EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005Q1115(01)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen muutos

OJ L 298, 15.11.2005, p. 1–6 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2015; Implisiittinen kumoaja 32015Q0423(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/proc_rules/2005/1115/oj

15.11.2005   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 298/1


ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIMEN TYÖJÄRJESTYKSEN MUUTOS

EUROOPAN YHTEISÖJEN ENSIMMÄISEN OIKEUSASTEEN TUOMIOISTUIN, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 224 artiklan viidennen kohdan,

ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen ja erityisesti sen 140 artiklan 5 kohdan,

ottaa huomioon yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön 63 artiklan,

ottaa huomioon yhteisöjen tuomioistuimen ilmaiseman yhteisymmärryksen,

ottaa huomioon neuvoston 18 päivänä heinäkuuta 2005 ja 3 päivänä lokakuuta 2005 antamat yksimieliset hyväksynnät,

sekä katsoo seuraavaa:

1)

Saadun kokemuksen perusteella on aiheellista muuttaa työjärjestyksen tiettyjä määräyksiä niiden merkityksen selventämiseksi tai niiden mukauttamiseksi oikeudenkäyntien kulun tehokkaan organisoinnin vaatimuksiin.

2)

On aiheellista mukauttaa maksutonta oikeudenkäyntiä koskevat määräykset oikeussuojakeinojen parantamisesta rajat ylittävissä riita-asioissa vahvistamalla oikeusapuun kyseisissä riita-asioissa liittyvät yhteiset vähimmäisvaatimukset 27 päivänä tammikuuta 2003 annetun neuvoston direktiivin 2003/8/EY (1) säännöksiin.

3)

On aiheellista määrätä muutoksenhausta 2 päivänä marraskuuta 2004 tehdyllä neuvoston päätöksellä 2004/752/EY, Euratom (2) perustetun Euroopan unionin virkamiestuomioistuimen päätöksiin,

ON TEHNYT SEURAAVAT MUUTOKSET TYÖJÄRJESTYKSEENSÄ:

1 artikla

Muutetaan 2 päivänä toukokuuta 1991 annettu Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestys (3), sellaisena kuin se on muutettuna 15 päivänä syyskuuta 1994 (4), 17 päivänä helmikuuta 1995 (5), 6 päivänä heinäkuuta 1995 (6), 12 päivänä maaliskuuta 1997 (7), 17 päivänä toukokuuta 1999 (8), 6 päivänä joulukuuta 2000 (9), 21 päivänä toukokuuta 2003 (10), 19 päivänä huhtikuuta 2004 (11) ja 21 päivänä huhtikuuta 2004 (12), seuraavasti:

1.

Korvataan 7 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Tuomarit valitsevat keskuudestaan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin kolmeksi vuodeksi kerrallaan heti EY:n perustamissopimuksen 224 artiklassa ja Euratomin perustamissopimuksen 140 artiklassa tarkoitetun tuomareiden osittaisen vaihtumisen jälkeen.”

2.

Korvataan 9 artiklan toinen kohta seuraavasti:

”Jos yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentti ja jaostojen puheenjohtajat ovat samanaikaisesti poissa tai estyneet taikka heidän toimensa ovat yhtä aikaa avoinna, presidentin tehtäviä hoitaa yksi muista tuomareista tämän työjärjestyksen 6 artiklassa määrätyn järjestyksen mukaan.”

3.

Korvataan 24 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Kirjaamossa pidetään kirjaajan vastuulla rekisteriä, johon merkitään kaikki oikeudenkäyntiasiakirjat ja niiden liitteet saapumisjärjestyksessä.”

4.

Lisätään 32 artiklan 3 kohtaan alakohta seuraavasti:

”Jos suuressa jaostossa tai jossakin viiden tuomarin jaostossa sen johdosta, että jonkun tuomarin poissa tai estyneenä olo ilmenee ennen suullisen käsittelyn aloittamispäivää, ei ole 10 artiklan 1 kohdassa määrättyä tuomareiden lukumäärää, jaostoa täydennetään yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen presidentin nimeämällä tuomarilla, jotta tuomareita olisi määrätty määrä.”

