EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1858

Komission asetus (EY) N:o 1858/2006, annettu 15 päivänä joulukuuta 2006 , tarjouskilpailun avaamisesta viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina yhteisössä

OJ L 358, 16.12.2006, p. 22–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1858/oj

16.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 358/22


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1858/2006,

annettu 15 päivänä joulukuuta 2006,

tarjouskilpailun avaamisesta viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina yhteisössä

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viinin yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1493/1999 (1) ja erityisesti sen 33 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Viinin yhteisestä markkinajärjestelystä annetun asetuksen (EY) N:o 1493/1999 soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä markkinamekanismien osalta 25 päivänä heinäkuuta 2000 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1623/2000 (2) vahvistetaan muun muassa interventioelinten hallussa olevien, viinikaupan yhteisestä järjestämisestä 16 päivänä maaliskuuta 1987 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 822/87 (3) 35, 36 ja 39 artiklassa sekä asetuksen (EY) N:o 1493/1999 27, 28 ja 30 artiklassa tarkoitetuista tislauksista saatujen alkoholien varastojen myyntiä koskevat yksityiskohtaiset soveltamissäännöt.

(2)

Asetuksen (EY) N:o 1623/2000 92 artiklan mukaisesti olisi järjestettävä tarjouskilpailu viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi yksinomaan polttoainealalla bioetanolina yhteisössä, jotta yhteisön viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin varastot pienentyisivät ja jotta varmistettaisiin asetuksen (EY) N:o 1623/2000 92 artiklan mukaisesti hyväksyttyjen yritysten hankintojen jatkuvuus.

(3)

Myyntihinnat ja vakuudet on ilmoitettava ja maksut suoritettava euroina 1 päivästä tammikuuta 1999 alkaen maatalouden euromääräisestä valuuttajärjestelmästä 15 päivänä joulukuuta 1998 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2799/98 (4) mukaisesti.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viinin hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

1.   Järjestetään tarjouskilpailu nro 8/2006 EY viininvalmistuksesta peräisin olevan alkoholin käyttämiseksi bioetanolina yhteisössä.

Alkoholi on peräisin asetuksen (EY) N:o 1493/1999 27, 28 ja 30 artiklassa tarkoitetuista tislauksista, ja se on jäsenvaltioiden interventioelinten hallussa.

2.   Myytävä määrä on yhteensä 685 562,74 hehtolitraa 100 tilavuusprosentin alkoholia, ja se jakautuu seuraavasti:

a)

erä, jonka numero on 82/2006 EY ja jonka määrä on 50 000 hehtolitraa 100 tilavuusprosentin alkoholia;

b)

erä, jonka numero on 83/2006 EY ja jonka määrä on 50 000 hehtolitraa 100 tilavuusprosentin alkoholia;

c)

erä, jonka numero on 84/2006 EY ja jonka määrä on 50 000 hehtolitraa 100 tilavuusprosentin alkoholia;

d)

erä, jonka numero on 85/2006 EY ja jonka määrä on 50 000 hehtolitraa 100 tilavuusprosentin alkoholia;

e)

erä, jonka numero on 86/2006 EY ja jonka määrä on 50 000 hehtolitraa 100 tilavuusprosentin alkoholia;

f)

erä, jonka numero on 87/2006 EY ja jonka määrä on 50 000 hehtolitraa 100 tilavuusprosentin alkoholia;

g)

erä, jonka numero on 88/2006 EY ja jonka määrä on 50 000 hehtolitraa 100 tilavuusprosentin alkoholia;

h)

erä, jonka numero on 89/2006 EY ja jonka määrä on 50 000 hehtolitraa 100 tilavuusprosentin alkoholia;

i)

erä, jonka numero on 90/2006 EY ja jonka määrä on 50 000 hehtolitraa 100 tilavuusprosentin alkoholia;

j)

erä, jonka numero on 91/2006 EY ja jonka määrä on 50 000 hehtolitraa 100 tilavuusprosentin alkoholia;

k)

erä, jonka numero on 92/2006 EY ja jonka määrä on 50 000 hehtolitraa 100 tilavuusprosentin alkoholia;

l)

erä, jonka numero on 93/2006 EY ja jonka määrä on 50 000 hehtolitraa 100 tilavuusprosentin alkoholia;

m)

erä, jonka numero on 94/2006 EY ja jonka määrä on 53 380,74 hehtolitraa 100 tilavuusprosentin alkoholia;

n)

erä, jonka numero on 95/2006 EY ja jonka määrä on 32 182 hehtolitraa 100 tilavuusprosentin alkoholia.

