EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_211_R_0023_01

2006/529/EY: Neuvoston päätös, tehty 29 päivänä marraskuuta 2005 , Euroopan yhteisön ja Ukrainan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta
Euroopan yhteisön ja Ukrainan sopimus tietyistä lentoliikenteen näkökohdista

OJ L 211, 1.8.2006, p. 23–38 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

1.8.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 211/23


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 29 päivänä marraskuuta 2005,

Euroopan yhteisön ja Ukrainan välisen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskevan sopimuksen allekirjoittamisesta

(2006/529/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 80 artiklan 2 kohdan yhdessä 300 artiklan 2 kohdan ensimmäisen alakohdan ensimmäisen virkkeen kanssa,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvosto valtuutti 5 päivänä kesäkuuta 2003 komission aloittamaan neuvottelut kolmansien maiden kanssa voimassa olevien kahdenvälisten sopimusten tiettyjen määräysten korvaamisesta yhteisön kanssa tehtävillä sopimuksilla.

(2)

Komissio on neuvotellut yhteisön puolesta Ukrainan kanssa sopimuksen tietyistä lentoliikenteen näkökohdista noudattaen menettelyjä ja ohjeita, jotka on esitetty 5 päivänä kesäkuuta 2003 annetun neuvoston valtuutuksen liitteessä.

(3)

Komission neuvottelema sopimus olisi allekirjoitettava sillä varauksella, että sopimus tehdään mahdollisesti myöhemmin,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

Ainoa artikla

1.   Neuvoston puheenjohtaja valtuutetaan nimeämään henkilö tai henkilöt, jolla tai joilla on valtuudet allekirjoittaa yhteisön puolesta Euroopan yhteisön ja Ukrainan välinen tiettyjä lentoliikenteen näkökohtia koskeva sopimus sillä varauksella, että sopimus tehdään myöhemmin.

2.   Sopimuksen teksti on liitetty tähän päätökseen.

Tehty Brysselissä 29 päivänä marraskuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

A. JOHNSON


Euroopan yhteisön ja Ukrainan

SOPIMUS

tietyistä lentoliikenteen näkökohdista

EUROOPAN YHTEISÖ

ja

UKRAINA

(jäljempänä ’sopimuspuolet’),

jotka

TOTEAVAT, että kaikkien Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ja Ukrainan välillä on tehty kahdenvälisiä lentoliikennesopimuksia, joihin sisältyy Euroopan yhteisön oikeuden vastaisia määräyksiä.

TOTEAVAT, että Euroopan yhteisöllä on yksinomainen toimivalta monissa näkökohdissa, jotka voivat sisältyä Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden kahdenvälisiin lentoliikennesopimuksiin,

TOTEAVAT, että jäsenvaltion alueelle sijoittautuneilla yhteisön lentoliikenteen harjoittajilla on Euroopan yhteisön oikeuden nojalla oikeus syrjimättömään pääsyyn Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisille lentoreiteille,

OTTAVAT HUOMIOON, että Euroopan yhteisön ja tiettyjen kolmansien maiden välillä on tehty sopimuksia, joiden mukaan näiden kolmansien maiden kansalaiset voivat olla omistajina lentoyhtiöissä, joilla on Euroopan yhteisön lainsäädännön mukainen toimilupa,

TUNNUSTAVAT, että Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ja Ukrainan kahdenvälisten lentoliikennesopimusten eräät määräykset, jotka ovat Euroopan yhteisön oikeuden vastaisia, on saatettava kyseisen oikeuden mukaisiksi, jotta Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ja Ukrainan väliselle lentoliikenteelle voidaan luoda vankka oikeusperusta ja liikenteen jatkuvuus voidaan taata,

TOTEAVAT, että näiden neuvottelujen yhteydessä Euroopan yhteisön tarkoituksena ei ole lisätä Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden ja Ukrainan välisen lentoliikenteen kokonaismäärää tai vaikuttaa yhteisön lentoliikenteen harjoittajien ja Ukrainan lentoliikenteen harjoittajien väliseen tasapainoon eikä neuvotella muutoksia voimassa olevien kahdenvälisten lentoliikennesopimusten liikenneoikeuksia koskeviin määräyksiin,

