EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0928

2005/928/EY: Komission päätös, tehty 20 päivänä joulukuuta 2005 , taajuusalueen 169,4-169,8125 MHz käytön yhdenmukaistamisesta yhteisössä (tiedoksiannettu numerolla K(2005) 5503) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 344, 27.12.2005, p. 47–51 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 13 Volume 051 P. 174 - 178
Special edition in Romanian: Chapter 13 Volume 051 P. 174 - 178
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 038 P. 127 - 131

No longer in force, Date of end of validity: 12/12/2013; Kumoaja 32013D0752 . Latest consolidated version: 31/10/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/928/oj

27.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 344/47


KOMISSION PÄÄTÖS,

tehty 20 päivänä joulukuuta 2005,

taajuusalueen 169,4-169,8125 MHz käytön yhdenmukaistamisesta yhteisössä

(tiedoksiannettu numerolla K(2005) 5503)

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

(2005/928/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon Euroopan yhteisön radiotaajuuspolitiikan sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä maaliskuuta 2002 tehdyn Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen N:o 676/2002/EY (radiotaajuuspäätös) (1) ja erityisesti sen 4 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Neuvoston direktiivi 90/544/ETY, joka annettiin 9 päivänä lokakuuta 1990 taajuusalueista, jotka on tarkoitettu yleiseurooppalaisen maanpäällisen yleisen kaukohakujärjestelmän yhteen sovitettua käyttöönottoa varten yhteisössä (ERMES-direktiivi) (2), kumottiin 27 päivänä joulukuuta 2005 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2005/82/EY (3). Direktiivissä edellytettiin, että jäsenvaltiot osoittavat taajuusalueelta 169,4–169,8 MHz neljä kanavaa yleiseurooppalaista maanpäällistä yleistä kaukohakupalvelua (jäljempänä ”ERMES”) varten ja huolehtivat siitä, että koko taajuusalue 169,4–169,8 MHz varataan ERMES-palveluille mahdollisimman pian kaupallisen kysynnän mukaan.

(2)

Taajuusalueen 169,4–169,8 MHz käyttö ERMESiä varten yhteisössä on vähentynyt olennaisesti tai jopa lakannut kokonaan, joten sitä ei tällä hetkellä käytetä tehokkaasti. Sitä voitaisiinkin käyttää paremmin palvelemaan yhteisön muita politiikan tarpeita.

(3)

Komissio antoi radiotaajuuspäätöksen 4 artiklan 2 kohdan mukaisesti 7 päivänä heinäkuuta 2003 Euroopan posti- ja telehallintojen konferenssille (jäljempänä ”CEPT”) toimeksiannon kerätä tietoja taajuusalueen 169,4–169,8 MHz nykyisistä ja mahdollisista tulevista käyttösovelluksista sekä laatia luettelo taajuusalueen käytön vaihtoehdoista ja erityisesti sellaisista vaihtoehdoista, jotka eivät liity pelkästään perinteiseen sähköiseen viestintään. CEPTiä pyydettiin arvioimaan kunkin mahdollisen käyttösovelluksen osalta rinnakkainkäyttöä muiden erityyppisten sovellusten kanssa ja mahdollisuutta käyttää vaihtoehtoisia taajuusalueita puitedirektiivin periaatteiden mukaisesti. Kyseinen taajuusalue, jonka käyttö on jo osittain yhdenmukaistettu, soveltuu tietyille sovelluksille, jotka liittyvät sisämarkkinoiden perustamiseen ja toimintaan useilla yhteisön politiikan aloilla. Joitakin näistä sovelluksista voitaisiin todennäköisesti käyttää vammaisten apuna tai Euroopan unionissa tehtävän oikeus- ja sisäasioiden yhteistyön tukena.

(4)

Sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen yhteisestä sääntelyjärjestelmästä 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/21/EY (puitedirektiivi) (4) 8 artiklan 4 kohdassa säädetään, että jäsenvaltioiden on edistettävä Euroopan unionin kansalaisten etuja muun muassa siten, että ne ottavat huomioon erityisryhmien ja etenkin kuulovammaisten ja pikaista apua tarvitsevien käyttäjien tarpeet.

(5)

Teknisten selvitysten ja keräämiensä tietojen perusteella CEPT totesi, että kyseisen taajuusalueen käyttö ERMESiä varten on direktiivin 90/544/ETY antamisesta huolimatta jäänyt hyvin rajalliseksi ja että henkilö- tai kaukohakujärjestelmien tarve Euroopassa on muuttunut, koska näiden järjestelmien toimintojen tilalle on tullut uusia teknologioita, kuten GSM-verkon lyhytsanomajärjestelmät (SMS).