3.   Tämän asetuksen liitteessä I esitetään erät muodostavien sammioiden sijainti ja viitteet sekä kunkin sammion sisältämä alkoholimäärä, alkoholin alkoholipitoisuus ja ominaisuudet.

4.   Tarjouskilpailuun voivat osallistua ainoastaan asetuksen (EY) N:o 1623/2000 92 artiklan mukaisesti hyväksytyt yritykset.

2 artikla

Myynti tapahtuu asetuksen (EY) N:o 1623/2000 93, 94, 94 b, 94 c, 94 d, 95–98, 100 ja 101 artiklan sekä asetuksen (EY) N:o 2799/98 2 artiklan säännösten mukaisesti.

3 artikla

1.   Tarjoukset on jätettävä liitteessä II mainituille interventioelimille, joiden hallussa alkoholi on, tai lähetettävä kirjattuna kirjeenä asianomaisten interventioelinten osoitteeseen.

2.   Tarjoukset on toimitettava sinetöidyssä kirjekuoressa, jonka päällä on merkintä ”Tarjous – käyttöön bioetanolina yhteisössä liittyvä tarjouskilpailu nro 8/2006 EY”, joka on toisessa, asianomaiselle interventioelimelle osoitetussa kirjekuoressa.

3.   Tarjousten on oltava kyseisellä interventioelimellä viimeistään 10 päivänä tammikuuta 2007 kello 12.00 (Brysselin aikaa).

4 artikla

1.   Jotta tarjous voitaisiin ottaa huomioon, sen on oltava asetuksen (EY) N:o 1623/2000 94 ja 97 artiklan mukainen.

2.   Jotta tarjous voitaisiin ottaa huomioon, tarjousta jätettäessä on toimitettava

a)

todiste siitä, että kyseisen alkoholin hallussaan pitävälle interventioelimelle on annettu osallistumisvakuus, joka on 4 euroa hehtolitralta 100 tilavuusprosentin alkoholia;

b)

tarjouksen tekijän nimi ja osoite, viittaus tarjouskilpailuilmoitukseen, ehdotettu hinta euroina hehtolitralta 100 tilavuusprosentin alkoholia;

c)

tarjouksen tekijän sitoumus noudattaa kyseistä tarjouskilpailua koskevia säännöksiä;

d)

tarjouksen tekijän ilmoitus, jonka mukaan hän

i)

luopuu kaikista mahdollisesti luovutettavan tuotteen laatua ja ominaisuuksia koskevista vaateista;

ii)

suostuu kaikkeen alkoholin käyttöä ja määräpaikkaa koskevaan valvontaan;

iii)

suostuu esittämään todisteet siitä, että alkoholi käytetään kyseessä olevassa tarjouskilpailuilmoituksessa vahvistettujen edellytysten mukaisesti.

5 artikla

Asetuksen (EY) N:o 1623/2000 94 a artiklassa säädetyt, tässä asetuksessa avattua tarjouskilpailua koskevat tiedonannot on toimitettava komissiolle tämän asetuksen liitteessä III ilmoitettuun osoitteeseen.

6 artikla

Näytteiden ottoa koskevat muodollisuudet on määritelty asetuksen (EY) N:o 1623/2000 98 artiklassa.

Interventioelimen on annettava kaikki tarvittavat myytävien alkoholien ominaisuuksia koskevat tiedot.

Kukin asianomainen voi ottaa yhteyttä kyseiseen interventioelimeen ja saada myyntiin tarjotusta alkoholista interventioelimen edustajan ottamia näytteitä.

7 artikla

1.   Kukin asianomainen voi ottaa yhteyttä kyseiseen interventioelimeen ja saada myyntiin tarjotusta alkoholista interventioelimen edustajan ottamia näytteitä. Tätä tarkoitusta varten voidaan

a)

soveltaa asetuksen (EY) N:o 1623/2000 102 artiklan säännöksiä soveltuvin osin;

b)

ottaa näytteitä alkoholin laadun varmistamiseksi ydinmagneettiseen resonanssiin perustuvalla määrityksellä sen lopullisen käyttötarkoituksen yhteydessä.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen tarkastusten kustannuksista vastaa yritys, jolle alkoholi on myyty.

8 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 15 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 179, 14.7.1999, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 2165/2005 (EUVL L 345, 28.12.2005, s. 1).

(2)  EYVL L 194, 31.7.2000, s. 45. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1713/2006 (EUVL L 321, 21.11.2006, s. 11).

