EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R2110

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2110/2005, annettu 14 päivänä joulukuuta 2005 , yhteisön ulkoisen avun saatavuudesta

OJ L 344, 27.12.2005, p. 1–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; Kumoaja 32006R1905 . Latest consolidated version: 28/12/2005

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/2110/oj

27.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 344/1


EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 2110/2005,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2005,

yhteisön ulkoisen avun saatavuudesta

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 179 ja 181a artiklan,

ottavat huomioon komission ehdotuksen,

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon (1),

ovat kuulleet alueiden komiteaa,

noudattavat EY:n perustamissopimuksen 251 artiklassa määrättyä menettelyä (2),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)

Avun suora tai välillinen sitominen avunantajamaasta kyseistä apua käyttäen hankittujen tavaroiden tai palvelujen ostamiseen vähentää avun tehokkuutta, eikä tällainen käytäntö ole köyhien maiden tukemiseksi harjoitettavan kehitysyhteistyöpolitiikan mukaista. Avun sidonnaisuuden purkaminen ei ole itsetarkoitus, vaan sitä olisi käytettävä välineenä, jolla edistetään muita omavastuun, alueellisen yhdentymisen ja valmiuksien kehittämisen kaltaisia köyhyyden vähentämiseen tähtääviä tekijöitä ja joka suuntautuu kehitysmaiden paikallisten ja alueellisten tavaroiden ja palvelujen toimittajien aseman vahvistamiseen.

(2)

Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) kehitysapukomitea (DAC) antoi maaliskuussa 2001 suosituksen ”Vähiten kehittyneille maille annettavan avun sidonnaisuuksien purkaminen” (3). Jäsenvaltiot hyväksyivät tämän suosituksen, ja komissio tunnusti suosituksen ohjenuoraksi yhteisön avulle.

(3)

Valmistauduttaessa Monterreyssa 18–22 päivänä maaliskuuta 2002 pidettyyn kehitysavun rahoitusta koskevaan kansainväliseen konferenssiin Barcelonassa pidetyn Eurooppa-neuvoston kokouksen rinnalla kokoontunut yleisten asioiden neuvosto totesi 14 päivänä maaliskuuta 2002, että Euroopan unioni ”panee täytäntöön DAC:n suosituksen, joka koskee vähiten kehittyneille maille annettavan avun sidonnaisuuden purkamista, ja jatkaa keskusteluja kahdenvälisen avun sidonnaisuuden purkamiseksi entistä enemmän. EU harkitsee myös yhteisön avun sidonnaisuuden purkamista entistä enemmän samalla kun se jatkaa EU:n ja AKT-maiden välillä sovellettavan hintaetuusjärjestelmän soveltamista.”

(4)

Komissio antoi 18 päivänä marraskuuta 2002 Euroopan parlamentille ja neuvostolle tiedonannon ”Sidonnaisuuksien purkaminen: Kehitysavun tehokkuuden parantaminen”. Siinä esitetään komission näkemykset ja mahdolliset vaihtoehdot edellä mainitun Barcelonan sitoumuksen täytäntöönpanolle EU:n tukijärjestelmässä.

(5)

Neuvosto painotti 20 päivänä toukokuuta 2003 päätelmissään kehitysapua koskevien sidonnaisuuksien purkamisesta, että yhteisön avun sidonnaisuutta on purettava entistä enemmän. Se hyväksyi edellä mainitussa tiedonannossa mainitut seikat ja teki päätöksen ehdotetuista ratkaisuista.

(6)

Edellä mainitusta komission tiedonannosta 4 päivänä syyskuuta 2003 annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa (4) todetaan, että yhteisön avun sidonnaisuutta on purettava edelleen. Siinä tuetaan kyseisessä tiedonannossa mainittuja seikkoja ja hyväksytään ehdotetut ratkaisut. Siinä painotetaan tarvetta keskustella avun sidonnaisuuden purkamisesta lisätutkimusten ja esitettyjen ehdotusten perusteella ja vaaditaan nimenomaisesti suosimaan paikallista ja alueellista yhteistyötä, jossa on asetettava – tärkeysjärjestyksessä – etusijalle toimittajat vastaanottajamaista, naapurikehitysmaista ja muista kehitysmaista, jolloin tavoitteena on tukea vastaanottajamaiden ponnisteluja parantaa omaa elintarviketuotantoaan kansallisella, alueellisella, paikallisella ja perhekohtaisella tasolla, sekä toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan elintarvikkeiden ja peruspalveluiden tarjontaa ja saatavuutta sopusoinnussa paikallisten tapojen ja tuotanto- ja kaupankäyntijärjestelmien kanssa.

(7)

Useat kysymykset on ratkaistava, jotta yhteisön ulkoisen avun saatavuus voidaan määrittää. Henkilöiden kelpoisuusehdot määritellään 3 artiklassa. Osallistumiskelpoisen henkilön palkkaamia asiantuntijoita ja hänen ostamiensa hyödykkeiden ja materiaalien alkuperää koskevat säännöt määritellään 4 ja 5 artiklassa. Vastavuoroisuuden osalta sovellettavat määritelmä ja täytäntöönpanosäännöt ovat 6 artiklassa. Poikkeuksista ja niiden täytäntöönpanosta säädetään 7 artiklassa. Kansainvälisten ja alueellisten järjestöjen rahoittamia toimia tai kolmannen maan kanssa yhteisrahoitettuja toimia koskevat erityissäännökset ovat 8 artiklassa. Humanitaarisen avun osalta sovellettavat erityissäännökset ovat 9 artiklassa.

(8)

Ulkoista apua koskevissa perussäädöksissä ja Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta 25 päivänä kesäkuuta 2002 annetussa neuvoston asetuksessa (EY, Euratom) N:o 1605/2002 (5) (jäljempänä ”varainhoitoasetus”) määritellään yhteisön ulkoisen avun saatavuus. Tällä asetuksella yhteisön avun saatavuuteen tehdyt muutokset edellyttävät muutosten tekemistä kaikkiin näihin välineisiin. Kaikki perussäädöksiä koskevat muutokset luetellaan tämän asetuksen liitteessä I.