5.

Korvataan 41 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Jos yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin katsoo, että avustaja tai asianajaja ei käyttäydy yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen arvon edellyttämällä tavalla tai hyvän oikeudenhoidon vaatimusten mukaisesti yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa taikka presidenttiä, tuomaria tai kirjaajaa kohtaan tai että avustaja tai asianajaja käyttää oikeuksiaan muihin tarkoituksiin kuin niihin, joita varten ne on hänelle annettu, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin ilmoittaa tästä asianomaiselle henkilölle. Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi ilmoittaa tästä viranomaisille, joiden toimivallan alaisuuteen asianomainen henkilö kuuluu; asianomaiselle henkilölle on toimitettava jäljennös näille viranomaisille lähetetystä kirjeestä.

Samoilla perusteilla yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi asianomaista henkilöä kuultuaan milloin tahansa määräyksellään kieltää asianomaista henkilöä esiintymästä asian käsittelyssä. Määräystä on heti noudatettava.”

6.

Muutetaan 43 artikla seuraavasti:

a)

lisätään 6 kohtaan virke seuraavasti:

”Tähän kymmenen päivän määräaikaan ei sovelleta 102 artiklan 2 kohtaa.”

b)

lisätään kohta seuraavasti:

”7.   Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi tekemällään päätöksellä määrittää edellytykset, joiden täyttyessä kirjaamoon sähköisesti toimitettua oikeudenkäyntiasiakirjaa pidetään kyseisen asiakirjan alkuperäiskappaleena, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 1 kohdan ensimmäisen alakohdan ja 2—5 kohdan soveltamista. Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.”

7.

Muutetaan 46 artikla seuraavasti:

a)

korvataan 1 kohdan ensimmäinen virke seuraavasti:

”Vastaajan on kahden kuukauden kuluessa kanteen tiedoksiannosta jätettävä vastineensa yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle.”

b)

korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3.   Presidentti voi poikkeuksellisissa tilanteissa vastaajan perustellusta hakemuksesta pidentää ensimmäisessä kohdassa määrättyä aikaa.”

8.

Muutetaan 50 artikla seuraavasti:

a)

ainoasta kohdasta tulee 1 kohta:

b)

lisätään kohta seuraavasti:

”2.   Yhdistettyjen asioiden kaikkien asianosaisten, mukaan lukien väliintulijoiden, asiamiehet, avustajat ja asianajajat voivat kirjaamossa tutustua oikeudenkäyntiasiakirjoihin, jotka näiden yhdistettyjen asioiden muissa asioissa on annettu tiedoksi asianosaisille. Presidentti voi kuitenkin jonkun asianosaisen pyynnöstä määrätä, ettei salaisiin tai luottamuksellisiin asiakirjoihin saa tutustua, sanotun kuitenkaan rajoittamatta tämän työjärjestyksen 67 artiklan 3 kohdan soveltamista.”

9.

Korvataan 55 artiklan 1 kohta seuraavasti:

”1.   Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin käsittelee vireille pannut asiat siinä järjestyksessä, kuin niiden selvittämistoimet ovat päättyneet. Jos asian selvittämistoimet ovat päättyneet samaan aikaan useissa asioissa, käsittelyjärjestys määrätään kanteen rekisteriin kirjaamispäivän mukaan.”

10.

Korvataan 64 artiklan 5 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”5.   Jos yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin määrää täysistunnossa tai suuressa jaostossa prosessinjohtotoimista ja jos se ei toteuta niitä itse, se antaa tämän asiaa käsittelevän jaoston tai esittelevän tuomarin tehtäväksi.”

11.

