin. Siksi olisi sovellettava maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (7) ja naudanliha-alan tuonti- ja vientitodistusjärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä ja asetuksen (ETY) N:o 2377/80 kumoamisesta 26 päivänä kesäkuuta 1995 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1445/95 (8) säännöksiä, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.

(7)

Tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä annettua komission asetusta (EY) N:o 1301/2006 (9) sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007 alkavien tuontitariffikiintiökausien tuontitodistuksiin. Asetuksessa (EY) N:o 1301/2006 vahvistetaan erityisesti hakemuksia, hakijoiden asemaa ja todistusten myöntämistä koskevat yksityiskohtaiset säännökset. Kyseisessä asetuksessa säädetään, että todistusten voimassaolo päättyy tuontitariffikiintiökauden viimeisenä päivänä. Asetuksen (EY) N:o 1301/2006 säännöksiä olisi sovellettava tämän asetuksen nojalla myönnettyihin tuontitodistuksiin rajoittamatta tässä asetuksessa säädettyjen lisäedellytysten tai poikkeusten soveltamista. Olisi tarpeen mukauttaa tämän asetuksen säännökset asetuksen (EY) N:o 1301/2006 säännöksiin.

(8)

Kyseisten tuotteiden tuonnin moitteettoman hallinnoinnin varmistamiseksi olisi säädettävä, että tuontitodistukset voidaan myöntää vasta erityisesti aitoustodistuksessa olevien tietojen tarkastamisen jälkeen.

(9)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanliha-alan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Avataan seuraavat tariffikiintiöt 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta 2007 väliseksi ajaksi:

a)

9 400 tonnia teuraspainona ilmaistuna Kroatiasta peräisin olevaa ”baby beef” -tuotetta;

b)

1 500 tonnia teuraspainona ilmaistuna Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin olevaa ”baby beef” -tuotetta;

c)

1 650 tonnia teuraspainona ilmaistuna entisestä Jugoslavian tasavallasta Makedoniasta peräisin olevaa ”baby beef” -tuotetta;

d)

9 975 tonnia teuraspainona ilmaistuna Serbiasta, Montenegrosta ja Kosovosta peräisin olevaa ”baby beef” -tuotetta.

Ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettujen kiintiöiden järjestysnumerot ovat 09.4503, 09.4504, 09.4505 ja 09.4506.

Näihin kiintiöihin luettaessa 100 kilogramman elopaino vastaa 50:tä kilogrammaa teuraspainoa.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa kiintiöissä kannettavaksi tulliksi vahvistetaan 20 prosenttia arvotullista ja 20 prosenttia paljoustullista, sellaisina kuin ne vahvistetaan yhteisessä tullitariffissa.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa kiintiöissä voidaan tuoda seuraaviin CN-koodeihin kuuluvia tiettyjä eläviä eläimiä ja lihaa, jotka mainitaan asetuksen (EY) N:o 2007/2000 liitteessä I, Kroatian kanssa tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen liitteessä III ja entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen liitteessä III:

ex 0102 90 51, ex 0102 90 59, ex 0102 90 71 ja ex 0102 90 79,

ex 0201 10 00 ja ex 0201 20 20,

ex 0201 20 30,

ex 0201 20 50.

2 artikla

Asetuksia (EY) N:o 1445/95 ja (EY) N:o 1291/2000 sekä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 I ja III lukua sovelletaan 1 artiklassa tarkoitetuissa kiintiöissä tapahtuvaan tuontiin, jollei tämän asetuksen säännöksistä muuta johdu.

3 artikla

1.   Todistushakemusten ja todistusten 8 kohdassa on mainittava alkuperämaa tai alkuperätullialue, ja ”kyllä”-kohdassa on oltava rasti. Todistukset velvoittavat tuomaan tästä maasta tai tältä tullialueelta.

Todistushakemuksen ja todistuksen 20 kohdassa on oltava yksi liitteessä I luetelluista maininnoista.

2.   Toimivaltaiselle viranomaiselle on esitettävä 4 artiklan mukaisesti laaditun aitoustodistuksen alkuperäiskappale ja sen jäljennös sekä siihen liittyvä ensimmäinen tuontitodistushakemus.