(9)

Tehtäessä hankintasopimuksia yhteisön välineen mukaisesti kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että noudatetaan Kansainvälisen työjärjestön (ILO) tärkeimpiä kansainvälisesti hyväksyttyjä työelämän perusnormeja, esimerkiksi järjestymisvapautta ja työehtosopimusneuvotteluja, pakkotyön kieltämistä, työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän kieltämistä ja lapsityövoiman käytön kieltämistä koskevia yleissopimuksia.

(10)

Tehtäessä hankintasopimuksia yhteisön välineen mukaisesti kiinnitetään erityistä huomiota siihen, että noudatetaan seuraavia kansainvälisiä ympäristöä koskevia yleissopimuksia: yleissopimus biologisesta monimuotoisuudesta vuodelta 1992, Cartagenan bioturvallisuuspöytäkirja vuodelta 2000 ja Yhdistyneiden Kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen Kioton pöytäkirja vuodelta 1997,

OVAT ANTANEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Soveltamisala

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt asianomaisten osapuolten osallistumiselle kaikkiin liitteessä I mainittuihin yhteisön ulkoisen avun välineisiin, jotka rahoitetaan Euroopan unionin yleisestä talousarviosta.

2 artikla

Määritelmä

Tässä asetuksessa käytettävien termien tulkinnan osalta viitataan varainhoitoasetukseen ja Euroopan yhteisöjen yleiseen talousarvioon sovellettavasta varainhoitoasetuksesta annetun neuvoston asetuksen (EY, Euratom) N:o 1605/2002 soveltamissäännöistä 23 päivänä joulukuuta 2002 annettuun komission asetukseen (EY, Euratom) N:o 2342/2002 (6).

3 artikla

Kelpoisuussäännöt

1.   Jostakin yhteisön välineestä rahoitettavien hankinta- tai avustussopimusten tarjouskilpailu on avoin kaikille oikeushenkilöille, jotka ovat sijoittautuneet Euroopan yhteisön jäsenvaltioon, Euroopan yhteisön tunnustamaan ehdokasmaahan tai Euroopan talousalueen jäsenvaltioon.

2.   Jostakin liitteessä I olevassa A osassa määritellystä alakohtaisesta yhteisön välineestä rahoitettavien hankinta- tai avustussopimusten tarjouskilpailu on avoin niiden oikeushenkilöiden lisäksi, jotka ovat jo osallistumiskelpoisia kyseessä olevan välineen perusteella, kaikille oikeushenkilöille, jotka ovat sijoittautuneet liitteessä II olevassa OECD:n kehitysapukomitean luettelossa mainittuihin kehitysmaihin.

3.   Jostakin liitteessä I olevassa B osassa määritellystä maantieteellisesti rajatusta yhteisön välineestä rahoitettavien hankinta- tai avustussopimusten tarjouskilpailu on avoin niiden lisäksi, jotka on jo mainittu osallistumiskelpoisiksi kyseessä olevassa välineessä, kaikille oikeushenkilöille, jotka ovat sijoittautuneet liitteessä II olevassa OECD:n kehitysapukomitean luettelossa mainittuihin kehitysmaihin ja jotka on nimenomaisesti mainittu osallistumiskelpoisiksi.

4.   Jostakin yhteisön välineestä rahoitettavien hankinta- tai avustussopimusten tarjouskilpailu on avoin kaikille oikeushenkilöille, jotka ovat sijoittautuneet muihin kuin tämän artiklan 1, 2 ja 3 kohdassa tarkoitettuihin maihin, jos niiden myöntämän ulkoisen avun vastavuoroinen saatavuus on vahvistettu 6 artiklan mukaisesti.

5.   Jostakin yhteisön välineestä rahoitettavien hankinta- tai avustussopimusten tarjouskilpailu on avoin myös kansainvälisille järjestöille.

6.   Edellä sanottu ei kuitenkaan estä minkä tahansa sopimuksen tarjouskilpailuun osallistumiskelpoisia järjestöluokkia osallistumasta eikä estä soveltamasta varainhoitoasetuksen 114 artiklan 1 kohdassa säädettyä poikkeusta.

4 artikla

Asiantuntijat

Kaikki 3 ja 8 artiklassa määriteltyjen tarjoajien palkkaamat asiantuntijat voivat olla minkä tahansa maan kansalaisia. Tämä artikla ei kuitenkaan rajoita yhteisön julkisia hankintoja koskevissa säännöissä vahvistettujen laadullisten ja taloudellisten edellytysten soveltamista.

5 artikla

Alkuperäsäännöt

Kaikkien jostakin yhteisön välineestä rahoitetun sopimuksen nojalla ostettujen hyödykkeiden ja materiaalien on oltava peräisin yhteisöstä tai 3 ja 7 artiklassa määritellystä osallistumiskelpoisesta maasta. Tässä asetuksessa alkuperällä tarkoitetaan tullitarkoituksia varten säädettyä alkuperäsääntöjen määritelmää asiaankuuluvassa yhteisön lainsäädännössä.

6 artikla

Vastavuoroisuus kolmansien maiden kanssa

1.   Yhteisön ulkoisen avun saatavuus vastavuoroisesti suodaan 3 artiklan 4 kohdan soveltamisalaan kuuluvalle maalle, jos se myöntää kelpoisuuden vastaavin ehdoin jäsenvaltioille ja asianomaiselle vastaanottajamaalle.

2.   Se, suodaanko mahdollisuus saada vastavuoroisesti yhteisön ulkoista apua, perustuu EU:n ja muiden avunantajien vertailuun OECD:n kehitysapukomitean luokituksen mukaisella alaa koskevalla tasolla tai joko avunantaja- tai vastaanottajamaan tasolla. Päätös vastavuoroisuuden myöntämisestä avunantajamaalle perustuu kyseisen avunantajan antaman avun avoimuuteen, johdonmukaisuuteen ja suhteellisuuteen sekä avun laatuun ja määrään.

3.   Yhteisön ulkoisen avun vastavuoroinen saatavuus vahvistetaan erillisellä päätöksellä, joka koskee tiettyä maata tai maaryhmää. Tällainen päätös tehdään menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28 päivänä kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY (7) mukaisesti kyseistä säädöstä käsittelevää komiteaa ja sitä koskevia menettelyjä noudattaen. Mainitun päätöksen 7 artiklan 3 kohdan mukaista Euroopan parlamentin oikeutta saada säännöllisesti tietoja on noudatettava täysimääräisesti. Tällaisen päätöksen on oltava voimassa vähintään yhden vuoden ajan.