OVAT SOPINEET SEURAAVAA:

1 artikla

Yleiset määräykset

1.   Ellei tekstiyhteys muuta edellytä, tässä sopimuksessa sovelletaan liitteessä IV annettuja määritelmiä.

2.   Kun liitteessä I mainituissa sopimuksissa viitataan kyseisen sopimuksen sopimuspuolena olevan jäsenvaltion kansalaisiin, tämän on katsottava viittaavan Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden kansalaisiin.

3.   Kun liitteessä I mainituissa sopimuksissa viitataan kyseisen sopimuksen sopimuspuolena olevan jäsenvaltion lentoliikenteen harjoittajiin tai lentoyhtiöihin, tämän on katsottava viittaavan kyseisen jäsenvaltion nimeämiin lentoliikenteen harjoittajiin tai lentoyhtiöihin.

2 artikla

Jäsenvaltion tekemä nimeäminen

1.   Tämän artiklan 2 kohdan määräykset syrjäyttävät liitteessä II olevassa a kohdassa lueteltujen artiklojen vastaavat määräykset, jotka koskevat asianomaisen jäsenvaltion tekemää lentoliikenteen harjoittajan nimeämistä ja Ukrainan lentoliikenteen harjoittajalle myöntämiä liikennöintilupia ja muita lupia.

2.   Saatuaan ilmoituksen jäsenvaltion tekemästä nimeämisestä Ukraina myöntää asianmukaiset liikennöintiluvat ja muut luvat mahdollisimman pienellä menettelyihin liittyvällä viiveellä edellyttäen, että

i)

lentoliikenteen harjoittaja on sijoittautunut nimeävän jäsenvaltion alueelle Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti ja sillä on Euroopan yhteisön lainsäädännön mukainen voimassa oleva liikennelupa;

ii)

lentoliikenteen harjoittaja on ansiolentoluvan myöntämisestä vastaavan jäsenvaltion jatkuvan ja tehokkaan lakisääteisen valvonnan alainen ja asianomainen ilmailuviranomainen on mainittu selvästi nimeämisessä; ja

iii)

lentoliikenteen harjoittaja on jäsenvaltioiden ja/tai jäsenvaltioiden kansalaisten ja/tai muiden liitteessä III lueteltujen valtioiden ja/tai niiden kansalaisten omistuksessa joko suoraan tai osake-enemmistön kautta ja se on näiden tosiasiallisessa määräysvallassa.

3 artikla

Ukrainan tekemä epääminen, peruuttaminen kokonaan tai tilapäisesti taikka rajoittaminen

1.   Tämän artiklan 2 kohdan määräykset syrjäyttävät liitteessä II olevassa b kohdassa lueteltujen artiklojen vastaavat määräykset, jotka koskevat jäsenvaltion nimeämän lentoliikenteen harjoittajan liikennöintilupien tai muiden lupien epäämistä, peruuttamista kokonaan tai tilapäisesti taikka niiden rajoittamista.

2.   Ukraina voi evätä tai peruuttaa kokonaan tai tilapäisesti jäsenvaltion nimeämän lentoliikenteen harjoittajan liikennöintiluvat tai muut luvat tai rajoittaa niiden käyttöä, jos

i)

lentoliikenteen harjoittaja ei ole sijoittautunut nimeävän jäsenvaltion alueelle Euroopan yhteisön perustamissopimuksen mukaisesti tai sillä ei ole Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaista voimassa olevaa liikennelupaa;

ii)

lentoliikenteen harjoittaja ei ole ansiolentoluvan myöntämisestä vastaavan jäsenvaltion jatkuvan ja tehokkaan lakisääteisen valvonnan alainen tai asianomaista ilmailuviranomaista ei ole mainittu selvästi nimeämisessä; tai

iii)

lentoliikenteen harjoittaja ei ole jäsenvaltioiden ja/tai jäsenvaltioiden kansalaisten ja/tai muiden liitteessä III lueteltujen valtioiden ja/tai niiden kansalaisten omistuksessa joko suoraan tai osake-enemmistön kautta tai se ei ole näiden tosiasiallisessa määräysvallassa.