Aitoustodistusta voidaan siihen merkittyjen määrien rajoissa käyttää useampien tuontitodistusten myöntämiseksi. Tällöin toimivaltaisen viranomaisen on ilmoitettava asianomainen määrä aitoustodistuksessa.

3.   Toimivaltaiset viranomaiset voivat myöntää tuontitodistuksia vasta sen jälkeen, kun ne ovat varmistaneet, että kaikki aitoustodistuksessa olevat tiedot vastaavat komissiolta viikoittain saatavia tietoja asianomaisesta tuonnista. Tämän jälkeen todistus on annettava viipymättä.

4 artikla

1.   Kaikkiin tuontitodistushakemuksiin, jotka koskevat 1 artiklassa tarkoitetuissa kiintiöissä tapahtuvaa tuontia, on liitettävä aitoustodistus, jonka on myöntänyt jokin liitteessä II luetelluista viejämaan tai -tullialueen viranomaisista ja jolla todistetaan, että tuotteet ovat peräisin kyseisestä maasta tai kyseiseltä tullialueelta ja vastaavat määritelmää, joka on annettu asetuksen (EY) N:o 2007/2000 liitteessä II, Kroatian kanssa tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen liitteessä III tai entisen Jugoslavian tasavallan Makedonian kanssa tehdyn vakautus- ja assosiaatiosopimuksen liitteessä III.

2.   Asianomainen viejämaa tai -tullialue laatii aitoustodistuksen liitteissä III–VIII esitetyn mallin mukaisesti yhtenä alkuperäiskappaleena ja kahtena jäljennöksenä, ja se painetaan ja täytetään jollakin Euroopan yhteisön virallisista kielistä. Se voidaan myös painaa ja täyttää viejämaan tai -tullialueen virallisella kielellä tai jollakin niistä.

Sen jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset, jonne tuontitodistushakemus jätetään, saavat vaatia, että todistuksesta toimitetaan käännös.

3.   Aitoustodistuksen alkuperäiskappale ja jäljennökset on täytettävä kirjoituskoneella tai käsin. Jälkimmäisessä tapauksessa on käytettävä mustaa mustetta ja kirjoitettava suuraakkosin.

Todistusten on oltava suuruudeltaan 210 × 297 mm. Käytettävän paperin on painettava vähintään 40 g/m2. Alkuperäiskappale on väriltään valkoinen, ensimmäinen jäljennös vaaleanpunainen ja toinen jäljennös keltainen.

4.   Jokaiseen todistukseen on merkittävä sarjanumero, jota seuraa todistuksen myöntävän maan tai tullialueen nimi.

Jäljennöksissä on oltava sama sarjanumero ja nimi kuin alkuperäiskappaleessa.

5.   Todistus on voimassa ainoastaan, jos jokin liitteessä II luetelluista todistuksen myöntävistä viranomaisista on vahvistanut sen asianmukaisesti.

6.   Todistus on asianmukaisesti vahvistettu, jos siinä mainitaan myöntämispaikka ja -päivä ja jos siinä on todistuksen myöntävän viranomaisen leima ja sellaisten henkilöiden allekirjoitukset, joilla on oikeus allekirjoittaa todistus.

5 artikla

1.   Liitteessä II lueteltujen todistuksen myöntävien viranomaisten on

a)

oltava viejämaan tai -tullialueen tässä tarkoituksessa tunnustamia;

b)

sitouduttava todentamaan todistuksissa olevat tiedot;

c)

sitouduttava toimittamaan komissiolle vähintään kerran viikossa kaikki aitoustodistuksissa olevien tietojen todentamiseksi tarvittavat tiedot ja erityisesti seuraavat tiedot: todistuksen numero, viejä, vastaanottaja, määrämaa, tuote (eläviä eläimiä / lihaa), nettopaino ja allekirjoituspäivämäärä.

2.   Komissio tarkistaa liitteessä II olevaa luetteloa, jos 1 kohdan a alakohdassa tarkoitettu vaatimus ei enää täyty tai jos todistuksen myöntävä viranomainen ei täytä yhtä tai useampaa sille kuuluvista velvollisuuksista taikka jos nimetään uusi todistuksen myöntävä viranomainen.