4.   Yhteisön ulkoisen avun vastavuoroinen saatavuus vähiten kehittyneissä maissa, jotka on lueteltu liitteessä II, suodaan ilman muuta liitteessä III luetelluille kolmansille maille.

5.   Vastaanottajamaita on kuultava 1, 2 ja 3 kohdassa kuvatun menettelyn aikana.

7 artikla

Poikkeukset kelpoisuus- ja alkuperäsäännöistä

1.   Asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa komissio voi ulottaa kelpoisuuden koskemaan myös sellaisten maiden oikeushenkilöitä, jotka eivät ole 3 artiklan nojalla kelpoisia.

2.   Asianmukaisesti perustelluissa poikkeustapauksissa komissio voi sallia sellaisesta maasta peräisin olevien hyödykkeiden ja materiaalien ostamisen, joka ei ole 3 artiklan nojalla kelpoinen.

3.   Edellä 1 ja 2 kohdassa säädettyjen poikkeusten perusteena voi olla se, että tuotteita ja palveluita ei ole saatavilla kyseessä olevien maiden markkinoilla, tilanne on äärimmäisen kiireellinen tai että kelpoisuussääntöjen noudattaminen tekisi hankkeen, ohjelman tai toimenpiteen toteuttamisen mahdottomaksi tai erittäin vaikeaksi.

8 artikla

Toimet, joihin osallistuu kansainvälisiä järjestöjä tai joihin sisältyy yhteisrahoitusta

1.   Aina, kun yhteisön rahoitukseen sisältyy jonkin kansainvälisen järjestön toteuttama toimi, asianomaisiin sopimusmenettelyihin voivat osallistua kaikki oikeushenkilöt, jotka ovat osallistumiskelpoisia 3 artiklan nojalla tai kyseisen järjestön sääntöjen nojalla, mutta kaikkien avunantajien tasavertainen kohtelu on varmistettava. Samoja sääntöjä sovelletaan hankintoihin, materiaaleihin ja asiantuntijoihin.

2.   Aina, kun yhteisön rahoitukseen sisältyy jonkin kolmannen maan – vastavuoroisuusedellytyksin 6 artiklan mukaisesti – tai alueellisen järjestön taikka jäsenvaltion kanssa yhteisrahoitettava toimi, asianomaisiin sopimusmenettelyihin voivat osallistua kaikki oikeushenkilöt, jotka ovat osallistumiskelpoisia 3 artiklan nojalla, sekä kaikki oikeushenkilöt, jotka ovat kyseisen kolmannen maan, alueellisen järjestön tai jäsenvaltion sääntöjen mukaisesti osallistumiskelpoisia. Samoja sääntöjä sovelletaan hankintoihin, materiaaleihin ja asiantuntijoihin.

3.   Elintarvikeavun osalta tätä artiklaa on sovellettava vain hätäapuun.

9 artikla

Humanitaarinen apu ja valtioista riippumattomat järjestöt

1.   Tämän asetuksen 3 artiklaa ei sovelleta edunsaajien valinnassa käytettäviin kelpoisuusehtoihin humanitaarisesta avusta 20 päivänä kesäkuuta 1996 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1257/96 (8) tarkoitetun humanitaarisen avun osalta eikä kehitysmaita koskevilla aloilla toteutettavista toimista yhdessä eurooppalaisten valtioista riippumattomien kehitysyhteistyöjärjestöjen (NGO) kanssa suoritettavasta rahoituksesta 17 päivänä heinäkuuta 1998 annetussa neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1658/98 (9) tarkoitetun valtioista riippumattomien järjestöjen kautta suoraan kanavoitavan avun osalta.

2.   Edunsaajien on noudatettava tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia silloin, kun humanitaarisen avun ja asetuksessa (EY) N:o 1658/98 tarkoitetun valtioista riippumattomien järjestöjen kautta suoraan kanavoitavan avun täytäntöönpano edellyttää hankintasopimusten tekemistä.

10 artikla

Keskeisimpien periaatteiden noudattaminen ja paikallisten markkinoiden vahvistaminen

1.   Köyhyyden kitkemisen jouduttamiseksi kehitetään paikallisia valmiuksia, markkinoita ja ostoja kiinnittämällä erityistä huomiota kumppanimaista tapahtuviin paikallisiin ja alueellisiin hankintoihin.

2.   Tarjoajien, joiden kanssa on tehty hankintasopimuksia, on noudatettava tärkeimpiä kansainvälisesti hyväksyttyjä työelämän perusnormeja, kuten ILOn työelämän perusnormeja, sekä järjestymisvapautta ja työehtosopimusneuvotteluja, pakkotyön kieltämistä, työmarkkinoilla ja ammatin harjoittamisen yhteydessä tapahtuvan syrjinnän kieltämistä ja lapsityövoiman käytön kieltämistä koskevia yleissopimuksia.

3.   Kehitysmaiden mahdollisuuksia saada yhteisön ulkoista apua on tuettava kaikella asianmukaiseksi katsotulla teknisellä avulla.

11 artikla

Asetuksen täytäntöönpano

Tällä asetuksella muutetaan ja säännellään kaikkien liitteessä I lueteltujen voimassa olevien yhteisön välineiden asianomaiset osat. Komissio muuttaa ajoittain tämän asetuksen liitteitä II, III ja IV, jotta otettaisiin huomioon muutokset OECD:n teksteissä.

12 artikla

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona se julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty Strasbourgissa 14 päivänä joulukuuta 2005.

Euroopan parlamentin puolesta

Puhemies

J. BORRELL FONTELLES

Neuvoston puolesta

Puheenjohtaja

C. CLARKE


(1)  EUVL C 157, 28.6.2005, s. 99.

(2)  Euroopan parlamentin lausunto, annettu 23. kesäkuuta 2005 (ei vielä julkaistu virallisessa lehdessä), ja neuvoston päätös, tehty 21. marraskuuta 2005.

(3)  OECD/DAC 2001 Report, 2002, Volume 3, No 1, s. 46.

(4)  EUVL C 76 E, 25.3.2004, s. 474.

