EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005H0925

Komission suositus, annettu 14 päivänä joulukuuta 2005 , neuvoston direktiivin 95/53/EY mukaisesta rehujen yhteensovitetusta tarkastusohjelmasta vuodeksi 2006

OJ L 337, 22.12.2005, p. 51–59 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 349M , 12.12.2006, p. 688–696 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2005/925/oj

22.12.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 337/51


KOMISSION SUOSITUS,

annettu 14 päivänä joulukuuta 2005,

neuvoston direktiivin 95/53/EY mukaisesta rehujen yhteensovitetusta tarkastusohjelmasta vuodeksi 2006

(2005/925/EY)

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,

ottaa huomioon rehujen virallisen valvonnan järjestämistä koskevista periaatteista 25 päivänä lokakuuta 1995 annetun neuvoston direktiivin 95/53/EY (1) ja erityisesti sen 22 artiklan 3 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Jäsenvaltiot totesivat vuonna 2005, että eräiden seikkojen osalta on tarpeen toteuttaa yhteensovitettu tarkastusohjelma vuonna 2006.

(2)

Haitallisista aineista eläinten rehuissa 7 päivänä toukokuuta 2002 annetussa Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2002/32/EY (2) vahvistetaan aflatoksiini B1:n enimmäispitoisuus rehuissa, mutta yhteisöllä ei ole säännöksiä muista mykotoksiineista kuten okratoksiini A:sta, tsearalenonista, deoksinivalenolista, fumonisiineistä sekä T-2- ja HT-2-toksiineista. Tietojen hankkiminen pistokokeiden avulla kyseisten mykotoksiinien esiintymisestä olisi hyödyllistä tilanteen arvioimiseksi asianmukaisen lainsäädännön kehittämistä varten. Lisäksi tietyt rehuaineet, kuten viljat ja öljynsiement ovat sadonkorjuu-, varastointi- ja kuljetusolojen vuoksi erityisen alttiita mykotoksiinikontaminaatiolle. Koska mykotoksiinipitoisuudet vaihtelevat vuosittain, kaikista mainituista mykotoksiineista on aiheellista kerätä tietoa useina peräkkäisinä vuosina.

(3)

Aikaisemmat tarkastustulokset antibioottien ja kokkidiostaattien esiintymisestä tietyissä rehuissa, jotka on tarkoitettu eläinlajille tai -ryhmälle, jonka osalta mainitut vaikuttavat aineet ovat kiellettyjä, osoittavat, että tämäntyyppistä sääntöjen rikkomista esiintyy edelleen. Lisäksi eläinten ruokinnassa käytettävistä lisäaineista 22 päivänä syyskuuta 2003 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1831/2003 (3) 11 artiklan 2 kohdan säännösten mukaisesti on tärkeää varmistaa, että rehun lisäaineena käytettävät antibiootit todella poistetaan vaiheittain käytöstä.

(4)

On tärkeää varmistaa, että eläinperäisten rehuaineiden käyttöä rehuissa koskevat rajoitukset, sellaisina kuin niistä säädetään asiaa koskevassa yhteisön lainsäädännössä, on pantu tosiasiallisesti täytäntöön.

(5)

On aiheellista varmistaa, ettei hivenaineisiin kuuluvien kuparin ja sinkin määrä sianrehuseoksissa ylitä hivenaineiden ryhmään kuuluvien rehun lisäaineiden hyväksymisedellytysten muuttamisesta 25 päivänä heinäkuuta 2003 annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 1334/2003 (4) määrättyjä enimmäispitoisuuksia.

(6)

Tässä suosituksessa säädetyt toimenpiteet ovat elintarvikeketjua ja eläinten terveyttä käsittelevän pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

SUOSITTAA, ETTÄ JÄSENVALTIOT:

1)