(6)

Sen vuoksi taajuusalueen 169,4–169,8 MHz ERMESille varattuja osia pitäisi muuttaa yhteisössä, jotta taajuusalueen käyttöä voitaisiin tehostaa ja säilyttää samalla sen yhdenmukaisuus.

(7)

Toimeksiannon mukaisesti CEPT on laatinut uuden taajuussuunnitelman ja kanavajärjestelyn, jonka mukaan taajuusalue 169,4–169,8125 MHz voidaan jakaa kuuden sovellustyypin kesken useita yhteisön käyttötarpeita varten. Näitä tarpeita ovat: kuunteluapuvälineiden käyttö kuulovammaisten apuna, mikä merkitsisi kuulovammaisille parempia matkustusmahdollisuuksia jäsenvaltioiden välillä ja alentuneita laitehintoja mittakaavaetujen myötä; sisämarkkinoiden luominen turvapuhelinjärjestelmille (joiden avulla vanhukset tai vammaiset voivat lähettää hätä- ja avunpyyntöviestejä), seuranta- tai omaisuuden jäljityslaitteille, joilla voidaan tehostaa varastettujen tavaroiden jäljitystä ja takaisin saamista yhteisössä, vesi- ja sähköyhtiöiden käyttämille mittarinlukujärjestelmille sekä nykyisille kaukohakujärjestelmille, kuten ERMES, ja tilapäisesti käytettäville yksityisille radioverkkojärjestelmille (PMR), joita käytettäisiin erikoistapahtumissa muutamasta päivästä muutamaan kuukauteen.

(8)

CEPT:n toimeksiantonsa mukaisen työn tuloksia, joita komissio pitää tyydyttävinä, olisi sovellettava yhteisössä ja toteutettava jäsenvaltioiden toimesta. Sellaiset jäljelle jäävät ERMES- ja/tai PMR-luvat, joka eivät ole uuden taajuussuunnitelman ja kanavajärjestelyn mukaisia, pitäisi säilyttää muuttumattomina kunnes niiden voimassaolo päättyy tai kunnes ERMES- ja/tai PMR-sovellukset voidaan siirtää sopiville taajuusalueille ilman kohtuutonta vaivaa.

(9)

Käyttövaltuuksia annettaessa on käytettävä mahdollisimman kevyttä järjestelmää sähköisiä viestintäverkkoja ja -palveluja koskevista valtuutuksista 7 päivänä maaliskuuta 2002 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2002/20/EY (valtuutusdirektiivi) (5) mukaisesti ja ilman, että annettaisiin yksittäisiä käyttöoikeuksia.

(10)

Vaikka joidenkin käyttötarkoitusten asettamat taajuusvaatimukset saattavat edellyttää taajuuksien yksinomaista osoittamista, on yleisesti ottaen tarkoituksenmukaista lähteä siitä, että taajuusalueita koskevat valtuutukset ovat mahdollisimman yleisluonteisia ja että niiden käyttöä ohjataan ainoastaan määrittelemällä erityisiä käyttörajoituksia, kuten toimintasuhdetta tai tehotasoja, ja varmistaa radio- ja telepäätelaitteista ja niiden vaatimustenmukaisuuden vastavuoroisesta tunnustamisesta 9 päivänä maaliskuuta 1999 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 1999/5/EY (6) tunnustettujen yhdenmukaisten standardien avulla, että varatulla taajuudella toimivat laitteet aiheuttavat mahdollisimman haitallisia häiriöitä.

(11)

Taajuusalueen 169,4–169,8125 MHz suurteho-osassa sijaitsevien kanavien koordinointi naapurimaiden välillä varmistetaan kahden- tai monenvälisin sopimuksin.

(12)

Jotta taajuusalueen 169,4–169,8125 MHz tehokas käyttö varmistettaisiin myös pitkällä aikavälillä, viranomaisten olisi tehtävä lisää selvityksiä, joiden avulla voidaan lisätä tehokkuutta ja erityisesti yksilöidyn suojakaistan käyttöä.

(13)

Tässä päätöksessä säädetyt toimenpiteet ovat radiotaajuuskomitean lausunnon mukaisia,

ON TEHNYT TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Kohde

Tämä päätös koskee taajuusalueen 169,4–169,8125 MHz saatavuuden ja tehokkaan käytön edellytysten yhdenmukaistamista yhteisössä.

