EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2006_200_R_0007_01

2006/511/EY: Neuvoston päätös, tehty 11 päivänä heinäkuuta 2006 , Euroopan talousyhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan hallituksen välisessä Guinea-Bissaun rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaoloajan jatkamista 16 päivästä kesäkuuta 2006 ja 15 päivään kesäkuuta 2007 ulottuvaksi ajaksi koskevan kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta
Kirjeenvaihtona tehty sopimus Euroopan talousyhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan hallituksen välisessä Guinea-Bissaun rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaoloajan jatkamisesta 16 päivästä kesäkuuta 2006 ja 15 päivään kesäkuuta 2007 ulottuvaksi ajaksi

OJ L 200, 22.7.2006, p. 7–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

22.7.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 200/7


NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty 11 päivänä heinäkuuta 2006,

Euroopan talousyhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan hallituksen välisessä Guinea-Bissaun rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaoloajan jatkamista 16 päivästä kesäkuuta 2006 ja 15 päivään kesäkuuta 2007 ulottuvaksi ajaksi koskevan kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen allekirjoittamisesta Euroopan yhteisön puolesta ja sen väliaikaisesta soveltamisesta

(2006/511/EY)

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 300 artiklan 2 kohdan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Euroopan talousyhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan hallituksen välisen Guinea-Bissaun rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyn sopimuksen (1) mukaisesti sopimuspuolet aloittavat ennen sopimuksen liitteenä olevan pöytäkirjan voimassaoloajan päättymistä neuvottelut määritelläkseen yhteisesti pöytäkirjan sisällön seuraavaksi kaudeksi ja liitteeseen tarvittaessa tehtävät muutokset tai lisäykset.

(2)

Osapuolet ovat päättäneet jatkaa kirjeenvaihtona tehtävällä sopimuksella nykyisen, neuvoston asetuksella (EY) N:o 249/2002 (2) hyväksytyn ja asetuksella (EY) N:o 829/2004 hyväksytyllä sopimuksella muutetun pöytäkirjan voimassaoloa yhdellä vuodella, kunnes pöytäkirjaan tehtäviä muutoksia koskevat neuvottelut saadaan päätökseen.

(3)

Tämän kirjeenvaihdon nojalla yhteisön kalastajilla on kalastusmahdollisuuksia Guinea-Bissaun suvereniteettiin tai lainkäyttövaltaan kuuluvilla vesillä 16 päivästä kesäkuuta 2006 ja 15 päivään kesäkuuta 2007 ulottuvana aikana.

(4)

Yhteisön kalastusalusten toiminnan keskeytymisen estämiseksi on välttämätöntä, että kyseisen pöytäkirjan voimassaolon jatkamista sovelletaan viipymättä. Kirjeenvaihtona tehty sopimus olisi näin ollen allekirjoitettava, ja sitä olisi sovellettava väliaikaisesti, kunnes sen tekemistä koskevat menettelyt on saatu päätökseen.

(5)

Päättymässä olevan pöytäkirjan kalastusmahdollisuuksien jakoperusteet olisi määriteltävä jäsenvaltioittain,

ON PÄÄTTÄNYT SEURAAVAA:

1 artikla

Hyväksytään yhteisön puolesta Euroopan talousyhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan välisessä Guinea-Bissaun rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaoloajan jatkamista 16 päivästä kesäkuuta 2006 ja 15 päivään kesäkuuta 2007 ulottuvaksi ajaksi koskevan kirjeenvaihtona tehdyn sopimuksen allekirjoittaminen, jollei sopimuksen tekemistä koskevasta neuvoston päätöksestä muuta johdu.

Sopimuksen teksti on tämän päätöksen liitteenä.

2 artikla

Sopimusta sovelletaan väliaikaisesti 16 päivästä kesäkuuta 2006.

3 artikla

1.   Pöytäkirjassa vahvistetut kalastusmahdollisuudet jaetaan jäsenvaltioiden kesken seuraavasti:

a)

katkaravun pyynti:

Italia

1 776 brt

Espanja

1 421 brt

Portugali

1 066 brt

Kreikka

137 brt

b)

kalojen ja pääjalkaisten pyynti:

Espanja

3 143 brt

Italia

786 brt

Kreikka

471 brt

c)

nuottaa käyttävät tonnikala-alukset:

Espanja

20 alusta

Ranska

19 alusta

Italia

1 alus

d)

vapapyydysalukset ja pintasiima-alukset:

Espanja

21 alusta

Ranska

5 alusta

Portugali

4 alusta

2.   Jos 1 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden lisenssihakemukset eivät kata pöytäkirjassa vahvistettuja kalastusmahdollisuuksia kokonaan, komissio voi ottaa huomioon jonkin toisen jäsenvaltion lisenssihakemukset.

4 artikla

Niiden jäsenvaltioiden, joiden alukset kalastavat tämän sopimuksen nojalla, on ilmoitettava komissiolle kaikkien Guinea-Bissaun kalastusalueella pyytämiensä kalakantojen saaliiden määrät yhteisön kalastusalusten kolmansien maiden vesillä ja avomerellä pyytämän saaliin valvonnasta annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2847/93 soveltamista koskevien yksityiskohtaisten sääntöjen vahvistamisesta 14 päivänä maaliskuuta 2001 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 500/2001 (3) säädettyjen yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti.

