EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0861

Neuvoston asetus (EY) N:o 861/2006, annettu 22 päivänä toukokuuta 2006 , yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa ja kansainvälisen merioikeuden alaa koskevista yhteisön rahoitustoimenpiteistä

OJ L 160, 14.6.2006, p. 1–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 294M , 25.10.2006, p. 201–211 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 04 Volume 009 P. 186 - 196
Special edition in Romanian: Chapter 04 Volume 009 P. 186 - 196
Special edition in Croatian: Chapter 04 Volume 001 P. 22 - 32

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2013; Kumoaja 32014R0508 . Latest consolidated version: 23/07/2011

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/861/oj

14.6.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 160/1


NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 861/2006,

annettu 22 päivänä toukokuuta 2006,

yhteisen kalastuspolitiikan täytäntöönpanoa ja kansainvälisen merioikeuden alaa koskevista yhteisön rahoitustoimenpiteistä

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 37 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Elollisten vesiluonnonvarojen säilyttämisestä ja kestävästä hyödyntämisestä yhteisessä kalastuspolitiikassa 20 päivänä joulukuuta 2002 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2371/2002 (2) säädetään, että yhteisellä kalastuspolitiikalla, jäljempänä ’YKP’, varmistetaan sellainen elollisten vesiluonnonvarojen hyödyntäminen, joka luo talouden, ympäristön ja sosiaalisten tekijöiden osalta kestävät olosuhteet.

(2)

YKP:n täytäntöönpanon eräänä keskeisenä tavoitteena on asetuksen (EY) N:o 2371/2002 ja sen täytäntöönpanoasetusten mukaan lisätä kalastusalan rahoitustuen tehokkuutta. Jotta rahoitustuen johdonmukaisuus ja merkityksellisyys voitaisiin turvata, sen on oltava luonteeltaan täydentävämpää ja menettelyiden on oltava yksinkertaisempia, yhdenmukaisempia ja paremmin koordinoituja niin yhteisön sisällä kuin yhteisön suhteissa kolmansiin maihin ja kansainvälisiin järjestöihin.

(3)

On tarpeen ottaa huomioon vuoden 2002 YKP:n uudistuksen yhteydessä vahvistetut aiemmat tavoitteet, joita on täydennetty alakohtaisin lainsäädännöllisin ja poliittisin keinoin.

(4)

Lisäksi on tarpeen mukauttaa yhteisön lainsäädäntöä vastaamaan noita tavoitteita ja kauden 2007–2013 rahoituskehyksen suuntaviivoja samalla kun varmistetaan, että se on Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (3) ja neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä 23 päivänä joulukuuta 2002 annetun komission asetuksen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 (4) sekä yksinkertaistamista ja parempaa sääntelyä koskevien vaatimusten mukainen.

(5)

Yhteisön menojen muotoja voivat olla muun muassa rahoituspäätös, yhteisön avustusta koskeva sopimus, julkista hankintaa koskeva sopimus, yhteisymmärryspöytäkirja ja hallinnolliset järjestelyt asetuksessa (EY, Euratom) N:o 1605/2002 vahvistettujen menettelyjen mukaisesti.

(6)

Lisäksi olisi otettava huomioon kalastus- ja maatalousneuvoston 19 päivänä heinäkuuta 2004 antamat päätelmät kalastuskumppanuussopimuksista.

(7)

On tarpeen määritellä selkeästi yhteisön rahoituksen tavoitteet, toiminnan alat ja toivotut tulokset.

(8)

On tarpeen säätää menojen tukikelpoisuutta koskevat säännöt, yhteisön rahoitusosuuden taso ja ehdot, joilla rahoitusta myönnetään.

(9)

On yleisen edun mukaista, että jäsenvaltiot ovat valmistautuneet siten, että ne pystyvät korkeatasoiseen valvontaan. Yhteisön olisi tuettava jäsenvaltioiden valvonnan alalla toteuttamia investointeja, jotta voitaisiin varmistua siitä, että jäsenvaltiot täyttävät YKP:n sääntöjen mukaiset velvollisuutensa.

(10)

On tarpeen varmistaa, että komission YKP:n täytäntöönpanon seurantaan tarvitsemat taloudelliset resurssit ovat käytettävissä.

(11)

Yhteisön olisi myös maksettava osuutensa yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvioon viraston vuotuisen työsuunnitelman täytäntöön panemiseksi muun muassa sen varusteiden ja toimintakustannusten sekä sen tehtävien suorittamiseksi tarpeellisten menojen kattamiseksi.

(12)

Kalastuksen hallinnointi on riippuvainen kalakantojen biologista tilaa ja kalastuslaivastojen toimintaa koskevien tietojen saatavuudesta. Jäsenvaltioiden suorittamaa, YKP:n toteuttamiseksi tarvittavaa tietojen keruuta sekä komission toteuttamia muita tutkimuksia ja pilottihankkeita olisi tuettava yhteisön varoista.

(13)

Varoja pitäisi olla käytettävissä tieteellisten lausuntojen saamiseksi säännöllisesti kansainvälisiltä tieteellisiltä järjestöiltä, jotka vastaavat kalastusta koskevien tutkimusten koordinoinnista niillä vesialueilla, joilla yhteisön alukset harjoittavat kalastustoimintaa.

(14)

YKP:n uudistus on johtanut tieteellisten lausuntojen kasvaneeseen kysyntään erityisesti ekosysteemiä koskevan lähestymistavan omaksumisen ja monilajikalastusten hallinnoinnin osalta. Pitäisi olla käytettävissä taloudellisia korvauksia, jotta tunnustetut asiantuntijat tai laitokset, joille nämä tekevät työtä, voivat vastata tähän kasvaneeseen kysyntään.

(15)

Vuoropuhelun ja tiedonvälityksen parantamiseksi kalastusalan ja muiden eturyhmien kanssa on tärkeää varmistaa, että kalastusala ja muut sidosryhmät saavat hyvin varhaisessa vaiheessa tietoa suunnitelluista aloitteista ja että YKP:n tavoitteet ja siihen liittyvät toimenpiteet esitetään ja selitetään selkeästi.