Korvataan 67 artiklan 1 kohdan ensimmäinen alakohta seuraavasti:

”1.   Jos yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin päättää täysistunnossa tai suuressa jaostossa asian selvittämistoimista ja jos se ei itse ryhdy asian selvittämistoimiin, se antaa tämän sen jaoston tehtäväksi, jolle asia on alun perin määrätty, taikka esittelevän tuomarin tehtäväksi.”

12.

Muutetaan 76 a artikla seuraavasti

a)

lisätään 1 kohdan toiseen alakohtaan virke seuraavasti:

”Tässä hakemuksessa voidaan ilmoittaa, että tietyt perusteet tai perustelut tai tietyt kannekirjelmän tai vastineen kohdat esitetään vain siltä varalta, ettei asiaa ratkaista nopeutetussa menettelyssä, ja näin meneteltäessä hakemukseen voidaan muun muassa liittää kannekirjelmän lyhennelmä sekä luettelo liitteistä, jotka on otettava huomioon vain siinä tapauksessa, että asia ratkaistaan nopeutetussa menettelyssä.”

b)

muutetaan 2 kohta seuraavasti:

i)

ainoasta alakohdasta tulee toinen alakohta;

ii)

lisätään sen edelle alakohta seuraavasti:

”Poiketen siitä, mitä 46 artiklan 1 kohdassa määrätään, silloin, kun kantaja on 1 kohdan mukaisesti hakenut asian ratkaisemista nopeutetussa menettelyssä, määräaika vastineen jättämiselle on yksi kuukausi. Jos yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin päättää olla hyväksymättä hakemusta, vastaajalle annetaan yksi kuukausi lisää aikaa esittää vastine tai tilanteen mukaan täydentää sitä. Tässä alakohdassa määrättyjä määräaikoja voidaan pidentää 46 artiklan 3 kohdan nojalla.”

c)

lisätään kohta seuraavasti:

”4.   Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen päätöksessä ratkaista asia nopeutetussa menettelyssä voidaan asettaa edellytyksiä, jotka koskevat asianosaisten kirjelmien laajuutta ja esittämistä, oikeudenkäynnin myöhempää kulkua tai niitä perusteita ja perusteluja, joista ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuinta pyydetään lausumaan.

Jos joku asianosaisista ei noudata jotain näistä edellytyksistä, päätös asian ratkaisemisesta nopeutetussa menettelyssä voidaan peruuttaa. Asian käsittelyä jatketaan tällöin tavallisessa menettelyssä.”

13.

Korvataan 93 artikla seuraavasti:

”93 artikla

1.   Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kassa ja sen velalliset suorittavat maksut euroina.

2.   Jos korvattavat kulut ovat aiheutuneet jonain muuna valuuttana kuin euroina tai jos toimet, joista korvausta on maksettava, on suoritettu maassa, jonka valuuttana ei ole euro, valuutanvaihdossa käytetään Euroopan keskuspankin viitekurssia maksupäivänä.”

14.

Korvataan II osaston 7 luku seuraavasti:

”7 luku

MAKSUTON OIKEUDENKÄYNTI

94 artikla

1.   Sen varmistamiseksi, että oikeussuojaa todella voidaan saada, maksuton oikeudenkäynti myönnetään yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa käytävissä menettelyissä seuraavien määräysten mukaisesti.

Maksuton oikeudenkäynti kattaa kokonaan tai osittain kulut, jotka liittyvät oikeudelliseen avustamiseen ja edustamiseen yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa. Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kassa vastaa näistä kuluista.

2.   Luonnollisella henkilöllä, joka taloudellisen tilanteensa vuoksi ei voi vastata kaikista 1 kohdassa tarkoitetuista kuluista tai osasta niistä, on oikeus maksuttomaan oikeudenkäyntiin.

Taloudellista tilannetta arvioitaessa otetaan huomioon objektiiviset seikat, kuten tulot, varallisuus ja perhetilanne.

3.   Maksuton oikeudenkäynti evätään, jos vaikuttaa siltä, että toimen, jota varten sitä haetaan, tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat tai että toimi on selvästi perusteeton.