(5)  EYVL L 248, 16.9.2002, s. 1.

(6)  EYVL L 357, 31.12.2002, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY, Euratom) N:o 1261/2005 (EUVL L 201, 2.8.2005, s. 3).

(7)  EYVL L 184, 17.7.1999, s. 23.

(8)  EYVL L 163, 2.7.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 1882/2003 (EUVL L 284, 31.10.2003, s. 1).

(9)  EYVL L 213, 30.7.1998, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003.


LIITE I

Seuraavat muutokset tehdään jäljempänä lueteltuihin yhteisön välineisiin.

A OSA — Alakohtaiset yhteisön välineet

1)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1568/2003, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, avusta köyhyyteen liittyvien sairauksien (HIV/aids, tuberkuloosi ja malaria) torjumiseksi kehitysmaissa (1):

Lisätään 5 artiklan 3 kohtaan seuraavaa:

”Osallistuminen kansainvälisen järjestön kautta täytäntöönpantuihin tai kolmannen maan kanssa yhteisrahoitettuihin sopimusmenettelyihin määritellään yhteisön ulkoisen avun saatavuudesta 14 päivänä joulukuuta 2005 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2110/2005 (2).

Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

1.   Kelpoisuus osallistua tämän asetuksen mukaisiin tarjouskilpailuihin määritellään asetuksessa (EY) N:o 2110/2005 säädettyjen kelpoisuussääntöjen ja niiden poikkeusten mukaisesti.

2.   Tämän asetuksen mukaisesti ostettujen hyödykkeiden ja materiaalien alkuperä määritellään asetuksessa (EY) N:o 2110/2005 säädettyjen alkuperäsääntöjen ja niiden poikkeusten mukaisesti.”

2)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1567/2003, annettu 15 päivänä heinäkuuta 2003, avusta lisääntymis- ja seksuaaliterveyteen ja lisääntymistä ja seksuaalisuutta koskeviin oikeuksiin liittyville politiikoille ja toimille kehitysmaissa (3):

Lisätään 5 artiklan 3 kohtaan seuraavaa:

”Osallistuminen kansainvälisen järjestön kautta täytäntöönpantuihin tai kolmannen maan kanssa yhteisrahoitettuihin sopimusmenettelyihin määritellään yhteisön ulkoisen avun saatavuudesta 14 päivänä joulukuuta 2005 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2110/2005 (4).

Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

1.   Kelpoisuus osallistua tämän asetuksen mukaisiin tarjouskilpailuihin määritellään asetuksessa (EY) N:o 2110/2005 säädettyjen kelpoisuussääntöjen ja niiden poikkeusten mukaisesti.

2.   Tämän asetuksen mukaisesti ostettujen hyödykkeiden ja materiaalien alkuperä määritellään asetuksessa (EY) N:o 2110/2005 säädettyjen alkuperäsääntöjen ja niiden poikkeusten mukaisesti.”

3)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1724/2001, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2001, jalkaväkimiinojen vastaisesta toiminnasta kehitysmaissa (5):

Korvataan 4 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Kelpoisuus osallistua tämän asetuksen mukaisiin tarjouskilpailuihin määritellään yhteisön ulkoisen avun saatavuudesta 14 päivänä joulukuuta 2005 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2110/2005 (6) säädettyjen kelpoisuussääntöjen ja niiden poikkeusten mukaisesti.

Lisätään 8 artiklan 2 kohtaan seuraavaa:

”Osallistuminen kansainvälisen järjestön kautta täytäntöönpantuihin tai kolmannen maan kanssa yhteisrahoitettuihin sopimusmenettelyihin määritellään asetuksessa (EY) N:o 2110/2005.”

4)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2493/2000, annettu 7 päivänä marraskuuta 2000, ympäristöulottuvuuden sisällyttämisestä täysimääräisesti kehitysmaiden kehitysprosessiin (7):

Lisätään 5 artiklan 3 kohtaan seuraavaa:

”Osallistuminen kansainvälisen järjestön kautta täytäntöönpantuihin tai kolmannen maan kanssa yhteisrahoitettuihin sopimusmenettelyihin määritellään yhteisön ulkoisen avun saatavuudesta 14 päivänä joulukuuta 2005 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2110/2005 (8).

Korvataan 8 artiklan 8 kohta seuraavasti:

”8.   Kelpoisuus osallistua tämän asetuksen mukaisiin tarjouskilpailuihin määritellään asetuksessa (EY) N:o 2110/2005 säädettyjen kelpoisuussääntöjen ja niiden poikkeusten mukaisesti.”

Korvataan 8 artiklan 9 kohta seuraavasti:

”9.   Tämän asetuksen mukaisesti ostettujen hyödykkeiden ja materiaalien alkuperä määritellään asetuksessa (EY) N:o 2110/2005 säädettyjen alkuperäsääntöjen ja niiden poikkeusten mukaisesti.”

5)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2494/2000, annettu 7 päivänä marraskuuta 2000, toimenpiteistä kehitysmaissa olevien trooppisten ja muiden metsien säilyttämisen ja kestävän hoidon edistämiseksi (9):

Lisätään 6 artiklan 3 kohtaan seuraavaa:

”Osallistuminen kansainvälisen järjestön kautta täytäntöönpantuihin tai kolmannen maan kanssa yhteisrahoitettuihin sopimusmenettelyihin määritellään 14 päivänä joulukuuta 2005 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2110/2005 (10).

Korvataan 9 artiklan 8 kohta seuraavasti:

”8.   Kelpoisuus osallistua tämän asetuksen mukaisiin tarjouskilpailuihin määritellään asetuksessa (EY) N:o 2110/2005 säädettyjen kelpoisuussääntöjen ja niiden poikkeusten mukaisesti.”

Korvataan 9 artiklan 9 kohta seuraavasti:

”9.   Tämän asetuksen mukaisesti ostettujen hyödykkeiden ja materiaalien alkuperä määritellään asetuksessa (EY) N:o 2110/2005 säädettyjen kansalaisuutta ja alkuperäsääntöjen ja niiden poikkeusten mukaisesti.”