(16)

Komission päätöksellä 1999/478/EY (5) uudistetun neuvoa-antavan kalatalous- ja vesiviljelykomitean (ACFA:n) tehtävät huomioon ottaen ACFA:ssa edustettuina oleville Euroopan ammatillisille järjestöille olisi annettava taloudellista tukea ACFA:n kokousten valmistelemista varten, jotta voitaisiin parantaa kansallisten järjestöjen toiminnan koordinointia Euroopan tasolla ja varmistaa kalastusalan suurempi yhtenäisyys yhteisön kannalta tärkeissä kysymyksissä.

(17)

YKP:n hallinnon parantamiseksi ja neuvoston päätöksellä 2004/585/EY (6) perustettujen alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien tosiasiallisen perustamisen varmistamiseksi on tärkeätä, että toimikuntia tuetaan taloudellisesti niiden aloitusvaiheessa sekä osallistutaan niiden käännös- ja tulkkauskustannuksiin.

(18)

Alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien työn koordinoimiseksi ACFA:n tekemän työn kanssa on tarpeen helpottaa ACFA:n edustajan osallistumista alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien kokouksiin.

(19)

YKP:n tavoitteiden saavuttamiseksi yhteisön olisi osallistuttava aktiivisesti kansainvälisten järjestöjen työskentelyyn sekä tehtävä kalastussopimuksia ja kumppanuussopimuksia kalastusalalla.

(20)

Yhteisön on tärkeää rahoittaa toimenpiteitä, joilla pyritään varmistamaan kalavarojen pitkän aikavälin säilyttäminen ja kestävä hyödyntäminen aavalla merellä ja kolmansien maiden vesialueilla.

(21)

Tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien toimenpiteiden täytäntöön panemiseksi ja arvioimiseksi tarpeellisiin valmistelu-, seuranta-, tarkastus- ja arviointitoimiin sekä asetuksen tavoitteiden saavuttamiseen liittyvien menojen olisi kuuluttava teknistä apua koskeviin rahoitustoimenpiteisiin.

(22)

On tarpeen vahvistaa yhteisön ja kansallisten ohjelmien sisältöä YKP:n asianomaisten alojen eri toimenpiteiden osalta koskevat menettelyt.

(23)

On aiheellista vahvistaa jäsenvaltioiden menoja koskevat yhteisön rahoitusosuuden määrät.

(24)

Olisi vahvistettava rahoituskehys kaudeksi 2007–2013 komission neuvostolle ja Euroopan parlamentille antaman tiedonannon ”Yhteisen tulevaisuuden rakentaminen – Politiikan haasteet ja rahoitusmahdollisuudet laajentuneessa unionissa 2007–2013” mukaisesti.

(25)

Tämän asetuksen nojalla rahoitettaviin toimiin liittyen on tarpeen varmistaa yhteisön taloudellisten etujen suojaaminen soveltamalla kyseisten etujen suojaamista koskevaa lainsäädäntöä moitteettomalla tavalla sekä varmistaa, että jäsenvaltiot ja komissio tekevät aiheelliset tarkastukset.

(26)

Yhteisön rahoituksen tehokkuuden varmistamiseksi tämän asetuksen nojalla rahoitettuja toimia olisi arvioitava säännöllisesti.

(27)

Tämän asetuksen täytäntöön panemiseksi tarvittavista toimenpiteistä olisi päätettävä menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (7) mukaisesti.

(28)

Vuoropuhelun vahvistamisesta kalastusalan sekä yhteisen kalastuspolitiikan vaikutuspiiriin kuuluvien tahojen kanssa 27 päivänä maaliskuuta 2000 annettu neuvoston asetus (EY) N:o 657/2000 (8), yhteisön osallistumisesta tietojen keruusta jäsenvaltioille aiheutuvien menojen sekä yhteistä kalastuspolitiikkaa tukevien tutkimusten ja koehankkeiden rahoitukseen 29 päivänä kesäkuuta 2000 tehty neuvoston päätös 2000/439/EY (9) ja yhteisön rahoitusosuudesta jäsenvaltioiden kalastuksenvalvontaohjelmille 29 päivänä huhtikuuta 2004 tehty neuvoston päätös 2004/465/EY (10) olisi kumottava 1 päivästä tammikuuta 2007,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

I   LUKU

KOHDE JA SOVELTAMISALA

1 artikla

Kohde

Tässä asetuksessa vahvistetaan puitteet yhteisen kalastuspolitiikan, jäljempänä ’YKP’, täytäntöönpanoa ja kansainvälistä merioikeutta koskeville yhteisön rahoitustoimenpiteille, jäljempänä ’yhteisön rahoitustoimenpiteet’.

2 artikla

Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan yhteisön rahoitustoimenpiteisiin seuraavilla aloilla:

a)

YKP:n sääntöjen valvonta ja täytäntöönpano;

b)

säilyttämistoimenpiteet, YKP:n soveltamisalaan kuuluvien kalavarojen kestävää hallinnointia koskevien tietojen keruu ja tieteellisten lausuntojen parantaminen;

c)

YKP:n hallinto;

d)

kansainväliset suhteet YKP:n ja kansainvälisen merioikeuden alalla.

II   LUKU

TAVOITTEET

3 artikla

Yleistavoitteet

Jäljempänä III luvussa tarkoitetuilla yhteisön rahoitustoimenpiteillä pyritään erityisesti seuraaviin yleistavoitteisiin:

a)

YKP:n sääntöjen valvontaa ja täytäntöönpanoa koskevien hallinnollisten resurssien ja muiden keinojen parantaminen;

b)

YKP:n kannalta tarpeellisten tietojen keruun parantaminen;

c)

tieteellisten lausuntojen laadun parantaminen YKP:n tarpeiden mukaisesti;

d)

yhteisön kalastuslaivaston hallinnointia tukevan teknisen avun parantaminen YKP:n tarpeiden mukaisesti;

e)

kalastusalan ja muiden eturyhmien YKP:aan osallistumisen lisääminen sekä niiden ja komission välisen vuoropuhelun ja tiedonvälityksen edistäminen;

f)

YKP:n tarpeiden mukaisten, kalastuskumppanuussopimuksiin ja muihin kahden- ja monenvälisiin sopimuksiin liittyvien toimenpiteiden täytäntöönpano ja erityisesti kalavarojen kestävyyden varmistaminen kolmansien maiden vesialueilla ja aavalla merellä;

g)

kansainväliseen merioikeuteen liittyvien toimenpiteiden täytäntöönpano.

