EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D2113

Euroopan parlamentin ja neuvoston päätös N:o 2113/2005/EY, tehty 14 päivänä joulukuuta 2005 , päätöksen N:o 2256/2003/EY muuttamisesta hyvien toimintatapojen levittämistä ja tieto- ja viestintätekniikan käyttöönoton seurantaa koskevan ohjelman pidentämiseksi vuoteen 2006 (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

OJ L 344, 27.12.2005, p. 34–37 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/2113/oj

27.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 344/34


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS N:o 2113/2005/EY,

tehty 14 päivänä joulukuuta 2005,

päätöksen N:o 2256/2003/EY muuttamisesta hyvien toimintatapojen levittämistä ja tieto- ja viestintätekniikan käyttöönoton seurantaa koskevan ohjelman pidentämiseksi vuoteen 2006

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 157 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Päätöksellä N:o 2256/2003/EY (3) hyväksyttiin eEurope 2005 -toimintasuunnitelman seurantaa, hyvien toimintatapojen levittämistä sekä verkko- ja tietoturvan parantamista koskeva MODINIS-ohjelma 1 päivän tammikuuta 2003 ja 31 päivän joulukuuta 2005 väliseksi ajaksi.

(2)

Päätöstä N:o 2256/2003/EY on muutettu päätöksellä N:o 787/2004/EY rahoitusohjeiden mukauttamiseksi Euroopan unionin laajentumisen johdosta.

(3)

Tieto- ja viestintätekniikan tulevaisuudennäkymistä 9 päivänä joulukuuta 2004 antamassaan päätöslauselmassa (4) neuvosto kehotti komissiota aloittamaan eEurope 2005 -toimintasuunnitelman jatkotoimien valmistelutyöt tärkeänä osana uutta vuoden 2005 jälkeistä tietoyhteiskuntaa koskevaa toimintaohjelmaa.

(4)

Komission 19 päivänä marraskuuta 2004 antamassa tiedonannossa ”Eurooppalaisen tietoyhteiskunnan haasteet vuoden 2005 jälkeen” analysoidaan haasteita, joihin eurooppalaisen tietoyhteiskuntastrategian on vastattava vuoteen 2010 mennessä. Siinä esitetään perusteita tieto- ja viestintätekniikan käytön laajentamiselle sekä jatkuvan poliittisen huomion kiinnittämiselle tieto- ja viestintätekniikkaa koskeviin kysymyksiin, mikä edellyttää seurantaa ja hyvien toimintatapojen vaihtoa. Tiedonanto tarjosi lähtökohdan pohdinnalle, joka johti vuonna 2005 hyväksyttyyn uuteen tietoyhteiskunta-aloitteeseen, joka käynnistyy vuonna 2006.

(5)

Uusi aloite ”i2010: eurooppalainen tietoyhteiskunta” esiteltiin kevään Eurooppa-neuvostolle annetussa komission 2 päivänä helmikuuta 2005 päivätyssä tiedonannossa ”Kasvua ja työtä Euroopan tulevaisuuden hyväksi – Uusi alku Lissabonin strategialle”, ja sen tavoitteena on edistää tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottoa.

(6)

Komission 1 päivänä kesäkuuta 2005 antamassa tiedonannossa ”i2010 – kasvua ja työllisyyttä edistävä eurooppalainen tietoyhteiskunta” määritellään keskeiset poliittiset painopisteet viisivuotisstrategiassa, jonka pyrkimyksenä on edistää avointa ja kilpailuun perustuvaa digitaalista taloutta. Hyvien toimintatapojen vaihdon edistäminen sekä tieto- ja viestintätekniikan mahdollistamien palvelujen käyttöönoton seuranta tukee jatkossakin sidosryhmien ja jäsenvaltioiden välistä vuoropuhelua nimenomaan avoimen koordinointimenetelmän kautta.

(7)

Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelman (2007–2013) perustamista koskevassa ehdotuksessa Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi tehdään esitys kilpailukykyä ja innovointia tukevien yhteisön toimien puiteohjelmasta vuosiksi 2007–2013. Puiteohjelman piiriin kuuluvat erityiset yhteisön toimenpiteet, joilla tuetaan yrittäjyyttä, pk-yrityksiä, teollisuuden kilpailukykyä, innovointia, tieto- ja viestintätekniikkaa, ympäristöteknologiaa ja älykästä energiahuoltoa, mukaan luettuina päätöksessä N:o 2256/2003/EY vahvistetut toimenpiteet.

(8)

Tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 808/2004 (5) luodaan yhteinen kehys tietoyhteiskuntaa koskevien yhteisön tilastojen järjestelmälliselle tuottamiselle. Nämä tilastot sisältävät eEurope-vertailuanalyyseihin tarvittavia tietoja, ja ne ovat merkityksellisiä jäsenvaltioiden edistymisen seurantaan käytettävien rakenteellisten indikaattorien kannalta ja välttämättömiä yhtenäisen perustan luomiseksi tietoyhteiskunnan analysointia varten.