6)

Neuvoston asetus (EY) N:o 975/1999, annettu 29 päivänä huhtikuuta 1999, demokratian ja oikeusvaltion kehittämisen ja lujittamisen sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien kunnioittamisen yleistavoitetta edistävien kehitysyhteistyötoimien täytäntöönpanoa koskevista vaatimuksista (11):

Korvataan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Sopimuksentekokelpoisuus määritellään yhteisön ulkoisen avun saatavuudesta 14 päivänä joulukuuta 2005 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2110/2005 (12) säädettyjen kelpoisuussääntöjen ja niiden poikkeusten mukaisesti.

Korvataan 8 artikla seuraavasti:

”8 artikla

1.   Kelpoisuus osallistua tämän asetuksen mukaisiin tarjouskilpailuihin määritellään asetuksessa (EY) N:o 2110/2005 säädettyjen kelpoisuussääntöjen ja niiden poikkeusten mukaisesti.

2.   Tämän asetuksen mukaisesti ostettujen hyödykkeiden ja materiaalien alkuperä määritellään asetuksessa (EY) N:o 2110/2005 säädettyjen alkuperäsääntöjen ja niiden poikkeuksien mukaisesti.”

7)

Neuvoston asetus (EY) N:o 2836/98, annettu 22 päivänä joulukuuta 1998, sukupuolten tasa-arvoon liittyvien kysymysten sisällyttämisestä kehitysyhteistyöhön (13):

Lisätään 5 artiklan 4 kohtaan seuraavaa:

”Osallistuminen kansainvälisen järjestön kautta täytäntöönpantuihin tai kolmannen maan kanssa yhteisrahoitettuihin sopimusmenettelyihin määritellään yhteisön ulkoisen avun saatavuudesta 14 päivänä joulukuuta 2005 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2110/2005 (14).

Korvataan 7 artiklan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Kelpoisuus osallistua tämän asetuksen mukaisiin tarjouskilpailuihin määritellään asetuksessa (EY) N:o 2110/2005 säädettyjen kelpoisuussääntöjen ja niiden poikkeusten mukaisesti.”

Korvataan 7 artiklan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Tämän asetuksen mukaisesti ostettujen hyödykkeiden ja materiaalien alkuperä määritellään asetuksessa (EY) N:o 2110/2005 säädettyjen alkuperäsääntöjen ja niiden poikkeuksien mukaisesti.”

8)

Neuvoston asetus (EY) N:o 1658/98, annettu 17 päivänä heinäkuuta 1998, kehitysmaita koskevilla aloilla toteutettavien toimien yhdessä eurooppalaisten valtioista riippumattomien kehitysyhteistyöjärjestöjen (NGO) kanssa suoritettavasta rahoituksesta (15):

Korvataan 3 artiklan 1 kohdan toinen luetelmakohta seuraavasti:

”—

Niiden päätoimipaikan on sijaittava maassa, joka voi saada yhteistä rahoitusta, ja päätoimipaikan on oltava yhteisön ulkoisen avun saatavuudesta 14 päivänä joulukuuta 2005 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2110/2005 (16) määriteltyjen yhteisrahoitettavien toimien pääasiallinen päätöksentekopaikka.

Korvataan 3 artiklan 1 kohdan kolmas luetelmakohta seuraavasti:

”—

Suurimman osan niiden rahoituksesta on tultava asetuksessa (EY) N:o 2110/2005 määritellystä maasta, joka voi saada yhteistä rahoitusta.”

Lisätään 3 artiklaan kohta seuraavasti:

”3.   Tämän asetuksen mukaisesti ostettujen hyödykkeiden ja materiaalien alkuperä määritellään asetuksessa (EY) N:o 2110/2005 säädettyjen alkuperäsääntöjen ja niiden poikkeusten mukaisesti.”

9)

Neuvoston asetus (EY) N:o 2046/97, annettu 13 päivänä lokakuuta 1997, pohjoinen–etelä-yhteistyöstä huumausaineiden ja niiden väärinkäytön vastaisessa toiminnassa (17):

Korvataan 5 artikla seuraavasti:

”5 artikla

Tämän asetuksen mukaista rahallista tukea voivat saada seuraavat yhteistyökumppanit: alueelliset ja kansainväliset järjestöt ja erityisesti UNDCP, valtiosta riippumattomat järjestöt, kansalliset, alueelliset ja paikalliset hallintoelimet ja virastot, käyttäjäyhteisölliset järjestöt, laitokset sekä julkiset ja yksityiset toimijat. Sopimuksentekokelpoisuus määritellään yhteisön ulkoisen avun saatavuudesta 14 päivänä joulukuuta 2005 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2110/2005 (18) säädettyjen kelpoisuussääntöjen ja niiden poikkeusten mukaisesti.

Lisätään 6 artiklan 5 kohtaan seuraavaa:

”Osallistuminen kansainvälisen järjestön kautta täytäntöönpantuihin tai kolmannen maan kanssa yhteisrahoitettuihin sopimusmenettelyihin määritellään asetuksessa (EY) N:o 2110/2005.”

Korvataan 9 artiklan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Kelpoisuus osallistua tämän asetuksen mukaisiin tarjouskilpailuihin määritellään asetuksessa (EY) N:o 2110/2005 säädettyjen kelpoisuussääntöjen ja niiden poikkeusten mukaisesti.”

Korvataan 9 artiklan 8 kohta seuraavasti:

”8.   Tämän asetuksen mukaisesti ostettujen hyödykkeiden ja materiaalien alkuperä määritellään asetuksessa (EY) N:o 2110/2005 säädettyjen alkuperäsääntöjen ja niiden poikkeusten mukaisesti.”

10)

Neuvoston asetus (EY) N:o 2258/96, annettu 22 päivänä marraskuuta 1996, kehitysmaissa toteutettavista kunnostamis- ja jälleenrakennustoimista (19):

Lisätään 4 artiklan 4 kohtaan seuraavaa:

”Osallistuminen kansainvälisen järjestön kautta täytäntöönpantuihin tai kolmannen maan kanssa yhteisrahoitettuihin sopimusmenettelyihin määritellään yhteisön ulkoisen avun saatavuudesta 14 päivänä joulukuuta 2005 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2110/2005 (20).

Korvataan 6 artiklan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Kelpoisuus osallistua tämän asetuksen mukaisiin tarjouskilpailuihin määritellään asetuksessa (EY) N:o 2110/2005 säädettyjen kelpoisuussääntöjen ja niiden poikkeusten mukaisesti.”