Ukraina ei saa tämän kohdan mukaisia oikeuksia käyttäessään harjoittaa kansallisuuteen perustuvaa syrjintää yhteisön lentoliikenteen harjoittajien välillä.

4 artikla

Turvallisuus

1.   Tämän artiklan 2 kohdan määräyksillä täydennetään liitteessä II olevassa c kohdassa lueteltujen artiklojen määräyksiä.

2.   Jos jäsenvaltio on nimennyt lentoliikenteen harjoittajan, jonka tosiasiallisesta lakisääteisestä valvonnasta ja sen jatkuvuudesta vastaa jokin toinen jäsenvaltio, lentoliikenteen harjoittajan nimenneen jäsenvaltion ja Ukrainan välisen sopimuksen turvallisuusmääräysten nojalla Ukrainalle kuuluvia oikeuksia sovelletaan myös turvallisuusvaatimusten hyväksymiseen, noudattamiseen tai ylläpitämiseen kyseisen toisen jäsenvaltion toimesta sekä kyseisen lentoliikenteen harjoittajan liikenneluvan myöntämiseen.

5 artikla

Lentopolttoaineen verotus

1.   Tämän artiklan 2 kohdan määräyksillä täydennetään liitteessä II olevassa d kohdassa lueteltujen artiklojen vastaavia määräyksiä.

2.   Mikään liitteessä II olevassa d kohdassa lueteltujen sopimusten kohta ei mahdollisista päinvastaisista määräyksistä huolimatta saa estää jäsenvaltiota määräämästä syrjimättömin perustein veroja, tulleja tai muita maksuja niiden alueella toimitetulle polttoaineelle, jota käytetään Ukrainan nimetyn lentoliikenteen harjoittajan ilma-aluksessa, joka liikennöi kyseisen jäsenvaltion alueella sijaitsevan paikan ja toisen joko sen alueella tai toisen jäsenvaltion alueella sijaitsevan paikan välillä.

6 artikla

Kuljetustariffit

1.   Tämän artiklan 2 kohdan määräyksillä täydennetään liitteessä II olevassa e kohdassa lueteltujen artiklojen määräyksiä.

2.   Tariffeihin, joita Ukrainan nimeämät lentoliikenteen harjoittajat perivät kokonaan Euroopan yhteisön alueella tapahtuvasta kuljetuksesta sellaisen liitteessä I mainitun sopimuksen nojalla, johon sisältyy liitteessä II olevassa e kohdassa mainittu määräys, sovelletaan Euroopan yhteisön lainsäädäntöä.

7 artikla

Liitteet

Liitteet ovat erottamaton osa tätä sopimusta.

8 artikla

Tarkistaminen tai muuttaminen

Sopimuspuolet voivat milloin tahansa yhteisellä hyväksynnällä tarkistaa tai muuttaa tätä sopimusta.

9 artikla

Voimaantulo

1.   Tämä sopimus tulee voimaan päivänä, jona vastaanotetaan viimeisin sopimuspuolten kirjallisista ilmoituksista, jossa ilmoitetaan tämän sopimuksen voimaantulon edellyttämien sisäisten menettelyjen päätökseen saattamisesta.

2.   Tätä sopimusta sovelletaan kaikkiin liitteessä I olevassa b kohdassa lueteltuihin sopimuksiin niiden tullessa voimaan.

10 artikla

Voimassaolon päättyminen

1.   Jos jokin liitteessä I mainittu sopimus irtisanotaan, kaikkien tämän sopimuksen määräysten, jotka liittyvät kyseiseen liitteessä I mainittuun sopimukseen, voimassaolo päättyy samaan aikaan.