5 artikla

Neuvoston puheenjohtajalla on oikeus nimetä henkilöt, joilla on valtuudet allekirjoittaa kirjeenvaihtona tehty sopimus yhteisön puolesta sillä varauksella, että sopimus tehdään.

Tehty Brysselissä 11 päivänä heinäkuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

E. HEINÄLUOMA


(1)  EYVL L 226, 29.8.1980, s. 34.

(2)  Neuvoston asetus (EY) N:o 249/2002, annettu 21 päivänä tammikuuta 2002, Euroopan yhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan hallituksen välillä Guinea-Bissaun rannikon edustalla harjoitettavasta kalastuksesta tehdyssä sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen vastikkeen vahvistamisesta 16 päivänä kesäkuuta 2001 alkavaksi ja 15 päivänä kesäkuuta 2006 päättyväksi ajaksi tehdyn pöytäkirjan tekemisestä (EYVL L 40, 12.2.2002, s. 1), asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 829/2004 (EUVL L 127, 29.4.2004, s. 25).

(3)  EYVL L 73, 15.3.2001, s. 8.


Kirjeenvaihtona tehty

SOPIMUS

Euroopan talousyhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan hallituksen välisessä Guinea-Bissaun rannikon edustalla harjoitettavaa kalastusta koskevassa sopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn pöytäkirjan voimassaoloajan jatkamisesta 16 päivästä kesäkuuta 2006 ja 15 päivään kesäkuuta 2007 ulottuvaksi ajaksi

Arvoisa Herra

Minulla on kunnia vahvistaa, että olemme sopineet seuraavasta väliaikaisjärjestelystä Euroopan talousyhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan hallituksen välisessä kalastussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn nykyisin voimassa olevan (16 päivästä kesäkuuta 200115 päivään kesäkuuta 2006) pöytäkirjan, sellaisena kuin se on muutettuna 16 päivänä kesäkuuta 2004 alkaen, voimassaolon jatkumisen varmistamiseksi, kunnes pöytäkirjan muutoksia koskevat neuvottelut saadaan päätökseen:

1.

Järjestelyä, jota on sovellettu 16 päivästä kesäkuuta 2004, jatketaan 16 päivästä kesäkuuta 2006 ja 15 päivään kesäkuuta 2007 ulottuvaksi ajaksi.

Yhteisön taloudellinen korvaus väliaikaisjärjestelyn ajalta vastaa tällä hetkellä sovellettavan tarkistetun pöytäkirjan 3 artiklassa määrättyä määrää (7 260 000 euroa). Määrä osoitetaan kokonaisuudessaan rahalliseen korvaukseen, ja se maksetaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006.

2.

Tänä aikana kalastuslisenssejä myönnetään tällä hetkellä sovellettavan tarkistetun pöytäkirjan 1 artiklassa vahvistetuissa rajoissa sellaisia maksuja tai ennakkoja vastaan, jotka vastaavat pöytäkirjan liitteessä olevassa 1 kohdassa vahvistettuja maksuja ja ennakkoja.

Olisin kiitollinen jos voisitte vahvistaa saaneenne tämän kirjeen ja ilmaista suostumuksenne sen sisällöstä.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Euroopan unionin neuvoston puolesta

Arvoisa Herra

Vahvistan kunnioittavasti vastaanottaneeni tänä päivänä päivätyn seuraavan kirjeenne:

”Minulla on kunnia vahvistaa, että olemme sopineet seuraavasta väliaikaisjärjestelystä Euroopan talousyhteisön ja Guinea-Bissaun tasavallan hallituksen välisessä kalastussopimuksessa määrättyjen kalastusmahdollisuuksien ja taloudellisen korvauksen vahvistamisesta tehdyn nykyisin voimassa olevan (16 päivästä kesäkuuta 200115 päivään kesäkuuta 2006) pöytäkirjan, sellaisena kuin se on muutettuna 16 päivänä kesäkuuta 2004 alkaen, voimassaolon jatkumisen varmistamiseksi, kunnes pöytäkirjan muutoksia koskevat neuvottelut saadaan päätökseen:

1.

Järjestelyä, jota on sovellettu 16 päivästä kesäkuuta 2004, jatketaan 16 päivästä kesäkuuta 2006 ja 15 päivään kesäkuuta 2007 ulottuvaksi ajaksi.

Yhteisön taloudellinen korvaus väliaikaisjärjestelyn ajalta vastaa tällä hetkellä sovellettavan tarkistetun pöytäkirjan 3 artiklassa määrättyä määrää (7 260 000 euroa). Määrä osoitetaan kokonaisuudessaan rahalliseen korvaukseen, ja se maksetaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2006.

2.

Tänä aikana kalastuslisenssejä myönnetään tällä hetkellä sovellettavan tarkistetun pöytäkirjan 1 artiklassa vahvistetuissa rajoissa sellaisia maksuja tai ennakkoja vastaan, jotka vastaavat pöytäkirjan liitteessä olevassa 1 kohdassa vahvistettuja maksuja ja ennakkoja.”

Minulla on kunnia ilmoittaa Teille, että Guinea-Bissaun tasavallan hallitus hyväksyy kirjeenne sisällön ja että kirjeenne ja tämä kirje muodostavat sopimuksen ehdotuksenne mukaisesti.

Vastaanottakaa, Arvoisa Herra, korkeimman kunnioitukseni vakuutus.

Guinea-Bissaun tasavallan hallituksen puolesta


Top