EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006D0924

2006/924/EY: Komission päätös, tehty 13 päivänä joulukuuta 2006 , neuvoston direktiivin 82/894/ETY mukaisen eläintaudeista ilmoittamisen kooditetusta muodosta ja koodeista tehdyn päätöksen 2005/176/EY muuttamisesta (tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6437) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 354, 14.12.2006, p. 48–49 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 142M , 5.6.2007, p. 817–818 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 078 P. 145 - 146
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 078 P. 145 - 146
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 053 P. 106 - 107

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/924/oj

14.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 354/48


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 13 päivänä joulukuuta 2006,

neuvoston direktiivin 82/894/ETY mukaisen eläintaudeista ilmoittamisen kooditetusta muodosta ja koodeista tehdyn päätöksen 2005/176/EY muuttamisesta

(tiedoksiannettu numerolla K(2006) 6437)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2006/924/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

ottaa huomioon Bulgarian ja Romanian liittymisasiakirjan ja erityisesti sen 56 artiklan,

ottaa huomioon eläintaudeista ilmoittamisesta yhteisössä 21 päivänä joulukuuta 1982 annetun neuvoston direktiivin 82/894/ETY (1) ja erityisesti sen 5 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission päätöksessä 2005/176/EY (2) säädetään direktiivin 82/894/ETY mukaisen eläintaudeista ilmoittamisen kooditetusta muodosta ja koodeista.

(2)

Bulgarian ja Romanian liittymisen huomioon ottamiseksi on aiheellista mukauttaa päätöstä 2005/176/EY.

(3)

Euroopan yhteisön sekä Tanskan hallituksen ja Färsaarten maakuntahallituksen välistä sopimusta täydentävän eläinten terveyttä koskevan pöytäkirjan soveltamissäännöksistä 31 päivänä tammikuuta 2001 tehdyssä EY–Färsaaret-sekakomitean päätöksessä N:o 1/2001 (3) todetaan, että Färsaaret osallistuvat eläintautien ilmoitusjärjestelmään (ADNS-järjestelmään).

(4)

Färsaaret ovat toimittaneet komissiolle luettelon alueista, joita se aikoo käyttää ADNS-järjestelmässä. Alueet olisi siksi lisättävä päätökseen 2005/176/EY.

(5)

Espanja on mukauttanut eläinlääkintäalueidensa nimiä ja rajoja. Alueiden mukauttaminen Espanjassa vaikuttaa päätöksessä 2005/176/EY vahvistettuun ADNS-järjestelmään. Nykyiset ADNS-järjestelmän alueet olisi siis korvattava uusilla.

(6)

Maailman eläintautijärjestö (OIE) hyväksyi yleiskokouksessaan toukokuussa 2005 lintuinfluenssaa koskevan tarkistetun luvun, jossa velvoitetaan ilmoittamaan OIE:lle 1 päivästä tammikuuta 2006 sekä korkea- että matalapatogeenisesta lintuinfluenssasta. Jotta ADNS-järjestelmään ilmoitetut korkea- ja matalapatogeenisen lintuinfluenssan taudinpurkaukset voitaisiin erottaa toisistaan, näille kahdelle taudille olisi annettava eri tautikoodit.

(7)

Lisäksi jotta luonnonvaraisissa linnuissa havaitut lintuinfluenssan taudinpurkaukset voitaisiin erottaa kotieläiminä pidettävässä siipikarjassa ilmenevistä taudinpurkauksista, niille olisi annettava eri koodit.

(8)

Sen vuoksi päätöstä 2005/176/EY olisi muutettava.

(9)

Toimitettujen tietojen luottamuksellisuuden suojaamiseksi tämän päätöksen liitteitä ei pitäisi julkaista.

(10)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös 2005/176/EY seuraavasti:

1)

Korvataan liitteet IV, V ja X/11 tämän päätöksen liitteessä I olevalla tekstillä.

2)

Lisätään tämän asetuksen liitteessä II oleva teksti liitteeseen X.

2 artikla

Tätä päätöstä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

Bulgaria ja Romania sisällytetään päätöksen 2005/176/EY liitteisiin IV ja X Bulgarian ja Romanian liittymissopimuksen voimaantulopäivänä edellyttäen, että liittymissopimus tulee voimaan.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 378, 31.12.1982, s. 58. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2004/216/EY (EUVL L 67, 5.3.2004, s. 27).

(2)  EUVL L 59, 5.3.2005, s. 40.

(3)  EYVL L 46, 16.2.2001, s. 24. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä N:o 2/2005 (EUVL L 8, 13.1.2006, s. 46).


Top