EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1830

Komission asetus (EY) N:o 1830/2006, annettu 13 päivänä joulukuuta 2006 , Sveitsistä peräisin olevan kuivatun luuttoman naudanlihan tuonnissa sovellettavan tariffikiintiön soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2092/2004 muuttamisesta

OJ L 354, 14.12.2006, p. 3–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 312M , 22.11.2008, p. 179–180 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 022 P. 114 - 115
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 022 P. 114 - 115
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 019 P. 183 - 184

No longer in force, Date of end of validity: 18/02/2013; Kumoaja 32013R0082

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1830/oj

14.12.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 354/3


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 1830/2006,

annettu 13 päivänä joulukuuta 2006,

Sveitsistä peräisin olevan kuivatun luuttoman naudanlihan tuonnissa sovellettavan tariffikiintiön soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 2092/2004 muuttamisesta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon naudanliha-alan yhteisestä markkinajärjestelystä 17 päivänä toukokuuta 1999 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1254/1999 (1) ja erityisesti sen 32 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (EY) N:o 2092/2004 (2) avataan Sveitsistä peräisin olevaa, CN-koodiin ex 0210 20 90 kuuluvaa kuivattua luutonta naudanlihaa koskeva monivuotinen tullivapaa tuontitariffikiintiö, jonka määrä on 1 200 tonnia vuosittain 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta välisenä aikana.

(2)

Tuontitodistusjärjestelmän alaisten maataloustuotteiden tuontitariffikiintiöiden hallinnointia koskevista yhteisistä säännöistä 31 päivänä elokuuta 2006 annettua komission asetusta (EY) N:o 1301/2006 (3) sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007 alkavia tuontitariffikiintiökausia koskeviin tuontitodistuksiin. Asetuksessa (EY) N:o 1301/2006 vahvistetaan erityisesti tuontitodistushakemuksia, hakijoita ja todistusten myöntämistä koskevat yksityiskohtaiset säännöt. Kyseisessä asetuksessa säädetään, että tuontitariffikiintiöt on avattava 12 peräkkäisen kuukauden pituiseksi jaksoksi ja rajoitetaan todistusten voimassaoloaika tuontitariffikiintiökauden viimeiseen päivään. Asetuksen (EY) N:o 1301/2006 säännöksiä olisi sovellettava asetuksen (EY) N:o 2092/2004 mukaisesti myönnettäviin tuontitodistuksiin, edellä sanotun kuitenkaan rajoittamatta kyseisessä asetuksessa säädettyjen lisäedellytysten tai poikkeusten soveltamista. Koska asetuksessa (EY) N:o 2092/2004 säädetään, että kyseistä kiintiötä hallinnoidaan Sveitsin viranomaisten myöntämien aitoustodistusten ja tuontitodistusten avulla, asetuksen (EY) N:o 2092/2004 säännökset on saatettava tarvittavilta osin asetuksen (EY) N:o 1301/2006 I ja III luvun säännösten mukaisiksi.

(3)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 2092/2004 olisi muutettava.

(4)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat naudanlihan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Muutetaan asetus (EY) N:o 2092/2004 seuraavasti:

1)

Korvataan 1 artiklan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Avataan vuosittain 1 päivän tammikuuta ja 31 päivän joulukuuta väliseksi kaudeksi Sveitsistä peräisin olevaa, CN-koodiin ex 0210 20 90 kuuluvaa kuivattua luutonta naudanlihaa koskeva yhteisön tullivapaa tuontikiintiö, jäljempänä ’kiintiö’, jonka määrä on 1 200 tonnia vuodessa.”

2)

Poistetaan 2 artiklan 2 kohdan toinen alakohta.

3)

Korvataan 5 artikla seuraavasti

”5 artikla

Aitoustodistukset ja tuontitodistukset ovat voimassa kolme kuukautta niiden myöntämispäivästä.”

4)

Korvataan 6 artikla seuraavasti:

”6 artikla

Sovelletaan asetusten (EY) N:o 1291/2000 ja (EY) N:o 1445/95 säännöksiä sekä asetuksen (EY) N:o 1301/2006 I ja III luvun säännöksiä, jollei tästä asetuksesta muuta johdu.”

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan seuraavana päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 13 päivänä joulukuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EYVL L 160, 26.6.1999, s. 21. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1913/2005 (EUVL L 307, 25.11.2005, s. 2).

(2)  EUVL L 362, 9.12.2004, s. 4.

(3)  EUVL L 238, 1.9.2006, s. 13.


Top