EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_215_R_0015_01

2006/543/EY: Neuvoston päätös, tehty 8 päivänä marraskuuta 2005 , Euroopan yhteisön ja Libanonin tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta
Sopimus Euroopan yhteisön ja Libanonin tasavallan välisistä tietyistä lentoliikenteen näkökohdista

OJ L 215, 5.8.2006, p. 15–25 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

5.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 215/15


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 8 päivänä marraskuuta 2005,

Euroopan yhteisön ja Libanonin tasavallan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta ja väliaikaisesta soveltamisesta

(2006/543/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 80 artiklan 2 kohdan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 5 päivänä kesäkuuta 2003 komission aloittamaan neuvottelut kolmansien maiden kanssa voimassa olevien kahdenvälisten sopimusten tiettyjen määräysten korvaamisesta yhteisön kanssa tehtävillä sopimuksilla.

(2)

Komissio on neuvotellut yhteisön puolesta Libanonin tasavallan kanssa sopimuksen tietyistä lentoliikenteen näkökohdista. Näissä neuvotteluissa se on noudattanut menettelyjä ja ohjeita, jotka on esitetty komission valtuuttamisesta aloittamaan neuvottelut kolmansien maiden kanssa voimassa olevien kahdenvälisten sopimusten tiettyjen määräysten korvaamisesta yhteisön kanssa tehtävillä sopimuksilla tehdyn neuvoston päätöksen liitteessä.

(3)

Komission neuvottelema sopimus olisi allekirjoitettava ja sitä olisi sovellettava väliaikaisesti sillä edellytyksellä, että sopimus tehdään lopullisesti myöhemmin,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Libanonin tasavallan välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus sillä edellytyksellä, että neuvosto tekee päätöksen sopimuksen tekemisestä.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan nimeämään yksi tai useampi henkilö, jolla on valtuudet allekirjoittaa sopimus yhteisön puolesta sillä edellytyksellä, että sopimus tehdään.

3 artikla

Sopimusta sovelletaan väliaikaisesti sen voimaantuloon saakka sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.

4 artikla

Neuvoston puheenjohtaja oikeutetaan antamaan sopimuksen 8 artiklan 2 kohdassa tarkoitettu ilmoitus.

Tehty Brysselissä 8 päivänä marraskuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

G. BROWN


SOPIMUS

Euroopan yhteisön ja Libanonin tasavallan välisistä tietyistä lentoliikenteen näkökohdista

EUROOPAN YHTEISÖ

ja

LIBANONIN TASAVALTA

(jäljempänä ’osapuolet’), jotka

TOTEAVAT, että useiden Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ja Libanonin tasavallan välillä on tehty kahdenvälisiä lentoliikennesopimuksia, joihin sisältyy yhteisön oikeuden vastaisia määräyksiä,

TOTEAVAT, että Euroopan yhteisöllä on yksinomainen toimivalta monissa näkökohdissa, jotka voivat sisältyä Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kahdenvälisiin lentoliikennesopimuksiin,

TOTEAVAT, että johonkin jäsenvaltioon sijoittautuneilla yhteisön lentoliikenteen harjoittajilla on Euroopan yhteisön oikeuden nojalla oikeus syrjimättömään pääsyyn Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisille lentoreiteille,

OTTAVAT HUOMIOON, että Euroopan yhteisön ja tiettyjen kolmansien maiden välillä on tehty sopimuksia, joiden mukaan näiden kolmansien maiden kansalaiset voivat olla omistajina lentoyhtiöissä, joilla on Euroopan yhteisön lainsäädännön mukainen toimilupa,

TUNNUSTAVAT, että ne Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ja Libanonin tasavallan kahdenvälisten lentoliikennesopimusten määräykset, jotka ovat Euroopan yhteisön oikeuden vastaisia, on saatettava täysin kyseisen oikeuden mukaisiksi, jotta Euroopan yhteisön ja Libanonin tasavallan väliselle lentoliikenteelle voidaan luoda vankka oikeusperusta ja liikenteen jatkuvuus voidaan taata,