2 artikla

Määritelmät

Tässä päätöksessä tarkoitetaan

a)

”kuunteluapuvälineellä” radioviestintäjärjestelmää, johon kuuluu yleensä yksi tai useampi radiolähetin ja yksi tai useampi radiovastaanotin, joiden avulla kuulovammasta kärsivät henkilöt voivat parantaa kuulemiskykyään;

b)

”turvapuhelinjärjestelmällä” luotettavaa radioviestintäjärjestelmää ja -verkkoa, johon sisältyy kannettavia laitteita, joiden avulla rajallisella alueella oleva henkilö voi hätätilanteessa lähettää avunpyynnön yksinkertaisella käyttötoimenpiteellä;

c)

”mittarinlukujärjestelmällä” järjestelmää, joka mahdollistaa laitteiden tilaan liittyvät etävalvonta-, mittaus- ja palvelukomennot radioviestintälaitteiden välityksellä;

d)

”seuranta- ja omaisuuden jäljitysjärjestelmällä” järjestelmää, jonka avulla voidaan seurata ja jäljittää tavaroita ja saada ne takaisin, ja johon yleensä kuuluu suojattavaan esineeseen kiinnitettävä radiolähetin, vastaanotin ja mahdollisesti hälytin;

e)

”kaukohakujärjestelmällä” järjestelmää, joka mahdollistaa yhdensuuntaisen radioviestinnän lähettäjän ja vastaanottajan välillä tukiaseman ja liikkuvan vastaanottimen avulla;

f)

”yksityisellä radioverkkojärjestelmällä (PMR)” maanpäällistä matkaviestintäpalvelua, jossa käytetään simpleksi-, semidupleksi- tai mahdollisesti dupleksi-toimintatiloja päätelaitetasolla suljetun käyttäjäryhmän sisäiseen viestintään.

3 artikla

Yhdenmukaistetut sovellukset

1.   Taajuusalue 169,4–169,8125 MHz jaetaan pienteho- ja suurteho-osaan. Sen taajuussuunnitelma ja kanavajärjestelyt esitetään tämän päätökseen liitteessä.

2.   Taajuusalueen 169,4–169,8125 MHz pienteho-osaan sijoitetaan seuraavat ensisijaiset sovellukset:

a)

yksinomainen käyttö kuunteluapuvälineitä varten;

b)

yksinomainen käyttö turvapuhelinjärjestelmiä varten;

c)

ei-yksinomainen käyttö mittarinlukujärjestelmiä varten;

d)

ei-yksinomainen käyttö seuranta- ja omaisuuden jäljitysjärjestelmien pienitehoisia lähettimiä varten.

3.   Taajuusalueen 169,4–169,8125 MHz suurteho-osaan sijoitetaan seuraavat ensisijaiset sovellukset:

a)

seuranta- ja omaisuuden jäljitysjärjestelmien suuritehoiset lähettimet;

b)

nykyiset kaukohakujärjestelmät tai kaukohakujärjestelmät, jotka sijoitetaan uudelleen taajuusalueen muilta kanavilta.

4.   Taajuusalueella 169,4–169,8125 MHz voidaan toteuttaa vaihtoehtoisia sovelluksia, jos ne eivät haittaa ensisijaisten sovellusten yhdenmukaistettua toteuttamista. Näitä vaihtoehtoisia sovelluksia ovat

a)

kuunteluapuvälineet taajuusalueen ei-yksinomaisessa pienteho-osassa;

b)

jäljitys, kaukohaku, tilapäinen käyttö tai yksityiset radioverkkojärjestelmät kansallisella tasolla alueen suurteho-osassa.

5.   Suurin sallittu säteilyteho taajuusalueen 169,4–169,8125 MHz pienteho-osassa on 0,5 wattia e.r.p. Suurimmat sallitut toimintasuhteet taajuusalueen 169,4–169,8125 MHz pienteho-osassa ovat mittarinlukujärjestelmien osalta < 10 % ja seuranta- ja omaisuuden jäljitysjärjestelmien osalta < 1 %.

6.   Taajuusalueen 169,4–169,8125 MHz sellainen käyttö kaukohakujärjestelmiä ja yksityisiä radioverkkojärjestelmiä varten, joka on luvallista tämän päätöksen tiedoksiantamispäivänä mutta joka ei ole 3 artiklan 1–5 kohdan mukaista, saa jatkua niin kauan kuin näitä palveluja koskevat, tämän päätöksen tiedoksiantamispäivänä olemassa olevat luvat ovat voimassa.

4 artikla

3 artiklan täytäntöönpano

3 artiklaa sovelletaan 27 päivästä joulukuuta 2005.

