EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2002

Komission asetus (EY) N:o 2002/2006, annettu 21 päivänä joulukuuta 2006 , yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 795/2004 muuttamisesta

OJ L 330M , 9.12.2008, p. 470–471 (MT)
OJ L 379, 28.12.2006, p. 47–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 080 P. 241 - 242
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 080 P. 241 - 242

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2002/oj

28.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 379/47


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2002/2006,

annettu 21 päivänä joulukuuta 2006,

yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1782/2003 säädetyn tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 795/2004 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon yhteisen maatalouspolitiikan suoria tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY) N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999, (EY) N:o 1254/1999, (EY) N:o 1673/2000, (ETY) N:o 2358/71 ja (EY) N:o 2529/2001 muuttamisesta 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1782/2003 (1) ja erityisesti sen 145 artiklan c alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 795/2004 (2) otetaan käyttöön tilatukijärjestelmän täytäntöönpanoa koskevat säännöt vuodesta 2005.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 54 artiklan 3 kohdassa säädetään, että viljelijöiden on poistettava tuotannosta kesannointitukioikeuksiin oikeuttavat hehtaarit, ja 56 artiklan 1 kohdassa, että kesantomaaksi ilmoitettua maata ei yleensä saa käyttää maataloustarkoituksiin.

(3)

Asetuksen (EY) N:o 795/2004 32 artiklan 1 kohdassa säädetään, että kesannoitujen alojen on oltava poistettuina tuotannosta viimeistään 15 päivänä tammikuuta alkavan ja aikaisintaan 31 päivänä elokuuta päättyvän kauden ajan.

(4)

Komissio on usein tehnyt poikkeuksia näistä säännöistä vastatakseen viljelijöiden rehutarpeisiin alueilla, joilla on esiintynyt luonnonkatastrofeja, erityisesti kuivuutta. Paikallisten luonnonkatastrofien erityisolot edellyttävät oikea-aikaista analysointia ja päätöksentekoa. Kokemusten mukaan paikallisiin tilanteisiin voitaisiin reagoida asianmukaisesti ja oikea-aikaisesti, jos vastuu tällaisesta päätöksenteosta annettaisiin jäsenvaltioille, edellyttäen että asiaa koskevat päätökset ovat perusteltuja poikkeuksellisten olojen vuoksi.

(5)

Siksi on aiheellista, että jäsenvaltiot itse yksilöivät ajoissa suuret luonnonkatastrofit, joilla on vakavia vaikutuksia maatalousmaihin tietyllä alueella, ja antavat kaikille tuottajille, joita asia koskee, luvan käyttää kesantomaaksi ilmoitettua maata eläinten ruokintatarkoituksiin, ja ilmoittavat komissiolle tällaisista päätöksistä. Jäsenvaltioiden olisi annettava komissiolle tiedoksi tällaiset kansalliset päätökset ja erityisesti niiden perusteena olevat epäsuotuisat ilmasto-olot.

(6)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 795/2004 olisi muutettava.

(7)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat suorien tukien hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 795/2004 seuraavasti:

Lisätään 32 artiklaan seuraava kohta:

”5.   Asetuksen (EY) N:o 1782/2003 40 artiklan 4 kohdan c alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa jäsenvaltiot voivat antaa kaikille tuottajille, joita asia koskee, luvan käyttää kesannoitua maata eläinten ruokintatarkoituksiin yhtenäishakemuksen voimassaolovuoden ajan. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, ettei kesannoitua aluetta, johon lupaa sovelletaan, käytetä voittoa tuottaviin tarkoituksiin, ja erityisesti, ettei kesannoidulla alueella tuotettua rehua myydä.

Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle tiedoksi lupaa koskevat päätökset ja niiden perustelut.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1405/2006 (EUVL L 265, 26.9.2006, s. 1).

(2)  EUVL L 141, 30.4.2004, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1291/2006 (EUVL L 236, 31.8.2006, s. 20).


Top