Toteuttavat vuonna 2006 yhteensovitetun tarkastusohjelman, jolla pyritään selvittämään seuraavaa:

a)

mykotoksiinien (alfatoksiini B1:n, okratoksiini A:n, tsearalenonin, deoksinivalenolin ja fumonisiinien sekä T-2- ja HT-2-toksiinien) pitoisuudet rehuissa sekä määritysmenetelmät; näytteidenotto olisi toteutettava sekä pistokokein että kohdennetulla otannalla; kohdennetussa otannassa näytteiden olisi oltava rehuaineita, joissa epäillään korkeita mykotoksiinipitoisuuksia, esimerkiksi vilja- tai öljykasvien siemeniä, öljyhedelmiä tai niistä tehtyjä tuotteita ja sivutuotteita sekä rehuaineita, joita on varastoitu pitkän aikaa tai kuljetettu meritse pitkiä matkoja; aflatoksiini B1:n osalta kiinnitettävä erityistä huomiota muille lypsyeläimille kuin lypsylehmille tarkoitettuihin rehuseoksiin; tarkastusten tuloksista olisi raportoitava liitteessä I esitettyä mallia käyttäen;

b)

tiettyjen eläinlajien ja -ryhmien rehun lisäaineina sallitut tai kielletyt kokkidiostaatit ja/tai histomonostaatit, joita esiintyy usein ei-lääkinnällisissä esiseoksissa ja rehuseoksissa, joissa kyseisten aineiden käyttö on kielletty; tarkastukset olisi kohdistettava kyseisten aineiden esiintymiseen esiseoksissa ja rehuseoksissa, jos toimivaltainen viranomainen arvioi säännöstenvastaisuuden todennäköisemmäksi; tarkastusten tuloksista olisi raportoitava liitteessä II esitettyä mallia käyttäen;

c)

rehun lisäaineena käytettävien antibioottien vähittäisen käytöstä poistamisen toteuttaminen liitteen II mukaisesti;

d)

eläinperäisten rehuaineiden tuotantoa ja käyttöä koskevien rajoitusten täytäntöönpano liitteen III mukaisesti;

e)

kuparin ja sinkin määrä sianrehuseoksissa liitteen IV mukaisesti.

2)

Sisällyttävät 1 kohdassa tarkoitetun yhteensovitetun tarkastusohjelman tulokset erillisenä lukuna tarkastustoimia koskevaan vuosikertomukseensa, joka on jätettävä viimeistään 1 päivänä huhtikuuta 2007 yhdenmukaistetun kertomusmallin viimeisimmän version mukaisesti.

Tehty Brysselissä 14 päivänä joulukuuta 2005.

Komission puolesta

Markos KYPRIANOU

Komission jäsen


(1)  EYVL L 265, 8.11.1995, s. 17. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2001/46/EY (EYVL L 234, 1.9.2001, s. 55).

(2)  EYVL L 140, 30.5.2002, s. 10. Direktiivi sellaisena kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2005/8/EY (EUVL L 27, 29.1.2005, s. 44).

(3)  EUVL L 268, 18.10.2003, s. 29. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna komission asetuksella (EY) N:o 378/2005 (EUVL L 59, 5.3.2005, s. 8).

(4)  EUVL L 187, 26.7.2003, s. 11. Asetus sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EY) N:o 2112/2003 (EUVL L 317, 2.12.2003, s. 22).


LIITE I

Tiettyjen mykotoksiinien (aflatoksiinin B1, okratoksiinin A, tsearalenonin, deoksinivalenolin, fumonisiinien sekä T-2 ja HT-2-toksiinien) pitoisuudet rehuissa

Kaikista testinäytteistä saadut yksittäiset tulokset; 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun raportoinnin malli

Rehut

Näytteiden otto

(pistokokein tai kohdennetusti)

Mykotoksiinityyppi ja -pitoisuus (μg/kg:ssa rehua, jonka suhteellinen kosteus on 12 %)

Luokka (1)

Tyyppi (2)

Alkuperämaa

Aflatoksiini B1

Okratoksiini A

Tsearaleoni

Deoksinivalenoli

Fumonisiini (3)

T-2- ja HT-2-toksiinit (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimivaltaisen viranomaisen olisi lisäksi ilmoitettava

mihin toimiin ryhdytään, jos aflatoksiini B1:n enimmäistaso ylitetään,

käytetyt määritysmenetelmät,

toteamisrajat.


(1)  Valitaan jokin seuraavista luokista: rehuaine, rehun lisäaine, esiseos, täydennysrehu, täysrehu, rehuseos.