TOTEAVAT, että näiden neuvottelujen yhteydessä Euroopan yhteisön tarkoituksena ei ole vaikuttaa Euroopan yhteisön ja Libanonin tasavallan välisen lentoliikenteen kokonaismäärään tai yhteisön lentoliikenteen harjoittajien ja Libanonin tasavallan lentoliikenteen harjoittajien väliseen tasapainoon eikä neuvotella muutoksia voimassa olevien kahdenvälisten lentoliikennesopimusten liikenneoikeuksia koskeviin määräyksiin,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Yleiset määräykset

1.   Tässä sopimuksessa ’jäsenvaltioilla’ tarkoitetaan Euroopan yhteisön jäsenvaltioita.

2.   Kun jossain liitteessä I mainitussa sopimuksessa viitataan kyseisen sopimuksen sopimuspuolena olevan jäsenvaltion kansalaisiin, tämän on katsottava viittaavan Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kansalaisiin.

3.   Kun jossain liitteessä I mainitussa sopimuksessa viitataan kyseisen sopimuksen sopimuspuolena olevan jäsenvaltion lentoliikenteen harjoittajiin tai lentoyhtiöihin, tämän on katsottava viittaavan kyseisen jäsenvaltion nimeämiin lentoliikenteen harjoittajiin tai lentoyhtiöihin.

2 artikla

Jäsenvaltion tekemä nimeäminen

1.   Tämän artiklan 2 kohdan määräykset syrjäyttävät liitteessä II olevassa a kohdassa lueteltujen artiklojen vastaavat määräykset, jotka koskevat kyseisen jäsenvaltion tekemää lentoliikenteen harjoittajan nimeämistä ja Libanonin tasavallan lentoliikenteen harjoittajalle myöntämiä liikennöintilupia ja muita lupia, ja tämän artiklan 3 kohdan määräykset syrjäyttävät liitteessä II olevassa b kohdassa lueteltujen artiklojen vastaavat määräykset, jotka koskevat lentoliikenteen harjoittajan liikennöintilupien tai muiden lupien epäämistä, peruuttamista, tilapäistä peruuttamista tai rajoittamista.

2.   Saatuaan ilmoituksen jäsenvaltion tekemästä nimeämisestä Libanonin tasavallan on myönnettävä asianmukaiset liikennöintiluvat ja muut luvat mahdollisimman pienellä menettelyihin liittyvällä viiveellä edellyttäen, että

i)

lentoliikenteen harjoittaja on sijoittautunut Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti nimeävän jäsenvaltion alueelle ja sillä on Euroopan yhteisön lainsäädännön mukainen voimassa oleva liikennelupa;

ii)

lentoliikenteen harjoittaja on ansiolentoluvan myöntämisestä vastaavan jäsenvaltion jatkuvan ja tehokkaan lakisääteisen valvonnan alainen ja asianomainen ilmailuviranomainen on mainittu selvästi nimeämisessä; ja

iii)

lentoliikenteen harjoittaja on pysyvästi jäsenvaltioiden ja/tai jäsenvaltioiden kansalaisten tai muiden liitteessä III lueteltujen valtioiden ja/tai niiden kansalaisten omistuksessa joko suoraan tai osake-enemmistön kautta ja on jatkuvasti näiden valtioiden ja/tai niiden kansalaisten tosiasiallisessa määräysvallassa.

3.   Libanonin tasavalta voi evätä tai peruuttaa kokonaan tai tilapäisesti jäsenvaltion nimeämän lentoliikenteen harjoittajan liikennöintiluvat tai muut luvat tai rajoittaa niiden käyttöä, jos

i)

lentoliikenteen harjoittaja ei ole sijoittautunut Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti nimeävän jäsenvaltion alueelle tai sillä ei ole Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaista voimassa olevaa liikennelupaa;

ii)

lentoliikenteen harjoittaja ei ole ansiolentoluvan myöntämisestä vastaavan jäsenvaltion jatkuvan ja tehokkaan lakisääteisen valvonnan alainen tai asianomaista ilmailuviranomaista ei ole mainittu selvästi nimeämisessä; tai

iii)

lentoliikenteen harjoittaja ei ole jäsenvaltioiden ja/tai jäsenvaltioiden kansalaisten tai muiden liitteessä III lueteltujen valtioiden ja/tai niiden kansalaisten omistuksessa ja tosiasiallisessa määräysvallassa joko suoraan tai osake-enemmistön kautta.

