EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1366

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1366/2006, annettu 6 päivänä syyskuuta 2006 , asetuksen (EY) N:o 2037/2000 muuttamisesta osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen kiintiöiden myöntämisen vertailuvuoden osalta 1 päivänä toukokuuta 2004 Euroopan unioniin liittyneiden jäsenvaltioiden vuoksi

EUVL L 264, 25.9.2006, p. 12–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Tämä asiakirja on julkaistu erityispainoksessa (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009; Implisiittinen kumoaja 32009R1005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1366/oj

25.9.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 264/12


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1366/2006,

annettu 6 päivänä syyskuuta 2006,

asetuksen (EY) N:o 2037/2000 muuttamisesta osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen kiintiöiden myöntämisen vertailuvuoden osalta 1 päivänä toukokuuta 2004 Euroopan unioniin liittyneiden jäsenvaltioiden vuoksi

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 175 artiklan 1 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Otsonikerrosta heikentävistä aineista 29 päivänä kesäkuuta 2000 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2037/2000 (3) osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen (HCFC-yhdisteet) kiintiöiden myöntämisen vertailuvuodeksi vahvistetaan vuosi 1999. Kymmenen uuden jäsenvaltion HCFC-yhdisteiden markkinat ovat muuttuneet merkittävästi vuodesta 1999, sillä markkinoille on tullut uusia yrityksiä ja markkinaosuudet ovat muuttuneet. Jos uusissa jäsenvaltioissa otettaisiin HCFC-kiintiöiden myöntämisen vertailuvuodeksi vuosi 1999, suuri määrä yrityksistä jäisi ilman tuontikiintiötä. Tätä voitaisiin pitää perusteettomana, ja se saattaisi myös johtaa syrjimättömyyden ja luottamuksensuojan periaatteiden rikkomiseen.

(2)

Kiintiöiden olisi yleensä perustuttava viimeisimpiin ja edustavimpiin saatavilla oleviin lukuihin, jotta voidaan varmistaa, että osa uusien jäsenvaltioiden tuontiyrityksistä ei jää ilman kiintiötä. Sen vuoksi on aiheellista valita vuodet, joilta on saatavilla tuoreimpia tietoja. Jotta voitaisiin ottaa parhaalla tavalla huomioon HCFC-yhdisteiden markkinoiden kaupallinen tilanne kymmenessä uudessa jäsenvaltiossa, näiden jäsenvaltioiden yrityksille olisi vahvistettava perustaksi vuosien 2002 ja 2003 keskimääräinen markkinaosuus.

(3)

Sen vuoksi asetus (EY) N:o 2037/2000 olisi muutettava vastaavasti,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Lisätään asetuksen (EY) N:o 2037/2000 4 artiklan 3 kohdan i alakohtaan alakohta seuraavasti:

”i)

poiketen siitä, mitä h alakohdassa säädetään, Tšekin, Viron, Kyproksen, Latvian, Liettuan, Unkarin, Maltan, Puolan, Slovenian ja Slovakian jokaisen tuottajan ja tuojan on varmistettava, että sen markkinoille saattamien tai omaan lukuunsa käyttämien osittain halogenoitujen kloorifluorihiilivetyjen laskennallinen määrä prosenttiosuutena b, d, e ja f alakohdassa määritetyistä laskennallisista määristä ei ylitä sen vuosien 2002 ja 2003 prosentuaalisen markkinaosuuden keskiarvoa.”

.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2007.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 6 päivänä syyskuuta 2006.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

P. LEHTOMÄKI


(1)  EUVL C 110, 9.5.2006, s. 33.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 27. huhtikuuta 2006 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 27. kesäkuuta 2006.

(3)  EYVL L 244, 29.9.2000, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 29/2006 (EUVL L 6, 11.1.2006, s. 27).


Top