(2)  Valitaan jokin seuraavista tyypeistä: a) rehuaineiden osalta neuvoston direktiivin 96/25/EY (EYVL L 125, 23.5.1996, s. 35) liitteessä olevassa B osassa vahvistettu rehuaineen nimi; b) muiden rehujen osalta kohdelajit.

(3)  Fumonisiinien B1 ja B2 pitoisuus voidaan raportoida molempien summana.

(4)  T-2- ja HT-2-toksiinien pitoisuus voidaan raportoida molempien summana.


LIITE II

Tiettyjen rehun lisäaineina kiellettyjen lääkeaineiden esiintyminen

Eräitä lääkeaineita voidaan käyttää laillisesti lisäaineina tietyille eläinlajeille ja -ryhmille tarkoitetuissa esiseoksissa ja rehuseoksissa, kunhan asetuksen (EY) N:o 1831/2003 10 artiklassa säädetyt vaatimukset täyttyvät.

Jos kiellettyjä aineita esiintyy tiettyjen eläinlajien ja -ryhmien rehuissa, katsotaan, että säännöksiä on rikottu.

Tarkastettavat lääkeaineet olisi valittava seuraavasta luettelosta:

1)

Vain tietyille eläinlajeille ja -ryhmille tarkoitetuissa rehuissa lisäaineina sallitut lääkeaineet:

 

dekokinaatti (Deccox)

 

diklatsuriili (Clinacox 0,2 %)

 

halofuginonihydrobromidi (Stenorol)

 

lasalosidinatrium A (Avatec 15 %)

 

maduramisiiniammonium, alfa (Cygro 1 %)

 

monensiininatrium (Elancoban G100, 100, G200, 200)

 

narasiini (Monteban)

 

narasiini – nikarbatsiini (Maxiban G160)

 

robenidiinihydrokloridi (Cycostat 66 G)

 

salinomysiini-natrium (Sacox 120G, 120)

 

semduramisiini-natrium (Aviax 5 %)

2)

Lääkeaineet, joita ei enää sallita rehun lisäaineina:

 

amproliumi

 

amproliumi/etopabaatti

 

arprinosidi

 

avilamysiini

 

avoparsiini

 

karbadoksi

 

dimetridatsoli

 

dinitolmidi

 

flavofosfolipoli

 

ipronidatsoli

 

metiklorpindoli

 

metiklorpindoli/metyylibentsokvatti

 

nikarbatsiini

 

nifursoli

 

olakvindoksi

 

ronidatsoli

 

spiramysiini

 

tetrasykliinit

 

tylosiinifosfaatti

 

virginiamysiini

 

sinkkibasitrasiini

 

muut mikrobilääkkeet

3)

Lääkeaineet, jotka eivät ole olleet milloinkaan sallittuja rehun lisäaineina:

muut aineet.

Kaikista vaatimusten vastaisista testinäytteistä saadut yksittäiset tulokset 1 kohdan b alakohdassa tarkoitetun raportoinnin malli

Rehutyyppi

(eläinlaji ja -ryhmä)

Todettu aine

Pitoisuus

Sääntöjenvastaisuuden syy (1)

Toteutetut toimet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimivaltaisen viranomaisen olisi edelleen selvitettävä seuraavaa:

testinäytteiden kokonaislukumäärä,

tutkittujen aineiden nimet,

käytetyt määritysmenetelmät,

toteamisrajat.


(1)  Syy kielletyn aineen esiintymiseen rehussa, toimivaltaisen viranomaisen suorittaman tutkimuksen perusteella.


LIITE III

Eläinperäisten rehuaineiden tuotannon ja käytön rajoitukset

Jäsenvaltioiden olisi vuoden 2006 aikana toteutettava yhteensovitettu tarkastusohjelma, jolla selvitetään, onko eläinperäisten rehuaineiden tuotantoa ja käyttöä koskevia rajoituksia noudatettu, sanotun kuitenkaan rajoittamatta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 882/2004 (1) 3 artiklan soveltamista.