(3)  EYVL L 84, 27.3.1987, s. 1. Asetus kumottu asetuksella (EY) N:o 1493/1999.

(4)  EYVL L 349, 24.12.1998, s. 1.


LIITE I

Jäsenvaltio ja erän numero

Varastointipaikka

Sammioiden numero

Määrä hehtolitroina 100 tilavuusprosentin alkoholia

Viittaus asetuksen (EY) N:o 1493/1999 artiklaan

Alkoholityyppi

Espanja

Erän nro 82/2006 EY

Tarancón

C-3

25 239

27

Raaka

C-4

24 761

27

Raaka

 

Yhteensä

 

50 000

 

 

Espanja

Erän nro 83/2006 EY

Tarancón

C-4

572

27

Raaka

D-1

25 575

27

Raaka

D-2

23 853

27

Raaka

 

Yhteensä

 

50 000

 

 

Espanja

Erän nro 84/2006 EY

Tarancón

B-2

12 450

30

Raaka

B-7

11 880

30

Raaka

C-5

24 742

30

Raaka

C-6

928

30

Raaka

 

Yhteensä

 

50 000

 

 

Espanja

Erän nro 85/2006 EY

Tarancón

C-6

24 376

30

Raaka

D-5

24 880

30

Raaka

D-6

744

30

Raaka

 

Yhteensä

 

50 000

 

 

Ranska

Erän nro 86/2006 EY

Viniflhor-Port la Nouvelle

Entrepot d'Alcool

Av. Adolphe Turrel BP 62

11210 Port la Nouvelle

1

44 610

27

Raaka

25

1 140

30

Raaka

1B

2 480

30

Raaka

1B

1 770

30

Raaka

 

Yhteensä

 

50 000

 

 

Ranska

Erän nro 87/2006 EY

Viniflhor-Port la Nouvelle

Entrepot d'Alcool

Av. Adolphe Turrel BP 62

11210 Port la Nouvelle

9

14 755

27

Raaka

24

5 320

30

Raaka

9B

6 595

30

Raaka

9B

755

30

Raaka

9B

555

28

Raaka

24B

6 485

27

Raaka

24

870

30

Raaka

21

11 590

27

Raaka

25B

3 075

27

Raaka

 

Yhteensä

 

50 000

 

 

Ranska

Erän nro 88/2006 EY

Deulep-PSL

13230 Port Saint Louis du Rhône

B3

24 025

27

Raaka

B3B

8 775

30

Raaka

B3B

10 965

30

Raaka

Deulep

Bld Chanzy

30800 Saint Gilles du Gard

72

5 280

30

Raaka

72

955

28

Raaka

 

Yhteensä

 

50 000

 

 

Ranska

Erän nro 89/2006 EY

Deulep

Bld Chanzy

30800 Saint Gilles du Gard

71B

11 190

30

Raaka

72

3 590

30

Raaka

71B

16 030

30

Raaka

71

19 190

27

Raaka

 

Yhteensä

 

50 000

 

 

Italia

Erän nro 90/2006 EY

Cipriani-Chizzola d'Ala (TN)

18A-20A-25A

6 400

27

Raaka

Dister-Faenza (RA)

124A-127A

6 000

27/30

Raaka

I.C.V. – Borgoricco (PD)

6A

2 860

27

Raaka

Mazzari-S.Agata sul Santerno (RA)

15A-8A-5A

10 007,50

27

Raaka

Tampieri-Faenza (RA)

13A-14A-16A

1 500

27

Raaka

Villapana-Faenza (RA)

9A-4A

10 000

27

Raaka

Deta-Barberino Val d'Elsa (FI)

8A

3 100

27

Raaka

Caviro-Faenza (RA)

15A

10 132,50

27

Raaka

 

Yhteensä

 

50 000

 

 

Italia

Erän nro 91/2006 EY

Bonollo-Paduni (FR)

15A-34A-35A

26 669,32

27/30

Raaka

Bonollo-Torrita di Siena (SI)

12C-13C-16C-17C-19C-22C-23C-24C

2 138,18

27

Raaka

Mazzari-S.Agata sul Santerno (RA)

15A-8A-5A

21 192,50

27

Raaka

 

Yhteensä

 

50 000

 

 

Italia

Erän nro 92/2006 EY

Balice Distill-San Basilio Mottola (TA)

3A-4A

2 600

27

Raaka

Balice S.n.c.-Valenzano (BA)

8A-9A-40A-43A-44A

9 600

27

Raaka

Bonollo-Torrita di Siena (SI)

12C-13C-16C-17C-19C-22C-23C-24C

2 192,50

27

Raaka

D'Auria-Ortona (CH)