4 artikla

Valvontaa ja täytäntöönpanoa koskevat erityistavoitteet

Jäljempänä 8 artiklassa tarkoitetuilla yhteisön rahoitustoimenpiteillä pyritään parantamaan kalastustoimien valvontaa YKP:n tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi niin yhteisön vesialueilla kuin niiden ulkopuolellakin rahoittamalla seuraavia toimia:

a)

jäsenvaltioiden toteuttamat toimet niiden kalastuksenvalvontakapasiteetin lisäämiseksi tai kalastuksenvalvonnassa todettujen puutteiden korjaamiseksi;

b)

komission yksiköiden suorittama arviointi ja valvonta, joka koskee sitä, miten jäsenvaltiot soveltavat YKP:n sääntöjä;

c)

valvontatoimenpiteiden koordinointi, erityisesti yhteisön kalastuksenvalvontaviraston puitteissa toteutettavien kansallisten tarkastus- ja valvontayksikköjen yhteiskäyttösuunnitelmien kautta.

5 artikla

Tietojenkeruuta ja tieteellisiä lausuntoja koskevat erityistavoitteet

Jäljempänä 9, 10 ja 11 artiklassa tarkoitetuilla yhteisön rahoitustoimenpiteillä pyritään parantamaan sellaisten tietojen sekä tieteellisten lausuntojen keruuta ja hallinnointia, joita tarvitaan kalavarojen tilanteen, kalastuksen määrän ja kalastuksen kalavaroihin ja meren ekosysteemiin kohdistuvien vaikutusten sekä kalatalousalan suorituskyvyn arviointiin yhteisön vesialueilla ja niiden ulkopuolella, tarjoamalla rahoitustukea jäsenvaltioille, jotta nämä voisivat koota yhdistettyjä ja tutkimukseen perustuvia monivuotisia tietokokonaisuuksia, jotka sisältävät biologisia, teknisiä, taloudellisia ja ympäristöä koskevia tietoja.

6 artikla

Hallintoa koskevat erityistavoitteet

Jäljempänä 12 artiklassa tarkoitetuilla yhteisön rahoitustoimenpiteillä pyritään edistämään sidosryhmien osallistumista kaikkiin YKP:n vaiheisiin suunnittelusta täytäntöönpanoon sekä sidosryhmien valistamista YKP:n tavoitteista ja YKP:aan liittyvistä toimenpiteistä, tarvittaessa sosioekonomiset vaikutukset mukaan luettuina.

7 artikla

Kansainvälisiä suhteita koskevat erityistavoitteet

1.   Kalastussopimusten ja kalastuskumppanuussopimusten neuvottelemisen ja tekemisen osalta 13 artiklassa tarkoitetuilla yhteisön rahoitustoimenpiteillä pyritään seuraaviin tavoitteisiin:

a)

työllisyyden turvaaminen kalastuksesta riippuvaisilla yhteisön alueilla;

b)

yhteisön kalastusalan säilymisen ja kilpailukyvyn turvaaminen;

c)

kolmansien maiden kalavarojen hoito- ja valvontakapasiteetin kehittäminen kumppanuusteitse kestävän kalastuksen mahdollistamiseksi ja kalastusalan taloudellisen kehityksen edistämiseksi niissä parantamalla kyseessä olevien kalastusten tieteellistä ja teknistä arviointia, kalastustoiminnan seurantaa ja valvontaa sekä alan terveyttä koskevia edellytyksiä ja liiketoimintaympäristöä;

d)

kalastustuotteiden tarjonnan turvaaminen yhteisön markkinoilla.

2.   Yhteisön alueellisten ja kansainvälisten järjestöjen toimintaan osallistumisen osalta 13 artiklassa tarkoitetuilla yhteisön rahoitustoimenpiteillä pyritään kalavarojen säilyttämiseen ja kestävään hyödyntämiseen kansainvälisellä tasolla ottamalla käyttöön näitä kalavaroja koskevia aiheellisia hoitotoimenpiteitä.

III   LUKU

YHTEISÖN RAHOITUSTOIMENPITEET

8 artikla

Valvontaa ja täytäntöönpanoa koskevat toimenpiteet

Seuraavat YKP:n sääntöjen valvontaa ja täytäntöönpanoa koskevat menot ovat kelpoisia yhteisön rahoitustukeen:

a)

seuraavat YKP:aan sovellettavien seuranta- ja valvontajärjestelmien täytäntöönpanosta jäsenvaltioille aiheutuvat menot:

i)

hallintoelinten tai yksityissektorin toteuttamiin valvontatoimiin liittyvät investoinnit, muun muassa uuden valvontateknologian käyttöön ottaminen ja uusien valvontaresurssien hankkiminen ja ajanmukaistaminen;

ii)

kalastusalan seuranta-, valvonta- ja tarkkailutehtävistä vastaavien virkamiesten koulutus- ja vaihto-ohjelmat;

iii)

tarkastusjärjestelmiä ja tarkkailijoita koskevien pilottihankkeiden toteuttaminen;

iv)

kustannus-hyötyanalyysi ja seuranta-, valvonta- ja tarkkailutoimien suorittamisesta toimivaltaisille viranomaisille aiheutuneiden menojen ja tehtyjen tarkastusten arviointi;

v)

aloitteet, seminaarit ja tiedotusvälineiden käyttö mukaan luettuina, joilla pyritään lisäämään kalastajien ja muiden toimijoiden, kuten tarkastajien, virallisten syyttäjien ja tuomareiden sekä suuren yleisön tietoisuutta vastuuttoman ja laittoman kalastuksen torjumisen ja YKP:n sääntöjen noudattamisen tärkeydestä;

b)

yhteisen tutkimuskeskuksen tai yhteisön jonkin muun neuvoa-antavan elimen kanssa tehtäviin hallinnollisiin järjestelyihin liittyvät menot, jotka aiheutuvat uuden teknologian käyttöön ottamisesta;

c)

kaikki toimintamenot, jotka liittyvät komission tarkastajien suorittamiin, jäsenvaltioiden suorittamaa YKP:n täytäntöönpanoa koskeviin tarkastuksiin, ja erityisesti tarkastusmatkoja, tarkastajien turvalaitteita ja koulutusta, kokouksia sekä komission toteuttamaa tarkastusvälineiden vuokraamista tai ostamista koskevat menot;

d)

maksuosuus yhteisön kalastuksenvalvontaviraston talousarvioon viraston vuotuiseen työsuunnitelmaan liittyvien henkilöstö- ja hallintomenojen sekä toimintamenojen kattamiseksi, viestintäkustannukset ja avaruusteknologiaan liittyvät menot mukaan luettuina.