Libanonin tasavalta ei saa tämän kohdan mukaisia oikeuksia käyttäessään harjoittaa kansallisuuteen perustuvaa syrjintää yhteisön lentoliikenteen harjoittajien välillä.

3 artikla

Lakisääteiseen valvontaan liittyvät oikeudet

1.   Tämän artiklan 2 kohdan määräyksillä täydennetään liitteessä II olevassa c kohdassa lueteltuja artikloja.

2.   Jos jäsenvaltio on nimennyt lentoliikenteen harjoittajan, jonka lakisääteisestä valvonnasta vastaa jokin toinen jäsenvaltio, lentoliikenteen harjoittajan nimenneen jäsenvaltion ja Libanonin tasavallan välisen sopimuksen turvallisuusmääräysten nojalla Libanonin tasavallalle kuuluvia oikeuksia sovelletaan myös turvallisuusvaatimusten hyväksymiseen, noudattamiseen tai ylläpitämiseen kyseisen toisen jäsenvaltion toimesta sekä kyseisen lentoliikenteen harjoittajan liikenneluvan myöntämiseen.

4 artikla

Lentopolttoaineen verotus

1.   Tämän artiklan 2 kohdan määräyksillä täydennetään liitteessä II olevassa d kohdassa lueteltujen artiklojen vastaavia määräyksiä.

2.   Mikään liitteessä II olevassa d kohdassa lueteltujen sopimusten kohta ei huolimatta niissä mahdollisesti olevista päinvastaisista määräyksistä saa estää jäsenvaltioita määräämästä veroja, tulleja tai muita maksuja sen alueella toimitetulle polttoaineelle, jota käytetään Libanonin tasavallan nimeämän lentoliikenteen harjoittajan ilma-aluksessa, joka liikennöi kyseisen jäsenvaltion alueella sijaitsevan paikan ja toisen kyseisen jäsenvaltion alueella sijaitsevan paikan tai jonkin toisen jäsenvaltion alueella sijaitsevan paikan välillä.

5 artikla

Kuljetustariffit Euroopan yhteisön sisällä

1.   Tämän artiklan 2 kohdan määräyksillä täydennetään liitteessä II olevassa e kohdassa lueteltuja artikloja.

2.   Tariffeihin, joita Libanonin tasavallan nimeämät lentoliikenteen harjoittajat perivät kokonaan Euroopan yhteisön alueella tapahtuvasta kuljetuksesta sellaisen liitteessä I mainitun sopimuksen nojalla, johon sisältyy liitteessä II olevassa e kohdassa mainittu määräys, sovelletaan Euroopan yhteisön lainsäädäntöä.

6 artikla

Sopimuksen liitteet

Liitteet ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

7 artikla

Tarkistaminen tai muuttaminen

Osapuolet voivat milloin tahansa yhteisellä hyväksynnällä tarkistaa tai muuttaa tätä sopimusta.

8 artikla

Voimaantulo ja väliaikainen soveltaminen

1.   Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet kirjallisesti toisilleen, että sopimuksen voimaan saattamisen edellyttämät sisäiset menettelyt on saatettu päätökseen.

2.   Sen estämättä, mitä 1 kohdassa määrätään, osapuolet sopivat soveltavansa sopimusta väliaikaisesti sitä päivää seuraavan kuukauden ensimmäisestä päivästä, jona osapuolet ovat ilmoittaneet toisilleen tätä varten tarvittavien menettelyjen saattamisesta päätökseen.

3.   Jäsenvaltioiden ja Libanonin tasavallan väliset sopimukset ja muut järjestelyt, jotka eivät vielä ole tulleet voimaan tämän sopimuksen allekirjoituspäivänä ja joita ei sovelleta väliaikaisesti, luetellaan liitteessä I olevassa b kohdassa. Tätä sopimusta sovelletaan kaikkiin tällaisiin sopimuksiin ja järjestelyihin, kun ne tulevat voimaan tai kun niitä sovelletaan väliaikaisesti.