Korvataan 6 artiklan 8 kohta seuraavasti:

”8.   Tämän asetuksen mukaisesti ostettujen hyödykkeiden ja materiaalien alkuperä määritellään asetuksessa (EY) N:o 2110/2005 säädettyjen alkuperäsääntöjen ja niiden poikkeusten mukaisesti.”

11)

Neuvoston asetus (EY) N:o 1292/96, annettu 27 päivänä kesäkuuta 1996, elintarvikeapupolitiikasta ja elintarvikeavun hallinnosta sekä elintarviketurvaan liittyvistä erityisistä tukitoimista (21):

Korvataan 9 artikla seuraavasti:

”9 artikla

1.   Maat, jotka voivat saada yhteisön tukea tämän asetuksen mukaisiin toimiin, luetellaan liitteessä. Tässä yhteydessä etusijalle asetetaan köyhimmät väestöryhmät ja matalan tulotason maat, joissa on vakava elintarvikepula.

Neuvosto voi määräenemmistöllä komission ehdotuksesta muuttaa kyseistä luetteloa.

Sopimuksentekokelpoisuus määritellään yhteisön ulkoisen avun saatavuudesta 14 päivänä joulukuuta 2005 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2110/2005 (22) säädettyjen kelpoisuussääntöjen ja niiden poikkeusten mukaisesti.

2.   Voittoa tavoittelemattomien valtiosta riippumattomien järjestöjen on täytettävä seuraavat vaatimukset, jotta niille voidaan myöntää yhteisön rahoitusta suoraan tai välillisesti tämän asetuksen mukaisia toimia varten:

a)

niiden on oltava yhteisön tukeen oikeutetussa maassa sijaitsevia kyseisen maan lakien alaisia autonomisia järjestöjä;

b)

niiden päätoimipaikan on sijaittava maassa, jolle voidaan myöntää yhteisön tukea. Päätoimipaikan on oltava kaikkien yhteisrahoitettavien toimien tosiasiallinen päätöksentekopaikka;

c)

niiden on osoitettava, että ne voivat menestyksekkäästi toteuttaa elintarvikeaputoiminnot erityisesti seuraavien arviointiperusteiden osalta:

niiden hallinto- ja varainhoitovalmiudet,

niiden tekniset ja logistiset valmiudet suorittaa ehdotetut toimet,

asianomaisten valtiosta riippumattomien järjestöjen yhteisön tai jäsenvaltioiden rahoituksella toteuttamien toimien tulokset,

niiden asiantuntemus elintarvikeavun ja elintarviketurvan aloilla,

niiden läsnäolo vastaanottajamaassa ja niiden tietämys kyseisestä maasta tai kehitysmaista;

d)

niiden on sitouduttava noudattamaan komission säätämiä elintarvikeavun jakamista koskevia vaatimuksia.

Lisätään 10 artiklan 2 kohtaan seuraavaa:

”Osallistuminen kansainvälisen järjestön kautta täytäntöönpantuihin tai kolmannen maan kanssa yhteisrahoitettuihin sopimusmenettelyihin määritellään asetuksessa (EY) N:o 2110/2005.”

Korvataan 11 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tuotteet on hankittava vastaanottajamaasta tai jostakin kehitysmaasta (luettelo liitteessä), joka sijaitsee, mikäli mahdollista, samalla maantieteellisellä alueella kuin vastaanottajamaa. Tämän asetuksen mukaisesti ostettujen hyödykkeiden ja materiaalien alkuperä määritellään asetuksessa (EY) N:o 2110/2005 säädettyjen alkuperäsääntöjen ja niiden poikkeusten mukaisesti.”

Poistetaan 11 artiklan 3 kohta.

Muutetaan 11 artiklan 4 kohta 11 artiklan 3 kohdaksi.

Korvataan 17 artiklan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”Kelpoisuus osallistua tämän asetuksen mukaisiin tarjouskilpailuihin määritellään asetuksessa (EY) N:o 2110/2005 säädettyjen kelpoisuussääntöjen ja niiden poikkeusten mukaisesti.”

B OSA — Maantieteellisesti rajatut yhteisön välineet

12)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 257/2001, annettu 22 päivänä tammikuuta 2001, Turkin taloudellisen ja yhteiskunnallisen kehityksen edistämiseksi toteutettavien toimien täytäntöönpanosta (23):

Lisätään 5 artiklan 5 kohtaan seuraavaa:

”Osallistuminen kansainvälisen järjestön kautta täytäntöönpantuihin tai kolmannen maan kanssa yhteisrahoitettuihin sopimusmenettelyihin määritellään myös yhteisön ulkoisen avun saatavuudesta 14 päivänä joulukuuta 2005 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2110/2005 (24).

Lisätään 6 artiklan 7 kohtaan seuraavaa:

”Kelpoisuus osallistua tämän asetuksen mukaisiin tarjouskilpailuihin määritellään lisäksi asetuksessa (EY) N:o 2110/2005 säädettyjen kelpoisuussääntöjen ja niiden poikkeusten mukaisesti.”

Lisätään 6 artiklan 8 kohtaan seuraavaa:

”Tämän asetuksen mukaisesti ostettujen hyödykkeiden ja materiaalien alkuperä määritellään lisäksi asetuksessa (EY) N:o 2110/2005 säädettyjen alkuperäsääntöjen ja niiden poikkeusten mukaisesti.”

13)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 2130/2001, annettu 29 päivänä lokakuuta 2001, toimista, jotka koskevat kotiseudultaan siirtymään joutuneiden väestöryhmien avustamista Aasian ja Latinalaisen Amerikan kehitysmaissa (25):

Lisätään 7 artiklan 3 kohtaan seuraavaa:

”Osallistuminen kansainvälisen järjestön kautta täytäntöönpantuihin tai kolmannen maan kanssa yhteisrahoitettuihin sopimusmenettelyihin määritellään myös yhteisön ulkoisen avun saatavuudesta 14 päivänä joulukuuta 2005 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2110/2005 (26).