(9)

eEurope 2005 –toimintasuunnitelman päättymisen ja puiteohjelman vuoden 2007 alussa tapahtuvaksi suunnitellun käynnistämisen väliin jäävien 12 kuukauden aikana on tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottoa taloudessa seurattava ja tuettava jatkamalla vertailu- ja tilastoanalyysejä rakenteellisten indikaattorien pohjalta ja vaihtamalla hyviä toimintatapoja. Ohjelman mukaisesti vuonna 2006 toteutettavilla vertailuanalyysejä, hyviä toimintatapoja ja politiikan yhteensovittamista koskevilla toimilla tuetaan yllä mainittujen 2 päivänä helmikuuta 2005 ja 1 päivänä kesäkuuta 2005 annettujen komission tiedonantojen mukaisia tavoitteita.

(10)

Seurantaa, kokemusten vaihtoa, vertailuanalyysejä, hyvien toimintatapojen levittämistä sekä talouteen ja yhteiskuntaan kohdistuvien tietoyhteiskunnan vaikutusten analyysiä olisi jatkettava vuonna 2006, jotta saavutetaan 2 helmikuuta 2005 annetun komission tiedonannon mukaiset tavoitteet, jotka tähtäävät tieto- ja viestintätekniikan käyttöönoton edistämiseen eEurope-toimintasuunnitelman jatkotoimina, sekä ne, jotka on asetettu komission 1 päivänä kesäkuuta 2005 antamassa tiedonannossa.

(11)

Päätös N:o 2256/2003/EY olisi siten muutettava,

OVAT TEHNEET TÄMÄN PÄÄTÖKSEN:

1 artikla

Muutetaan päätös N:o 2256/2003/EY seuraavasti:

1)

Lisätään artikla seuraavasti:

”1 a artikla

1.   Ohjelmassa jatketaan vuodeksi 2006 tieto- ja viestintätekniikan käyttöönoton ja käytön seurantaa taloudessa sekä hyvien toimintatapojen levittämistä seuraavin tavoittein:

a)

eri jäsenvaltioissa ja niiden toimesta tapahtuvan edistymisen seuranta ja vertaaminen maailman parhaisiin käyttämällä virallisia tilastoja, mikäli mahdollista;

b)

jäsenvaltioiden kansallisesti, alueellisesti tai paikallisesti toteuttamien, tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottoon tähtäävien pyrkimysten tukeminen analysoimalla hyviä toimintatapoja ja kehittämällä mekanismeja kokemusten vaihtoa varten keskinäisesti täydentävän kanssakäymisen puitteissa;

c)

talouteen ja yhteiskuntaan kohdistuvien tietoyhteiskunnan vaikutusten analysointi poliittisten keskustelujen helpottamiseksi erityisesti kilpailukyvyn, kasvun ja työllisyyden sekä sosiaalisen osallisuuden kannalta.

2.   Ohjelman toimet ovat alojen rajat ylittäviä, ja ne täydentävät muilla aloilla toteutettavia yhteisön toimia. Toimet eivät saa olla päällekkäisiä kyseisillä aloilla muissa yhteisön ohjelmissa toteutettavien toimien kanssa. Ohjelman mukaisesti toteutetuilla vertailevaa arviointia, hyviä toimintatapoja ja politiikan koordinointia koskevilla toimilla on pyrittävä saavuttamaan kevään Eurooppa-neuvostolle annetussa 2 päivänä helmikuuta 2005 päivätyssä komission tiedonannossa ’Kasvua ja työtä Euroopan tulevaisuuden hyväksi – Uusi alku Lissabonin strategialle’ asetetut tavoitteet, jotka tähtäävät tieto- ja viestintätekniikan käyttöönoton edistämiseen eEurope-toimintasuunnitelman jatkotoimina sekä erityisesti laajakaistan käytön lisäämiseen ja sähköisen hallinnon, verkkoliiketoiminnan, sähköisen terveydenhuollon ja tietotekniikkaa hyödyntävän opiskelun edistämiseen, sekä komission 1 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa tiedonannossa ’i2010 – kasvua ja työllisyyttä edistävä eurooppalainen tietoyhteiskunta’ asetetut tavoitteet, jotka tähtäävät avoimen ja kilpailuun perustuvan digitaalisen talouden edistämiseen.

3.   Ohjelmalla luodaan myös yhteinen kehys kansallisten, alueellisten ja paikallisten tasojen Euroopan laajuiselle keskinäisesti täydentävälle kanssakäymiselle.”