2.   Jos kaikki liitteessä I mainitut sopimukset irtisanotaan, tämän sopimuksen voimassaolo päättyy samaan aikaan.

11 artikla

Rekisteröinti

Tämä sopimus ja sen muutokset rekisteröidään Kansainvälisessä siviili-ilmailujärjestössä.

TÄMÄN VAKUUDEKSI alla mainitut asianmukaisesti valtuutetut edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

Hecho en Kiev, el uno de diciembre de dos mil cinco.

V Kyjevě dne prvního prosince dva tisíce pět.

Udfærdiget i Kiev den første december to tusind og fem.

Geschehen zu Kiew am ersten Dezember zweitausendundfünf.

Kahe tuhande viienda aasta detsembrikuu esimesel päeval Kiievis.

Κίεβο, μiα Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Kiev, on the first day of December, in the year two thousand and five.

Fait à Kiev, le premier décembre deux mille cinq.

Fatto a Kiev, addì primo dicembre duemilacinque.

Kijevā, divtūkstoš piektā gada pirmajā decembrī.

Priimta du tūstančiai penktų metų gruodžio pirmą dieną Kijeve.

Kelt Kievben, a kettőezerötödik év december első napján.

Magħmul f' Kiev, fl-ewwel jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Kiev, de eerste december tweeduizend vijf.

Sporządzono w Kijowie dnia pierwszego grudnia roku dwutysięcznego piątego.

Feito em Kiev, em um de Dezembro de dois mil e cinco.

V Kyjeve dňa prvého decembra dvetisícpät'.

V Kijevu, prevega decembra leta dva tisoč pet.

Tehty Kiovassa ensimmäisenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Kiev den första december tjugohundrafem.

Image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

Image

LIITE I

Luettelo tämän sopimuksen 1 artiklassa tarkoitetuista sopimuksista

a)

Ukrainan ja Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden väliset lentoliikennesopimukset, jotka ovat tulleet voimaan tai jotka on allekirjoitettu tämän sopimuksen allekirjoituspäivään mennessä; muut Ukrainan ja jäsenvaltioiden väliset järjestelyt, joita sovelletaan väliaikaisesti

Itävallan liittohallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Wienissä 15 päivänä kesäkuuta 1994, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Itävalta-sopimus’,

sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Wienissä 22 päivänä huhtikuuta 2005 hyväksytyllä pöytäkirjalla,

Belgian kuningaskunnan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, allekirjoitettu Kiovassa 20 päivänä toukokuuta 1996, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Belgia-sopimus’,

sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Brysselissä 6 päivänä helmikuuta 2004 tehdyllä yhteisymmärryspöytäkirjalla,

Tšekin tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Kiovassa 1 päivänä heinäkuuta 1997, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Tšekki-sopimus’,

Kyproksen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Kiovassa 21 päivänä helmikuuta 2000, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Kypros-sopimus’,

Tanskan kuningaskunnan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Kiovassa 27 päivänä maaliskuuta 2001, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Tanska-sopimus’,

Saksan liittotasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Kiovassa 10 päivänä kesäkuuta 1993, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Saksa-sopimus’,

Viron tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Tallinnassa 6 päivänä heinäkuuta 1993, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Viro-sopimus’,

Suomen tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Helsingissä 5 päivänä kesäkuuta 1995, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Suomi-sopimus’,

Ranskan tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Kiovassa 3 päivänä toukokuuta 1994, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Ranska-sopimus’,

Helleenien tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Kiovassa 15 päivänä joulukuuta 1997, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Kreikka-sopimus’,

Unkarin tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Kiovassa 19 päivänä toukokuuta 1995, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Unkari-sopimus’,

Italian tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Roomassa 2 päivänä toukokuuta 1995, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Italia-sopimus’,

Latvian tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Riiassa 23 päivänä toukokuuta 1995, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Latvia-sopimus’,

Liettuan tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Vilnassa 7 päivänä heinäkuuta 1993, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Liettua-sopimus’,

sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Vilnassa 26 päivänä toukokuuta 2003 allekirjoitetulla pöytäkirjalla,