Jotta voidaan varmistaa, että eläinproteiinin käyttöä eräiden eläinten ruokinnassa koskevaa kieltoa, sellaisena kuin se on vahvistettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 999/2001 (2) liitteessä IV, todella noudatetaan, jäsenvaltioiden olisi pantava täytäntöön kohdistettuun näytteenottoon perustuva erityinen tarkastusohjelma. Ohjelman taustalla olisi asetuksen (EY) N:o 882/2004 3 artiklan mukaisesti oltava riskiperusteinen strategia, jossa otetaan huomioon kaikki vaiheet ja tilat, joissa rehua tuotetaan, käsitellään ja hallinnoidaan. Jäsenvaltioiden olisi kiinnitettävä erityistä huomiota niiden kriteerien määrittelyyn, joihin riskin voidaan katsoa liittyvän. Kunkin perusteen painotuksen olisi oltava oikeassa suhteessa riskiin. Tarkastustiheyden ja tiloissa analysoitavien näytteiden lukumäärän olisi oltava oikeassa suhteessa kyseisille tiloille annettujen painotusten yhteenlasketun määrän kanssa.

Valvontaohjelmaa laadittaessa olisi otettava huomioon seuraavat ohjeelliset tilat ja perusteet:

Tilat

Arviointiperusteet

Painotus

Rehutehtaat

Rehutehtaat, joilla on erilliset linjat märehtijöille ja muille eläimille tarkoitettujen sellaisten rehuseosten tuotantoon, jotka sisältävät poikkeuksen saaneita prosessoituja eläinperäisiä proteiineja

Rehutehtaat, joilla sääntöjä on jätetty noudattamatta aikaisemmin tai joilla sääntöjen noudattamatta jättämistä voidaan epäillä

Rehutehtaat, joilla prosessoidaan suuria määriä maahantuotua rehua, jonka proteiinipitoisuus on korkea, esim. kalajauhoa, soijajauhoa, maissintärkkelysjauhoa ja proteiinitiivistettä

Rehutehtaat, joilla tuotetaan suuria määriä rehuseoksia

Sisäisistä operatiivisista menettelyistä johtuva ristikontaminaation riski (vakiosiilot tietyille tuotteille, linjojen erottamisen valvonta, ainesosien valvonta, omavalvontalaboratorio, näytteenottomenettelyt)

 

Rajavalvontapisteet ja muut yhteisööntuontipaikat

Suuri/pieni määrä maahantuotua rehua

Rehut, joiden proteiinipitoisuus on suuri

 

Maatilat

Tilat, jotka tekevät rehunsekoituksen itse ja käyttävät poikkeuksen saaneita prosessoituja eläinperäisiä proteiineja

Tilat, joilla pidetään sekä märehtijöitä että muita lajeja (ristiruokinnan vaarat)

Tilat, joille rehuja ostetaan irtorehuna

 

Jälleenmyyjät

Tukkuliikkeet ja välivarastot, joissa pidetään rehuja, joiden proteiinipitoisuus on suuri

Kaupattavan irtorehun suuri määrä

Ulkomailla tuotettujen rehuseosten jälleenmyyjät

 

Rahtisekoittajat

Rahtisekoittajat, jotka tuottavat rehua sekä märehtijöiden että muiden kuin märehtijöiden ruokintaa varten

Rahtisekoittajat, jotka ovat aikaisemmin jättäneet noudattamatta sääntöjä tai joiden voidaan epäillä jättävän noudattamatta niitä

Rahtisekoittajat, jotka käsittelevät rehua, jonka proteiinipitoisuus on suuri

Rahtisekoittajat, jotka tuottavat suuria määriä rehua

Palvelun kohteena olevia maatiloja on paljon, joukossa myös märehtijöitä pitäviä maatiloja

 

Kuljetusvälineet

Prosessoitujen eläinperäisten proteiinien ja rehujen kuljetukseen tarkoitetut ajoneuvot

Ajoneuvot, joiden osalta sääntöjä on jätetty noudattamatta aikaisemmin tai joiden osalta sääntöjen noudattamatta jättämistä voidaan epäillä

 

Vaihtoehtona näille ohjeellisille tiloille ja arviointiperusteille jäsenvaltiot voivat toimittaa omat riskiarvionsa komissiolle viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2006.