5 artikla

Tarkastelu

Jäsenvaltiot pitävät taajuusalueen 169,4–169,8125 MHz käytön tarkastelun alaisena varmistaakseen sen tehokkaan käytön ja raportoivat havainnoistaan komissiolle.

6 artikla

Osoitus

Tämä päätös on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 20 päivänä joulukuuta 2005.

Komission puolesta

Viviane REDING

Komission jäsen


(1)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 1.

(2)  EYVL L 310, 9.11.1990, s. 28.

(3)  EUVL L 344, 27.12.2005, s. 38.

(4)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 33.

(5)  EYVL L 108, 24.4.2002, s. 21.

(6)  EYVL L 91, 7.4.1999, s. 10. Direktiivi sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).


LIITE

Taajuusalueen 169,4–169,8125 MHz taajuussuunnitelma

Pienitehoiset sovellukset

”Suojakaista”

Suuritehoiset sovellukset

Erityiset pienitehoiset sovellukset

Turvapuhelinjärjestelmät

Kuunteluapuvälineet

Turvapuhelinjärjestelmät

Seuranta- ja jäljitysjärjestelmät

Kaukohaku

Kaukohaku

Kaukohaku

Seuranta- ja jäljitysjärjestelmät

Seuranta- ja jäljitysjärjestelmät

Kaukohakujärjestelmät

Seuranta- ja jäljitysjärjestelmät

Kuunteluapuväline

Yksinomainen käyttö

Näitä kanavia voidaan käyttää kansallisella tasolla suuritehoisiin sovelluksiin, kuten kaukohakuun, jäljitykseen, tilapäiseen käyttöön tai PMR-järjestelmiin

12,5

12,5

50

12,5

12,5 (1)

1a

1b

2a

2b

3a

3b

4a

4b+5+6a

6b+7+8a

8b

9a

9b

10a

10b

11a

11b

12a

12b

13a

13b

14a

14b

15a

15b

16a

16b

Selitykset:

1. rivi: sovelluksen luokka eli pienitehoinen tai suuritehoinen sovellus

2. rivi: ensisijaiset sovellukset:

Erityiset pienitehoiset sovellukset: katso 3 artiklan 2 kohdan c ja d alakohta.

Turvapuhelinjärjestelmät: katso 3 artiklan 2 kohdan b alakohta.

Kuunteluapuvälineet: katso 3 artiklan 2 kohdan a alakohta.

Seuranta- ja jäljityslaitteet: (suurteho-osa): katso 3 artiklan 3 kohdan a alakohta.

Kaukohakujärjestelmät: katso 3 artiklan 3 kohdan b alakohta.

3. rivi: vaihtoehtoiset sovellukset: katso 3 artiklan 4 kohta.

4. ja 5. rivit: kanavarasteri (kHz) ja kanavan numero.


Taajuusalueen 169,4–169,8125 MHz kanavajärjestely

12,5 kHz kaistanleveys

25 kHz kaistanleveys

50 kHz kaistanleveys

Kanavan numero

Keskitaajuus

Kanavan numero

Keskitaajuus

Kanavan numero

Keskitaajuus

1a

169,406250

1

169,412500

 

 

1b

169,418750

”0”

169,437500

2a

169,431250

2

169,437500

2b

169,443750

3a

169,456250

3

169,462500

3b

169,468750

 

 

4a

169,481250

4

169,487500

4b

169,493750

”1”

169,512500

5a

169,506250

5

169,512500

5b

169,518750

6a

169,531250

6

169,537500

6b

169,543750

”2”

169,562500

7a

169,556250

7

169,562500

7b

169,568750

8a

169,581250

8

169,587500

8b

169,593750

 

 

12,5 kHz ”suojakaista”

9a

169,618750

9

169,62500

9b

169,631250

10a

169,643750

10

169,65000

10b

169,656250

11a

169,668750

11

169,67500

11b

169,681250

12a

169,693750

12

169,70000

12b

169,706250

13a

169,718750

13

169,72500

13b

169,731250

14a

169,743750

14

169,75000

14b

169,756250

15a

169,768750

15

169,77500

15b

169,781250

16a

169,793750

16

169,80000

16b

169,806250


(1)  Koska on mahdollista käyttää mitä tahansa suurtehoalueen kanavaa tilapäiseen sovellukseen. Rajojen koordinoinnin helpottamiseksi 25 kHz:n kanavia käyttävissä järjestelmissä on kuitenkin noudatettava kanavan 9 alareunasta alkavaa kanavarasteria.


Top