6 artikla

Aitoustodistukset ja tuontitodistukset ovat voimassa kolme kuukautta niiden myöntämispäivästä.

7 artikla

Asianomaisen viejämaan tai -tullialueen on toimitettava komissiolle mallit leimoista, joita niiden todistuksen myöntävät viranomaiset käyttävät, sekä niiden henkilöiden nimet ja allekirjoitukset, joilla on aitoustodistusten allekirjoitusoikeus. Komissio toimittaa nämä tiedot jäsenvaltioiden toimivaltaisille viranomaisille.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan yhteisöjen virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EYVL L 240, 23.9.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1946/2005 (EUVL L 312, 29.11.2005, s. 1).

(3)  EUVL L 26, 28.1.2005, s. 1,

(4)  EUVL L 84, 20.3.2004, s. 1.

(5)  EYVL L 304, 21.11.2001, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2/2003 (EYVL L 1, 4.1.2003, s. 26).

(6)  EYVL L 25, 29.1.2002, s. 16. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 3/2003 (EYVL L 1, 4.1.2003, s. 30).

(7)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 410/2006 (EUVL L 71, 10.3.2006, s. 7 ).

(8)  EYVL L 143, 27.6.1995, s. 35. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1713/2006 (EUVL L 321, 21.11.2006, s. 11).

(9)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.


LIITE I

3 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut maininnat

:

bulgariaksi

:

”Baby beef” (Регламент (ЕО) № 2008/2006)

:

espanjaksi

:

”Baby beef” (Reglamento (CE) no 2008/2006)

:

tšekiksi

:

”Baby beef” (Nařízení (ES) č. 2008/2006)

:

tanskaksi

:

”Baby beef” (Forordning (EF) nr. 2008/2006)

:

saksaksi

:

”Baby beef” (Verordnung (EG) Nr. 2008/2006)

:

viroksi

:

”Baby beef” (Määrus (EÜ) nr 2008/2006)

:

kreikaksi

:

”Baby beef” (Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2008/2006)

:

englanniksi

:

”Baby beef” (Regulation (EC) No 2008/2006)

:

ranskaksi

:

”Baby beef” (Règlement (CE) no 2008/2006)

:

italiaksi

:

”Baby beef” (Regolamento (CE) n. 2008/2006)

:

latviaksi

:

”Baby beef” (Regula (EK) Nr. 2008/2006)

:

liettuaksi

:

”Baby beef” (Reglamentas (EB) Nr. 2008/2006)

:

unkariksi

:

”Baby beef” (2008/2006/EK rendelet)

:

maltaksi

:

”Baby beef” (Regolament (KE) Nru 2008/2006)

:

hollanniksi

:

”Baby beef” (Verordening (EG) nr 2008/2006)

:

puolaksi

:

”Baby beef” (Rozporządzenie (WE) nr 2008/2006)

:

portugaliksi

:

”Baby beef” (Regulamento (CE) n.o 2008/2006)

:

romaniaksi

:

”Baby beef” (Regulamentul (CE) nr. 2008/2006)

:

slovakiksi

:

”Baby beef” (Nariadenie (ES) č. 2008/2006)

:

sloveeniksi

:

”Baby beef” (Uredba (ES) št. 2008/2006)

:

suomeksi

:

”Baby beef” (Asetus (EY) N:o 2008/2006)

:

ruotsiksi

:

”Baby beef” (Förordning (EG) nr 2008/2006)


LIITE II

Todistuksen myöntävät viranomaiset:

Kroatia: Kroatian kotieläinkeskus, Zagreb, Kroatia

Bosnia ja Hertsegovina:

Entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia:

Serbia (1): Lihahygieniasta ja -teknologiasta vastaava instituutti, Kacanskog 13, Belgrad, Jugoslavia.

Montenegro:

Serbia/Kosovo:


(1)  Paitsi Kosovo, sellaisena kuin se on määriteltynä 10. kesäkuuta 1999 annetussa Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston päätöslauselmassa 1244.


LIITE III

Image


LIITE IV

Image


LIITE V

Image


LIITE VI

Image


LIITE VII

Image


LIITE VIII

Image


Top