9 artikla

Voimassaolon päättyminen

1.   Jos jokin liitteessä I mainittu sopimus irtisanotaan, kaikkien tämän sopimuksen määräysten, jotka liittyvät kyseiseen liitteessä I mainittuun sopimukseen, voimassaolo päättyy samaan aikaan.

2.   Jos kaikki liitteessä I mainitut sopimukset irtisanotaan, tämän sopimuksen voimassaolo päättyy samaan aikaan.

TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut asianmukaisesti valtuutetut edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Tämä sopimus on tehty Beirutissa seitsemäntenä päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakuusi kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, latvian, liettuan, maltan, portugalin, puolan, ranskan, ruotsin, saksan, slovakin, sloveenin, suomen, tanskan, tšekin, unkarin, viron ja arabian kielellä.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Image

Image

Por la República Libanesa

Za Libanonskou republiku

For Den Libanesiske Republik

Für die Libanesische Republik

Liibanoni Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Λιβάνου

For the Republic of Lebanon

Pour la République libanaise

Per la Repubblica del Libano

Libānas Republikas vārdā

Libano Respublikos vardu

A Libanoni Köztársaság részéről

Għar-repubblika tal-Libanu

Voor de Republiek Libanon

W imieniu Republiki Libańskiej

Pela República do Líbano

Za Libanonskú republiku

Za Republiko Libanon

Libanonin tasavallan puolesta

För Republiken Libanon

Image

Image

LIITE I

Luettelo tämän sopimuksen 1 artiklassa tarkoitetuista sopimuksista

a)

Libanonin tasavallan ja Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden väliset lentoliikennesopimukset, jotka on tehty, allekirjoitettu ja/tai joita sovelletaan väliaikaisesti tämän sopimuksen allekirjoituspäivänä

Itävallan liittohallituksen ja Libanonin tasavallan hallituksen välinen sopimus lentoliikenteestä maiden alueiden välillä ja niiltä eteenpäin, tehty Beirutissa 2 päivänä huhtikuuta 1969, sellaisena kuin se on muutettuna (jäljempänä ’Libanon–Itävalta-sopimus’);

Belgian hallituksen ja Libanonin hallituksen välinen sopimus lentoliikenteestä maiden alueiden välillä ja niiltä eteenpäin, tehty Beirutissa 24 päivänä joulukuuta 1953, sellaisena kuin se on muutettuna (jäljempänä ’Libanon–Belgia-sopimus’);

Kyproksen tasavallan hallituksen ja Libanonin tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, parafoitu 23 päivänä toukokuuta 1996 (jäljempänä ’Libanon–Kypros-sopimusluonnos’);

Tšekin tasavallan hallituksen ja Libanonin tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Beirutissa 22 päivänä syyskuuta 2003 (jäljempänä ’Libanon–Tšekki-sopimus’);

Tanskan ja Libanonin välinen lentoliikennesopimus, tehty Beirutissa 21 päivänä lokakuuta 1955 (jäljempänä ’Libanon–Tanska-sopimus’);

Luonnos Ranskan tasavallan hallituksen ja Libanonin tasavallan hallituksen väliseksi lentoliikennesopimukseksi, parafoitu ja liitetty Ranskan tasavallan ja Libanonin tasavallan hallituksia edustavien valtuuskuntien neuvotteluista tehtyyn hyväksyttyyn pöytäkirjaan, joka allekirjoitettiin 24 päivänä kesäkuuta 1998 Pariisissa (jäljempänä ’Libanon–Ranska-sopimusluonnos’);

Saksan liittotasavallan ja Libanonin tasavallan välinen lentoliikennesopimus, tehty Beirutissa 15 päivänä maaliskuuta 1961, sellaisena kuin se on muutettuna (jäljempänä ’Libanon–Saksa-sopimus’);

Luonnos Saksan liittotasavallan hallituksen ja Libanonin tasavallan hallituksen väliseksi lentoliikennesopimukseksi, parafoitu ja liitetty Bonnissa 16 päivänä tammikuuta 2002 allekirjoitettuun hyväksyttyyn pöytäkirjaan (jäljempänä ’tarkistettu Libanon–Saksa-sopimusluonnos’);