2)

Lisätään artikla seuraavasti:

”2 a artikla

Edellä 1 a artiklassa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi toteutetaan seuraavanlaisia toimia:

a)

Toimi 1

Toiminnan seuranta ja vertailu

tietojen keruu ja analysointi eEurope 2005 -toimintasuunnitelman täytäntöönpanosta 18 päivänä helmikuuta 2003 annetussa neuvoston päätöslauselmassa määriteltyjen vertailuindikaattorien, tarvittaessa myös alueellisten indikaattorien perusteella, ja tietoyhteiskuntaa koskevista yhteisön tilastoista 21 päivänä huhtikuuta 2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 808/2004 (6) mukaisesti.

b)

Toimi 2

Hyvien toimintatapojen levittäminen

suoritetaan tutkimuksia, joilla yksilöidään kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla tieto- ja viestintätekniikan menestyksekästä käyttöönottoa taloudessa edistävät hyvät toimintatavat,

tuetaan kohdennettuja konferensseja, seminaareja tai työryhmätapaamisia sekä levitys-, tiedotus- ja viestintätoimia, joilla edistetään kevään Eurooppa-neuvostolle annetussa komission 2 päivänä helmikuuta 2005 päivätyssä tiedonannossa ’Kasvua ja työtä Euroopan tulevaisuuden hyväksi – Uusi alku Lissabonin strategialle’ asetettuja tavoitteita, jotka tähtäävät tieto- ja viestintätekniikan käyttöönoton edistämiseen eEurope-toimintasuunnitelman jatkotoimina, ja 1 päivänä kesäkuuta 2005 annetussa komission tiedonannossa ’i2010 – kasvua ja työllisyyttä edistävä eurooppalainen tietoyhteiskunta’ asetettuja avoimen ja kilpailuun perustuvan digitaalisen talouden edistämiseen tähtääviä tavoitteita yhteistyön edistämiseksi sekä kokemusten vaihtamiseksi ja hyvien toimintatapojen levittämiseksi 1 a artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti.

c)

Toimi 3

Analyysi ja strateginen keskustelu

tuetaan yhteiskunnan ja talouden asiantuntijoiden työtä, jotta komissiolle voidaan tarjota tietoja politiikan tulevaisuutta koskevaa analyysia varten.

3)

Korvataan 4 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

”Ohjelma alkaa 1 päivänä tammikuuta 2003 ja päättyy 31 päivänä joulukuuta 2006.

Rahoituspuitteet tämän ohjelman toteuttamiseksi ovat 30 160 000 EUR.”

4)

Korvataan liite tämän päätöksen liitteenä olevalla tekstillä.

2 artikla

Tämä päätös tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3 artikla

Tämä päätös on osoitettu jäsenvaltioille.

Tehty Strasbourgissa 14 päivänä joulukuuta 2005.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. CLARKE


(1)  Lausunto annettu 27. lokakuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä).

(2)  Euroopan parlamentin lausunto annettu 15. marraskuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä) ja neuvoston päätös, tehty 1. joulukuuta 2005.

(3)  EUVL L 336, 23.12.2003, s. 1, päätös sellaisena kuin se on muutettuna päätöksellä N:o 787/2004/EY (EUVL L 138, 30.4.2004, s. 12).

(4)  EUVL C 62, 12.3.2005, s. 1.

(5)  EUVL L 143, 30.4.2004, s. 49.

(6)  EUVL L 143, 30.4.2004, s. 49.”


LIITE

”LIITE

eEurope-toimintasuunnitelman seurantaa, hyvien toimintatapojen levittämistä sekä verkko- ja tietoturvallisuuden parantamista koskeva monivuotinen ohjelma (MODINIS)

Rahoituksen ohjeellinen jakautuminen 2003–2005

Prosentuaaliset osuudet kokonaistalousarviosta tointa ja vuotta kohden

 

2003

2004

2005

Yhteensä 2003–2005

Toimi 1 – toiminnan seuranta ja vertailu

12 %

14 %

14 %

40 %

Toimi 2 – hyvien toimintatapojen levittäminen

8 %

10 %

12 %

30 %

Toimi 3 – analyysi ja strateginen keskustelu

2 %

3 %

3 %

8 %

Toimi 4 – verkko- ja tietoturvallisuuden parantaminen

17 %

5 %

0 %

22 %

Prosentuaalinen osuus kokonaismäärästä

39 %

32 %

29 %

100 %


Rahoituksen ohjeellinen jakautuminen 2006

Prosentuaaliset osuudet kokonaistalousarviosta tointa ja vuotta kohden

 

2006

Toimi 1 – toiminnan seuranta ja vertailu

55 %

Toimi 2 – hyvien toimintatapojen levittäminen

30 %

Toimi 3 – analyysi ja strateginen keskustelu

15 %

Toimi 4 – verkko- ja tietoturvallisuuden parantaminen

0 %

Prosentuaalinen osuus kokonaismäärästä

100 %”


Top