EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1868

Komission asetus (EY) N:o 1868/2006, annettu 15 päivänä joulukuuta 2006 , Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT-valtioista) peräisin oleviin maataloustuotteisiin ja niiden jalostamisessa saatuihin tavaroihin sovellettavasta järjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2286/2002 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanliha-alalla annetun asetuksen (EY) N:o 2247/2003 muuttamisesta

OJ L 358, 16.12.2006, p. 47–48 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 319M , 29.11.2008, p. 468–469 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 233 - 234
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 233 - 234
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 039 P. 145 - 146

No longer in force, Date of end of validity: 21/11/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1868/oj

16.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 358/47


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1868/2006,

annettu 15 päivänä joulukuuta 2006,

Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT-valtioista) peräisin oleviin maataloustuotteisiin ja niiden jalostamisessa saatuihin tavaroihin sovellettavasta järjestelystä annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2286/2002 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä naudanliha-alalla annetun asetuksen (EY) N:o 2247/2003 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioista (AKT-valtioista) peräisin oleviin maataloustuotteisiin ja niiden jalostamisessa saatuihin tavaroihin sovellettavista järjestelyistä ja asetuksen (EY) N:o 1706/98 kumoamisesta 10 päivänä joulukuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2286/2002 (1) ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksella (EY) N:o 2247/2003 (2) avataan monivuotisesti 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta välisinä kausina sovellettava kiintiö tiettyjen AKT-valtioista peräisin olevien naudanliha-alan tuotteiden tuontia varten.

(2)

Tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annettua komission asetusta (EY) N:o 1301/2006 (3) sovelletaan 1 päivänä tammikuuta 2007 alkavia tuontitariffikiintiökausia koskeviin tuontitodistuksiin. Asetuksessa (EY) N:o 1301/2006 vahvistetaan erityisesti hakemuksia, hakijoiden asemaa ja tuontitodistusten myöntämistä koskevat yksityiskohtaiset säännökset. Kyseisen asetuksen mukaan todistukset lakkaavat olemasta voimassa tuontitariffikiintiökauden viimeisen päivän jälkeen. Asetuksen (EY) N:o 1301/2006 säännöksiä on sovellettava asetuksen (EY) N:o 2247/2003 mukaisesti myönnettyihin tuontitodistuksiin rajoittamatta jälkimmäisessä asetuksessa vahvistettujen muiden ehtojen soveltamista. Asetuksen (EY) N:o 2247/2003 säännökset olisi tarvittavilta osin mukautettava asetuksen (EY) N:o 1301/2006 säännöksiin.

(3)

Selkeyden vuoksi olisi poistettava asetuksen (EY) N:o 2247/2003 2 artiklan 2 kohta, koska siinä pelkästään toistetaan se, mitä maataloustuotteiden tuonti-, vienti- ja ennakkovahvistustodistusmenettelyn soveltamista koskevista yhteisistä yksityiskohtaisista säännöistä 9 päivänä kesäkuuta 2000 annetun komission asetuksen (EY) N:o 1291/2000 (4) 50 artiklan 1 kohdassa säädetään.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 2247/2003 olisi muutettava.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2247/2003 seuraavasti:

1)

Poistetaan 2 artiklan 2 kohta.

2)

Korvataan 3 artikla seuraavasti:

”3 artikla

Jollei tässä asetuksessa toisin säädetä, sovelletaan asetuksia (EY) N:o 1445/95 ja (EY) N:o 1291/2000 sekä komission asetusta (EY) N:o 1301/2006 (5).

3)

Muutetaan 4 artikla seuraavasti:

a)

Korvataan 1 kohdan b alakohta seuraavasti:

”b)

8 kohdassa alkuperämaa ja ’kyllä” -kohdassa rasti. Todistukset velvoittavat tuomaan ilmoitetusta maasta;”

b)

Korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Jäsenvaltioiden on viimeistään kolmantena työpäivänä hakemusten jättämisen määräajan päättymisestä ilmoitettava komissiolle hakemuksissa mainitut määrät alkuperän ja CN-koodin tai CN-koodiryhmän mukaan eriteltyinä ja kilogrammoina ilmaistuina.”

c)

Poistetaan 4 kohta.

4)

Muutetaan 5 artikla seuraavasti:

a)

Poistetaan 1 kohta.

b)

Korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Tuontitodistukset myönnetään kunkin kuukauden kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä ”

5)

Korvataan 7 artikla seuraavasti:

”7 artikla

Tämän asetuksen mukaisesti myönnetyt tuontitodistukset ovat voimassa 90 päivää niiden tosiasiallisesta myöntämispäivästä alkaen asetuksen (EY) N:o 1291/2000 23 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 348, 21.12.2002, s. 5.

(2)  EUVL L 333, 20.12.2003, s. 37. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1118/2004 (EUVL L 217, 17.6.2004, s. 10).

(3)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.

(4)  EYVL L 152, 24.6.2000, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1282/2006 (EUVL L 234, 29.8.2006, s. 4).

(5)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.”


Top