9 artikla

Perustietojen keruuta koskevat toimenpiteet

1.   Perustietojen keruun osalta yhteisön rahoitustoimenpiteitä sovelletaan menoihin, joita jäsenvaltioille aiheutuu kalastusta koskevien perustietojen keruusta ja hallinnoimisesta seuraavia tarkoituksia varten:

i)

eri kalastuslaivastojen toiminnan ja pyyntitehon muutosten arvioiminen;

ii)

tiivistelmien laatiminen tiedoista, jotka on kerätty yhteisön YKP:aa koskevan muun lainsäädännön nojalla, sekä lisätietojen kerääminen tavoitteena:

luoda tietojenkeruuohjelmia, jotka perustuvat tarvittaessa otantaan ja jotka täydentävät näitä yhteisön muusta lainsäädännöstä johtuvia velvoitteita tai joiden tarkoituksena on kerätä tietoja muilta kuin näiden velvoitteiden kattamilta aloilta;

täsmentää yhdistettyjen tietojen saamiseksi käytettävät menettelyt;

varmistaa, että yhdistettyjen tietojen saamiseksi käytetyt tiedot ovat tarvittaessa käytettävissä mahdollisia uudelleenlaskuja varten;

iii)

kokonaissaaliiden arvioiminen kalakannoittain ja alusryhmittäin, soveltuvissa tapauksissa pois heitetyt määrät mukaan luettuina, ja tarpeen mukaan saaliiden jaotteleminen maantieteellisten alueiden ja ajanjaksojen mukaan;

iv)

kalakantojen määrän ja jakautumisen arvioiminen. Arviot voivat perustua tietoihin kaupallisesta kalastuksesta ja merellä tehdyissä tieteellisissä tutkimuksissa kerättyihin tietoihin;

v)

kalastustoiminnan ympäristövaikutusten arvioiminen;

vi)

kalastusalan taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen arvioiminen;

vii)

kaikkia yhteisön satamissa ja sen ulkopuolisissa satamissa purettuja saaliita kuvaavien saaliiden eri purkamisiin liittyvien hintojen sekä tuonnin seurannan mahdollistaminen;

viii)

jalostus- ja vesiviljelyalan taloudellisen ja sosiaalisen tilanteen arvioiminen sellaisten tutkimusten ja otosten perusteella, jotka ovat riittävän suuria takaamaan arvioinnin luotettavuuden.

2.   Edellä 1 kohdan viii alakohdassa määritellyt perustiedot ovat seuraavat:

a)

kalastuslaivastojen osalta:

i)

myyntitulot ja muut tulot;

ii)

tuotantokustannukset;

iii)

tiedot, joiden perusteella voidaan laskea ja luokitella työpaikat merellä;

b)

kalastustuotteiden jalostusteollisuuden osalta:

i)

määränä ja arvona ilmoitettu tuotanto 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menetelmän mukaisesti määriteltävien tuoteryhmien osalta;

ii)

yritysten ja työpaikkojen lukumäärä;

iii)

tuotantokustannusten ja niiden rakenteen muutokset.

10 artikla

Lisätietojen keruuta koskevat toimenpiteet

1.   Komissio voi toteuttaa lisätietojen keruuta koskevia tutkimuksia ja pilottihankkeita. Yhteisön rahoitustukea voidaan myöntää seuraavilla toiminnan aloilla:

a)

metodologiset tutkimukset ja hankkeet, joilla pyritään optimoimaan ja standardoimaan 9 artiklassa määriteltyjen tietojen keruumenetelmät;

b)

tietojen keruuta koskevat esiselvityshankkeet ja erityisesti sellaiset, jotka liittyvät vesiviljelyyn, kalastuksen ja vesiviljelyn sekä ympäristön välisiin suhteisiin sekä kalastus- ja vesiviljelyalan valmiuksiin luoda työpaikkoja;

c)

taloudelliset ja bioekonomiset analyysit ja simulaatiot, jotka liittyvät YKP:n nojalla suunniteltuihin päätöksiin, mukaan lukien elvytys- ja hoitosuunnitelmat, ja YKP:n vaikutusten arviointi;

d)

kalastuksen valikoivuus, pyydysten rakenteeseen ja kalastustekniikkaan liittyvä valikoivuus sekä pyyntikapasiteetin, pyyntiponnistuksen ja kalastuskuolevuuden välisten suhteiden tutkiminen kunkin kalastuksen osalta;

e)

YKP:n täytäntöönpanon parantaminen erityisesti kustannustehokkuuden kannalta;

f)

kalastustoiminnan, vesiviljelyn ja vesiekosysteemien välisten suhteiden arviointi ja hallinnointi.

2.   Edellä 1 kohdan mukaan toteutettavien tutkimus- ja pilottihankkeiden kokonaisrahoitus voi olla enintään 15 prosenttia 9 artiklan ja tämän artiklan mukaisesti rahoitettavien toimien osalta hyväksyttävistä vuosittaisista määrärahoista.