Kreikan kuningaskunnan hallituksen ja Libanonin tasavallan hallituksen välinen sopimus niiden alueiden välisen lentoliikenteen aloittamisesta, tehty Beirutissa 6 päivänä syyskuuta 1948 (jäljempänä ’Libanon–Kreikka-sopimus’);

Unkarin kansantasavallan hallituksen ja Libanonin tasavallan hallituksen välinen sopimus siviililentoliikenteestä, tehty Beirutissa 15 päivänä tammikuuta 1966 (jäljempänä ’Libanon–Unkari-sopimus’);

Italian hallituksen ja Libanonin tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Beirutissa 24 päivänä tammikuuta 1949, sellaisena kuin se on muutettuna (jäljempänä ’Libanon–Italia-sopimus’);

Libanonin tasavallan hallituksen ja Luxemburgin suurherttuakunnan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, parafoitu ja liitetty Beirutissa 23 päivänä lokakuuta 1998 allekirjoitetun luottamuksellisen yhteisymmärryspöytäkirjan liitteeksi B (jäljempänä ’Libanon–Luxemburg-sopimusluonnos’);

Luonnos Maltan hallituksen ja Libanonin tasavallan hallituksen väliseksi lentoliikennesopimukseksi, parafoitu ja liitetty Beirutissa 30 päivänä huhtikuuta 1999 allekirjoitettuun hyväksyttyyn pöytäkirjaan (jäljempänä ’Libanon–Malta-sopimusluonnos’);

Alankomaiden kuningaskunnan ja Libanonin tasavallan välinen lentoliikennesopimus, tehty Beirutissa 20 päivänä syyskuuta 1949 (jäljempänä ’Libanon–Alankomaat-sopimus’);

Puolan kansantasavallan hallituksen ja Libanonin tasavallan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Beirutissa 25 päivänä huhtikuuta 1966 (jäljempänä ’Libanon–Puola-sopimus’);

Ruotsin ja Libanonin välinen lentoliikennesopimus, tehty Beirutissa 23 päivänä maaliskuuta 1953 (jäljempänä ’Libanon–Ruotsi-sopimus’);

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ja Libanonin tasavallan hallituksen välinen sopimus lentoliikenteestä maiden alueiden välillä ja niiltä eteenpäin, tehty Beirutissa 15 päivänä elokuuta 1951, sellaisena kuin se on muutettuna (jäljempänä ’Libanon–Yhdistynyt kuningaskunta-sopimus’);

b)

Libanonin tasavallan ja Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden välillä parafoidut tai allekirjoitetut lentoliikennesopimukset ja muut järjestelyt, jotka eivät ole vielä tulleet voimaan ja joita ei sovelleta väliaikaisesti tämän sopimuksen allekirjoituspäivänä

Luonnos Espanjan kuningaskunnan ja Libanonin tasavallan väliseksi lentoliikennesopimukseksi, parafoitu Madridissa 21 päivänä elokuuta 1997 (jäljempänä Libanon–Espanja-sopimusluonnos).

LIITE II

Luettelo liitteessä I lueteltujen sopimusten artikloista, joihin viitataan tämän sopimuksen 2–5 artiklassa

a)

Jäsenvaltion tekemä nimeäminen:

Libanon–Itävalta-sopimuksen 3 artikla

Libanon–Belgia-sopimuksen 3 artikla

Libanon–Kypros-sopimusluonnoksen 4 artikla

Libanon–Tšekki-sopimuksen 3 artikla

Libanon–Ranska-sopimusluonnoksen 3 artikla

Libanon–Saksa-sopimuksen 3 artikla

Libanon–Unkari-sopimuksen 3 artikla

Libanon–Luxemburg-sopimusluonnoksen 3 artikla

Libanon–Malta-sopimusluonnoksen 6 artikla

Libanon–Puola-sopimuksen 3 artikla

Libanon–Espanja-sopimusluonnoksen 3 artikla

Libanon–Yhdistynyt kuningaskunta -sopimuksen 4 artikla

b)