95 artikla

1.   Maksutonta oikeudenkäyntiä voidaan hakea ennen kanteen nostamista tai kanteen nostamisen jälkeen.

Hakemuksen ei tarvitse olla asianajajan tekemä.

2.   Maksutonta oikeudenkäyntiä koskevaan hakemukseen on liitettävä kaikki tiedot ja selvitykset, joiden perusteella hakijan taloudellista tilaa voidaan arvioida, kuten toimivaltaisen kansallisen viranomaisen todistus hakijan taloudellisesta tilanteesta.

Jos hakemus tehdään ennen kanteen nostamista, hakijan on selostettava lyhyesti kanteen, jonka hän aikoo nostaa, kohde, tapauksen tosiseikat ja kanteen perustelut. Hakemukseen on liitettävä tätä koskevat selvitykset.

3.   Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi 150 artiklan mukaisesti määrätä, että maksutonta oikeudenkäyntiä haettaessa on käytettävä tiettyä lomaketta.

96 artikla

1.   Ennen maksutonta oikeudenkäyntiä koskevan hakemuksen ratkaisemista yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin kehottaa toista asianosaista esittämään kirjalliset huomautuksensa, ellei jo esitettyjen asiakirjojen perusteella vaikuta siltä, että 94 artiklan 2 kohdassa asetetut edellytykset eivät täyty tai että 94 artiklan 3 kohdassa asetetut edellytykset täyttyvät.

2.   Presidentti ratkaisee maksutonta oikeudenkäyntiä koskevan hakemuksen määräyksellä. Presidentti voi siirtää kysymyksen yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Määräys, jolla maksuton oikeudenkäynti evätään, on perusteltava.

3.   Määräyksessä, jolla maksuton oikeudenkäynti myönnetään, nimetään asianajaja edustamaan asianomaista henkilöä.

Jos asianomainen henkilö ei itse ole ehdottanut asianajajaa tai jos asianomaisen henkilön tekemää valintaa ei ole syytä hyväksyä, kirjaaja lähettää määräyksen, jolla maksuton oikeudenkäynti myönnetään, ja jäljennöksen maksutonta oikeudenkäyntiä koskevasta hakemuksesta asianomaisen valtion yhteisöjen tuomioistuimen työjärjestystä täydentävien sääntöjen liitteessä II mainitulle toimivaltaiselle viranomaiselle. Hakijaa edustavaa asianajajaa nimettäessä otetaan huomioon tämän viranomaisen ehdotukset.

Määräyksessä, jolla maksuton oikeudenkäynti myönnetään, voidaan vahvistaa asianomaista henkilöä avustavalle asianajajalle maksettavan korvauksen suuruus tai se enimmäismäärä, jota asianajajalle korvattavat kulut ja hänelle maksettava palkkio eivät lähtökohtaisesti saa ylittää. Tässä määräyksessä voidaan asianomaisen henkilön taloudellinen tilanne huomioon ottaen määrätä, että hänen on maksettava osa 94 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuista kuluista.

4.   Maksutonta oikeudenkäyntiä koskevan hakemuksen tekeminen keskeyttää kanteen nostamisen määräajan siihen päivään saakka, jona määräys, jolla tämä hakemus ratkaistaan, tai 3 kohdan toisessa alakohdassa tarkoitetuissa tapauksissa määräys, jolla asianajaja nimetään hakijan edustajaksi, annetaan tiedoksi.

5.   Jos maksuttoman oikeudenkäynnin myöntämisen perusteena olleissa olosuhteissa on tapahtunut muutoksia asian käsittelyn aikana, presidentti voi omasta aloitteestaan tai hakemuksesta peruuttaa maksuttoman oikeudenkäynnin asianomaista henkilöä kuultuaan. Presidentti voi siirtää kysymyksen yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

Määräys, jolla maksuton oikeudenkäynti peruutetaan, on perusteltava.