11 artikla

Tieteellisiä lausuntoja koskevat toimenpiteet

Seuraavat tieteellisiä lausuntoja koskevat menot ovat kelpoisia yhteisön rahoitustukeen:

a)

tieteellisten lausuntojen toimittamiseksi kansallisten tutkimuslaitosten kanssa tehdyistä kumppanuussopimuksista aiheutuvat menot;

b)

yhteisen tutkimuskeskuksen tai yhteisön jonkin muun neuvoa-antavan elimen kanssa tehtäviin hallinnollisiin järjestelyihin liittyvät menot, jotka aiheutuvat tieteellis-teknis-taloudellisen kalastuskomitean (STECF) sihteeristön toiminnasta sekä kalavarojen tilanteen arviointia koskevien tietojen esikäsittelystä ja valmistelusta;

c)

STECF:n jäsenille ja/tai STECF:n kutsumille asiantuntijoille maksettavat korvaukset näiden osallistumisesta työryhmiin ja kokouksiin sekä niissä tehdystä työstä;

d)

riippumattomille asiantuntijoille maksettavat korvaukset komissiolle toimitetuista tieteellisistä lausunnoista tai hallintovirkamiehille taikka sidosryhmille annetusta tieteellisten lausuntojen tulkintaa koskevasta koulutuksesta;

e)

maksuosuudet kalakantojen arvioinnista huolehtiville kansainvälisille elimille.

12 artikla

Hallintoa koskevat toimenpiteet

Seuraavat hallintoa koskevat menot ovat kelpoisia yhteisön rahoitustukeen:

a)

eurooppalaisten ammattialajärjestöjen jäsenten matka- ja majoittumiskulut silloin kun he joutuvat matkustamaan neuvoa-antavan kalatalous- ja vesiviljelykomitean (ACFA) kokousten valmistelemiseksi;

b)

ACFA:n edustajina alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien kokouksissa toimivien ACFA:n nimeämien edustajien osallistumiskustannukset;

c)

alueellisten neuvoa-antavien toimikuntien aloitusvaiheen (viisi vuotta) toimintakustannukset sekä käännös- ja tulkkauskustannukset päätöksen 2004/585/EY mukaisesti;

d)

kustannukset, jotka aiheutuvat YKP:n tavoitteiden, toimenpiteiden ja erityisesti komission ehdotusten selittämisestä sekä asiaa koskevan tiedon levittämisestä kalatalousalan ja muiden asianomaisten ryhmien keskuuteen, seuraavat komission aloitteesta toteutettavat toimet mukaan luettuina:

i)

asianomaisten ryhmien erityistarpeisiin suunnitellun dokumenttiaineiston tuottaminen ja levittäminen (kirjallisessa, audiovisuaalisessa ja sähköisessä muodossa);

ii)

erityisesti komission ehdotuksiin liittyvien tietojen ja selitysten laajan saatavuuden parantaminen kalastuksen pääosaston Internet-sivuston kehittämisen, säännöllisesti toimitettavan julkaisun sekä mielipidevaikuttajille suunnattujen tiedotus- ja koulutusseminaarien kautta.

13 artikla

Kansainvälisiä suhteita koskevat toimenpiteet

1.   Seuraavat kansainvälisiä suhteita koskevat menot ovat kelpoisia yhteisön rahoitustukeen:

a)

menot, jotka aiheutuvat kalastussopimuksista ja kalastuskumppanuussopimuksista, jotka yhteisö on neuvotellut tai aikoo uusia taikka neuvotella kolmansien maiden kanssa;

b)

menot, jotka aiheutuvat yhteisön pakollisista maksuosuuksista kansainvälisten järjestöjen talousarvioon;

c)

menot, jotka aiheutuvat yhteisön jäsenyydestä Yhdistyneiden kansakuntien järjestöissä ja niille myönnetystä vapaaehtoisesta rahoituksesta, sekä menot, jotka liittyvät yhteisön jäsenyyteen kansainvälisen merioikeuden alalla toimivissa kansainvälisissä järjestöissä ja niille myönnettyyn vapaaehtoiseen rahoitukseen;

d)

vapaaehtoiset rahoitusosuudet yhteisön kannalta kiinnostavien uusien kansainvälisten järjestöjen perustamista tai uusien sopimusten tekemistä koskevaan valmistelutyöhön;

e)

vapaaehtoiset rahoitusosuudet kansainvälisten järjestöjen toteuttamiin yhteisön kannalta erityisen kiinnostaviin tieteellisiin tutkimuksiin tai ohjelmiin;

f)

rahoitusosuudet toimintaan (sopimuspuolten työkokoukset sekä epäviralliset ja ylimääräiset kokoukset), joka tukee yhteisön etuja kansainvälisissä järjestöissä ja vahvistaa yhteistyötä sen kumppaneiden kanssa näissä järjestöissä. Tähän liittyvät kolmansien maiden edustajien kansainvälisillä foorumeilla ja kansainvälisissä järjestöissä järjestettäviin neuvotteluihin ja kokouksiin osallistumisesta aiheutuvat kustannukset silloin, kun näiden läsnäolo on yhteisön edun vuoksi tarpeen.

2.   Edellä 1 kohdan a ja b alakohdan nojalla rahoitettavat toimenpiteet pannaan täytäntöön erityisesti Euroopan yhteisön ja kolmansien maiden välisten kalastussopimusten ja/tai pöytäkirjojen tekemiseen liittyvien säädösten ja päätösten sekä Euroopan yhteisön kansainvälisiä kalastusjärjestöjä koskevien sopimusten allekirjoittamiseen liittyvien säädösten ja päätösten perusteella.

14 artikla

Tekninen apu

Yhteisön rahoitustoimenpiteet voivat koskea menoja, jotka liittyvät tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvien toimenpiteiden täytäntöön panemiseksi ja arvioimiseksi tarpeellisiin valmistelu-, seuranta-, tarkastus- ja arviointitoimiin sekä asetuksen tavoitteiden saavuttamiseen, kuten tutkimuksiin, kokouksiin, asiantuntijoihin, tiedottamiseen, tietoisuuden lisäämiseen, koulutus- ja julkaisutoimintaan, samoin kuin tietotekniikkaan ja tietojenvaihtoon tarvittaviin tietoverkkoihin liittyvät menot sekä väliaikaisesta henkilöstöstä ja muusta hallinnollisesta tai teknisestä avusta komissiolle mahdollisesti aiheutuvat menot.

IV   LUKU

YHTEISRAHOITUKSEN MÄÄRÄT

15 artikla

Seuranta- ja valvontajärjestelmiä koskevat yhteisrahoituksen määrät

Edellä 8 artiklan a alakohdassa tarkoitettujen yhteisön rahoitustoimenpiteiden osalta yhteisrahoituksen määrä voi olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista menoista. Mainitun 8 artiklan a alakohdan i (alusten ja ilma-alusten hankkimista lukuun ottamatta), iii ja v alakohdassa tarkoitettujen toimien osalta komissio voi kuitenkin päättää määrän, joka on yli 50 prosenttia tukikelpoisista menoista.

