EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005L0093

Neuvoston direktiivi 2005/93/EY, annettu 21 päivänä joulukuuta 2005 , direktiivin 69/169/ETY muuttamisesta Suomeen tuotavaan olueen väliaikaisesti sovellettavien määrällisten rajoitusten osalta

OJ L 346, 29.12.2005, p. 16–17 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 175M , 29.6.2006, p. 314–315 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 02 Volume 019 P. 39 - 40
Special edition in Romanian: Chapter 02 Volume 019 P. 39 - 40

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2008; Implisiittinen kumoaja 32007L0074

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2005/93/oj

29.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 346/16


NEUVOSTON DIREKTIIVI 2005/93/EY,

annettu 21 päivänä joulukuuta 2005,

direktiivin 69/169/ETY muuttamisesta Suomeen tuotavaan olueen väliaikaisesti sovellettavien määrällisten rajoitusten osalta

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 93 artiklan,

ottaa huomioon komission ehdotuksen,

ottaa huomioon Euroopan parlamentin lausunnon (1),

ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (2),

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kansainvälisessä matkustajaliikenteessä tapahtuvassa maahantuonnissa kannettaviin liikevaihto- ja valmisteveroihin liittyviä vapautuksia koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhdenmukaistamisesta 28 päivänä toukokuuta 1969 annetun neuvoston direktiivin 69/169/ETY (3) 4 ja 5 artiklassa edellytetään kolmansista maista tulevien matkustajien matkatavaroihin sisältyvien valmisteveronalaisten tavaroiden verovapautta silloin, kun on kyse muusta kuin kaupallisesta maahantuonnista.

(2)

Direktiivin 69/169/ETY nojalla Suomi saa rajoittaa 31 päivään joulukuuta 2005 asti luonnollisten henkilöiden maahantuoman olutmäärän vähintään kuuteen litraan henkeä kohden Suomen vähittäiskaupalle raja-alueella aiheutuvien vakavien taloudellisten vaikeuksien ja kolmansista maista tuotavan oluen tuonnin lisääntymisen aiheuttamien huomattavien tulojen menetysten vuoksi. Suomi on soveltanut poikkeusta ainoastaan rajoitetusti ja säätänyt oluen enimmäistuontimääräksi 16 litraa henkeä kohden.

(3)

Uusien jäsenvaltioiden liittyminen yhteisöön on luonut matkustajille uusia mahdollisuuksia tuoda olutta Suomeen jostakin jäsenvaltiosta, ennen kaikkea Virosta. Suomi reagoi tilanteeseen alentamalla kaikenlaisista alkoholijuomista kannettavaa veroa keskimäärin 33 prosenttia, mikä on ylivoimaisesti merkittävin muutos 40 vuoteen.

(4)

Alkoholiverotuksen alentaminen on johtanut valmisteverotulojen huomattavan vähenemisen lisäksi siihen, että alkoholi-, sosiaali- ja terveyspolitiikkaan liittyvät ongelmat ovat lisääntyneet. Myös yleiseen järjestykseen liittyvät ongelmat ja alkoholiin liittyvä rikollisuus ovat lisääntyneet.

(5)

Suomi on pyytänyt poikkeusta direktiivin 69/169/ETY 4 artiklan 1 kohdan säännöksestä soveltaakseen kolmansista maista tulevien matkustajien oluen tuontiin enimmäisrajoitusta vähintään 16 litraa henkeä kohden.

(6)

Suomen maantieteellinen sijainti, Suomen raja-alueilla toimivien vähittäiskauppiaiden taloudelliset vaikeudet ja kolmansista maista tapahtuvan oluen tuonnin kasvun aiheuttamat huomattavat verotulojen menetykset on otettava huomioon.

(7)

Edellä mainituista syistä ja direktiivissä 69/169/ETY tarkoitettujen tavaroiden arvoa ja määrää koskevan yleisen tarkastelun oletettavien seurausten perusteella on aiheellista antaa Suomelle lupa jatkaa poikkeuksen soveltamista lisäkauden ajan 31 päivään joulukuuta 2007 saakka,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla

Korvataan direktiivin 69/169/ETY 5 artiklan 9 kohta seuraavasti:

”9.   Poiketen siitä, mitä 4 artiklan 1 kohdassa säädetään, Suomi saa rajoittaa kolmansista maista tuotavan oluen enimmäismäärän vähintään 16 litraan 31 päivään joulukuuta 2007 asti.”

2 artikla

1.   Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2005. Niiden on toimitettava komissiolle viipymättä tällaisten asetusten, lakien ja hallinnollisten määräysten tekstit sekä niiden ja tämän direktiivin välinen vastaavuustaulukko.

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä ja määräyksissä on viitattava tähän direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten viittaukset tehdään.

2.   Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa tärkeimmät kansalliset säännökset kirjallisina komissiolle.

3 artikla

Tämä direktiivi tulee voimaan päivänä, jona se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

4 artikla

Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 21 päivänä joulukuuta 2005.

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

B. BRADSHAW


(1)  Lausunto annettu 13. joulukuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Lausunto annettu 14. joulukuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(3)  EYVL L 133, 4.6.1969, s. 6. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna direktiivillä 2000/47/EY (EYVL L 193, 29.7.2000, s. 73).


Top