EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006L0033

Komission direktiivi 2006/33/EY, annettu 20 päivänä maaliskuuta 2006 , direktiivin 95/45/EY muuttamisesta väriaineiden sunset yellow FCF (E 110) ja titaanidioksidi (E 171) osalta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 82, 21.3.2006, p. 10–13 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 330M , 28.11.2006, p. 285–288 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 053 P. 38 - 41
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 053 P. 38 - 41
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 030 P. 225 - 228

No longer in force, Date of end of validity: 29/01/2009; Kumoaja 32008L0128

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2006/33/oj

21.3.2006   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 82/10


KOMISSION DIREKTIIVI 2006/33/EY,

annettu 20 päivänä maaliskuuta 2006,

direktiivin 95/45/EY muuttamisesta väriaineiden sunset yellow FCF (E 110) ja titaanidioksidi (E 171) osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon ihmisravinnoksi tarkoitetuissa elintarvikkeissa sallittuja lisäaineita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 21 päivänä joulukuuta 1988 annetun neuvoston direktiivin 89/107/ETY (1) ja erityisesti sen 3 artiklan 3 kohdan a alakohdan,

on kuullut Euroopan elintarviketurvallisuusviranomaista,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Elintarvikkeissa sallittujen väriaineiden erityisistä puhtausvaatimuksista 26 päivänä heinäkuuta 1995 annetussa komission direktiivissä 95/45/EY (2) vahvistetaan elintarvikkeissa käytettäväksi tarkoitetuista väriaineista 30 päivänä kesäkuuta 1994 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 94/36/EY (3) mainittuja väriaineita koskevat puhtausvaatimukset.

(2)

Sunset yellow FCF (E 110) -väriaineen käyttö on direktiivin 94/36/EY nojalla sallittu tietyissä elintarvikkeissa. On olemassa tieteellistä näyttöä siitä, että sunset yellow -väriaineen valmistuksessa saattaa tietyissä olosuhteissa muodostua epäpuhtautena Sudan I (1-fenyyliatso)-2-naftoli) -väriainetta. Sudan I ei ole sallittu väriaine, joten sen esiintyminen elintarvikkeen ainesosana ei ole toivottavaa. Sen esiintyminen sunset yellow -väriaineessa olisi siksi rajoitettava määrään, joka jää toteamisrajan eli 0,5 mg/kg alapuolelle. Sunset yellow FCF (E 110) -väriaineen puhtausvaatimukset olisi tämän vuoksi muutettava vastaavasti.

(3)

On tarpeen ottaa huomioon lisäaineiden spesifikaatiot ja analyyttiset tekniikat, jotka on vahvistettu FAO:n ja WHO:n yhteisen elintarvikelisäaineita käsittelevän asiantuntijakomitean (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (JECFA)) laatimassa Codex Alimentariuksessa. Asiantuntijakomitea käynnisti järjestelmällisen ohjelman raskasmetalleille (kuten lyijy) tehtävien testien korvaamiseksi kaikissa olemassa olevissa elintarvikkeiden lisäaineita koskevissa spesifikaatioissa asianmukaisilla yksittäisten raskasmetallien raja-arvoilla. Nämä sunset yellow FCF (E 110) -väriaineen raja-arvot olisi tämän vuoksi muutettava vastaavasti.

(4)

Titaanidioksidi (E 171) -väriaineen käyttö on direktiivin 94/36/EY nojalla sallittu tietyissä elintarvikkeissa. Titaanidioksidia voidaan valmistaa niin, että siitä saadaan joko anataasi- tai rutiilimuotoisia kiteitä. Hiutalemuodossa esiintyvä rutiilititaanidioksidi eroaa anataasititaanidioksidista rakenteeltaan ja optisilta ominaisuuksiltaan (helmiäispigmentti). Hiutalemuodossa esiintyvän rutiilititaanidioksidin käytölle elintarvikeväriaineena sekä suojakalvona ravintolisätableteissa on olemassa teknologiset perusteet. Euroopan elintarviketurvallisuusviranomainen totesi 7 päivänä joulukuuta 2004, että rutiilititaanidioksidin käyttö hiutale- tai amorfisessa muodossa ei aiheuta turvallisuusriskejä. Titaanidioksidi (E 171) -väriaineen puhtausvaatimukset olisi siksi muutettava niin, että ne voivat sisältää sekä anataasi- että rutiilimuotoisia ainesosia.

(5)

Direktiivi 95/45/EY olisi siksi muutettava vastaavasti.

(6)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Muutetaan direktiivin 95/45/EY liite tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 10 päivänä huhtikuuta 2007. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava komissiolle kirjallisina ne keskeiset kansalliset säännökset, jotka ne antavat tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä maaliskuuta 2006.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 40, 11.2.1989, s. 27. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  EYVL L 226, 22.9.1995, s. 1. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2004/47/EY (EUVL L 113, 20.4.2004, s. 24).

(3)  EYVL L 237, 10.9.1994, s. 13. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003.