1A-2A-3A-4A-17A-25A-26A-27A-28A-29A

7 500

27

Raaka

De Luca-Novoli (LE)

6A-8A

4 000

27

Raaka

Di Lorenzo – Ponte Valleceppi (PG) – Pontenuovo di Torgiano (PG)

18A-3B

13 000

30

Raaka

S.V.A.-Ortona (CH)

17A-19A-20A

2 600

27/30

Raaka

Caviro-Carapelle (FG)

3C-6C

8 507,50

27/30

Raaka

 

Yhteensä

 

50 000

 

 

Italia

Erän nro 93/2006 EY

Bertolino-Partinico (PA)

6A-20A-24A

31 000

30

Raaka

S.V.M.-Sciacca (AG)

29A-41A

5 000

27/30

Raaka

GE.DIS.-Marsala (TP)

13B-14B

14 000

30

Raaka

 

Yhteensä

 

50 000

 

 

Kreikka

Erän nro 94/2006 EY

Οινοποιητικός συνεταιρισμός

Μεσσηνίας

Πύργος τριφυλίας

(Oinopoiitikos Sinetairismos Messinias)

76

454,96

30

Raaka

77

432,94

30

Raaka

85

1 782,89

30

Raaka

86

1 684,51

30

Raaka

87

1 756,59

30

Raaka

88

1 753,86

30

Raaka

95

873,44

30

Raaka

75

444,79

30

Raaka

28

904,89

30

Raaka

80

463,46

30

Raaka

73

387,14

30

Raaka

78

27,72

30

Raaka

15

1 747,04

30

Raaka

16

1 713,67

30

Raaka

26

853,18

30

Raaka

74

427,35

30

Raaka

17

1 743,76

30

Raaka

94

887,65

30

Raaka

84

1 786,52

30

Raaka

79

439,47

30

Raaka

93

908,63

30

Raaka

83

1 795,78

30

Raaka

82

1 758,86

30

Raaka

12

1 800,87

30

Raaka

11

1 744,16

30

Raaka

18

1 707,83

30

Raaka

13

1 788,73

30

Raaka

96

827,49

30

Raaka

81

1 805,07

30

Raaka

14

1 800,04

30

Raaka

97

915,07

30

Raaka

92

908,96

30

Raaka

99

911,94

30

Raaka

25

905,06

30

Raaka

108

432,18

30

Raaka

107

432,77

30

Raaka

105

448,22

30

Raaka

106

441,22

30

Raaka

27

897,73

30

Raaka

29

579,19

30

Raaka

30

667,69

30

Raaka

19

901,65

27

Raaka

20

892,07

27

Raaka

21

900,28

27

Raaka

22

899,54

27

Raaka

23

882,32

27

Raaka

24

653,58

27

Raaka

89

847,09

27

Raaka

90

880,83

27

Raaka

91

856,22

27

Raaka

98

878,23

27

Raaka

100

745,61

27

Raaka

 

Yhteensä

 

53 380,74

 

 

Portugali

Erän nro 95/2006

EY

S. João da Pesqueira

Inox 6

5 002,98

27

Raaka

Inox 13

10 323,33

27

Raaka

Inox 14

10 230,70

27

Raaka

Inox 15

6 624,99

27

Raaka

 

Yhteensä

 

32 182

 

 


LIITE II

Asetuksen 3 artiklassa tarkoitetut interventioelimet, joiden hallussa alkoholi on

Viniflhor — Libourne

Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex [Tél. (33-5) 57 55 20 00; télex 57 20 25; fax (33) 557 55 20 59]

FEGA

Beneficencia, 8, E-28004 Madrid [Tél. (34-91) 347 64 66; fax (34-91) 347 64 65]

AGEA

Via Torino, 45, I-00184 Rome [Tél. (39) 06 49 49 97 14; fax (39) 06 49 49 97 61]

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Αχαρνών (Aharnon) 241, 10446 Athènes, Grèce (Tél. 210 212 4799; fax 210 212 4791)

IVV — Instituto da Vinha e do Vinho

R. Mouzinho da Silveira, 5, P-1250-165 Lisboa [Tél. (351) 21 350 67 00, fax (351) 21 356 12 25]


LIITE III

Asetuksen 5 artiklassa tarkoitettu osoite

Euroopan komissio

Maatalouden ja maaseudun kehittämisen pääosasto, yksikkö D-2

B-1049 Bruxelles/Brussel

Faksi (32-2) 292 17 75

Sähköposti: agri-market-tenders@cec.eu.int


Top