16 artikla

Perustietojen keruuta koskevat yhteisrahoituksen määrät

Edellä 9 artiklassa tarkoitettujen yhteisön rahoitustoimenpiteiden osalta yhteisrahoituksen määrä voi olla enintään 50 prosenttia 23 artiklan 1 kohdassa säädetyn ohjelman toteuttamisesta aiheutuneiden tukikelpoisten julkisten menojen kustannuksista.

17 artikla

Lisätietojen keruuta koskevat yhteisrahoituksen määrät

Edellä 10 artiklassa tarkoitettujen yhteisön rahoitustoimenpiteiden osalta yhteisrahoituksen määrä voi olla enintään 50 prosenttia tukikelpoisista kustannuksista, jos on kyse tarjouspyynnön perusteella toteutetuista toimenpiteistä. Korkeakouluilla ja julkisilla tutkimuslaitoksilla, joiden kansallinen lainsäädäntö edellyttää rajakustannuksista vastaamista, on mahdollisuus esittää ehdotuksia, jotka voivat kattaa jopa 100 prosenttia hankkeen toteuttamisesta aiheutuvista rajakustannuksista.

18 artikla

ACFA:n jäsenten matka- ja majoituskustannusten rahoituksen määrät

1.   Edellä 12 artiklan a ja b alakohdassa tarkoitettujen yhteisön rahoitustoimenpiteiden osalta rahoituksen määrästä päätetään tämän artiklan 2 ja 3 kohdan mukaisesti.

2.   Kullekin ACFA:n täysistunnon jäsenenä olevalle ammattialajärjestölle osoitetaan komission kanssa tehdyllä rahoitussopimuksella nosto-oikeus suhteessa ACFA:n täysistuntoon osallistumaan oikeutettujen jäsenten lukumäärään, käytettävissä olevasta rahoituksesta riippuen.

3.   Niiden matkojen lukumäärä, joiden kustannuksista kukin järjestö voi kokousten valmistelun varmistamiseksi vastata, perustuu tähän nosto-oikeuteen ja asiantuntijan keskimääräisiin matkakustannuksiin. Kunkin järjestön on pidätettävä 20 prosenttia nosto-oikeuden määrästä kiinteämääräisenä yksinomaan valmistelukokousten järjestämiseen liittyvien logististen ja hallinnollisten kustannustensa korvauksena.

V   LUKU

RAHOITUSMENETTELYT

1   JAKSO

Seuranta- ja valvontajärjestelmiä koskevat menettelyt

19 artikla

Johdantosäännös

Yhteisön rahoitusosuus jäsenvaltioiden hyväksymille kansallisille ohjelmille YKP:aan sovellettavien seuranta- ja valvontajärjestelmien täytäntöön panemiseksi myönnetään tässä jaksossa vahvistettujen menettelyiden mukaisesti.

20 artikla

Ohjelmasuunnittelu

1.   Yhteisön rahoitustoimenpiteitä koskevat jäsenvaltioiden hakemukset on jätettävä komissiolle viimeistään kunkin vuoden tammikuun 31 päivänä.

Hakemuksiin on liitettävä vuosittainen kalastuksenvalvontaohjelma, joka sisältää seuraavat tiedot:

a)

vuosittaisen kalastuksenvalvontaohjelman tavoitteet;

b)

käytettävissä olevat henkilöresurssit;

c)

käytettävissä oleva rahoitus;

d)

käytettävissä olevien alusten ja ilma-alusten lukumäärä;

e)

luettelo hankkeista, joihin rahoitusosuutta haetaan;

f)

hankkeiden toteuttamisen edellyttämä kokonaismenoarvio;

g)

kunkin vuosittaisessa kalastuksenvalvontaohjelmassa luetellun hankkeen toteuttamisaikataulu;

h)

luettelo indikaattoreista, joita käytetään ohjelman tehokkuuden arviointiin.

2.   Kalastuksenvalvontaohjelmassa on ilmoitettava kunkin hankkeen osalta jokin 8 artiklan a alakohdassa tarkoitetuista toimista sekä toimen tavoite, kuvaus, toimeksiantaja, sijainti, kustannusarvio, noudatettava hallinnollinen menettely ja toteuttamisaikataulu.

3.   Alusten ja ilma-alusten osalta kalastuksenvalvontaohjelmassa on myös määriteltävä seuraavat seikat:

a)

se, missä määrin toimivaltaiset viranomaiset käyttävät niitä valvontaan, ilmoitetaan prosentteina niiden vuosittaisesta kokonaiskäytöstä;

b)

kuinka monta tuntia tai päivää vuodessa niitä todennäköisesti käytetään kalastuksen valvontaan;

c)

jos on kyse ajanmukaistamisesta, niiden odotettavissa oleva käyttöikä.

21 artikla

Komission päätös

1.   Päätökset yhteisön rahoitusosuudesta jäsenvaltioiden kansallisiin ohjelmiin tehdään vuosittain jäsenvaltioiden toimittamien kalastuksenvalvontaohjelmien perusteella 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilla päätöksillä etusijalle asetetaan toimet, jotka ovat sopivimpia seuranta-, valvonta- ja tarkkailutoimien tehostamiseksi, ottaen huomioon myös se, miten jäsenvaltiot ovat suoriutuneet jo hyväksyttyjen ohjelmien täytäntöönpanosta.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa päätöksissä vahvistetaan:

a)

kullekin jäsenvaltiolle 8 artiklan a alakohdassa tarkoitettuihin toimiin myönnettävän rahoitusosuuden kokonaismäärä;

b)

rahoitusosuuden määrä;

c)

rahoitusosuuteen sovellettavat edellytykset, jotka johtuvat yhteisön säännöistä.

2   JAKSO

Tietojen keruuta koskevat menettelyt

22 artikla

Johdantosäännös

Yhteisön rahoitusosuus jäsenvaltioille 9 artiklassa tarkoitettujen kalastusta koskevien perustietojen keruusta ja hallinnoimisesta aiheutuviin jäsenvaltioiden menoihin myönnetään tässä jaksossa vahvistettujen menettelyiden mukaisesti.