Luxemburgin suurherttuakunnan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Luxemburgissa 14 päivänä kesäkuuta 1994, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Luxemburg-sopimus’,

Alankomaiden kuningaskunnan ja Ukrainan välinen lentoliikennesopimus, tehty Kiovassa 7 päivänä syyskuuta 1993, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Alankomaat-sopimus’,

Puolan tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Varsovassa 20 päivänä tammikuuta 1994, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Puola-sopimus’,

Slovakian tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Bratislavassa 23 päivänä toukokuuta 1994, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Slovakia-sopimus’,

Slovenian tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Ljubljanassa 30 päivänä maaliskuuta 1999, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Slovenia-sopimus’,

Espanjan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Madridissa 7 päivänä lokakuuta 1996, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Espanja-sopimus’,

Ruotsin kuningaskunnan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Kiovassa 27 päivänä maaliskuuta 2001, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Ruotsi-sopimus’,

Ison-Britannian ja Pohjois-Irlannin yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, allekirjoitettu Lontoossa 10 päivänä helmikuuta 1993, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Yhdistynyt kuningaskunta -sopimus’,

b)

Ukrainan ja Euroopan yhteisön jäsenvaltioiden väliset lentoliikennesopimukset, jotka on parafoitu tämän sopimuksen allekirjoituspäivään mennessä,

Irlannin tasavallan hallituksen ja Ukrainan hallituksen välinen lentoliikennesopimus, tehty Dublinissa 10 päivänä joulukuuta 1992, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Irlanti-sopimus’,

Maltan tasavallan hallituksen ja Ukrainan ministerikabinetin välinen lentoliikennesopimus, parafoitu Luqassa 17 päivänä kesäkuuta 1998, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Malta-sopimus’,

Portugalin tasavallan hallituksen ja Ukrainan ministerikabinetin välinen lentoliikennesopimus, parafoitu Lissabonissa 18 päivänä lokakuuta 2000, jäljempänä liitteessä II ’Ukraina–Portugali-sopimus’.

LIITE II

Luettelo liitteessä I lueteltujen sopimusten artikloista, joihin viitataan tämän sopimuksen 2–6 artiklassa

a)

Jäsenvaltion tekemä nimeäminen:

Ukraina–Itävalta-sopimuksen 3 artiklan 5 kohta

Ukraina–Tšekki-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta

Ukraina–Tanska-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta

Ukraina–Saksa-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta

Ukraina–Viro-sopimuksen 4 artiklan 4 kohta

Ukraina–Suomi-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta

Ukraina–Ranska-sopimuksen 4 artiklan 3 kohta

Ukraina–Kreikka-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta

Ukraina–Unkari-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta

Ukraina–Irlanti-sopimuksen 3 artiklan 3 kohta

Ukraina–Italia-sopimuksen 4 artiklan 4 kohta

Ukraina–Latvia-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta

Ukraina–Liettua-sopimuksen 4 artiklan 4 kohta

Ukraina–Malta-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta

Ukraina–Alankomaat-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta

Ukraina–Puola-sopimuksen 4 artiklan 4 kohta

Ukraina–Portugali-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta

Ukraina–Slovakia-sopimuksen 4 artiklan 4 kohta

Ukraina–Slovenia-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta

Ukraina–Espanja-sopimuksen III artiklan 4 kohta

Ukraina–Ruotsi-sopimuksen 3 artiklan 4 kohta

Ukraina–Yhdistynyt kuningaskunta -sopimuksen 4 artiklan 4 kohta

b)

Liikennöintilupien tai muiden lupien epääminen, peruuttaminen kokonaan tai tilapäisesti tai niiden rajoittaminen:

Ukraina–Itävalta-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta

Ukraina–Belgia-sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan d alakohta

Ukraina–Tšekki-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta

Ukraina–Kypros-sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohta

Ukraina–Tanska-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta

Ukraina–Viro-sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohta

Ukraina–Suomi-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta

Ukraina–Ranska-sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohta

Ukraina–Kreikka-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan b alakohta