Näytteenotto olisi kohdennettava eriin tai tilanteisiin, joissa ristikontaminaatio kiellettyjen prosessoitujen proteiinien kanssa on todennäköisintä (ensimmäinen erä sellaisen rehukuljetuksen jälkeen, joka on sisältänyt kiellettyjä eläinproteiineja, tai tuotantolinjan teknisten ongelmien tai muutosten jälkeen tai kun irtorehun varastosäiliöissä tai siiloissa on tehty muutoksia).

Tarkastukset voidaan lisäksi ulottaa koskemaan ajoneuvojen, tuotantolaitteiston ja varastoalueiden pölyisyyttä.

Jokaisessa jäsenvaltiossa olisi suoritettava vuosittain vähintään 10 tarkastusta 100 000 tonnia tuotettua rehuseosta kohti. Jokaisessa jäsenvaltiossa olisi suoritettava vuosittain vähintään 20 virallista näytteenottoa 100 000:ta tuotettua rehuseostonnia kohti. Ennen vaihtoehtoisten menetelmien hyväksymistä näytteiden analysoinnissa olisi käytettävä komission direktiivissä 2003/126/EY (3) säädettyä mikroskooppista tutkimusta ja arviointia. Eläinperäisten proteiinien toteamisessa olisi noudatettava asetuksen (EY) N:o 999/2001 säännöksiä.

Tarkastusohjelmista saatavat tulokset olisi toimitettava komissiolle seuraavia malleja käyttäen:

Yhteenveto tarkastuksista, joiden aiheena olivat rajoitukset eläinperäisen rehun käytölle eläinten ruokinnassa (kiellettyjen prosessoitujen eläinperäisten proteiinien käyttäminen ruokinnassa)

A.   Dokumentoidut tarkastukset

Vaihe

Sellaisten tarkastusten määrä, joiden kohteena on prosessoitujen eläinperäisten proteiinien esiintyminen

Laboratoriotestien sijasta esim. asiakirjojen tarkastuksessa todettujen sääntöjen rikkomisten lukumäärä

Rehuaineiden maahantuonti

 

 

Rehuaineiden varastointi

 

 

Rehutehtaat

 

 

Tilasekoitus/rahtisekoittajat

 

 

Rehunvälittäjät

 

 

Kuljetusväline

 

 

Muita kuin märehtijöitä pitävät tilat

 

 

Märehtijöitä pitävät tilat

 

 

Muut: …

 

 

B.   Rehuaineiden ja rehuseosten näytteenotto ja testaus prosessoitujen eläinperäisten proteiinien toteamiseksi

Tilat

Prosessoitujen eläinperäisten proteiinien toteamiseksi testattujen virallisten näytteiden määrä

Vaatimustenvastaisten näytteiden määrä

Prosessoitujen maaeläinperäisten proteiinien osalta

Prosessoitujen kalaperäisten proteiinien osalta

Rehuaineet

Rehuseokset

Rehuaineet

Rehuseokset

Rehuaineet

Rehuseokset

märehtijöille

muille

märehtijöille

muille

märehtijöille

muille

Maahantuonti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rehutehtaat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Välittäjät/varastointi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuljetusväline

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilasekoitus/rahtisekoittajat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatilalla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muut: …

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.   Tiivistelmä märehtijöille tarkoitetuissa rehuissa esiintyneistä kielletyistä prosessoiduista eläinperäisistä proteiineista

 

Näytteenottokuukausi

Kontaminaation tyyppi, aste ja alkuperä

Sovelletut seuraamukset (tai muut toimenpiteet)

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  EUVL L 165, 30.4.2004, s. 1.

(2)  EYVL L 147, 31.5.2001, s. 1.

(3)  EUVL L 339, 24.12.2003, s. 78.


LIITE IV

Näytekohtaiset tulokset kaikista näytteistä (sekä vaatimusten mukaisista että niiden vastaisista), jotka koskevat kuparia ja sinkkiä sianrehuseoksissa

Rehuseostyyppi

(eläinryhmä)

Hivenaine

(kupari tai sinkki)

Havaittu määrä

(mg/kg:ssa täysrehua)

Enimmäismäärän ylityksen syy (1)

Toteutetut toimet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Toimivaltaisen viranomaisen tekemän tutkimuksen perusteella selvitetty syy.


Top