23 artikla

Ohjelmasuunnittelu

1.   Yhteisön ohjelma määritellään 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen, ja ohjelma kattaa tieteellisten arviointien tekemiseen tarvittavat olennaiset tiedot.

2.   Kunkin jäsenvaltion on laadittava kansallinen tietojenkeruu- ja -hallinnointiohjelma. Ohjelmassa on määriteltävä sekä yksityiskohtaisten tietojen kerääminen että yhdistettyjen tietojen tuottamiseksi tarvittava käsittely 5 artiklassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti.

3.   Kunkin jäsenvaltion on sisällytettävä kansalliseen ohjelmaansa siihen liittyvät, 1 kohdan mukaisesti laaditun yhteisön ohjelman mukaiset kohdat.

4.   Jäsenvaltiot voivat hakea yhteisön rahoitustukea niille kansallisten ohjelmiensa osille, jotka vastaavat yhteisön ohjelman niitä koskevia osia.

24 artikla

Komission päätös

1.   Päätökset yhteisön rahoitusosuudesta jäsenvaltioiden kansallisiin ohjelmiin tehdään vuosittain jäsenvaltioiden toimittamien ohjelmien perusteella 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun menettelyn mukaisesti.

2.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa päätöksissä etusijalle asetetaan toimet, jotka ovat sopivimpia YKP:aa varten tarvittavien tietojen keruun parantamiseksi.

3.   Edellä 1 kohdassa tarkoitetuissa päätöksissä vahvistetaan:

a)

kullekin jäsenvaltiolle 9 artiklassa tarkoitettuihin toimiin myönnettävän rahoitusosuuden kokonaismäärä;

b)

rahoitusosuuden määrä;

c)

rahoitusosuuteen sovellettavat edellytykset, jotka johtuvat yhteisön säännöistä.

VI   LUKU

VAROJEN JAKAMINEN

25 artikla

Budjettivarat

Budjettivallan käyttäjä myöntää vuotuiset määrärahat rahoituskehyksen rajoissa.

26 artikla

Yhteisön tukien päällekkäisyys

Tämän asetuksen nojalla rahoitettaville toimille ei myönnetä tukea muista yhteisön rahoitusvälineistä. Tämän asetuksen mukaisten tuensaajien on annettava komissiolle tiedot kaikesta muusta saamastaan rahoituksesta sekä vireillä olevista rahoitushakemuksista.

VII   LUKU

VALVONTA JA ARVIOINTI

27 artikla

Yhteisön taloudellisten etujen suojaaminen

1.   Komissio varmistaa tämän asetuksen nojalla rahoitettavien toimien toteutuksen yhteydessä, että yhteisön taloudellisia etuja suojataan petoksia, korruptiota ja muuta laitonta toimintaa ehkäisevillä toimenpiteillä, tehokkailla tarkastuksilla ja perusteettomasti maksettujen määrien takaisinperinnällä ja, jos väärinkäytöksiä havaitaan, tehokkailla, oikeasuhteisilla ja varoittavilla seuraamuksilla Euroopan yhteisöjen taloudellisten etujen suojaamisesta 18 päivänä joulukuuta 1995 annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 2988/95 (11), komission paikan päällä suorittamista tarkastuksista ja todentamisista Euroopan yhteisöjen taloudellisiin etuihin kohdistuvien petosten ja muiden väärinkäytösten estämiseksi 11 päivänä marraskuuta 1996 annetun neuvoston asetuksen (Euratom, EY) N:o 2185/96 (12) sekä Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimuksista 25 päivänä toukokuuta 1999 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1073/1999 (13) mukaisesti.

2.   Tämän asetuksen mukaisia yhteisön toimia rahoitettaessa asetuksia (EY, Euratom) N:o 2988/95 ja (Euratom, EY) N:o 2185/96 sovelletaan kaikkiin yhteisön oikeuden säännösten tai määräysten taikka ohjelman mukaisten sopimusvelvoitteiden rikkomisiin, jotka johtuvat taloudellisen toimijan teosta tai laiminlyönnistä, jonka tuloksena on tai olisi vahinko yhteisöjen yleiselle talousarviolle tai yhteisöjen hoidossa oleville talousarvioille perusteettoman menon takia.

3.   Komissio pienentää toimea varten myönnettyä rahoitustukea, lykkää tuen suorittamista tai perii tuen takaisin, jos se havaitsee väärinkäytöksiä, mukaan luettuna tämän asetuksen tai asianomaisen rahoitustuen myöntämistä koskevan päätöksen tai sopimuksen säännösten tai määräysten noudattamatta jättäminen, tai jos ilmenee, että toimea on komission hyväksyntää pyytämättä muutettu tavalla, joka on ristiriidassa sen luonteen tai sen toteutusta koskevien ehtojen kanssa.

28 artikla

Tarkastukset ja rahoitusoikaisut

1.   Komission ja tilintarkastustuomioistuimen virkamiehet tai niiden valtuuttamat edustajat voivat tehdä tämän asetuksen nojalla rahoitettuja toimia koskevia tarkastuksia paikalla koska tahansa ilmoitettuaan siitä vähintään kymmenen työpäivää etukäteen, lukuun ottamatta kiireellisiä tapauksia, aina kolmen vuoden ajan sen jälkeen kun komissio on suorittanut viimeisen maksun, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäsenvaltioiden kansallisten lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten mukaisesti suorittamia tarkastuksia.

Komission ja tilintarkastustuomioistuimen virkamiehillä tai heidän edustajillaan, joilla on asianmukainen toimivalta suorittaa paikalla tehtäviä tarkastuksia, on oltava mahdollisuus tutustua tilikirjoihin ja kaikkiin muihin tämän asetuksen nojalla rahoitettaviin menoihin liittyviin asiakirjoihin, myös asiakirjoihin ja niihin metatietoihin, jotka on laadittu tai joita on saatu ja joita säilytetään sähköisessä muodossa.