LIITE

Muutetaan direktiivin 95/45/EY liitteen osa B seuraavasti:

1)

Korvataan väriainetta sunset yellow FCF (E 110) koskeva teksti seuraavasti:

”E 110 SUNSET YELLOW FCF

Synonyymit

CI Food Yellow 3, Orange Yellow S

Määritelmä

Sunset yellow FCF koostuu pääosin dinatrium-2-hydroksi-1-(4-sulfonatofenyyliatso)-naftaleeni-6-sulfonaatista ja toissijaisista väriaineista yhdessä natriumkloridin ja/tai natriumsulfaatin kanssa tärkeimpinä värittöminä ainesosina.

Sunset yellow FCF kuvataan natriumsuolaksi. Myös kalsium- ja kaliumsuolat sallitaan.

Luokka

Monoatso

Väri-indeksi nro

15985

EINECS

220-491-7

Kemialliset nimet

Dinatrium-2-hydroksi-1-(4-sulfonatofenyyliatso)-naftaleeni-6-sulfonaatti

Kemiallinen kaava

C16H10N2Na2O7S2

Molekyylipaino

452,37

Pitoisuus

Vähintään 85 % väriaineita yhteensä natriumsuolaksi laskettuna.

1 % 1 cm 555 noin 485 nm:ssä vesiliuoksessa pH 7:ssä

Kuvaus

Oranssinpunainen jauhe tai rakeet

Tunnistaminen

A.

Spektrometria

Absorbanssimaksimi vesiliuoksessa pH 7:ssä noin 485 nm:ssä

B.

Oranssi liuos vedessä

 

Puhtaus

Veteen liukenematon aines

Enintään 0,2 %

Toissijaiset väriaineet

Enintään 5,0 %

1-(fenyyliatso)-2-naftoli (Sudan I)

Enintään 0,5 mg/kg

Orgaaniset yhdisteet, muut kuin väriaineet

 

4-aminobentseeni-1-sulfonihappo

3-hydroksinaftaleeni-2,7-disulfonihappo

6-hydroksinaftaleeni-2-sulfonihappo

7-hydroksinaftaleeni-1,3-disulfonihappo

4,4′-diatsoaminodi(bentseenisulfonihappo)

6,6′-oksidi(naftaleeni-2-sulfonihappo)

Yhteensä enintään 0,5 %

Sulfonoimattomat primääriset aromaattiset amiinit

Enintään 0,01 % (aniliiniksi laskettuna)

Eetteriin uuttautuvat aineet

Enintään 0,2 % neutraaleissa olosuhteissa

Arseeni

Enintään 3 mg/kg

Lyijy

Enintään 2 mg/kg

Elohopea

Enintään 1 mg/kg

Kadmium

Enintään 1 mg/kg”

2)

Korvataan väriainetta titaanidioksidi (E 171) koskeva teksti seuraavasti:

”E 171 TITAANIDIOKSIDI

Synonyymit

CI Pigment White 6

Määritelmä

Titaanidioksidi koostuu lähinnä puhtaasta anataasi- ja/tai rutiilititaanidioksidista, joka voidaan päällystää pienillä määrillä alumiinioksidia ja/tai piidioksidia tuotteen teknisten ominaisuuksien parantamiseksi.

Luokka

Epäorgaaninen

Väri-indeksi nro

77891

EINECS

236-675-5

Kemialliset nimet

Titaanidioksidi

Kemiallinen kaava

TiO2

Molekyylipaino

79,88

Pitoisuus

Vähintään 99 % laskettuna alumiinioksidista ja piidioksidista vapaasta aineesta

Kuvaus

Valkoinen tai hieman värillinen jauhe

Tunnistaminen

Liukoisuus

Liukenematon veteen tai orgaanisiin liuottimiin. Liukenee hitaasti fluorivetyhappoon ja kuumaan väkevään rikkihappoon.

Puhtaus

Kuivaushäviö

Enintään 0,5 % (105 °C, 3 h)

Polttohäviö

Enintään 1,0 % haihtuvista aineista vapaasta aineesta laskettuna (800 °C)

Alumiinioksidi ja/tai piidioksidi

Yhteensä enintään 2,0 %

0,5 N suolahappoon liukeneva aines

Enintään 0,5 % alumiinioksidista ja piidioksidista vapaasta aineesta, ja lisäksi alumiinioksidia ja/tai piidioksidia sisältävien tuotteiden osalta enintään 1,5 % myyntituotteessa.

Veteen liukeneva aines

Enintään 0,5 %

Kadmium

Enintään 1 mg/kg

Antimoni

Enintään 50 mg/kg täydellisen liuotuksen jälkeen

Arseeni

Enintään 3 mg/kg täydellisen liuotuksen jälkeen

Lyijy

Enintään 10 mg/kg täydellisen liuotuksen jälkeen

Elohopea

Enintään 1 mg/kg täydellisen liuotuksen jälkeen

Sinkki

Enintään 50 mg/kg täydellisen liuotuksen jälkeen.”


Top