6.   Tämän artiklan nojalla annettuihin määräyksiin ei voida hakea muutosta.

97 artikla

1.   Jos maksuton oikeudenkäynti myönnetään, presidentti voi asianomaisen henkilön asianajajan hakemuksesta päättää, että asianajajalle maksetaan ennakkoa.

2.   Kun päätöksessä, jolla asian käsittely päätetään, määrätään, että maksuttoman oikeudenkäynnin saaneen on vastattava omista oikeudenkäyntikuluistaan, presidentti vahvistaa perustellussa määräyksessä, johon ei voida hakea muutosta, asianajan kulut ja palkkiot, joista yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kassa vastaa. Presidentti voi siirtää kysymyksen yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

3.   Kun päätöksessä, jolla asian käsittely päätetään, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin on velvoittanut jonkun muun asianosaisen korvaamaan maksuttoman oikeudenkäynnin saaneen oikeudenkäyntikulut, tämän muun asianosaisen on korvattava yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kassalle maksuttoman oikeudenkäynnin perusteella maksetut määrät.

Jos takaisinmaksusta syntyy riita tai jos tämä asianosainen ei noudata kirjaajan pyyntöä näiden määrien takaisinmaksamisesta, presidentti ratkaisee asian perustellulla määräyksellä, johon ei voida hakea muutosta. Presidentti voi siirtää kysymyksen yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen ratkaistavaksi.

4.   Kun maksuttoman oikeudenkäynnin saanut häviää asian, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi siinä päätöksessä, jolla asian käsittely päätetään, oikeudenkäyntikuluista lausuessaan määrätä kohtuuden niin vaatiessa, että yksi tai useampi muu asianosainen vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan tai että yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kassa ottaa nämä kulut kokonaisuudessaan tai osittain vastattavakseen myönnetyn maksuttoman oikeudenkäynnin perusteella.”

15.

Korvataan 113 artikla seuraavasti:

”113 artikla

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi milloin tahansa omasta aloitteestaan, asianosaisia kuultuaan ratkaista, onko asia jätettävä tutkimatta ehdottoman prosessinedellytyksen puuttumisen vuoksi, tai todeta, että kanteesta on tullut perusteeton ja lausunnon antaminen asiassa raukeaa; päätös tehdään 114 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti.”

16.

Korvataan 114 artiklan 2 kohta seuraavasti:

”2.   Heti kun hakemus on jätetty, presidentti asettaa määräajan, jonka kuluessa vastapuoli voi esittää kirjallisesti vaatimuksensa sekä tosiseikat ja oikeudelliset perusteet.”

17.

Lisätään uusi osasto seuraavasti:

”V OSASTO

MUUTOKSENHAKU EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN PÄÄTÖKSIIN

137 artikla

1.   Valitus tehdään jättämällä valituskirjelmä yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen tai virkamiestuomioistuimen kirjaamoon.

2.   Virkamiestuomioistuimen kirjaamo toimittaa viipymättä virkamiestuomioistuimen oikeudenkäyntiasiakirjat ja tarvittaessa valituskirjelmän yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen kirjaamoon.

138 artikla

1.   Valituskirjelmässä on mainittava:

a)

valituksen tekijän, jäljempänä ’valittaja’, nimi ja osoite;

b)

muut virkamiestuomioistuimessa käydyn menettelyn asianosaiset;

c)

oikeudelliset perusteet ja perustelut, joihin vedotaan;

d)

valittajan vaatimukset.

Valitukseen sovelletaan 43 artiklaa ja 44 artiklan 2 ja 3 kohtaa.

2.   Valituskirjelmään on liitettävä virkamiestuomioistuimen päätös, josta valitetaan. Valituskirjelmässä on mainittava päivä, jona valituksen kohteena oleva päätös on annettu valittajalle tiedoksi.