Korvataan 10 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Yhteisön tukea voidaan myöntää kumppaneille, joiden päätoimipaikka sijaitsee maassa, jolle voidaan tämän asetuksen ja asetuksen (EY) N:o 2110/2005 mukaisesti myöntää yhteisön tukea, jos kyseinen toimipaikka on niiden liiketoiminnan tosiasiallinen keskuspaikka. Poikkeustapauksissa tämä toimipaikka voi sijaita jossain muussa kolmannessa maassa.”

Lisätään 13 artiklan 1 kohtaan seuraavaa:

”Kelpoisuus osallistua tämän asetuksen mukaisiin tarjouskilpailuihin määritellään lisäksi asetuksessa (EY) N:o 2110/2005 säädettyjen kelpoisuussääntöjen ja niiden poikkeusten mukaisesti.”

Lisätään 13 artiklan 2 kohtaan seuraavaa:

”Tämän asetuksen mukaisesti ostettujen hyödykkeiden ja materiaalien alkuperä määritellään lisäksi asetuksessa (EY) N:o 2110/2005 säädettyjen alkuperäsääntöjen ja niiden poikkeusten mukaisesti.”

14)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1726/2000, annettu 29 päivänä kesäkuuta 2000, kehitysyhteistyöstä Etelä-Afrikan kanssa (27):

Korvataan 7 artiklan 6 kohta seuraavasti:

”6.   Kelpoisuus osallistua tämän asetuksen mukaisiin tarjouskilpailuihin määritellään yhteisön ulkoisen avun saatavuudesta 14 päivänä joulukuuta 2005 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2110/2005 (28) säädettyjen kelpoisuussääntöjen ja niiden poikkeusten mukaisesti.

Korvataan 7 artiklan 7 kohta seuraavasti:

”7.   Tämän asetuksen mukaisesti ostettujen hyödykkeiden ja materiaalien alkuperä määritellään asetuksessa (EY) N:o 2110/2005 säädettyjen alkuperäsääntöjen ja niiden poikkeusten mukaisesti.”

15)

Neuvoston asetus (EY) N:o 1734/94, annettu 11 päivänä heinäkuuta 1994, rahoitus- ja teknisestä yhteistyöstä Länsirannan ja Gazan alueen kanssa (29):

Lisätään 2 artiklan 4 kohtaan seuraavaa:

”Osallistuminen kansainvälisen järjestön kautta täytäntöönpantuihin tai kolmannen maan kanssa yhteisrahoitettuihin sopimusmenettelyihin määritellään lisäksi yhteisön ulkoisen avun saatavuudesta 14 päivänä joulukuuta 2005 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EY) N:o 2110/2005 (30).


(1)  EUVL L 224, 6.9.2003, s. 7.

(2)  EUVL L 344, 27.12.2005, s. 1.”

(3)  EUVL L 224, 6.9.2003, s. 1.

(4)  EUVL L 344, 27.12.2005, s. 1.”

(5)  EYVL L 234, 1.9.2001, s. 1.

(6)  EUVL L 344, 27.12.2005, s. 1.”

(7)  EYVL L 288, 15.11.2000, s. 1.

(8)  EUVL L 344, 27.12.2005, s. 1.”

(9)  EYVL L 288, 15.11.2000, s. 6.

(10)  EUVL L 344, 27.12.2005, s. 1.”

(11)  EYVL L 120, 8.5.1999, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 2240/2004 (EUVL L 390, 31.12.2004, s. 3).

(12)  EUVL L 344, 27.12.2005, s. 1.”

(13)  EYVL L 354, 30.12.1998, s. 5, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003.

(14)  EUVL L 344, 27.12.2005, s. 1.”

(15)  EYVL L 213, 30.7.1998, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003.

(16)  EUVL L 344, 27.12.2005, s. 1.”

(17)  EYVL L 287, 21.10.1997, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003.

(18)  EUVL L 344, 27.12.2005, s. 1.”

(19)  EYVL L 306, 28.11.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003.

(20)  EUVL L 344, 27.12.2005, s. 1.”

(21)  EYVL L 166, 5.7.1996, s. 1, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna asetuksella (EY) N:o 1882/2003.

(22)  EUVL L 344, 27.12.2005, s. 1.”

(23)  EYVL L 39, 9.2.2001, s. 1.

(24)  EUVL L 344, 27.12.2005, s. 1.”

(25)  EYVL L 287, 31.10.2001, s. 3, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 107/2005 (EUVL L 23, 26.1.2005, s. 1).

(26)  EUVL L 344, 27.12.2005, s. 1.”

(27)  EYVL L 198, 4.8.2000, s. 1, asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 1934/2004 (EUVL L 338, 13.11.2004, s. 1).

(28)  EUVL L 344, 27.12.2005, s. 1.”

(29)  EYVL L 182, 16.7.1994, s. 4, asetus sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 669/2004 (EUVL L 105, 14.4.2004, s. 1).

(30)  EUVL L 344, 27.12.2005, s. 1.”


LIITE II

Kehitysapukomitean luettelo tuensaajista – tilanne 1. tammikuuta 2003

Osa I: Kehitysmaat ja -alueet

(julkinen kehitysapu)

Osa II: Siirtymävaiheessa olevat maat ja alueet

(julkinen apu)

Vähiten kehittyneet maat

Muut matalan tulotason maat (BKTL/asukas alle 745 dollaria vuonna 2001)

Alemman keskitulotason maat (BKTL/asukas 746–2 975 dollaria vuonna 2001)

Ylemmän keskitulotason maat (BKTL/asukas 2 976–9 205 dollaria vuonna 2001)

Korkean tulotason maat (BKTL/asukas yli 9 206 dollaria vuonna 2001)

Keski- ja Itä-Euroopan maat sekä entisen Neuvostoliiton uudet itsenäiset valtiot

Edistyneemmät kehitysmaat ja -alueet

Afganistan

Angola

Bangladesh

Benin

Bhutan

Burkina Faso

Burundi

Kambodža

Kap Verde

Keski-Afrikan tasavalta

Tšad

Komorit

Kongon demokraattinen tasavalta

Djibouti

Päiväntasaajan Guinea

Eritrea

Etiopia

Gambia

Guinea

Guinea-Bissau

Haiti

Kiribati

Laos

Lesotho

Liberia

Madagaskar

Malawi

Malediivit

Mali

Mauritania

Mosambik

Myanmar

Nepal

Niger

Ruanda

Samoa

São Tomé ja Príncipe

Senegal

Sierra Leone

Salomonsaaret

Somalia

Sudan

Tansania

Itä-Timor

Togo

Tuvalu

Uganda

Vanuatu

Jemen

Sambia

Armenia (1)

