EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R0682

Komission asetus (EY) N:o 682/2006, annettu 3 päivänä toukokuuta 2006 , asetuksen (EY) N:o 1375/2005 muuttamisesta Tšekin interventioelimen hallussa olevan ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun määrän osalta

OJ L 119, 4.5.2006, p. 11–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/682/oj

4.5.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 119/11


KOMISSION ASETUS (EY) N:o 682/2006,

annettu 3 päivänä toukokuuta 2006,

asetuksen (EY) N:o 1375/2005 muuttamisesta Tšekin interventioelimen hallussa olevan ohran vientiä koskevan pysyvän tarjouskilpailun määrän osalta

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon viljan yhteisestä markkinajärjestelystä 29 päivänä syyskuuta 2003 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1784/2003 (1) ja erityisesti sen 6 artiklan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Komission asetuksessa (ETY) N:o 2131/93 (2) vahvistetaan menettelyt ja edellytykset interventioelinten hallussa olevien viljojen myymiseksi.

(2)

Komission asetuksella (EY) N:o 1375/2005 (3) avataan Tšekin interventioelimen hallussa olevan 31 443 ohratonnin vientiä koskeva pysyvä tarjouskilpailu.

(3)

Tšekki on ilmoittanut komissiolle interventioelimensä aikomuksesta lisätä vientiä varten tarjouskilpailutettavaa määrää 100 000 tonnilla. Tšekin esittämä pyyntö olisi hyväksyttävä markkinatilanteen perusteella.

(4)

Sen vuoksi on syytä muuttaa asetus (EY) N:o 1375/2005.

(5)

Tässä asetuksessa säädetyt toimenpiteet ovat viljan hallintokomitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Korvataan asetuksen (EY) N:o 1375/2005 2 artikla seuraavasti:

”2 artikla

Tarjouskilpailu koskee kolmansiin maihin vietävän 131 443 ohratonnin enimmäismäärää, lukuun ottamatta Albaniaa, Bosnia ja Hertsegovinaa, Bulgariaa, entistä Jugoslavian tasavaltaa Makedoniaa, Kanadaa, Kroatiaa, Liechtensteinia, Meksikoa, Romaniaa, Serbia ja Montenegroa (4), Sveitsiä ja Yhdysvaltoja.

2 artikla

Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Brysselissä 3 päivänä toukokuuta 2006.

Komission puolesta

Mariann FISCHER BOEL

Komission jäsen


(1)  EUVL L 270, 21.10.2003, s. 78. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 1154/2005 (EUVL L 187, 19.7.2005, s. 11).

(2)  EYVL L 191, 31.7.1993, s. 76. Asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 749/2005 (EUVL L 126, 19.5.2005, s. 10).

(3)  EUVL L 219, 24.8.2005, s. 9.

(4)  Mukaan luettuna Kosovo, sellaisena kuin se on Yhdistyneiden Kansakuntien turvallisuusneuvoston 10 päivänä kesäkuuta 1999 annetussa päätöslauselmassa nro 1244 määriteltynä.”


Top