3.   Jos valitus ei ole 44 artiklan 3 kohdan tai tämän artiklan 2 kohdan mukainen, sovelletaan 44 artiklan 6 kohtaa.

139 artikla

1.   Valituksessa voidaan vaatia:

a)

että virkamiestuomioistuimen päätös kumotaan kokonaan tai osittain;

b)

että virkamiestuomioistuimessa esitetyt vaatimukset hyväksytään kokonaan tai osittain. Uusia vaatimuksia ei kuitenkaan voi vaatia hyväksyttäviksi.

2.   Valituksessa ei voida muuttaa oikeudenkäynnin kohdetta siitä, mikä se oli virkamiestuomioistuimessa.

140 artikla

Valituskirjelmä annetaan tiedoksi kaikille virkamiestuomioistuimessa käydyn menettelyn asianosaisille. Tiedoksiantoon sovelletaan 45 artiklaa.

141 artikla

1.   Jokainen virkamiestuomioistuimessa käydyn menettelyn asianosainen voi antaa valitukseen vastineen kahden kuukauden kuluessa valituksen tiedoksi antamisesta. Tätä määräaikaa ei voida pidentää.

2.   Vastineessa on mainittava:

a)

vastineen antajan nimi ja kotipaikka;

b)

päivä, jona valituskirjelmä on annettu tiedoksi vastineen antajalle;

c)

oikeudelliset perusteet ja perustelut, joihin vedotaan;

d)

vaatimukset.

Vastineeseen sovelletaan 43 artiklaa ja 44 artiklan 2 ja 3 kohtaa.

142 artikla

1.   Vastineessa voidaan vaatia:

a)

että valitus hylätään kokonaan tai osittain tai virkamiestuomioistuimen päätös kumotaan kokonaan tai osittain;

b)

että virkamiestuomioistuimessa esitetyt vaatimukset hyväksytään kokonaan tai osittain. Uusia vaatimuksia ei kuitenkaan voi vaatia hyväksyttäviksi.

2.   Vastineessa ei voida muuttaa oikeudenkäynnin kohdetta siitä, mikä se oli virkamiestuomioistuimessa.

143 artikla

1.   Valitusta ja siihen annettua vastinetta voidaan täydentää valittajan vastauksella ja vastineen antajan vastauksella, jos presidentti pyynnöstä, jonka valittaja esittää seitsemän päivän kuluessa vastineen tiedoksi antamisesta, pitää sitä tarpeellisena ja nimenomaisesti antaa siihen luvan, jotta valittaja voi puolustaa kantaansa tai jotta valitukseen annettavaa päätöstä voidaan valmistella. Presidentti määrää päivän, johon mennessä valittajan vastaus on toimitettava, ja tämän vastauksen tiedoksi antamisen yhteydessä presidentti määrää päivän, johon mennessä vastineen antajan siihen antama vastaus on toimitettava.

2.   Jos valitukseen annetussa vastineessa vaaditaan virkamiestuomioistuimen päätöksen kumoamista kokonaan tai osittain sellaisella perusteella, jota ei ole esitetty valituksessa, valittaja tai muut asianosaiset voivat esittää vastauksen, joka koskee ainoastaan tätä perustetta, kahden kuukauden kuluessa kyseisen vastineen tiedoksi antamisesta. Mitä 1 kohdassa määrätään, sovelletaan tämän vastauksen vuoksi annettuihin täydentäviin kirjelmiin.

144 artikla

Virkamiestuomioistuimen päätöksestä tehdyn valituksen käsittelyyn yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimessa sovelletaan 48 artiklan 2 kohtaa, 49 artiklaa, 50 artiklaa, 51 artiklan 1 kohtaa, 52 artiklaa, 55—64 artiklaa, 76 a—110 artiklaa, 115 artiklan 2 ja 3 kohtaa, 116 artiklaa, 123—127 artiklaa ja 129 artiklaa, sanotun kuitenkaan rajoittamatta jäljempänä olevien määräysten soveltamista.

145 artikla

Jos valituksen tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat kokonaan tai osittain tai jos valitus on kokonaan tai osittain selvästi perusteeton, yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi milloin tahansa esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella ja julkisasiamiestä kuultuaan hylätä kokonaan tai osittain valituksen perustellulla määräyksellä.

