EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R2000

Komission asetus (EY) N:o 2000/2006, annettu 20 päivänä joulukuuta 2006 , asetuksen (EY) N:o 1870/2005 muuttamisesta Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

OJ L 379, 28.12.2006, p. 37–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 9.12.2008, p. 468–469 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 022 P. 211 - 212
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 022 P. 211 - 212

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2007; Implisiittinen kumoaja 32007R0341

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/2000/oj

28.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 379/37


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 2000/2006,

annettu 20 päivänä joulukuuta 2006,

asetuksen (EY) N:o 1870/2005 muuttamisesta Bulgarian ja Romanian Euroopan unioniin liittymisen vuoksi

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 41 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Olisi säädettävä siirtymätoimenpiteistä, jotta kolmansista maista tuotavan valkosipulin tariffikiintiöiden avaamisesta ja hallinnoinnista sekä tuonti- ja alkuperätodistusmenettelyn perustamisesta 16 päivänä marraskuuta 2005 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1870/2005 (1) säännöksiä voitaisiin soveltaa Bulgarian ja Romanian tuojiin. Kyseisiin toimenpiteisiin olisi kuuluttava erityisesti viitemäärän sekä perinteisten ja uusien tuojien määrittelyt.

(2)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1870/2005 olisi muutettava.

(3)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat tuoreiden hedelmien ja vihannesten hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 1870/2005 seuraavasti:

1)

Muutetaan 2 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 5 kohdan ensimmäisen kohdan c alakohta seuraavasti:

”c)

valkosipulia Bulgariaan tai Romaniaan vuosina 2003, 2004 ja 2005 tuoneiden perinteisten tuojien valkosipulin tuonnin enimmäismäärää

i)

joko kalenterivuonna 2003, 2004 tai 2005,

ii)

tai tuontikaudella 2003/2004, 2004/2005 tai 2005/2006;

d)

muiden kuin a, b tai c alakohdassa tarkoitettujen perinteisten tuojien osalta valkosipulin enimmäismäärää, joka on tuotu jollakin päättyneestä ensimmäisestä kolmesta tuontikaudesta, jona asianomaiset tuojat ovat saaneet tuontitodistuksia asetuksen (EY) N:o 565/2002 tai tämän asetuksen mukaisesti.”

b)

korvataan toinen kohta seuraavasti:

”Viitemäärän laskemisessa ei oteta huomioon yhteisöstä, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 2006, tai Bulgariasta ja Romaniasta peräisin olevan valkosipulin tuontia.”

c)

lisätään kohta seuraavasti:

”Bulgaria ja Romania valitsevat ja soveltavat jompaakumpaa c alakohdassa tarkoitetuista menetelmistä kaikkiin perinteisiin tuojiin puolueettomin perustein ja siten, että varmistetaan tasapuolinen kohtelu toimijoiden välillä.”

2)

Lisätään 3 artiklaan 4 kohta seuraavasti:

”4.   Poiketen siitä, mitä 1 ja 2 kohdassa säädetään, ainoastaan Bulgariassa ja Romaniassa sovelletaan tuontikausina 2006/2007, 2007/2008 ja 2008/2009 seuraavia määritelmiä:

a)

’perinteisillä tuojilla’ tarkoitetaan tuojia, joko luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, yksittäisiä toimijoita tai näiden ryhmittymiä, jotka ovat järjestäytyneet kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja jotka voivat osoittaa, että

i)

ne ovat tuoneet valkosipulia muista alkuperämaista kuin yhteisön, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 2006, jäsenvaltioista taikka Bulgariasta ja Romaniasta vähintään kahtena edellisestä kolmesta päättyneestä tuontikaudesta,

ii)

ne ovat tuoneet vähintään 50 tonnia asetuksen (EY) N:o 2200/96 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja hedelmiä ja vihanneksia edeltävän kalenterivuoden aikana,

iii)

edellä i ja ii alakohdassa tarkoitettu tuonti on tapahtunut Bulgariassa tai Romaniassa, jossa kyseisen tuojan päätoimipaikka sijaitsee;

b)

’uusilla tuojilla’ tarkoitetaan muita kuin a alakohdan mukaisia perinteisiä tuojia, joko kaupan alan toimijoita, luonnollisia henkilöitä tai oikeushenkilöitä, yksittäisiä toimijoita tai näiden ryhmittymiä, jotka ovat järjestäytyneet kansallisen lainsäädännön mukaisesti ja jotka voivat osoittaa, että

i)

ne ovat tuoneet vähintään 50 tonnia asetuksen (EY) N:o 2200/96 1 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja hedelmiä ja vihanneksia kummankin kahden edellisen kalenterivuoden aikana muista alkuperämaista kuin yhteisön, sellaisena kuin se on 31 päivänä joulukuuta 2006, jäsenvaltioista taikka Bulgariasta ja Romaniasta;

ii)

edellä i alakohdassa tarkoitettu tuonti on tapahtunut Bulgariassa tai Romaniassa, jossa kyseisen tuojan päätoimipaikka sijaitsee.”

3)

Muutetaan liite II seuraavasti:

a)

lisätään espanjaksi olevan maininnan edelle maininta seuraavasti:

”—

bulgariaksi: Мито 9,6 % – Регламент (ЕО) № 1870/2005,”

b)

lisätään portugaliksi olevan maininnan jälkeen maininta seuraavasti:

”—

romaniaksi: Taxa vamală: 9,6 % – Regulamentul (CE) nr. 1870/2005,”

4)

Muutetaan liite III seuraavasti:

a)

lisätään espanjaksi olevan maininnan edelle maininta seuraavasti:

”—

bulgariaksi: Лицензия, издадена и валидна само за тримесечие от 1 (месец) до 28/29/30/31 (месец)”

b)

lisätään portugaliksi olevan maininnan jälkeen maininta seuraavasti:

”—

romaniaksi: licență emisă și valabilă numai pentru trimestrul de la 1 [luna] pana la 28/29/30/31[luna]”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen voimaantulopäivänä ja edellyttäen, että liittymissopimus tulee voimaan.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 300, 17.11.2005, s. 19. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 991/2006 (EUVL L 179, 1.7.2006, s. 15).


Top