Edellä mainitut tarkastusvaltuudet eivät vaikuta niiden kansallisten säännösten soveltamiseen, joiden mukaan tietyt toimet kuuluvat ainoastaan kansallisessa lainsäädännössä nimenomaisesti nimetyille virkamiehille. Komission ja tilintarkastustuomioistuimen virkamiehet tai heidän edustajansa eivät saa osallistua muun muassa kotikäynteihin tai jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön mukaiseen epäiltyjen viralliseen kuulusteluun. Tällä tavoin hankittujen tietojen on kuitenkin oltava heidän saatavillaan.

Jos jokin tämän asetuksen nojalla myönnetty rahoitustuki osoitetaan myöhemmin lopullisena tuensaajana olevalle kolmannelle osapuolelle, alkuperäisen tuensaajan, joka on yhteisön rahoitustuen vastaanottaja, on toimitettava komissiolle kaikki kyseistä lopullista tuensaajaa koskevat asianmukaiset tiedot.

Tuensaajien on säilytettävä sitä varten kaikki tukiin liittyvät asiakirjat kolmen vuoden ajan viimeisen maksun jälkeen.

Komissio voi myös vaatia asianomaista jäsenvaltiota tekemään tämän asetuksen 8 ja 9 artiklan nojalla rahoitettavia toimia koskevia tarkastuksia paikalla. Komission ja tilintarkastustuomioistuimen virkamiehet tai heidän edustajansa voivat osallistua näihin tarkastuksiin.

2.   Jos komissio katsoo, että yhteisön varoja ei ole käytetty tässä asetuksessa tai missä tahansa muussa asiaankuuluvassa yhteisön säädöksessä säädettyjen edellytysten mukaisesti, se ilmoittaa siitä tuensaajille, 1 kohdassa tarkoitetut lopulliset tuensaajat mukaan luettuina, joilla on ilmoituspäivästä alkaen yksi kuukausi aikaa lähettää huomautuksensa komissiolle.

Jos tuensaajat eivät vastaa mainitussa ajassa tai jos niiden huomautukset eivät saa komissiota muuttamaan kantaansa, komissio pienentää myönnettyä rahoitustukea tai peruuttaa sen taikka keskeyttää maksut.

Kaikki perusteettomasti maksetut määrät on palautettava komissiolle. Kaikkiin määriin, joita ei makseta takaisin ajoissa, lisätään korko asetuksessa (EY, Euratom) N:o 1605/2002 säädettyjen edellytysten mukaisesti.

3.   Komissio varmistaa, että käytössä on asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 53 artiklan 7 kohdan ja 165 artiklan nojalla rahoitettujen toimien valvomiseen ja tarkastamiseen soveltuvat menettelyt.

4.   Kansallisen itsemääräämisoikeusperiaatteen mukaisesti komissio voi tehdä tai teettää kolmansille maille 13 artiklan a alakohdan mukaisesti rahoitettuihin toimenpiteisiin maksettuja varoja koskevia tilintarkastuksia ainoastaan kolmannen maan suostumuksella.

29 artikla

Arviointi ja raportointi

1.   Tämän asetuksen nojalla rahoitettavia toimia ja niiden täytäntöönpanoa seurataan säännöllisesti.

2.   Komissio varmistaa rahoitettavien toimien säännöllisen, riippumattoman ja ulkopuolisen arvioinnin.

3.   Komissio toimittaa Euroopan parlamentille ja neuvostolle:

a)

väliarviointikertomuksen tämän asetuksen nojalla rahoitettujen toimien tuloksista ja niiden täytäntöönpanon laadullisista ja määrällisistä tekijöistä viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2011;

b)

tiedonannon tämän asetuksen nojalla rahoitettujen toimien jatkotoimenpiteistä viimeistään 30 päivänä elokuuta 2012;

c)

jälkiarviointikertomuksen viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2014.

VIII   LUKU

LOPPUSÄÄNNÖKSET

30 artikla

Komitea

1.   Komissiota avustaa kalastus- ja vesiviljelyalan komitea, josta on säädetty asetuksen (EY) N:o 2371/2002 30 artiklan 1 kohdassa, jäljempänä ’komitea’.

2.   Jos tähän kohtaan viitataan, sovelletaan päätöksen 1999/468/EY 4 ja 7 artiklaa.

Päätöksen 1999/468/EY 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuksi määräajaksi vahvistetaan 20 työpäivää.

3.   Komitea vahvistaa työjärjestyksensä.

31 artikla

Täytäntöönpanosäännöt

Yksityiskohtaiset säännöt tämän asetuksen soveltamisesta voidaan 8 artiklan a alakohdassa ja 9 artiklassa säädettyjen toimenpiteiden osalta antaa 30 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua menettelyä noudattaen.

32 artikla

Vanhentuneiden säädösten kumoaminen

Kumotaan asetus (EY) N:o 657/2000 sekä päätökset 2000/439/EY ja 2004/465/EY 1 päivästä tammikuuta 2007.

33 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 200731 päivään joulukuuta 2013.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 22 päivänä toukokuuta 2006.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

J. PRÖLL


(1)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 15. joulukuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  EYVL L 358, 31.12.2002, s. 59. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1242/2004 (EUVL L 236, 7.7.2004, s. 1).

(3)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(4)  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 1261/2005 (EUVL L 201, 2.8.2005, s. 3).

(5)  EYVL L 187, 20.7.1999, s. 70. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2004/864/EY (EUVL L 370, 17.12.2004, s. 91).

(6)  EUVL L 256, 3.8.2004, s. 17. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna komission päätöksellä 2006/191/EY (EUVL L 66, 8.3.2006, s. 50).

(7)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8)  EYVL L 80, 31.3.2000, s. 7.

(9)  EYVL L 176, 15.7.2000, s. 42. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä 2005/703/EY (EUVL L 267, 12.10.2005, s. 26).

(10)  EUVL L 157, 30.4.2004, s. 114 (päätöksen oikaisu EUVL L 195, 2.6.2004, s. 36). Päätös sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna päätöksellä 2006/2/EY (EUVL L 2, 5.1.2006, s. 4).

(11)  EYVL L 312, 23.12.1995, s. 1.

(12)  EYVL L 292, 15.11.1996, s. 2.

(13)  EYVL L 136, 31.5.1999, s. 1.


Top