Liikennöintilupien tai muiden lupien epääminen, peruuttaminen kokonaan tai tilapäisesti tai rajoittaminen:

Libanon–Itävalta-sopimuksen 4 artikla

Libanon–Belgia-sopimuksen 3 artikla

Libanon–Kypros-sopimusluonnoksen 5 artikla

Libanon–Tšekki-sopimuksen 4 artikla

Libanon–Tanska-sopimuksen 5 artikla

Libanon–Ranska-sopimusluonnoksen 4 artikla

Libanon–Saksa-sopimuksen 4 artikla

Libanon–Kreikka-sopimuksen 6 artikla

Libanon–Unkari-sopimuksen 4 artikla

Libanon–Italia-sopimuksen 6 artikla

Libanon–Luxemburg-sopimusluonnoksen 4 artikla

Libanon–Malta-sopimusluonnoksen 7 artikla

Libanon–Alankomaat-sopimuksen 6 artikla

Libanon–Puola-sopimuksen 3 artikla

Libanon–Espanja-sopimusluonnoksen 4 artikla

Libanon–Ruotsi-sopimuksen 5 artikla

Libanon–Yhdistynyt kuningaskunta -sopimuksen 4 artikla

c)

Lakisääteinen valvonta:

Libanon–Itävalta-sopimuksen 7 a artikla

Libanon–Tšekki-sopimuksen 7 artikla

Libanon–Ranska-sopimusluonnoksen 8 artikla

Libanon–Luxemburg-sopimusluonnoksen 7 artikla

Tarkistetun Libanon–Saksa-sopimusluonnoksen 6 artikla

d)

Lentopolttoaineen verotus:

Libanon–Itävalta-sopimuksen 5 artikla

Libanon–Belgia-sopimuksen 4 artikla

Libanon–Kypros-sopimusluonnoksen 7 artikla

Libanon–Tšekki-sopimuksen 8 artikla

Libanon–Tanska-sopimuksen 9 artikla

Libanon–Ranska-sopimusluonnoksen 10 artikla

Libanon–Saksa-sopimuksen 6 artikla

Tarkistetun Libanon–Saksa-sopimusluonnoksen 10 artikla

Libanon–Kreikka-sopimuksen 3 artikla

Libanon–Unkari-sopimuksen 14 artikla

Libanon–Italia-sopimuksen 3 artikla

Libanon–Luxemburg-sopimusluonnoksen 8 artikla

Libanon–Malta-sopimusluonnoksen 9 artikla

Libanon–Puola-sopimuksen 6 artikla

Libanon–Espanja-sopimusluonnoksen 5 artikla

Libanon–Ruotsi-sopimuksen 9 artikla

Libanon–Yhdistynyt kuningaskunta -sopimuksen 5 artikla

e)

Kuljetustariffit Euroopan yhteisön sisällä:

Libanon–Itävalta-sopimuksen 9 artikla

Libanon–Belgia-sopimuksen 7 artikla

Libanon–Kypros-sopimusluonnoksen 16 artikla

Libanon–Tšekki-sopimuksen 12 artikla

Libanon–Tanska-sopimuksen 7 artikla

Libanon–Ranska-sopimusluonnoksen 14 artikla

Libanon–Saksa-sopimuksen 9 artikla

Tarkistetun Libanon–Saksa-sopimusluonnoksen 14 artikla

Libanon–Unkari-sopimuksen 7 artikla

Libanon–Luxemburg-sopimusluonnoksen 13 artikla

Libanon–Malta-sopimusluonnoksen 14 artikla

Libanon–Puola-sopimuksen 10 artikla

Libanon–Espanja-sopimusluonnoksen 7 artikla

Libanon–Ruotsi-sopimuksen 7 artikla

Libanon–Yhdistynyt kuningaskunta -sopimuksen 7 artikla

LIITE III

Luettelo tämän sopimuksen 2 artiklassa tarkoitetuista muista valtioista

a)

Islannin tasavalta (Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen nojalla)

b)

Liechtensteinin ruhtinaskunta (Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen nojalla)

c)

Norjan kuningaskunta (Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen nojalla)

d)

Sveitsin valaliitto (Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen lentoliikennesopimuksen nojalla)


Top