146 artikla

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi 141 artiklan 1 kohdassa ja tilanteen mukaan 143 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen kirjelmien antamisen jälkeen esittelevän tuomarin kertomuksen perusteella ja julkisasiamiestä sekä asianosaisia kuultuaan päättää ratkaista valituksen ilman suullista käsittelyä, jollei joku asianosaisista esitä pyyntöä, jossa yksilöidään syyt siihen, miksi hän haluaa tulla kuulluksi. Tämä pyyntö on esitettävä kuukauden kuluessa siitä, kun asianosaiselle on ilmoitettu kirjallisen käsittelyn päättymisestä. Presidentti voi pidentää tätä määräaikaa.

147 artikla

Edellä 52 artiklassa tarkoitettu perusteena oleva kertomus annetaan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle sen jälkeen, kun 141 artiklan 1 kohdassa ja tilanteen mukaan 143 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut kirjelmät on annettu. Jos edellä tarkoitettuja kirjelmiä ei anneta, samaa menettelyä sovelletaan kirjelmien antamiselle asetetun määräajan päätyttyä.

148 artikla

Jos valitus on perusteeton tai jos valitus on perusteltu ja yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin itse ratkaisee riidan, se päättää oikeudenkäyntikuluista.

Mitä 88 artiklassa määrätään sovelletaan ainoastaan yhteisöjen toimielinten tekemiin valituksiin.

Poiketen 87 artiklan 2 kohdasta yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin voi määrätä oikeudenkäyntikulut jaettaviksi asianosaisten kesken, jos valitus on jonkin toimielinten virkamiesten tai muuhun henkilöstöön kuuluvien tekemä ja jos oikeudenkäyntikulujen jakaminen on kohtuullista.

Jos valitus peruutetaan, sovelletaan 87 artiklan 5 kohtaa.

149 artikla

Yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimelle valituksen yhteydessä esitettävä väliintulohakemus on jätettävä kuukauden kuluessa 24 artiklan 6 kohdassa tarkoitetusta julkaisemisesta.”

18.

Työjärjestyksen 136 a artiklasta tulee 150 artikla ja 137 artiklasta 151 artikla.

2 artikla

Nämä yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen muutokset, jotka ovat todistusvoimaisia kyseisen työjärjestyksen 35 artiklan 1 kohdassa tarkoitetuilla kielillä, julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Muutokset tulevat voimaan niiden julkaisemista seuraavan toisen kuukauden ensimmäisenä päivänä lukuun ottamatta 1 artiklan 17 ja 18 kohtaa.

Mitä 1 artiklan 17 ja 18 kohdassa määrätään tulee voimaan sinä päivänä, jona yhteisöjen tuomioistuimen perussäännön liitteessä I oleva 1 artikla tulee päätöksen 2004/752/EY, Euratom 4 artiklan toisen kohdan mukaan voimaan.

Tehty Luxemburgissa 12 päivänä lokakuuta 2005.

Kirjaaja

E. COULON

Presidentti

B. VESTERDORF


(1)  EUVL L 26, 31.3.2003, s. 41.

(2)  EUVL L 333, 9.11.2004, s. 7.

(3)  EYVL L 136, 30.5.1991, s. 1.

(4)  EYVL L 249, 24.9.1994, s. 17.

(5)  EYVL L 44, 28.2.1995, s. 64.

(6)  EYVL L 172, 22.7.1995, s. 3.

(7)  EYVL L 103, 19.4.1997, s. 6.

(8)  EYVL L 135, 29.5.1999, s. 92.

(9)  EYVL L 322, 19.12.2000, s. 4.

(10)  EUVL L 147, 14.6.2003, s. 22.

(11)  EUVL L 132, 29.4.2004, s. 3.

(12)  EUVL L 127, 29.4.2004, s. 108.


Top