Azerbaidžan (1)

Kamerun

Kongo

Norsunluurannikko

Georgia (1)

Ghana

Intia

Indonesia

Kenia

Korean demokraattinen kansantasavalta

Kirgistan (1)

Moldova (1)

Mongolia

Nicaragua

Nigeria

Pakistan

Papua-Uusi-Guinea

Tadžikistan (1)

Uzbekistan (1)

Vietnam

Zimbabwe

Albania (1)

Algeria

Belize

Bolivia

Bosnia ja Hertsegovina

Kiina

Kolumbia

Kuuba

Dominikaaninen tasavalta

Ecuador

Egypti

El Salvador

Fidži

Guatemala

Guyana

Honduras

Iran

Irak

Jamaika

Jordania

Kazakstan (1)

entinen Jugoslavian tasavalta Makedonia

Marshallinsaaret

Mikronesia

Marokko

Namibia

Niue

Palestiinan itsehallintoalueet

Paraguay

Peru

Filippiinit

Serbia ja Montenegro

Etelä-Afrikka

Sri Lanka

Saint Vincent ja Grenadiinit

Suriname

Swazimaa

Syyria

Thaimaa

Tokelau (2)

Tonga

Tunisia

Turkki

Turkmenistan (1)

Wallis ja Futuna (2)

Botswana

Brasilia

Chile

Cookinsaaret

Costa Rica

Kroatia

Dominica

Gabon

Grenada

Libanon

Malesia

Mauritius

Mayotte (2)

Nauru

Panama

Saint Helena (2)

Saint Lucia

Venezuela

Bahrain

Valko-Venäjä (1)

Bulgaria (1)

Tšekki (1)

Viro (1)

Unkari (1)

Latvia (1)

Liettua (1)

Puola (1)

Romania (1)

Venäjä (1)

Slovakia (1)

Ukraina (1)

Aruba (1)

Bahama

Bermuda (2)

Brunei

Caymansaaret (2)

Taiwan

Kypros

Falklandinsaaret (2)

Ranskan Polynesia (2)

Gibraltar (2)

Hongkong (2)

Israel

Korean tasavalta

Kuwait

Libya

Macao (2)

Malta

Alankomaiden Antillit (2)

Uusi-Kaledonia (2)

Qatar

Singapore

Slovenia

Arabiemiirikunnat

Brittiläiset Neitsytsaaret (2)

Maailmanpankin luottokynnys (5 185 dollaria vuonna 2001)

Anguilla (2)

Antigua ja Barbuda

Argentiina

Barbados

Meksiko

Montserrat (2)

Oman

Palau

Saudi-Arabia

Saint Kitts ja Nevis

Seychellit

Trinidad ja Tobago

Turks- ja Caicossaaret (2)

Uruguay


(1)  Keski- ja Itä-Euroopan maat sekä entisen Neuvostoliiton uudet itsenäiset valtiot.

(2)  Alue.


LIITE III

LUETTELO OECD:N KEHITYSAPUKOMITEAN JÄSENISTÄ

Australia, Itävalta, Belgia, Kanada, Tanska, Euroopan komissio, Suomi, Ranska, Saksa, Kreikka, Irlanti, Italia, Japani, Luxemburg, Alankomaat, Uusi-Seelanti, Norja, Portugali, Espanja, Ruotsi, Sveitsi, Yhdistynyt kuningaskunta, Yhdysvallat.


LIITE IV

Otteita Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) kehitysapukomitean (DAC) maaliskuussa 2001 antamasta vähiten kehittyneille maille annettavan avun sidonnaisuuksien purkamista koskevasta suosituksesta

II.   Täytäntöönpano

a)   Soveltamisala

7.

Avun sidonnaisuuksien purkaminen on monimutkainen prosessi. Julkisen kehitysavun eri luokkien osalta on noudatettava erilaista lähestymistapaa. Lisäksi jäsenten välillä on eroja suosituksen täytäntöönpanon soveltamisalan ja ajoituksen osalta. Edellä sanottu huomioon ottaen DAC:n jäsenten on purettava vähiten kehittyneille maille myönnettävän julkisen kehitysavun sidonnaisuus mahdollisimman laajalti ja tässä suosituksessa vahvistettuja arviointiperusteita ja menettelyjä noudattaen.

i)

DAC:n jäsenet sopivat purkavansa vähiten kehittyneille maille myöntämänsä julkisen kehitysavun sidonnaisuuden 1. tammikuuta 2002 mennessä seuraavilla aloilla: maksutaseet ja rakennesopeutustuki, velkojen anteeksiantaminen, alakohtaisia ja monialaisia ohjelmia varten annettava apu, investointihankkeiden tuki, tuontituki ja perushyödykkeitä varten annettava tuki, kaupallisia palveluita koskevat sopimukset sekä valtiosta riippumattomille järjestöille hankintoihin liittyviä toimia varten myönnettävä julkinen kehitysapu.

ii)

Investointeihin liittyvän teknisen yhteistyön ja erillisen teknisen yhteistyön osalta tunnustetaan, että DAC:n jäsenten toimintatapoja saattaa ohjata se, että on tärkeätä säilyttää avunantajamaiden kansallisen mukanaolon tunne samalla kun kumppanimailta pyydetään asiantuntija-apua, mutta joka tapauksessa tämän suosituksen tavoitteet ja periaatteet on pidettävä mielessä. Erillinen tekninen yhteistyö ei kuulu suosituksen soveltamisalaan.

iii)

Elintarvikeavun osalta tunnustetaan, että DAC:n jäsenten toimintatapoja saattaa ohjata muilla kansainvälisillä foorumeilla elintarvikeavusta käytävät keskustelut ja siellä tehdyt sopimukset, mutta joka tapauksessa tämän suosituksen tavoitteet ja periaatteet on pidettävä mielessä.

8.

Tämä suositus ei koske toimia, joiden arvo on alle 700 000 erityisnosto-oikeutta (investointeihin liittyvässä teknisessä avussa 130 000 erityisnosto-oikeutta).


Top