Ukraina–Unkari-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta

Ukraina–Italia-sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohta

Ukraina–Liettua-sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohta

Ukraina–Luxemburg-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan c alakohta

Ukraina–Malta-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta

Ukraina–Alankomaat-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan c alakohta

Ukraina–Puola-sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohta

Ukraina–Portugali-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta

Ukraina–Slovakia-sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohta

Ukraina–Slovenia-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta

Ukraina–Espanja-sopimuksen IV artiklan 1 kohdan a alakohta

Ukraina–Ruotsi-sopimuksen 4 artiklan 1 kohdan a alakohta

Ukraina–Yhdistynyt kuningaskunta -sopimuksen 5 artiklan 1 kohdan a alakohta

c)

Turvallisuus:

Ukraina–Itävalta-sopimuksen 9 a artikla

Ukraina–Belgia-sopimuksen 7 artikla

Ukraina–Tšekki-sopimuksen 9 artikla

Ukraina–Tanska-sopimuksen 14 a artikla

Ukraina–Viro-sopimuksen 6 artikla

Ukraina–Ranska-sopimuksen 9 artikla

Ukraina–Kreikka-sopimuksen 8 artikla

Ukraina–Unkari-sopimuksen 5 artikla

Ukraina–Irlanti-sopimuksen 7 artikla

Ukraina–Italia-sopimuksen 10 artikla

Ukraina–Liettua-sopimuksen 16 a artikla

Ukraina–Luxemburg-sopimuksen 6 artikla

Ukraina–Malta-sopimuksen 8 artikla

Ukraina–Alankomaat-sopimuksen 13 artikla

Ukraina–Portugali-sopimuksen 15 artikla

Ukraina–Slovakia-sopimuksen 6 artikla

Ukraina–Slovenia-sopimuksen 6 artikla

Ukraina–Espanja-sopimuksen XI artikla

Ukraina–Ruotsi-sopimuksen 14 a artikla

d)

Lentopolttoaineen verotus:

Ukraina–Itävalta-sopimuksen 7 artikla

Ukraina–Belgia-sopimuksen 10 artikla

Ukraina–Tšekki-sopimuksen 10 artikla

Ukraina–Kypros-sopimuksen 7 artikla

Ukraina–Tanska-sopimuksen 6 artikla

Ukraina–Saksa-sopimuksen 6 artikla

Ukraina–Viro-sopimuksen 12 artikla

Ukraina–Suomi-sopimuksen 11 artikla

Ukraina–Ranska-sopimuksen 11 artikla

Ukraina–Kreikka-sopimuksen 11 artikla

Ukraina–Unkari-sopimuksen 11 artikla

Ukraina–Irlanti-sopimuksen 11 artikla

Ukraina–Italia-sopimuksen 6 artikla

Ukraina–Latvia-sopimuksen 6 artikla

Ukraina–Liettua-sopimuksen 12 artikla

Ukraina–Luxemburg-sopimuksen 8 artikla

Ukraina–Malta-sopimuksen 5 artikla

Ukraina–Alankomaat-sopimuksen 9 artikla

Ukraina–Puola-sopimuksen 12 artikla

Ukraina–Portugali-sopimuksen 6 artikla

Ukraina–Slovakia-sopimuksen 12 artikla

Ukraina–Slovenia-sopimuksen 8 artikla

Ukraina–Espanja-sopimuksen V artikla

Ukraina–Ruotsi-sopimuksen 6 artikla

Ukraina–Yhdistynyt kuningaskunta -sopimuksen 8 artikla

e)

Kuljetustariffit:

Ukraina–Itävalta-sopimuksen 11 artikla

Ukraina–Belgia-sopimuksen 12 artikla

Ukraina–Tšekki-sopimuksen 14 artikla

Ukraina–Kypros-sopimuksen 14 artikla

Ukraina–Tanska-sopimuksen 11 artikla

Ukraina–Saksa-sopimuksen 10 artikla

Ukraina–Viro-sopimuksen 11 artikla

Ukraina–Suomi-sopimuksen 10 artikla

Ukraina–Ranska-sopimuksen 17 artikla

Ukraina–Kreikka-sopimuksen 14 artikla

Ukraina–Unkari-sopimuksen 10 artikla

Ukraina–Irlanti-sopimuksen 6 artikla

Ukraina–Italia-sopimuksen 8 artikla

Ukraina–Latvia-sopimuksen 10 artikla

Ukraina–Liettua-sopimuksen 10 artikla

Ukraina–Luxemburg-sopimuksen 10 artikla

Ukraina–Malta-sopimuksen 11 artikla

Ukraina–Alankomaat-sopimuksen 5 artikla

Ukraina–Puola-sopimuksen 11 artikla

Ukraina–Portugali-sopimuksen 18 artikla

Ukraina–Slovakia-sopimuksen 11 artikla

Ukraina–Slovenia-sopimuksen 12 artikla

Ukraina–Espanja-sopimuksen VII artikla

Ukraina–Ruotsi-sopimuksen 11 artikla

Ukraina–Yhdistynyt kuningaskunta -sopimuksen 7 artikla

LIITE III

Luettelo tämän sopimuksen 2 artiklassa tarkoitetuista muista valtioista

a)

Islannin tasavalta (Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen nojalla)

b)

Liechtensteinin ruhtinaskunta (Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen nojalla)

c)

Norjan kuningaskunta (Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen nojalla)

d)

Sveitsin valaliitto (Euroopan yhteisön ja Sveitsin valaliiton välisen lentoliikennesopimuksen nojalla)

LIITE IV

Määritelmät

’Jäsenvaltiolla’ tarkoitetaan Euroopan yhteisön jäsenvaltiota.

’Yhteisön lentoliikenteen harjoittajan (lentoyhtiön) sijoittautumisella jäsenvaltion alueelle’ tarkoitetaan lentoliikenteen tosiasiallista harjoittamista pysyvin järjestelyin. Sijoittautumisen oikeudellisella muodolla eli sillä, onko kyseessä sivuliike vai tytäryhtiö, jolla on oikeushenkilöys, ei pitäisi olla tässä suhteessa ratkaisevaa merkitystä.

’Liikenneluvalla’ tarkoitetaan toimivaltaisen jäsenvaltion yritykselle antamaa asiakirjaa, jonka nojalla tämä voi kuljettaa matkustajia, postia ja/tai rahtia lentoteitse maksua tai muuta korvausta vastaan luvassa täsmennetyin edellytyksin.

’Ansiolentoluvalla’ tarkoitetaan toimivaltaisten viranomaisten yritykselle tai yritysryhmälle antamaa asiakirjaa, jolla vahvistetaan, että kyseisellä lentotoiminnan harjoittajalla on riittävä ammattitaito ja organisaatio voidakseen turvallisesti käyttää ilma-aluksia luvassa tarkoitetussa ilmailutoiminnassa.

Todisteet ”tehokkaasta lakisääteisestä valvonnasta” perustuvat seuraaviin edellytyksiin mutta eivät rajoitu niihin: lentoliikenteen harjoittajalla on toimivaltaisten viranomaisten antama voimassa oleva liikennelupa, ja lentoliikenteen harjoittaja täyttää toimivaltaisten viranomaisten kansainvälisen lentoliikenteen harjoittamiselle vahvistamat vaatimukset, joita voivat olla esimerkiksi vakavaraisuuden osoittaminen, lentoliikenteen harjoittajan kyky täyttää tarvittaessa esimerkiksi julkisen palvelun vaatimuksia ja palvelun tarjoamisvelvoitteita sekä lentoturvallisuuden ja ilmailun turvaamisen valvontaa koskevat ohjelmat, joita liikenneluvan antanut jäsenvaltio toteuttaa vähintään Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön vaatimusten mukaisesti.


Top