EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1860

Komission asetus (EY) N:o 1860/2006, annettu 15 päivänä joulukuuta 2006 , kirjanpitotilojen valinnasta maatilojen tulojen selvittämistä varten annetun asetuksen (ETY) N:o 1859/82 muuttamisesta

OJ L 358, 16.12.2006, p. 31–32 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 312M , 22.11.2008, p. 207–208 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 228 - 229
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 228 - 229

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1860/oj

16.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 358/31


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1860/2006,

annettu 15 päivänä joulukuuta 2006,

kirjanpitotilojen valinnasta maatilojen tulojen selvittämistä varten annetun asetuksen (ETY) N:o 1859/82 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon verkoston luomisesta Euroopan talousyhteisön maatilojen tuloja ja taloutta koskevien kirjanpitotietojen keruuta varten 15 päivänä kesäkuuta 1965 annetun neuvoston asetuksen N:o 79/65/ETY (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 4 kohdan ja 6 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksen (ETY) N:o 1859/82 (2) liitteessä I vahvistetaan kirjanpitotilojen lukumäärä piirikohtaisesti.

(2)

Kirjanpitotilojen piirikohtaista lukumäärää Ruotsissa olisi mukautettava, jotta otanta vastaa paremmin kaikkia tarkastelualueen tilatyyppejä.

(3)

Sen vuoksi asetusta (ETY) N:o 1859/82 olisi muutettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat maatalouden kirjanpidon tietoverkkoa käsittelevän yhteisön komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetuksen (ETY) N:o 1859/82 liite I tämän asetuksen liitteen mukaisesti.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seitsemäntenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan tilikaudesta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL 109, 23.6.1965, s. 1859/65. Asetus sellaisena kuin se viimeksi muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 660/2004 (EUVL L 104, 8.4.2004, s. 97).

(2)  EYVL L 205, 13.7.1982, s. 5, asetus sellaisena kuin se viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1187/2005 (EUVL L 193, 23.7.2005, s. 20).


LIITE

Korvataan asetuksen (ETY) N:o 1859/82 liitteessä I olevat Ruotsia koskevat tiedot seuraavasti:

”RUOTSI

710

Etelä- ja Keski-Ruotsin tasangot

702

720

Etelä- ja Keski-Ruotsin metsäalueet sekä yhdistetyn maan- ja metsänviljelyn alueet

217

730

Pohjois-Ruotsin alueet

106

Ruotsi yhteensä

1 025”


Top